Procedure : 2015/0063(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0294/2015

Indgivne tekster :

A8-0294/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/12/2015 - 4.18
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0441

BETÆNKNING     ***I
PDF 362kWORD 82k
14.10.2015
PE 555.006v02-00 A8-0294/2015

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1236/2010 om en kontrol- og håndhævelsesordning for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav

(COM(2015)0121 – C8–0076/2015 – 2015/0063(COD))

Fiskeriudvalget

Ordfører: Ole Christensen

ERRATA/ADDENDA
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1236/2010 om en kontrol- og håndhævelsesordning for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav

(COM(2015)0121 – C8–0076/2015 – 2015/0063(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0121),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0076/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 27. maj 2015(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A8-0294/2015),

1.  vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

BEGRUNDELSE

BAGGRUND

Konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav, som Den Europæiske Union er tiltrådt, har til formål at sikre langvarig bevaring og optimal anvendelse af fiskeressourcerne i Nordatlanten, så de frembringer bæredygtige, miljøvenlige og sociale fordele.

Med det formål at tilsikre anvendelse af denne konvention og henstillingerne vedtaget af Kommissionen for Fiskeriet i det Nordøstlige Atlanterhav (NEAFC), kan der vedtages foranstaltninger vedrørende kontrol og håndhævelse af det pågældende fiskeri.

Forordning (EU) nr. 1236/2010 gennemfører den kontrol- og håndhævelsesordning, som NEAFC har vedtaget, i EU-retten.

NEAFC vedtog på sine årlige møder i 2012, 2013, 2014 og 2015 følgende:

-  Henstilling 15:2013 om ændring af ordningen vedrørende meddelelse om omladning og lossehavn

-  Henstilling 9:2014 om ændring af ordningen, vedrørende henholdsvis definitioner, antallet af bestemmelser gældende for havnestatskontrol af fremmede fiskefartøjer og traktatbrudsprocedurer

-  Henstilling 12:2015 om ændring af henstilling 9:2014 for så vidt angår artikel 22 og 23 om ordningen for havnestatskontrol af fremmede fiskefartøjer

Disse henstillinger blev vedtaget i NEAFC med fuld tilslutning fra EU. Det er derfor i EU's interesse, at de indføjes i EU-retten i form af den foreslåede forordning.

FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget har til formål at ændre forordning (EU) nr. 1236/2010 med henblik på at indføje ændringer i EU-retten til ordningen som vedtaget i NEAFC's henstillinger 15/2013 og 9/2014 som ændret ved henstilling 12/2015, der er gjort bindende for parter tiltrådt kommissionen, således også EU.

-  Den primære ændring, jf. henstilling 9/2014, er en afpasning af ordningen med FAO-aftalen om havnestatsforanstaltninger til forebyggelse, afskrækkelse og eliminering af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, godkendt af EU i 2011. De kontraherende parter er enedes om, at denne henstilling skal træde i kraft pr. 1. juli 2015.

-  Den anden ændring, jf. henstilling 15/2013, tydeliggør, at fartøjer involveret som modtagende fartøj i omlastningsoperationer inden for det område, hvor ordningens regler er gældende, skal oplyse lossehavn, uanset om landingen skal finde sted i en havn inden eller uden for konventionens område.

Henstilling 12/2015 ændrede henstilling 9/2014 for så vidt angår notifikationsprocedurerne for havnestatskontrol af udenlandske fiskefartøjer med det sigte at tilpasse dem til overgangen fra det papirbaserede system til en moderne, netbaseret IKT-applikation, der forvaltes af NEAFC's sekretær.

ORDFØRERENS HOLDNING

Ordføreren glæder sig over gennemførelsen i EU-retten af de henstillinger, der er vedtaget af NEAFC.

Den primære ændring af forordning 1236/2010 vedrører afpasningen af FAO-aftalens kontrolsystem om foranstaltninger vedrørende havnestatsbeføjelser med henblik på at forebygge, afskrække fra og eliminere ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri. De foranstaltninger, der indgår i denne ændring, vil sikre bedre, langsigtet bevarelse og optimal udnyttelse af fiskeriressourcerne i det nørdøstlige Atlanterhav og medføre varige resultater for de miljømæssige og sociale aspekter.

I betragtning af, at den ændrede version af anbefalingen skulle have været trådt i kraft pr. 1. juli 2015, har ordføreren besluttet ikke at stille nogen ændringsforslag, i håb om dermed at fremskynde vedtagelsen så meget som muligt.

Ordføreren ønsker imidlertid at fremsætte to kritiske bemærkninger fra et både proceduremæssigt og et indholdsmæssigt perspektiv.

For så vidt angår procedure ønsker ordføreren at understrege, at Kommissionen udviser en voksende tendens til at forelægge de to medlovgivere forslag om gennemførelse af henstillinger fra internationale organisationer med så korte frister for vedtagelse, at de komplicerer Parlamentets og Rådets lovgivningsarbejde, idet disse institutioner skal tage hensyn til de tidsrammer, som deres interne forretningsgange pålægger. Dette er til skade for kvaliteten af lovgivningen.

For så vidt angår indhold indfører det foreliggende forslag nye foranstaltninger, der allerede bør indarbejdes i forordning (EF) nr. 1224/2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik og forordning (EF) nr. 1005/2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, for hvilke Parlamentet afventer Kommissionens forslag til den påkrævede revision.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Kontrol- og håndhævelsesordning for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav

Referencer

COM(2015)0121 – C8-0076/2015 – 2015/0063(COD)

Dato for høring af EP

11.3.2015

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

25.3.2015

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Ole Christensen

22.4.2015

 

 

 

Behandling i udvalg

3.9.2015

 

 

 

Dato for vedtagelse

13.10.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ian Duncan, Francisco José Millán Mon

Dato for indgivelse

14.10.2015

(1)

EUT C 332 af 8.10.2015, s. 81.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik