ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 1236/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου και επιβολής που εφαρμόζεται στη ζώνη της σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό

14.10.2015 - (COM(2015)0121 – C8‑0076/2015 – 2015/0063(COD)) - ***I

Επιτροπή Αλιείας
Εισηγητής: Ole Christensen


Διαδικασία : 2015/0063(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0294/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0294/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 1236/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου και επιβολής που εφαρμόζεται στη ζώνη της σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό

(COM(2015)0121 – C8‑0076/2015 – 2015/0063(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0121),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 43, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0076/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 27ης Μαΐου 2015[1],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0294/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η σύμβαση για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό, της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος, αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη διατήρηση και τη βέλτιστη χρησιμοποίηση των αλιευτικών πόρων της ζώνης του Βορειοανατολικού Ατλαντικού, παρέχοντας βιώσιμα οφέλη, τόσο από περιβαλλοντικής όσο και από κοινωνικής άποψης.

Για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της σύμβασης και των συστάσεων που ενέκρινε η Επιτροπή Αλιείας Βορειοανατολικού Ατλαντικού (NEAFC), προβλέπεται η δυνατότητα έγκρισης μέτρων όσον αφορά τον έλεγχο και την εφαρμογή μέτρων που αφορούν τα συναφή είδη αλιείας.

Με τον κανονισμό EΕ) αριθ. 1236/2010 μεταφέρεται στην νομοθεσία της Ένωσης το σύστημα ελέγχου και επιβολής που ενέκρινε η NEAFC.

Κατά τις ετήσιες συναντήσεις της το 2012, 2013, 2014 και 2015, η NEAFC ενέκρινε:

-  τη Σύσταση 15:2013 για την τροποποίηση του συστήματος σχετικά με την κοινοποίηση των μεταφορτώσεων και του λιμένα εκφόρτωσης·

-  τη Σύσταση 9:2014 για την τροποποίηση του συστήματος όσον αφορά, αντιστοίχως, τους ορισμούς, ορισμένες διατάξεις που εφαρμόζονται στον έλεγχο των αλλοδαπών αλιευτικών σκαφών από το κράτος λιμένα καθώς και τις διαδικασίες επί παραβάσει·

-  τη Σύσταση 12:2015 για την τροποποίηση της Σύστασης 9:2014 όσον αφορά τα άρθρα 22 και 23 του συστήματος ελέγχου αλλοδαπών αλιευτικών σκαφών από το κράτος λιμένα.

Οι εν λόγω συστάσεις εγκρίθηκαν με την πλήρη υποστήριξη της ΕΕ στην NEAFC. Είναι προς το συμφέρον της ΕΕ, ως εκ τούτου, να εισαχθούν στο δίκαιο της Ένωσης μέσω του προτεινόμενου κανονισμού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η πρόταση επιδιώκει την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1236/2010 προκειμένου να ενσωματωθούν στο δίκαιο της Ένωσης οι τροποποιήσεις στο Σύστημα όπως εγκρίθηκαν στις Συστάσεις της NEAFC 15/2013 και 9/2014 που τροποποιήθηκε από την Σύσταση 12/2015 οι οποίες καθίστανται υποχρεωτικές για τα Συμβαλλόμενα Μέρη της NEAFC και συνεπώς για την Ένωση.

-  Η κύρια αλλαγή, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω της σύστασης 9/2014, είναι η ευθυγράμμιση του καθεστώτος με τη συμφωνία του FAO σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει το κράτος λιμένα για την πρόληψη, αποτροπή και εξάλειψη της ΠΛΑ αλιείας, που εγκρίθηκε από την ΕΕ το 2011. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν ότι η σύσταση αυτή θα αρχίσει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2015.

