Postup : 2015/0902(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0293/2015

Predkladané texty :

A8-0293/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/10/2015 - 15.6
PV 14/10/2015 - 15.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0358

SPRÁVA     
PDF 126kWORD 72k
13.10.2015
PE 569.716v01-00 A8-0293/2015

o návrhu vymenovania zástupcu výkonného riaditeľa Európskeho fondu pre strategické investície

(C8‑0305/2015 – 2015/0902(NLE))

Výbor pre rozpočet

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajcovia: Jean Arthuis, Roberto Gualtieri

(Spoločné schôdze výborov – článok 55 rokovacieho poriadku)

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu vymenovania zástupcu výkonného riaditeľa Európskeho fondu pre strategické investície

(C8‑0305/2015 – 2015/0902(NLE))

(Schválenie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh riadiaceho výboru Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) z 2. októbra 2015 týkajúceho sa vymenovania zástupcu jeho výkonného riaditeľa (C8-0305/2015),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. júna 2015 o Európskom fonde pre strategické investície, Európskom centre investičného poradenstva a Európskom portáli investičných projektov a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 – Európsky fond pre strategické investície(1),

–  so zreteľom na rokovací poriadok,

–  so zreteľom na spoločné schôdze Výboru pre rozpočet a Výboru pre hospodárske a menové veci podľa článku 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0293/2015),

A.  keďže sa v článku 7 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 2015/1017 stanovuje, že výkonný riaditeľ a zástupca výkonného riaditeľa EFSI majú byť vymenovaní EIB na základe súhlasu Európskeho parlamentu a otvoreného a transparentného výberového konania v súlade s postupmi EIB, pričom Európsky parlament musí byť vo všetkých fázach tohto výberového konania riadne a včas informovaný;

B.  keďže riadiaci výbor EFSI prijal 2. októbra 2015 návrh na vymenovanie výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa EFSI a tento návrh odovzdal Európskemu parlamentu;

C.  keďže 13. októbra 2015 usporiadali Výbor pre rozpočet a Výbor pre hospodárske a menové veci vypočutie s Iliyanou Tsanovou, kandidátkou na funkciu zástupcu výkonného riaditeľa EFSI, na ktorom kandidátka predniesla úvodné vyhlásenie a následne odpovedala na otázky členov výborov;

1.  schvaľuje vymenovanie Iliyany Tsanovej do funkcie zástupcu výkonného riaditeľa EFSI;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej investičnej banke a vládam a parlamentom členských štátov.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

13.10.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

62

7

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Lefteris Christoforou, Esther de Lange, Fabio De Masi, Gérard Deprez, Anneliese Dodds, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Petr Ježek, Othmar Karas, Zbigniew Kuźmiuk, Georgios Kyrtsos, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Alfred Sant, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Isabelle Thomas, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Monika Vana, Tom Vandenkendelaere, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Philippe De Backer, Bas Eickhout, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Giovanni La Via, Eva Paunova, Andrej Plenković, Ivan Štefanec, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Nils Torvalds, Beatrix von Storch

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Heinz K. Becker, Simona Bonafè, Ian Duncan, Christian Ehler, Iliana Iotova, Elisabeth Köstinger, Andrew Lewer, Maria Noichl, Sofia Ribeiro, Fernando Ruas, Bogdan Brunon Wenta

(1)

Ú. v. EÚ L 169, 1.7.2015, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia