Procedūra : 2015/0063(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0294/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0294/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 15/12/2015 - 4.18
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0441

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 579kWORD 88k
14.10.2015
PE 555.006v02-00 A8-0294/2015

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1236/2010 par kontroles un noteikumu izpildes shēmu, kura piemērojama apgabalā, uz ko attiecas Konvencija par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā

(COM(2015)0121 – C8-0076/2015 – 2015/0063(COD))

Zivsaimniecības komiteja

Referents: Ole Christensen

KĻŪDAS LABOJUMS/ PAPILDINĀJUMS
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1236/2010 par kontroles un noteikumu izpildes shēmu, kura piemērojama apgabalā, uz ko attiecas Konvencija par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā

(COM(2015)0121 – C70463/2015 – 2015/0063(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0121),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0076/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2015. gada 27. maija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A8-0294/2015),

1.  pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

PASKAIDROJUMS

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Konvencija par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā, kurā Eiropas Savienība ir līgumslēdzēja puse, ir pieņemta ar mērķi panākt Ziemeļaustrumu Atlantijas apgabala zvejas resursu ilgtermiņa saglabāšanu un optimālu izmantošanu, tādā veidā nodrošinot ilgtspējīgus ieguvumus vides un sociālajā jomā.

Lai nodrošinātu minētās konvencijas un Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecības komisijas (NEAFC) pieņemto ieteikumu piemērošanu, var pieņemt pasākumus, kas saistīti ar kontroli un noteikumu izpildi attiecīgajās zvejniecībās.

NEAFC pieņemto kontroles un noteikumu izpildes shēmu Savienības tiesību aktos transponē ar Regulu (ES) Nr. 1236/2010.

NEAFC gadskārtējās 2012., 2013., 2014. un 2015. gada sanāksmēs tika pieņemti šie dokumenti:

-  Ieteikums 15:2013, ar kuru groza shēmu attiecībā uz paziņošanu par pārkrāvumu citā kuģī un izkraušanas ostu;

-  Ieteikums 9:2014, ar kuru groza shēmu, proti, definīcijas, virkni noteikumu, kas attiecas uz ārvalstu zvejas kuģiem piemērojamo ostas valsts kontroli, un pienākumu neizpildes procedūras;

-  Ieteikums 12:2015, ar kuru Ieteikumu 9:2014 groza attiecībā uz shēmas 22. un 23. pantu par ārvalstu zvejas kuģiem piemērojamo ostas valsts kontroli.

Šie ieteikumi tika pieņemti NEAFC ar pilnīgu ES atbalstu. Attiecīgi ES interesēs ir panākt, lai ar šo ierosināto regulu tos iestrādātu Savienības tiesību aktos.

PRIEKŠLIKUMA SATURS

Priekšlikuma nolūks ir grozīt Regulu (ES) Nr. 1236/2010, lai Savienības tiesību aktos ietvertu grozījumus shēmā, kas pieņemti ar NEAFC Ieteikumiem 15/2013 un 9/2014, kurā grozījumi izdarīti ar Ieteikumu 12/2015, kuri ir kļuvuši saistoši NEAFC līgumslēdzējām pusēm, līdz ar to — arī ES.

-  Galvenās izmaiņas ievieš ar Ieteikumu 9/2014, un tās paredz minētās shēmas salāgošanu ar FAO Nolīgumu par ostas valsts pasākumiem, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu NNN zveju; ES šo nolīgumu ir apstiprinājusi 2011. gadā. Līgumslēdzējas puses ir vienojušās, ka ieteikums stāsies spēkā 2015. gada 1. jūlijā.

-  Pārējās izmaiņas tiek izdarītas ar Ieteikumu 15/2013, un tās paredz, ka kuģiem, kuri saņēmējkuģa statusā ir iesaistīti citā kuģī pārkraušanas darbībās, kas notiek pārvaldības apgabalā, ir pienākums paziņot izkraušanas ostu neatkarīgi no tā, vai iecerētā izkraušanas osta atrodas vai neatrodas konvencijas apgabalā.

Ar Ieteikumu 12/2015 tika grozīts Ieteikums 9/2014 attiecībā uz paziņošanas procedūrām, kas saistītas ar ārvalstu zvejas kuģiem piemērojamo ostas valsts kontroli; grozījumu mērķis ir pielāgot minētās procedūras pārejai no papīra sistēmas uz mūsdienīgu tīmekļa IKT lietotni, kuras turētājs būs NEAFC sekretārs.

REFERENTA NOSTĀJA

Referents atzinīgi vērtē NEAFC ieteikuma transponēšanu ES tiesību aktos.

Galvenie grozījumi Regulā 1236/2010 attiecas uz salāgošanu ar FAO Nolīguma kontroles sistēmu pasākumiem, kas attiecas uz ostas valsts kompetenci aizkavēt, novērst un izskaust NNN zveju. Minētajā grozījumā paredzētie pasākumi nodrošinās Ziemeļaustrumu Atlantijas apgabala zvejas resursu labāku ilgtermiņa saglabāšanu un optimālu izmantošanu, nodrošinot ilgstošus rezultātus vides un sociālajā jomā.

Ņemot vērā to, ka ieteikuma grozītajai redakcijai bija jāstājas spēkā līdz 2015. gada 1. jūlijam, referents neierosinās grozījumus, lai maksimāli paātrinātu pieņemšanas procedūru.

Tomēr referents vēlas izteikt divus būtiskus apsvērumus gan par procesuālo, gan saturisko aspektu.

No procesuālā viedokļa referents uzsver, ka Komisija arvien biežāk priekšlikumus par starptautisko organizāciju ieteikumu transponēšanu abām likumdevējām iestādēm iesniedz ar tik īsiem pieņemšanas termiņiem, ka tie apgrūtina Parlamenta un Padomes, kam ir jāņem vērā savu iekšējo procedūru noteiktie termiņi, likumdošanas darbu. Tas nelabvēlīgi ietekmē tiesību aktu kvalitāti.

No saturiskā viedokļa apspriežamais priekšlikums ievieš jaunus pasākumus, kuriem jau vajadzētu būt iekļautiem Regulā Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem un Regulā Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju, par kurām Parlaments gaida Komisijas priekšlikumus par nepieciešamo pārskatīšanu.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Kontroles un noteikumu izpildes shēma, kura piemērojama apgabalā, uz ko attiecas Konvencija par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā

Atsauces

COM(2015)0121 – C8-0076/2015 – 2015/0063(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

11.3.2015

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

PECH

25.3.2015

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Ole Christensen

22.4.2015

 

 

 

Izskatīšana komitejā

3.9.2015

 

 

 

Pieņemšanas datums

13.10.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ian Duncan, Francisco José Millán Mon

Iesniegšanas datums

14.10.2015

(1)

  OV C 332, 8.10.2015., 81. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika