Procedura : 2015/0063(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0294/2015

Teksty złożone :

A8-0294/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/12/2015 - 4.18
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0441

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 582kWORD 90k
14.10.2015
PE 555.006v02-00 A8-0294/2015

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1236/2010 ustanawiające system kontroli i egzekwowania mający zastosowanie na obszarze objętym Konwencją w sprawie przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku

(COM(2015)0121 – C8-0076/2015 – 2015/0063(COD))

Komisja Rybołówstwa

Sprawozdawca: Ole Christensen

ERRATY/ADDENDA
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1236/2010 ustanawiające system kontroli i egzekwowania mający zastosowanie na obszarze objętym Konwencją w sprawie przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku

(COM(2015)0121 – C8-0076/2015 – 2015/0063(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2015)0121),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8–0076/2015),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 27 maja 2015 r.(1),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A8-0294/2015),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu, przejmując wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

UZASADNIENIE

KONTEKST

Celem Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku, której jedną z umawiających się stron jest Unia Europejska, jest zagwarantowanie długoterminowej ochrony i optymalnego wykorzystania zasobów rybnych północno-wschodniego Atlantyku, co przyniesie trwałe korzyści środowiskowe i społeczne.

Aby zagwarantować stosowanie postanowień tej konwencji i zaleceń przyjętych przez Komisję ds. Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku (NEAFC), możliwe jest przyjęcie środków dotyczących kontroli i egzekwowania przepisów obejmujących przedmiotowe łowiska.

Rozporządzeniem (UE) nr 1236/2010 dokonano transpozycji do prawa wspólnotowego systemu kontroli i egzekwowania przepisów przyjętego przez NEAFC.

Na swych dorocznych posiedzeniach w latach 2012, 2013, 2014 i 2015 NEAFC przyjęła:

-  zalecenie 15:2013 zmieniające wspomniany system w odniesieniu do przekazywania informacji o przeładunku oraz podawania nazwy portu wyładunku;

-  zalecenie 9:2014 zmieniające system odpowiednio w zakresie definicji, szeregu przepisów mających zastosowanie do kontroli zagranicznych statków rybackich przeprowadzanej przez państwo portu oraz postępowań w sprawie naruszenia przepisów prawa;

-  zalecenie 12:2015 zmieniające zalecenie 9:2014 w odniesieniu do art. 22 i 23 systemu dotyczących kontroli zagranicznych statków rybackich przeprowadzanej przez państwo portu.

Zalecenia te przyjęto przy pełnym poparciu UE w ramach NEAFC. W interesie UE leży zatem, aby zostały one wprowadzone do prawa unijnego w drodze rozporządzenia, którego dotyczy wniosek.

TREŚĆ WNIOSKU

Celem wniosku jest zmiana rozporządzenia (UE) nr 1236/2010 w celu wprowadzenia do prawa unijnego zmian w systemie przyjętych w ramach zaleceń NEAFC 15/2013 i 9/2014 zmienionych zaleceniem 12/2005, które stało się wiążące dla umawiających się stron NEAFC, a więc także dla UE.

-  Główną zmianą wprowadzoną zaleceniem 9/2014 jest dostosowanie systemu do przyjętego przez UE w 2011 r. porozumienia FAO o środkach stosowanych przez państwo portu w celu zapobiegania, powstrzymywania i eliminowania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów. Umawiające się strony uzgodniły, że wspomniane zalecenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

-  Druga zmiana, dokonana w drodze zalecenia 15/2013, polega na doprecyzowaniu, że statki biorące udział w działaniach przeładunkowych na obszarze podlegającym regulacji jako statki odbierające informują o porcie wyładunku, niezależnie od tego, czy wyładunek ma się odbyć w porcie położonym w obrębie obszaru objętego konwencją, czy poza tym obszarem.

Zalecenie 12/2015 zmieniające zalecenie 9/2014 w odniesieniu do procedur powiadamiania o kontroli zagranicznych statków rybackich przeprowadzanej przez państwo portu w celu ich dostosowania do przejścia z systemu opartego na dokumentacji papierowej do nowoczesnych aplikacji ICT, prowadzonego przez Sekretarza NEAFC.

STANOWISKO SPRAWOZDAWCY

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje transpozycję do prawa UE zaleceń przyjętych w ramach NEAFC.

Główna zmiana w rozporządzeniu nr 1236/2010 dotyczy dostosowania systemu do porozumienia FAO o środkach stosowanych przez państwo portu w celu zapobiegania, powstrzymywania i eliminowania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów. Środki wprowadzone na mocy tej zmiany zagwarantują długoterminową ochronę i optymalne wykorzystanie zasobów rybnych północno-wschodniego Atlantyku, co przyniesie trwałe korzyści środowiskowe i społeczne.

Mając na uwadze, że wejście w życie zmienionej wersji zalecenia miało nastąpić do dnia 1 lipca 2015 r., sprawozdawca postanowił nie proponować poprawek, aby w jak największej mierze przyspieszyć proces jego przyjęcia.

Sprawozdawca pragnie jednak przedstawić dwie krytyczne uwagi odnoszące się zarówno do procedury, jak i do treści.

W odniesieniu do procedury sprawozdawca podkreśla, że Komisja przejawia coraz silniejszą tendencję do przedstawiania dwóm współprawodawcom wniosków o transponowanie zaleceń organizacji międzynarodowych, przewidując tak krótkie terminy ich przyjęcia, że utrudnia to pracę ustawodawczą Parlamentu i Rady, które muszą brać pod uwagę ramy czasowe obowiązujące na mocy ich wewnętrznych procedur. Wszystko to szkodzi jakości prawodawstwa.

W odniesieniu do treści omawiany wniosek wprowadza nowe środki, które powinny już być włączone do rozporządzenia nr 1224/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa oraz rozporządzenia nr 1005/2008 ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, w związku z którymi Parlament oczekuje od Komisji przedstawienia wniosków dotyczących wymaganej zmiany.

PROCEDURA W KOMISJI PREDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

System kontroli i egzekwowania przepisów na obszarze objętym Konwencją o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku

Odsyłacze

COM(2015)0121 – C8-0076/2015 – 2015/0063(COD)

Data przedstawienia w PE

11.3.2015

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

25.3.2015

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Ole Christensen

22.4.2015

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

3.9.2015

 

 

 

Data przyjęcia

13.10.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ian Duncan, Francisco José Millán Mon

Data złożenia

14.10.2015

(1)

  Dz.U. C 332 z 8.10.2015, s. 81.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności