Procedură : 2015/0063(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0294/2015

Texte depuse :

A8-0294/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/12/2015 - 4.18
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0441

RAPORT     ***I
PDF 512kWORD 319k
14.10.2015
PE 555.006v02-00 A8-0294/2015

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1236/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui sistem de control și de asigurare a respectării aplicabil în zona reglementată de Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est

(COM(2015)0121 – C8-0076/2015 – 2015/0063(COD))

Comisia pentru pescuit

Raportor: Ole Christensen

ERATE/ADDENDA
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1236/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui sistem de control și de asigurare a respectării aplicabil în zona reglementată de Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est

(COM(2015)0121 – C8-0076/2015 – 2015/0063(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0121),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0076/2015),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 27 mai 2015(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A8-0294/2015),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

EXPUNERE DE MOTIVE

CONTEXT

Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est, la care Uniunea Europeană este parte contractantă, își propune să asigure conservarea pe termen lung și utilizarea optimă a resurselor de pește din zona Atlanticului de Nord-Est, precum și să genereze beneficii sociale și de mediu sustenabile.

Pentru a se asigura aplicarea acestei convenții și a recomandărilor adoptate de Comisia pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est (NEAFC), pot fi adoptate măsuri de control și de asigurare a respectării în legătură cu activitățile de pescuit respective.

Regulamentul (UE) nr. 1236/2010 transpune în legislația Uniunii sistemul de control și de asigurare a respectării adoptat de NEAFC.

În cadrul reuniunilor sale anuale din 2012, 2013, 2014 și 2015, NEAFC a adoptat:

-  Recomandarea 15:2013, prin care se modifică sistemul în ceea ce privește comunicarea transbordărilor și a portului de debarcare;

-  Recomandarea 9:2014, prin care se modifică sistemul în ceea ce privește definițiile, o serie de dispoziții aplicabile controlului efectuat de statul portului asupra navelor de pescuit străine, respectiv procedurile privind încălcările;

-  Recomandarea 12:2015 de modificare a Recomandării 9:2014 în ceea ce privește articolele 22 și 23 din sistem referitoare la controlul efectuat de statul portului asupra navelor de pescuit străine.

Aceste recomandări au fost adoptate cu sprijinul deplin al UE în cadrul NEAFC. Este, așadar, în interesul UE ca ele să fie introduse în dreptul Uniunii prin intermediul regulamentului propus.

CONȚINUTUL PROPUNERII

Propunerea urmărește să modifice Regulamentul (UE) nr. 1236/2010 în vederea încorporării în legislația Uniunii a modificărilor sistemului astfel cum au fost adoptate de NEAFC în Recomandările 15/2013 și 9/2014, astfel cum a fost modificată prin Recomandarea 12/2015, care au devenit obligatorii pentru părțile contractante la NEAFC și, implicit, pentru UE.

-  Principala modificare, introdusă prin Recomandarea 9/2014, este alinierea sistemului cu Acordul FAO privind măsurile de competența statului portului pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, aprobat de UE în 2011. Părțile contractante au convenit ca această recomandare să intre în vigoare la 1 iulie 2015.

-  Cealaltă modificare, introdusă prin Recomandarea 15/2013, clarifică faptul că navele implicate într-o operațiune de transbordare în zona de reglementare ca nave primitoare comunică portul de debarcare, indiferent dacă debarcarea are loc într-un port din interiorul sau din exteriorul zonei convenției.

Recomandarea 12/2015 a modificat Recomandarea 9/2014 cu privire la procedurile de notificare referitoare la controlul efectuat de statul portului asupra navelor de pescuit străine, cu scopul de a le adapta pentru trecerea de la un sistem pe suport de hârtie la o aplicație TIC modernă bazată pe internet, gestionată de Secretariatul NEAFC.

POZIȚIA RAPORTORULUI

Raportorul salută transpunerea recomandărilor adoptate în cadrul NEAFC în legislația UE.

Principala modificare a Regulamentului 1236/2010 privește alinierea sistemului de control stabilit în acordul FAO cu privire la măsurile care țin de competența statului portului în vederea prevenirii, descurajării și eliminării pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat. Măsurile prevăzute de această modificare vor asigura o mai bună conservare pe termen lung și o utilizare optimă a resurselor de pește în zona Atlanticului de Nord-Est, determinând rezultate durabile în privința aspectelor sociale și de mediu.

Având în vedere că intrarea în vigoare a versiunii modificate a recomandării ar fi trebuit să aibă loc la 1 iulie 2015, raportorul a decis să nu propună modificări, pentru a accelera procesul de adoptare cât mai mult posibil.

Cu toate acestea, raportorul ar dori să facă două observații critice, atât în privința procedurii, cât și a conținutului.

În ceea ce privește procedura, raportorul subliniază că Comisia tinde tot mai des să le prezinte celor doi colegiuitori propuneri de transpunere a recomandărilor unor organizații internaționale cu termene de adoptare atât de scurte încât acestea complică activitatea legislativă a Parlamentului și a Consiliului, care trebuie să țină seama de intervalele de timp impuse de procedurile lor interne, acest lucru fiind în detrimentul calității legislației.

În ceea ce privește conținutul, propunerea în cauză introduce noi măsuri care ar trebui deja să fie integrate în Regulamentul nr. 1224/2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului și în Regulamentul nr. 1005/2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, în privința cărora Parlamentul așteaptă propuneri din partea Comisiei pentru revizuirea necesară.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Sistemul de control și de asigurare a respectării aplicabil în zona reglementată de Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est

Referințe

COM(2015)0121 – C8-0076/2015 – 2015/0063(COD)

Data prezentării la PE

11.3.2015

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

PECH

25.3.2015

 

 

 

Raportori

Data numirii

Ole Christensen

22.4.2015

 

 

 

Examinare în comisie

3.9.2015

 

 

 

Data adoptării

13.10.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ian Duncan, Francisco José Millán Mon

Data depunerii

14.10.2015

(1)

  JO C 332, 8.10.2015, p. 81.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate