SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego powołania dyrektora zarządzającego Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych

  13.10.2015 - (C8-0304/2015 – 2015/0901(NLE))

  Komisja Budżetowa
  Komisja Gospodarcza i Monetarna
  Sprawozdawcy: Jean Arthuis, Roberto Gualtieri
  (Wspólne posiedzenia komisji – art. 55 Regulaminu)

  Procedura : 2015/0901(NLE)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A8-0292/2015
  Teksty złożone :
  A8-0292/2015
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wniosku dotyczącego powołania dyrektora zarządzającego Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych

  (C8-0304/2015 – 2015/0901(NLE))

  (Zatwierdzenie)

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając wniosek rady kierowniczej Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) z dnia 2 października 2015 r. dotyczący powołania dyrektora zarządzającego Funduszu (C8-0304/2015),

  –  uwzględniając art. 7 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych[1],

  –  uwzględniając swój Regulamin,

  –  uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczej i Monetarnej zgodnie z art. 55 Regulaminu,

  –  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8–0292/2015),

  A.  mając na uwadze, że art. 7 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 2015/1017 stanowi, że dyrektor zarządzający i zastępca dyrektora zarządzającego EFIS są powoływani przez EBI po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski w drodze otwartej i przejrzystej procedury wyboru zgodnie z procedurami EBI, podczas której na wszystkich etapach należycie i w odpowiednim terminie informuje się Parlament Europejski;

  B.  mając na uwadze, że w dniu 2 października 2015 r. rada kierownicza EFIS przyjęła wniosek dotyczący powołania dyrektora zarządzającego i zastępcy dyrektora zarządzającego EFIS oraz przekazała ten wniosek Parlamentowi Europejskiemu;

  C.  mając na uwadze, że w dniu 13 października 2015 r. Komisja Budżetowa oraz Komisja Gospodarcza i Monetarna odbyły wysłuchanie z zaproponowanym kandydatem na stanowisko dyrektora zarządzającego EFIS Wilhelmem Moltererem, podczas którego wygłosił on oświadczenie wstępne, a następnie udzielił odpowiedzi na pytania członków komisji;

  1.  zatwierdza powołanie Wilhelma Molterera na stanowisko dyrektora zarządzającego EFIS;

  2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie, Komisji, Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu i rządom państw członkowskich.

  WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  Data przyjęcia

  13.10.2015

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  55

  8

  10

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Jean Arthuis, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Lefteris Christoforou, Esther de Lange, Fabio De Masi, Gérard Deprez, Anneliese Dodds, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Petr Ježek, Othmar Karas, Zbigniew Kuźmiuk, Georgios Kyrtsos, Olle Ludvigsson, Ernest Maragall, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Alfred Sant, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Isabelle Thomas, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Monika Vana, Tom Vandenkendelaere, Daniele Viotti, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Philippe De Backer, Bas Eickhout, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Giovanni La Via, Eva Paunova, Andrej Plenković, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Nils Torvalds, Beatrix von Storch

  Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

  Heinz K. Becker, Simona Bonafè, Ian Duncan, Christian Ehler, Iliana Iotova, Elisabeth Köstinger, Andrew Lewer, Vladimír Maňka, Maria Noichl, Sofia Ribeiro, Fernando Ruas, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec

  • [1]  Dz.U. L 169 z 1.7.2015, s. 1.