Postopek : 2015/0063(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0294/2015

Predložena besedila :

A8-0294/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/12/2015 - 4.18
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0441

POROČILO     ***I
PDF 605kWORD 90k
14.10.2015
PE 555.006v02-00 A8-0294/2015

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1236/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o sistemu nadzora in izvrševanja, ki se uporablja na območju Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju v ribištvu severovzhodnega Atlantika

(COM(2015)0121 – C8-0076/2015 – 2015/0063(COD))

Odbor za ribištvo

Poročevalec: Ole Christensen

NAPAKE/DODATKI
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1236/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o sistemu nadzora in izvrševanja, ki se uporablja na območju Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju v ribištvu severovzhodnega Atlantika

(COM(2015)0121 – C8-0076/2015 – 2015/0063(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0121),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0076/2015),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 27. maja 2015(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A8-0294/2015),

1.  sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

OBRAZLOŽITEV

OZADJE

Cilj Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju v ribištvu severovzhodnega Atlantika, katere pogodbenica je Evropska unija, je zagotoviti dolgoročno ohranjanje in optimalno izkoriščenost ribolovnih virov severovzhodnega Atlantika, pri čemer bi se zagotovile trajnostne, okoljske in družbene koristi.

Za zagotovitev uporabe te konvencije in priporočil, ki jih je sprejela Komisija za ribištvo severovzhodnega Atlantika (NEAFC), se lahko sprejmejo ukrepi v zvezi z nadzorom in izvrševanjem na področju ribištva.

Uredba (EU) št. 1236/2010 v pravo Unije prenaša sistem nadzora in izvrševanja, ki ga je sprejela NEAFC.

Na letnih zasedanjih v letih 2012, 2013, 2014 in 2015 je NEAFC sprejela:

-  Priporočilo 15:2013 o spremembi sistema v zvezi s sporočanjem pretovarjanj in pristanišča iztovarjanja;

-  Priporočilo 9:2014 o spremembi sistema, ki se v tem zaporedju nanaša na opredelitve, številne določbe o pomorskem državnem nadzoru tujih ribiških plovil in postopke za ugotavljanje kršitev;

-  Priporočilo 12:2015 o spremembi priporočila 9:2014 v zvezi s členoma 22 in 23 sistema o pomorskem državnem nadzoru tujih ribiških plovil.

Ta priporočila so bila v NEAFC sprejeta s polno podporo EU. EU je torej v interesu, da se s predlagano uredbo vključijo v pravo Unije.

VSEBINA PREDLOGA

Namen predloga je spremeniti Uredbo (EU) št. 1236/2010, da se v pravo Unije vključijo spremembe sistema, kot so bile sprejete s priporočili NEAFC 15/2013 in 9/2014 ter spremenjene s priporočilom 12/2015 in ki so postale zavezujoče za pogodbenice NEAFC in posledično za EU.

-  Glavna sprememba izhaja iz priporočila 9/2014 o uskladitvi sistema s sporazumom Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) o državnih ukrepih za pristanišča, ki naj bi preprečil, omejil in odpravil nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov, in ga je EU potrdila leta 2011. Pogodbenice so se dogovorile, da bo to priporočilo začelo veljati 1. julija 2015.

-  Druga sprememba izhaja iz priporočila 15/2013 in pojasnjuje, da plovila, ki so vključena v dejavnosti pretovarjanja na upravnem območju kot plovila prejema, sporočijo pristanišče iztovarjanja ne glede na to, ali bo iztovarjanje potekalo v pristanišču znotraj ali zunaj območja konvencije.

Priporočilo 12/2015 spreminja priporočilo 9/2014 v zvezi s postopki uradnega obveščanja o pomorskem državnem nadzoru tujih ribiških plovil, da bi se jih prilagodilo za prehod s sistema, ki temelji na dokumentih v papirni obliki, na moderno spletno aplikacijo IKT, ki jo upravlja sekretar NEAFC.

STALIŠČE POROČEVALCA

Poročevalec pozdravlja prenos priporočil, ki so bila sprejeta v NEAFC, v zakonodajo EU.

Glavna sprememba Uredbe (EU) št. 1236/2010 zadeva uskladitev nadzornega sistema sporazuma FAO v zvezi z ukrepi, ki zadevajo državne pristojnosti za pristanišča, da se prepreči, omeji in odpravi nezakonit, neprijavljen in zakonsko neurejen ribolov. Ukrepi iz teh sprememb bodo zagotovili boljše dolgoročno ohranjanje in optimalno izkoriščanje ribolovnih virov na območju severovzhodnega Atlantika, kar bo privedlo do trajnih rezultatov, skladnih z okoljskimi in družbenimi vidiki.

Glede na to, da bi spremenjena različica priporočila morala začeti veljati 1. julija 2015, se je poročevalec odločil, da ne predlaga sprememb ter tako čim bolj pospeši postopek sprejetja.

Vseeno pa bi poročevalec rad podal dve kritični pripombi, in sicer s postopkovnega kakor tudi vsebinskega pogleda.

V zvezi s postopkom poročevalec poudarja, da Komisija obema sozakonodajalcema čedalje pogosteje predstavlja predloge za prenos priporočil mednarodnih organizacij z zelo kratkim rokom za sprejetje, kar otežuje zakonodajno delo Parlamenta in Sveta, ki morata upoštevati časovne okvire, ki jih zahtevajo njuni notranji postopki. Vse to na račun kakovosti zakonodaje.

Z vidika vsebine uvaja ta predlog nove ukrepe, ki bi že morali biti vključeni v Uredbo (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike in v Uredbo (ES) št. 1005/2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje, Parlament pa v zvezi s tem pričakuje predloge Komisije za zahtevani pregled.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sistem nadzora in izvrševanja, ki se uporablja na območju Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju v ribištvu severovzhodnega Atlantika

Referenčni dokumenti

COM(2015)0121 – C8-0076/2015 – 2015/0063(COD)

Datum predložitve EP

11.3.2015

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

PECH

25.3.2015

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Ole Christensen

22.4.2015

 

 

 

Obravnava v odboru

3.9.2015

 

 

 

Datum sprejetja

13.10.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ian Duncan, Francisco José Millán Mon

Datum predložitve

14.10.2015

(1)

  UL C 332, 8.10.2015, str. 81.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov