Menettely : 2015/0063(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0294/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0294/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/12/2015 - 4.18
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0441

MIETINTÖ     ***I
PDF 354kWORD 82k
14.10.2015
PE 555.006v02-00 A8-0294/2015

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavasta valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevasta suunnitelmassa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1236/2010 muuttamisesta

(COM(2015)0121 – C8-0076/2015 – 2015/0063(COD))

Kalatalousvaliokunta

Esittelijä: Ole Christensen

OIKAISUT/LISÄYKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavasta valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevasta suunnitelmassa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1236/2010 muuttamisesta

(COM(2015)0121 – C8-0076/2015 – 2015/0063(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0121),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0076/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 27. toukokuuta 2015 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A8-0294/2015),

1.  vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

PERUSTELUT

TAUSTA

Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen, jonka sopimuspuoli Euroopan unioni on, tavoitteena on varmistaa Koillis-Atlantin alueen kalavarojen pitkäaikainen säilyminen ja paras mahdollinen käyttö, mikä tarjoaa kestäviä ympäristöön liittyviä ja sosiaalisia etuja.

Tämän yleissopimuksen ja Koillis-Atlantin kalastuskomission (NEAFC) hyväksymien suositusten soveltamisen varmistamiseksi voidaan hyväksyä asianomaiseen kalastustoimintaan liittyviä valvonta- ja täytäntöönpanotoimenpiteitä.

Asetuksella (EU) N:o 1236/2010 saatetaan NEAFC:n hyväksymä valvonta- ja täytäntöönpanotoimia koskeva suunnitelma osaksi unionin lainsäädäntöä.

NEAFC hyväksyi vuosina 2012, 2013, 2014 ja 2015 pitämissään vuosikokouksissa seuraavat suositukset:

–  suosituksella 15/2013 suunnitelmasta muutetaan jälleenlaivaukseen osallistuvien alusten ja purkusataman välistä viestintää

–  suosituksella 9/2014 suunnitelmasta muutetaan artikloja, jotka koskevat määritelmiä, satamavaltion tekemään ulkomaisten kalastusalusten valvontaan sovellettavia määräyksiä ja rikkomusmenettelyjä

–  suosituksella 12/2015 muutetaan suositusta 9/2014 satamavaltion tekemää ulkomaisten kalastusalusten valvontaa koskevien suunnitelman 22 ja 23 artiklojen osalta.

Nämä suositukset hyväksyttiin NEAFC:ssa EU:n täydellä tuella. Siksi EU:n intressissä on sisällyttää ne unionin lainsäädäntöön ehdotetun asetuksen muodossa.

EHDOTUKSEN SISÄLTÖ

Ehdotuksella pyritään muuttamaan asetusta (EU) N:o 1236/2010, jotta unionin lainsäädäntöön sisällytetään suunnitelmaan tehdyt muutokset sellaisina kuin ne on hyväksytty NEAFC:n suosituksissa 15/2013 ja 9/2015 sellaisina kuin ne on muutettu suosituksella 12/2015, joista on tullut sitovia NEAFC:n sopimuspuolille ja samalla EU:lle.

–  Tärkein, suosituksella 9/2014 tehty muutos on se, että suunnitelma saatetaan vastaamaan elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) sopimusta, joka koskee laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän (LIS) kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja lopettamiseksi toteutettavia satamavaltion toimenpiteitä ja jonka EU hyväksyi vuonna 2011. Sopimuspuolet ovat sopineet, että suositus tulee voimaan 1. heinäkuuta 2015.

–  Toinen, suosituksella 15/2013 tehty muutos selventää, että jälleenlaivaustoimeen sääntelyalueella vastaanottavana aluksena osallistuvan aluksen on oltava yhteydessä purkusatamaan riippumatta siitä, puretaanko saalis yleissopimuksen alueella olevassa vai sen ulkopuolisessa satamassa.

Suosituksella 12/2015 muutettiin suositusta 9/2014 satamavaltion tekemää ulkomaisten kalastusalusten valvontaa koskevien ilmoitusmenettelyjen osalta, millä pyritään mukauttamaan ilmoitusmenettelyjä niin, että voidaan siirtyä paperiasiakirjoihin perustuvan järjestelmän sijaan käyttämään tieto- ja viestintätekniikoita hyödyntävää nykyaikaista verkkosovellusta, jota NEAFC:n sihteeristö hallinnoi.

ESITTELIJÄN KANTA

Esittelijä pitää tervetulleena NEACF:ssa hyväksyttyjen suositusten saattamista osaksi EU:n lainsäädäntöä.

Tärkein muutos asetukseen (EU) N:o 1236/2010 koskee suunnitelman saattamista vastaamaan FAO:n sopimusta, joka koskee laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän (LIS) kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja lopettamiseksi toteutettavia satamavaltion toimenpiteitä. Tämän muutoksen toimenpiteillä varmistetaan Koillis-Atlantin alueen kalavarojen parempi pitkäaikainen säilyminen ja paras mahdollinen käyttö, mikä saa aikaan pysyviä ympäristöön liittyviä ja sosiaalisia tuloksia.

Koska suosituksen muutetun version olisi pitänyt tulla voimaan 1. heinäkuuta 2015 mennessä, esittelijä on päättänyt olla esittämättä tarkistuksia, jotta hyväksymismenettelyä nopeutettaisiin mahdollisimman paljon.

Esittelijä haluaisi kuitenkin esittää kaksi kriittistä huomiota, jotka liittyvät menettelyyn ja sisältöön.

Esittelijä korostaa, että komissio esittää yhä useammin kahdelle muulle lainsäätäjälle ehdotuksia kansainvälisten järjestöjen suositusten saattamisesta osaksi unionin lainsäädäntöä niin lyhyin hyväksymismääräajoin, että ne vaikeuttavat lainsäädäntötyötä parlamentissa ja neuvostossa, joiden on otettava huomioon sisäisten menettelyjensä edellyttämät aikarajat. Kaikki tämä heikentää lainsäädännön laatua.

Käsiteltävänä oleva ehdotus sisältää uusia toimenpiteitä, joiden olisi jo sisällyttävä asetukseen (EY) N:o 1224/2009 yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, ja asetukseen (EY) N:o 1005/2008 laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä, josta parlamentti odottaa komission ehdotuksia vaadittua tarkistusta varten.

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettava valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskeva suunnitelma

Viiteasiakirjat

COM(2015)0121 – C8-0076/2015 – 2015/0063(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

11.3.2015

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

25.3.2015

 

 

 

Esittelijä(t)

Nimitetty (pvä)

Ole Christensen

22.4.2015

 

 

 

Valiokuntakäsittely

3.9.2015

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

13.10.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ian Duncan, Francisco José Millán Mon

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

14.10.2015

(1)

EUVL C 332, 8.10.2015, s. 81.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö