POROČILO o predlogu za imenovanje izvršnega direktorja Evropskega sklada za strateške naložbe

13.10.2015 - (C8-0304/2015 – 2015/0901(NLE))

Odbor za proračun
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Poročevalca: Jean Arthuis, Roberto Gualtieri
(Skupne seje odborov – člen 55 Poslovnika)

Postopek : 2015/0901(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0292/2015
Predložena besedila :
A8-0292/2015
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu za imenovanje izvršnega direktorja Evropskega sklada za strateške naložbe

(C8-0304/2015 – 2015/0901(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga usmerjevalnega odbora Evropskega sklada za strateške naložbe z dne 2. oktobra 2015 za imenovanje izvršnega direktorja sklada (C8-0304/2015),

–  ob upoštevanju člena 7(6) Uredbe (EU) 2015/1017 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2015 o Evropskem skladu za strateške naložbe, Evropskem svetovalnem vozlišču za naložbe in Evropskem portalu naložbenih projektov ter o spremembi uredb (EU) št. 1291/2013 in (EU) št. 1316/2013 – Evropski sklad za strateške naložbe[1],

–  ob upoštevanju Poslovnika,

–  ob upoštevanju skupne razprave Odbora za proračun in Odbora za ekonomske in monetarne zadeve v skladu s členom 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročil Odbora za proračun in Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0292/2015),

A.  ker člen 7(6) Uredbe (EU) 2015/1017 določa, da izvršnega direktorja in namestnika izvršnega direktorja Evropskega sklada za strateške naložbe imenuje Evropska investicijska banka po predhodni odobritvi Evropskega parlamenta na podlagi odprtega in preglednega postopka v skladu s postopki EIB, Evropski parlament pa je v vseh fazah izbirnega postopka ustrezno in pravočasno obveščen;

B.  ker je 2. oktobra 2015 usmerjevalni odbor Evropskega sklada za strateške naložbe sprejel predlog za imenovanje izvršnega direktorja in namestnika izvršnega direktorja Evropskega sklada za strateške naložbe ter predlog posredoval Evropskemu parlamentu;

C.  ker sta 13. oktobra 2015 Odbor za proračun in Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poslušala predstavitev predlaganega kandidata za izvršnega direktorja Evropskega sklada za strateške naložbe Wilhelma Moltererja, na kateri je podal uvodno izjavo, nato pa odgovarjal na vprašanja članov odborov;

1.  odobri imenovanje Wilhelma Moltererja na mesto izvršnega direktorja Evropskega sklada za strateške naložbe;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu, Komisiji, Evropski investicijski banki ter vladam držav članic.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

13.10.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

55

8

10

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean Arthuis, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Esther de Lange, Fabio De Masi, Gérard Deprez, Anneliese Dodds, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Petr Ježek, Othmar Karas, Zbigniew Kuźmiuk, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Olle Ludvigsson, Ernest Maragall, Fulvio Martusciello, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Alfred Sant, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Isabelle Thomas, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Monika Vana, Tom Vandenkendelaere, Daniele Viotti, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Philippe De Backer, Bas Eickhout, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Giovanni La Via, Eva Paunova, Andrej Plenković, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Nils Torvalds, Beatrix von Storch

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Heinz K. Becker, Simona Bonafè, Ian Duncan, Christian Ehler, Iliana Iotova, Elisabeth Köstinger, Andrew Lewer, Vladimír Maňka, Maria Noichl, Sofia Ribeiro, Fernando Ruas, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec

  • [1]  UL L 169, 1.7.2015, str. 1.