-  Με την άλλη αλλαγή, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω της σύστασης 15/2013, αποσαφηνίζεται ότι τα σκάφη που συμμετέχουν σε δραστηριότητα μεταφόρτωσης στη ζώνη διακανονισμού ως σκάφη παραλαβής το κοινοποιούν στον λιμένα εκφόρτωσης ανεξάρτητα από το εάν η εκφόρτωση πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε λιμένα εντός ή εκτός της ζώνης της σύμβασης.

Η σύσταση 12/2015 τροποποίησε τη σύσταση 9/2014 σχετικά με τις διαδικασίες κοινοποίησης των αλλοδαπών αλιευτικών σκαφών κατά τον έλεγχο από το κράτος λιμένα με σκοπό την προσαρμογή τους για τη μετάβαση από ένα σύστημα με βάση το χαρτί σε μια σύγχρονη διαδικτυακή εφαρμογή ΤΠΕ, για τη λειτουργία της οποίας υπεύθυνη θα είναι η γραμματεία της NEAFC.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

Ο εισηγητής σας επιδοκιμάζει την μεταφορά των συστάσεων που εγκρίθηκαν στην NEAFC, στην νομοθεσία της ΕΕ.

Η κύρια τροποποίηση στον κανονισμό 1236/2010 αφορά την ευθυγράμμιση του συστήματος ελέγχου του καθεστώτος στη συμφωνία του FAO σχετικά με τα μέτρα που υπάγονται στις αρμοδιότητες του κράτους λιμένα για την πρόληψη, αποτροπή και εξάλειψη της ΠΛΑ αλιείας. Τα προβλεπόμενα με την τροποποίηση αυτή μέτρα θα εξασφαλίσουν καλύτερη μακροπρόθεσμη διατήρηση και τη βέλτιστη χρησιμοποίηση των αλιευτικών πόρων της ζώνης του Βορειοανατολικού Ατλαντικού, παρέχοντας βιώσιμα οφέλη, τόσο από περιβαλλοντικής όσο και από κοινωνικής άποψης.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έναρξη της ισχύος της τροποποιημένης μορφής της σύστασης θα έπρεπε να έχει λάβει χώρα έως την 1η Ιουλίου 2015, ο εισηγητής σας αποφάσισε να μην προτείνει τροπολογίες προκειμένου να επιταχυνθεί στο μέτρο του δυνατού η διαδικασία έγκρισης.

Ωστόσο, ο εισηγητής σας θα ήθελε να κάνει δύο κρίσιμες παρατηρήσεις σε επίπεδο διαδικασίας και σε επίπεδο περιεχομένου.

Σχετικά με την διαδικασία, ο εισηγητής σας τονίζει ότι η Επιτροπή έχει την συνεχώς αυξανόμενη τάση να παρουσιάζει στους δύο συννομοθέτες προτάσεις μεταφοράς συστάσεων διεθνών οργανισμών με τόσο ασφυκτικές προθεσμίες για την έγκριση που δυσκολεύουν το νομοθετικό έργο του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τα οποία πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα χρονοδιαγράμματα που επιβάλλουν οι εσωτερικές τους διαδικασίες. Και όλα αυτά εις βάρος της ποιότητας της νομοθεσίας.

Από την άποψη του περιεχομένου η ανά χείρας πρόταση εισάγει νέα μέτρα τα οποία θα έπρεπε να είχαν ήδη ενσωματωθεί στους κανονισμούς αριθ. 1224/2009 περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής και αριθ. 1005/2008 περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, για τους οποίους το Κοινοβούλιο αναμένει τις προτάσεις της Επιτροπής που θα επιτρέψουν την απαιτούμενη αναθεώρηση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Σύστημα ελέγχου και επιβολής στη ζώνη της σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό

Έγγραφα αναφοράς

COM(2015)0121 – C8-0076/2015 – 2015/0063(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

11.3.2015

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

25.3.2015

 

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Ole Christensen

22.4.2015

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

3.9.2015

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

13.10.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ian Duncan, Francisco José Millán Mon

Ημερομηνία κατάθεσης

14.10.2015

  • [1]    EE C 332 της 8.10.2015, σελ. 81.