Procedure : 2015/0063(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0294/2015

Ingediende teksten :

A8-0294/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/12/2015 - 4.18
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0441

VERSLAG     ***I
PDF 357kWORD 82k
14.10.2015
PE 555.006v02-00 A8-0294/2015

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1236/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een controle- en handhavingsregeling voor het gebied dat onder het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan valt

(COM(2015)0121 – C8-0076/2015 – 2015/0063(COD))

Commissie visserij

Rapporteur: Ole Christensen

ERRATA/ADDENDA
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1236/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een controle- en handhavingsregeling voor het gebied dat onder het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan valt

(COM(2015)0121 – C8-0076/2015 – 2015/0063(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2015)0121),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0076/2015),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 27 mei 2015(1),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie visserij (A8-0294/2015),

1.  stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

TOELICHTING

ACHTERGROND

Het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, waarbij de Europese Unie verdragsluitende partij is, strekt ertoe de instandhouding op lange termijn en de optimale exploitatie van de visbestanden in het noordoostelijke Atlantische gebied te garanderen en zo te zorgen voor duurzame, ecologische en sociale voordelen.

Om de toepassing van dit verdrag en de aanbevelingen van de NEAFC te garanderen, kunnen maatregelen inzake controle en handhaving in verband met de betrokken visserijtakken worden vastgesteld.

De controle- en handhavingsregeling van de NEAFC is in het recht van de Unie omgezet bij Verordening (EU) nr. 1236/2010.

Tijdens haar jaarvergaderingen in 2012, 2013, 2014 en 2015 heeft de NEAFC de volgende aanbevelingen aangenomen:

-  aanbeveling 15:2013 tot wijziging van de regeling met betrekking tot de mededeling van overladingen en van de aanvoerhaven;

-  aanbeveling 9:2014 tot wijziging van de regeling, respectievelijk met betrekking tot definities, een aantal bepalingen die van toepassing zijn op de havenstaatcontrole van buitenlandse vissersvaartuigen en de inbreukprocedures;

-  aanbeveling 12:2015 tot wijziging van aanbeveling 9:2014 met betrekking tot de artikelen 22 en 23 van de regeling inzake de havenstaatcontrole van buitenlandse vissersvaartuigen.

De aanbevelingen werden in de NEAFC goedgekeurd met de volledige steun van de EU. Het is derhalve in het belang van de EU dat zij door middel van de voorgestelde verordening in de wetgeving van de Unie worden opgenomen.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

Met het voorstel wordt voorzien in de wijziging van Verordening (EU) nr. 1236/2010, om in het recht van de Unie wijzigingen van de regeling op te nemen als vastgesteld in de aanbevelingen 15/2013 en 9/2014, zoals gewijzigd bij aanbeveling 12/2015, van de NEAFC, wijzigingen die bindend zijn geworden voor de verdragsluitende partijen bij de NEAFC en bijgevolg ook voor de EU.

-  De belangrijkste wijziging is tot stand gekomen bij aanbeveling 9/2014 en betreft de aanpassing van de regeling aan de in 2011 door de EU goedgekeurde FAO-Overeenkomst inzake havenstaatmaatregelen om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen. De verdragsluitende partijen zijn overeengekomen dat die aanbeveling op 1 juli 2015 in werking treedt.

-  De andere wijziging is tot stand gekomen bij aanbeveling 15/2013 en verduidelijkt dat vaartuigen die in het gereglementeerde gebied als ontvangend vaartuig betrokken zijn bij een overlading, de aanvoerhaven moeten mededelen, ongeacht of de aanvoer in een haven binnen of buiten het verdragsgebied zal plaatsvinden.

Met aanbeveling 12/2015 is voorzien in de wijziging van aanbeveling 9/2014 met betrekking tot de kennisgevingsprocedures voor de havenstaatcontrole van buitenlandse vissersvaartuigen, teneinde die procedures aan te passen aan de omschakeling van een op papier gebaseerd systeem naar een moderne, webgebaseerde ICT-toepassing, beheerd door het NEAFC-secretariaat.

STANDPUNT VAN DE RAPPORTEUR

De rapporteur is tevreden met de omzetting van de in het kader van de NEAFC vastgestelde aanbevelingen in het recht van de EU.

De belangrijkste wijziging in Verordening (EU) nr. 1236/2010 heeft betrekking op de aanpassing aan het controlesysteem van de FAO-Overeenkomst inzake maatregelen in verband met de bevoegdheden van de havenstaat om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen. De maatregelen waarin met deze wijziging wordt voorzien, zullen zorgen voor een betere instandhouding op lange termijn en optimale exploitatie van het visbestand in het noordoostelijke Atlantische gebied, met duurzame resultaten op ecologisch en sociaal gebied.

Aangezien de gewijzigde versie van de aanbeveling in werking moest treden op 1 juli 2015, heeft de rapporteur besloten geen amendementen voor te stellen, om het goedkeuringsproces zoveel mogelijk te versnellen.

Toch wil de rapporteur graag twee kritische opmerkingen formuleren, zowel uit procedureoogpunt als uit het oogpunt van de inhoud.

Wat de procedure betreft, benadrukt de rapporteur het feit dat de Commissie steeds meer de neiging vertoont de twee medewetgevers voorstellen voor de omzetting van aanbevelingen van internationale organisaties te presenteren met een deadline voor de goedkeuring die zo krap is dat het wetgevingswerk van het Parlement en de Raad erdoor wordt bemoeilijkt, aangezien beide instellingen rekening moeten houden met de deadlines die zijn opgelegd door hun interne procedures. Dit alles schaadt de kwaliteit van de wetgeving.

Uit het oogpunt van de inhoud worden met het voorstel in kwestie nieuwe maatregelen ingevoerd die al opgenomen moeten zijn in Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen en in Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad van 29 september 2008 houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen, waarvoor het Parlement wacht op voorstellen van de Commissie voor de vereiste herziening.

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Controle- en handhavingsregeling voor het gebied dat onder het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan valt

Document- en procedurenummers

COM(2015)0121 – C8-0076/2015 – 2015/0063(COD)

Datum indiening bij EP

11.3.2015

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

PECH

25.3.2015

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Ole Christensen

22.4.2015

 

 

 

Behandeling in de commissie

3.9.2015

 

 

 

Datum goedkeuring

13.10.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

20

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marco Affronte, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ian Duncan, Francisco José Millán Mon

Datum indiening

14.10.2015

(1)

  PB C 332 van 8.10.2015, blz. 81.

Juridische mededeling - Privacybeleid