ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1236/2010 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на схема за контрол и изпълнение в зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан

  14.10.2015 - (COM(2015)0121 – C8-0076/2015 – 2015/0063(COD)) - ***I

  Комисия по рибно стопанство
  Докладчик: Оле Кристенсен


  Процедура : 2015/0063(COD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A8-0294/2015
  Внесени текстове :
  A8-0294/2015
  Разисквания :
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1236/2010 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на схема за контрол и изпълнение в зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан

  (COM(2015)0121 – C8-0076/2015 – 2015/0063(COD))

  (Обикновена законодателна процедура: първо четене)

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0121),

  –  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8-0076/2015),

  –  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

  –  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) от 27 май 2015 г.[1],

  –  като взе предвид член 59 от своя правилник,

  –  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A8-0294/2015),

  1.  приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на Комисията;

  2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

  3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  КОНТЕКСТ

  Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан, по която Европейският съюз е договаряща страна, цели осигуряването на дългосрочно опазване и оптимално използване на риболовните ресурси в североизточната част на Атлантическия океан, осигурявайки екологични и социални ползи, както и ползи за устойчивото развитие.

  С оглед на прилагането на посочената Конвенция и на приетите от Комисията за риболова в североизточните части на Атлантическия океан (NEAFC) препоръки могат да се приемат мерки относно контрола и изпълнението във връзка със съответните риболовни дейности.

  Приетата от NEAFC схема за контрол и изпълнение е транспонирана в правото на Съюза посредством Регламент (ЕС) № 1236/2010.

  По време на годишните си заседания през 2012 г., 2013 г., 2014 г. и 2015 г. NEAFC прие:

  -  Препоръка 15:2013 за изменение на схемата по отношение на уведомленията за трансбордиране и пристанището на разтоварване;

  -  Препоръка 9:2014 за изменение на схемата, по отношение съответно на определенията, на някои разпоредби, приложими спрямо държавния пристанищен контрол на чуждестранните риболовни кораби, и на процедурите при нарушения;

  -  Препоръка 12:2015 за изменение на Препоръка 9:2014 по отношение на членове 22 и 23 от схемата за държавния пристанищен контрол на чуждестранни риболовни кораби.

  Препоръките бяха приети с пълната подкрепа на ЕС в NEAFC. Във връзка с това ЕС има интерес те да бъдат въведени в неговото право посредством предлагания регламент.

  СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

  Целта на предложението е да се измени Регламент (ЕС) № 1236/2010, за да се включат в правото на Съюза измененията на схемата, приети с Препоръки 15/2013 и 9/2014 на NEAFC, изменени с Препоръка 12/2015, които са придобили задължителен характер за договарящите страни по NEAFC и съответно за ЕС.

  -  Основната промяна, заложена в Препоръка 9/2014, е привеждането на схемата в съответствие със Споразумението на ФАО за мерките на пристанищната държава с цел предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, което ЕС одобри през 2011 г. Договарящите страни се споразумяха тази препоръка да влезе в сила на 1 юли 2015 г.

  -  С другата промяна, въведена чрез Препоръка 15/2013, се пояснява, че корабите, участващи в операции по трансбордиране в регулаторната зона като приемащи кораби, трябва да съобщават пристанището на разтоварване независимо дали разтоварването се извършва в пристанище в зоната на Конвенцията или извън нея.

  Препоръка 12/2015 за изменение на Препоръка 9/2014 по отношение на процедурите за уведомяване във връзка с държавния пристанищен контрол на чуждестранните риболовни кораби, с цел те да бъдат адаптирани към преминаването от система на хартиен носител към съвременно информационно-техническо приложение, функциониращо в интернет среда, което се управлява от секретариата на NEAFC.

  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ДОКЛАДЧИКА

  Докладчикът приветства транспонирането на препоръките, приети в рамките на NEAFC, в правото на Съюза.

  Основното изменение на Регламент № 1236/2010 засяга привеждането в съответствие на системата за контрол на Споразумението в рамките на ФАО относно мерки, свързани с държавните пристанищни правомощия за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. Предвижданите с това изменение мерки ще гарантират по-доброто дългосрочно съхранение и оптималното използване на рибните ресурси в зоната на Североизточния Атлантически океан, които ще доведат до трайни резултати с оглед на екологичните и социални аспекти.

  Като се има предвид, че изменената версия на препоръката е трябвало да влезе в сила до 1 юли 2015 г., докладчикът реши да не предлага изменения, за да ускори процеса на приемане във възможно най-голяма степен.

  Докладчикът обаче желае да направи две критични бележки както от процедурна гледна точка, така и от гледна точка на съдържанието.

  Относно процедурата докладчикът подчертава, че се наблюдава нарастваща тенденция Комисията да представя на двата съзаконодателни органа предложения за транспониране на препоръки на международни организации с толкова кратки срокове за приемане, че те усложняват законодателната работа на Парламента и на Съвета, които трябва да вземат предвид сроковете, наложени от техните вътрешни процедури. Всичко това води до влошаване на качеството на законодателството.

  От гледна точка на съдържанието, въпросното предложение въвежда нови мерки, които вече би трябвало да са включени в Регламент № 1224/2009 за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството и Регламент № 1005/2008 за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, по отношение на които Парламентът очаква предложения от Комисията за необходимото преразглеждане.

  ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  Заглавие

  Схема за контрол и изпълнение в зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан

  Позовавания

  COM(2015)0121 – C8-0076/2015 – 2015/0063(COD)

  Дата на представяне на ЕП

  11.3.2015

   

   

   

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  PECH

  25.3.2015

   

   

   

  Докладчици

         Дата на назначаване

  Ole Christensen

  22.4.2015

   

   

   

  Разглеждане в комисия

  3.9.2015

   

   

   

  Дата на приемане

  13.10.2015

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  20

  1

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Marco Affronte, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ian Duncan, Francisco José Millán Mon

  Дата на внасяне

  14.10.2015

  • [1]    ОВ С, 332, 8.10.2015 г..