Procedūra : 2015/0063(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0294/2015

Pateikti tekstai :

A8-0294/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/12/2015 - 4.18
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0441

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 583kWORD 88k
14.10.2015
PE 555.006v02-00 A8-0294/2015

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1236/2010, kuriuo nustatoma kontrolės ir vykdymo užtikrinimo sistema, taikytina Konvencijos dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo šiaurės rytų Atlanto žvejybos rajonuose

(COM(2015)0121 – C8-0076/2015 – 2015/0063(COD))

Žuvininkystės komitetas

Pranešėjas: Ole Christensen

ERRATA/ADDENDA
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1236/2010, kuriuo nustatoma kontrolės ir vykdymo užtikrinimo sistema, taikytina Konvencijos dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo šiaurės rytų Atlanto žvejybos rajonuose

(COM(2015)0121 – C8-0076/2015 – 2015/0063(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015) 0121),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0076/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 27 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A8-0294/2015),

1.  priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

AIŠKINAMOJI DALIS

APLINKYBĖS

Konvencijos dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo šiaurės rytų Atlanto žvejybos rajonuose, kurios viena iš susitariančiųjų šalių yra Europos Sąjunga, tikslas – užtikrinti ilgalaikį šiaurės rytų Atlanto rajono žuvininkystės išteklių išsaugojimą ir optimalų jų naudojimą, taip užtikrinant tvarumą ir suteikiant naudos tiek aplinkai, tiek visuomenei.

Siekiant užtikrinti, kad ši konvencija ir Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisijos (NEAFC) priimtos rekomendacijos būtų taikomos, gali būti priimtos priemonės, susijusios su atitinkamos žvejybos kontrole ir reikalavimų vykdymo užtikrinimu.

Reglamentu (ES) Nr. 1236/2010 į Sąjungos teisę perkeliama NEAFC priimta kontrolės ir vykdymo užtikrinimo sistema.

2012, 2013, 2014 ir 2015 m. metiniuose susitikimuose NEAFC priėmė:

–  Rekomendaciją Nr. 15:2013, kuria atliekami daliniai Sistemos pakeitimai, susiję su pranešimais apie perkrovimo operacijas ir iškrovimo uostą;

–  Rekomendaciją Nr. 9:2014, kuria atliekami daliniai Sistemos pakeitimai, atitinkamai susiję su apibrėžtimis, kai kuriomis uosto valstybės vykdomai užsienio šalių žvejybos laivų kontrolei taikomomis nuostatomis ir pažeidimų nagrinėjimo procedūromis;

–  Rekomendaciją Nr. 12:2015, kuria iš dalies pakeitė Rekomendaciją Nr. 9:2014 dėl Sistemos 22 ir 23 straipsnių dėl uosto valstybės vykdomos užsienio šalių žvejybos laivų kontrolės.

Šias rekomendacijas NEAFC priėmė ES visiškai pritarus. Taigi ES suinteresuota, kad siūlomu reglamentu jos būtų perkeltos į Sąjungos teisę.

PASIŪLYMO TURINYS

Šiuo pasiūlymu siekiama iš dalies pakeisti Reglamentą (ES) Nr. 1236/2010 siekiant įtraukti į Sąjungos teisę Sistemos pakeitimus, priimtus NEAFC rekomendacijomis Nr. 15/2013 ir Nr. 9/2014 su pakeitimais, padarytais Rekomendacija Nr. 12/201, kurios tapo privalomos NEAFC susitariančiosioms šalims, taigi ir ES.

–  Pagrindinis pagal Rekomendaciją Nr. 9/2014 įvykdytas pakeitimas yra Sistemos suderinimas su 2011 m. ES patvirtintu FAO susitarimu dėl uosto valstybės priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti. Susitariančiosios šalys susitarė, kad ši rekomendacija įsigalios 2015 m. liepos 1 d.

–  Kitu pagal Rekomendaciją Nr. 15/2013 padarytu pakeitimu patikslinama, kad reguliuojamajame rajone perkrovimo operacijoje dalyvaujantys laivai, į kuriuos perkraunamos žuvys, praneša apie iškrovimo uostą, nepriklausomai nuo to, ar iškraunama bus uoste, esančiame Konvencijos rajone ar už jo ribų.

Rekomendacija Nr. 12/2015 iš dalies pakeista Rekomendacija Nr. 9/2014 dėl pranešimo tvarkos, susijusios su uosto valstybės vykdoma užsienio šalių žvejybos laivų kontrole, siekiant padėti laivams pereiti nuo popieriniais dokumentais grindžiamos sistemos prie šiuolaikinės internetinės IRT programos, valdomos NEAFC sekretoriato.

PRANEŠĖJO POZICIJA

Pranešėjas pritaria NEAFC priimtų rekomendacijų perkėlimui į ES teisę.

Pagrindinis Reglamento (ES) Nr. 1236/2010 dalinis pakeitimas susijęs su FAO susitarimo kontrolės sistemos dėl priemonių, susijusių su uosto valstybės kompetencijomis, suderinimu siekiant užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti. Šiuo pakeitimu nustatytomis priemonėmis bus užtikrintas ilgalaikis šiaurės rytų Atlanto regiono žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir optimalus jų naudojimas, taip užtikrinant tiek aplinkai, tiek visuomenei naudingus tvarius rezultatus.

Atsižvelgdamas į tai, kad iš dalies pakeista rekomendacija turėjo įsigalioti iki 2015 m. liepos 1 d., pranešėjas nusprendė nesiūlyti pakeitimų, kad būtų kiek galima labiau paspartintas priėmimo procesas.

Vis dėlto pranešėjas norėtų pateikti dvi su procedūra ir turiniu susijusias kritines pastabas.

Procedūros klausimu pranešėjas pabrėžia, kad Komisija linkusi vis dažniau abiem teisėkūros institucijoms pasiūlymus dėl tarptautinių organizacijų rekomendacijų perkėlimo pateikti su tokiais trumpais priėmimo terminais, kurie apsunkina Parlamento ir Tarybos teisėkūros veiklą, nes šios institucijos turi atsižvelgti į savo vidinių procedūrų trukmę. Visa tai kenkia teisėkūros kokybei.

Kalbant apie turinį, šiuo pasiūlymu įtraukiamos naujos priemonės, kurios jau turėjo būti įtrauktos į Reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, ir Reglamentą (EB) Nr. 1005/2008, nustatantį Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, dėl kurių būtinos peržiūros Parlamentas laukia pasiūlymų iš Komisijos.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Kontrolės ir vykdymo užtikrinimo sistema, taikytina Konvencijos dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo šiaurės rytų Atlanto žvejybos rajonuose

Nuorodos

COM(2015)0121 – C8-0076/2015 – 2015/0063(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

11.3.2015

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH

25.3.2015

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Ole Christensen

22.4.2015

 

 

 

Svarstymas komitete

3.9.2015

 

 

 

Priėmimo data

13.10.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ian Duncan, Francisco José Millán Mon

Pateikimo data

14.10.2015

(1)

  OL C 332, 2015 10 8, p. 81.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika