Postup : 2015/0902(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0293/2015

Předložené texty :

A8-0293/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/10/2015 - 15.6
PV 14/10/2015 - 15.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0358

ZPRÁVA     
PDF 148kWORD 71k
13.10.2015
PE 569.716v01-00 A8-0293/2015

o návrhu na jmenování zástupce výkonného ředitele Evropského fondu pro strategické investice

(C8‑0305/2015 – 2015/0902(NLE))

Rozpočtový výbor

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodajové: Jean Arthuis, Roberto Gualtieri

(společná schůze výborů – článek 55 jednacího řádu)

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu na jmenování zástupce výkonného ředitele Evropského fondu pro strategické investice

(C8‑0305/2015 – 2015/0902(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh řídícího výboru Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) ze dne 2. října 2015 týkající se jmenování zástupce výkonného ředitele EFSI (C8-0305/2015),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 ze dne 25. června 2015 o Evropském fondu pro strategické investice, Evropském centru pro investiční poradenství a Evropském portálu investičních projektů a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 – Evropský fond pro strategické investice(1),

–  s ohledem na svůj jednací řád,

–  s ohledem na společnou debatu Rozpočtového výboru a Hospodářského a měnového výboru podle článku 55 jednacího řádu Parlamentu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a Hospodářského a měnového výboru (A8-0293/2015),

A.  vzhledem k tomu, že čl. 7 odst. 6 nařízení (EU) 2015/1017 stanoví, že výkonného ředitele EFSI a zástupce výkonného ředitele EFSI jmenuje EIB, a to poté, co proběhne otevřené a transparentní výběrové řízení v souladu s postupy EIB, o jehož průběhu ve všech fázích musí být Evropský parlament řádně a včas informován, a poté, co Evropský parlament kandidáty schválí;

B.  vzhledem k tomu, že řídící výbor EFSI přijal dne 2. října 2015 návrh na jmenování výkonného ředitele a zástupce výkonného ředitele EFSI a tento návrh předal Evropskému parlamentu;

C.  vzhledem k tomu, že dne 13. října 2015 pořádal Rozpočtový výbor a Hospodářský a měnový výbor slyšení s Iliyanou Tsanovou, navrženou kandidátkou na funkci zástupkyně výkonného ředitele EFSI, na němž kandidátka pronesla úvodní prohlášení a poté odpovídala na otázky členů výboru;

1.  schvaluje jmenování Iliyany Tsanové do funkce zástupkyně výkonného ředitele EFSI;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě, Komisi, Evropské investiční bance a vládám členských států.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ

V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

13.10.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

62

7

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Lefteris Christoforou, Esther de Lange, Fabio De Masi, Gérard Deprez, Anneliese Dodds, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Petr Ježek, Othmar Karas, Zbigniew Kuźmiuk, Georgios Kyrtsos, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Alfred Sant, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Isabelle Thomas, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Monika Vana, Tom Vandenkendelaere, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Philippe De Backer, Bas Eickhout, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Giovanni La Via, Eva Paunova, Andrej Plenković, Ivan Štefanec, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Nils Torvalds, Beatrix von Storch

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Heinz K. Becker, Simona Bonafè, Ian Duncan, Christian Ehler, Iliana Iotova, Elisabeth Köstinger, Andrew Lewer, Maria Noichl, Sofia Ribeiro, Fernando Ruas, Bogdan Brunon Wenta

(1)

Úř. věst. L 169, 1.7.2015, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí