ДОКЛАД относно предложението за назначаване на заместник изпълнителен директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции

13.10.2015 - (C8-0305/2015 – 2015/0902(NLE))

Комисия по бюджети
Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчици: Жан Артюи, Роберто Гуалтиери
(Съвместни заседания на комисии — член 55 от Правилника за дейността)

Процедура : 2015/0902(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0293/2015
Внесени текстове :
A8-0293/2015
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за назначаване на заместник изпълнителен директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции

(C8-0305/2015 – 2015/0902(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Управителния съвет на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) от 2 октомври 2015 г. за назначаването на заместник изпълнителен директор на Фонда (C8-0305/2015),

–  като взе предвид член 7, параграф 6 от Регламент (EС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за стратегически инвестиции[1],

–  като взе предвид своя правилник,

–  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по бюджети и на комисията по икономически и парични въпроси в съответствие с член 55 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0293/2015),

А.  като има предвид, че съгласно член 7, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2015/1017 изпълнителният директор и заместник изпълнителният директор се назначават от ЕИБ след получаване на одобрението на Европейския парламент и след провеждането на открит и прозрачен процес на подбор в съответствие с процедурите на ЕИБ, по време на който Европейският парламент бива надлежно и своевременно информиран за всички етапи на процедурата за подбор;

Б.  като има предвид, че на 2 октомври 2015 г. Управителният съвет на ЕФСИ прие предложение за назначаването на изпълнителен директор и на заместник изпълнителен директор на ЕФСИ и предаде предложението на Европейския парламент;

В.  като има предвид, че на 13 октомври 2015 г. комисията по бюджети и комисията по икономически и парични въпроси проведоха изслушване с Илияна Цанова, предложеният кандидат за длъжността заместник изпълнителен директор на ЕФСИ, по време на което тя направи встъпително изявление, след което даде отговор на въпроси на членовете на двете комисии;

1.  одобрява назначаването на Илияна Цанова на длъжността заместник изпълнителен директор на ЕФСИ;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета, Комисията, Европейската инвестиционна банка, както и на правителствата на държавите членки.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

13.10.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

62

7

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Lefteris Christoforou, Esther de Lange, Fabio De Masi, Gérard Deprez, Anneliese Dodds, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Petr Ježek, Othmar Karas, Zbigniew Kuźmiuk, Georgios Kyrtsos, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Alfred Sant, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Isabelle Thomas, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Monika Vana, Tom Vandenkendelaere, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Philippe De Backer, Bas Eickhout, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Giovanni La Via, Eva Paunova, Andrej Plenković, Ivan Štefanec, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Nils Torvalds, Beatrix von Storch

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Heinz K. Becker, Simona Bonafè, Ian Duncan, Christian Ehler, Iliana Iotova, Elisabeth Köstinger, Andrew Lewer, Maria Noichl, Sofia Ribeiro, Fernando Ruas, Bogdan Brunon Wenta

  • [1]  ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1.