Procedure : 2015/0902(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0293/2015

Indgivne tekster :

A8-0293/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/10/2015 - 15.6
PV 14/10/2015 - 15.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0358

BETÆNKNING     
PDF 143kWORD 69k
13.10.2015
PE 569.716v01-00 A8-0293/2015

om forslaget om udnævnelse af den viceadministrerende direktør for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer

(C8-0305/2015 – 2015/0902(NLE))

Budgetudvalget

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Jean Arthuis, Roberto Gualtieri

(Procedure med fælles udvalgsmøder – forretningsordenens artikel 55)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om forslaget om udnævnelse af den viceadministrerende direktør for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer

(C8-0305/2015 – 2015/0902(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslaget fra styringsråder for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) af 2. oktober 2015 sm udnævnelse af fondens viceadministrerende direktør (C8-0305/2015),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning og Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 — Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer(1),

–  der henviser til forretningsordenen,

–  der henviser til de fælles drøftelser mellem Budgetudvalget og Økonomi- og Valutatudvalget, jf. forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0293/2015),

A.  der henviser til, at det i artikel 7, stk. 6, i forordning (EU) nr. 2015/1017 bestemmes, at den administrerende direktør og den viceadministrerende direktør for EFSI udnævnes af Den Europæiske Investeringsbank efter godkendelse fra Europa-Parlamentet efter en åben og gennemsigtig udvælgelsesproces i overensstemmelse med EIB's procedurer, hvorunder Europa-Parlamentet holdes behørigt og rettidigt informeret på alle trin;

B.  der henviser til, at styringsrådet for EFSI den 2. oktober 2015 vedtog et forslag om udnævnelse af den administrerende direktør og den viceadministrerende direktør for EFSI og fremsendte forslaget til Europa-Parlamentet;

C.  der henviser til, at Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget den 13. oktober 2015 foretog en høring af Iliyana Tsanova, den indstillede kandidat til stillingen som viceadministrerende direktør for EFSI, hvorunder hun fremsatte er indledende erklæring og derefter besvarede spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne;

1.  godkender udnævnelsen af Iliyana Tsanova til stillingen som viceadministrerende direktør for EFSI;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Investeringsbank og medlemsstaternes regeringer.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

13.10.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

62

7

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean Arthuis, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Lefteris Christoforou, Esther de Lange, Fabio De Masi, Gérard Deprez, Anneliese Dodds, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Petr Ježek, Othmar Karas, Zbigniew Kuźmiuk, Georgios Kyrtsos, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Alfred Sant, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Isabelle Thomas, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Monika Vana, Tom Vandenkendelaere, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Philippe De Backer, Bas Eickhout, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Giovanni La Via, Eva Paunova, Andrej Plenković, Ivan Štefanec, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Nils Torvalds, Beatrix von Storch

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. forretningsordenens art. 200, stk. 2

Heinz K. Becker, Simona Bonafè, Ian Duncan, Christian Ehler, Iliana Iotova, Elisabeth Köstinger, Andrew Lewer, Maria Noichl, Sofia Ribeiro, Fernando Ruas, Bogdan Brunon Wenta

(1)

EUT L 169 af 6.3.2014, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik