Betänkande - A8-0292/2015Betänkande
A8-0292/2015

BETÄNKANDE om förslaget till utnämning av den verkställande direktören för Europeiska fonden för strategiska investeringar

13.10.2015 - (C8-0304/2015 – 2015/0901(NLE))

Budgetutskottet
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Jean Arthuis, Roberto Gualtieri
(Gemensamma utskottssammanträden – artikel 55 i arbetsordningen)

Förfarande : 2015/0901(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0292/2015
Ingivna texter :
A8-0292/2015
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om förslaget till utnämning av den verkställande direktören för Europeiska fonden för strategiska investeringar

(C8-0304/2015 – 2015/0901(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av förslaget av den 2 oktober 2015 från styrelsen för Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) om utnämning av Efsis verkställande direktör (C8‑0304/2015),

–  med beaktande av artikel 7.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 – Europeiska fonden för strategiska investeringar[1],

–  med beaktande av sin arbetsordning,

–  med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor, i enlighet med artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0292/2015), och av följande skäl:

A.  I enlighet med artikel 7.6 i förordning (EU) nr 2015/1017 ska Efsis verkställande direktör och biträdande verkställande direktör utses av EIB efter godkännande av Europaparlamentet och efter ett öppet och transparent urvalsförfarande i enlighet med EIB-förfarandena, under vilket Europaparlamentet i vederbörlig ordning och vid rätt tidpunkt ska informeras om alla etapper.

B.  Den 2 oktober 2015 antog Efsis styrelse ett förslag till utnämning av den verkställande direktören och den biträdande verkställande direktören för Efsi och överlämnade detta förslag till Europaparlamentet.

C.  Budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor höll den 13 oktober 2015 en utfrågning med Wilhelm Molterer, den föreslagna kandidaten till befattningen som verkställande direktör för Efsi, där han höll ett inledande anförande och därefter besvarade utskottsledamöternas frågor.

1.  Europaparlamentet godkänner utnämningen av Wilhelm Molterer till befattningen som verkställande direktör för Efsi.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, kommissionen, Europeiska investeringsbanken och medlemsstaternas regeringar.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

13.10.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

55

8

10

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Lefteris Christoforou, Esther de Lange, Fabio De Masi, Gérard Deprez, Anneliese Dodds, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Petr Ježek, Othmar Karas, Zbigniew Kuźmiuk, Georgios Kyrtsos, Olle Ludvigsson, Ernest Maragall, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Alfred Sant, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Isabelle Thomas, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Monika Vana, Tom Vandenkendelaere, Daniele Viotti, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Philippe De Backer, Bas Eickhout, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Giovanni La Via, Eva Paunova, Andrej Plenković, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Nils Torvalds, Beatrix von Storch

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Heinz K. Becker, Simona Bonafè, Ian Duncan, Christian Ehler, Iliana Iotova, Elisabeth Köstinger, Andrew Lewer, Vladimír Maňka, Maria Noichl, Sofia Ribeiro, Fernando Ruas, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec

  • [1]  EUT L 169, 1.7.2015, s. 1.