Förfarande : 2015/0063(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0294/2015

Ingivna texter :

A8-0294/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/12/2015 - 4.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0441

BETÄNKANDE     ***I
PDF 361kWORD 80k
14.10.2015
PE 555.006v02-00 A8-0294/2015

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten

(COM(2015)0121 – C8-0076/2015 – 2015/0063(COD))

Fiskeriutskottet

Föredragande: Ole Christensen

ERRATA/ADDENDA
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten

(COM(2015)0121 – C8-0076/2015 – 2015/0063(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0121),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0076/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 27 maj 2015(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A8-0294/2015).

1.  Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

MOTIVERING

BAKGRUND

Konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten, i vilken Europeiska unionen är avtalsslutande part, har till syfte att säkerställa långsiktigt bevarande och optimalt utnyttjande av fiskeresurserna i Nordostatlanten samt att skapa fördelar vad gäller hållbarhet, miljö och sociala förhållanden.

För att garantera att konventionen och de rekommendationer som antas av Nordostatlantiska fiskerikommissionen (nedan kallad NEAFC) verkligen tillämpas, får det antas åtgärder för kontroll och tillsyn inom de berörda fiskena.

NEAFC:s kontroll- och tillsynsplan införlivas med unionslagstiftningen genom förordning (EU) nr 1236/2010.

Vid sina årsmöten 2012, 2013, 2014 och 2015 antog NEAFC:

–  Rekommendation 15/2013 om ändring av planen rörande meddelanden om omlastning och landningshamn.

–  Rekommendation 9/2014 om ändring av planen rörande definitionerna, vissa bestämmelser om hamnstatskontroll av utländska fiskefartyg respektive överträdelseförfaranden.

–  Rekommendation 12/2015 om ändring av rekommendation 9/2014 rörande artiklarna 22 och 23 i kontroll- och tillsynsplanen som avser hamnstatskontroll av utländska fiskefartyg.

Rekommendationerna antogs med EU:s fulla stöd i NEAFC. Det ligger således i EU:s intresse att införliva rekommendationerna med unionslagstiftningen genom den föreslagna förordningen.

FÖRSLAGETS INNEHÅLL

Syftet med förslaget är att ändra förordning (EU) nr 1236/2010 för att med unionslagstiftningen införliva de ändringar av kontroll- och tillsynsplanen som antagits genom NEAFC:s rekommendationer 15/2013 och 9/2014, ändrad genom rekommendation 12/2015, vilka blivit bindande för NEAFC:s avtalsslutande parter och följaktligen för EU.

–  Den största ändringen, som genomförs med rekommendation 9/2014, innebär att kontroll- och tillsynsplanen anpassas till FAO:s avtal om hamnstatsåtgärder som ska förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU‑fiske), vilket godkändes av EU 2011. De avtalsslutande parterna har enats om att rekommendationen kommer att träda i kraft den 1 juli 2015.

–  Den andra ändringen, som görs genom rekommendation 15/2013, innebär att det förtydligas att fartyg som deltar i en omlastning som mottagande fartyg i konventionsområdet ska meddela vilken landningshamn fartyget avser anlöpa, oavsett om landningen kommer att äga rum inom eller utanför konventionsområdet.

Genom rekommendation 12/2015 ändrades rekommendation 9/2014 vad gäller anmälningsförfarandena för hamnstatskontroll av utländska fiskefartyg i syfte att anpassa förfarandena inför övergången från ett pappersbaserat system till den moderna webbaserade applikation som är avsedd att drivas av NEAFC:s sekretariat.

FÖREDRAGANDENS STÅNDPUNKT

Föredraganden välkomnar att de rekommendationer som antagits inom NEAFC införlivas med unionslagstiftningen.

Den största ändringen av förordning (EU) nr 1236/2010 går ut på en anpassning av FAO:s kontrollsystem när det gäller åtgärder som hänför sig till hamnstaternas behörighet att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske). Åtgärderna till följd av denna ändring kommer att säkerställa ett bättre långsiktigt bevarande och optimalt utnyttjande av fiskeresurserna i Nordostatlanten och ge varaktiga resultat för miljön och ur social synvinkel.

Eftersom rekommendationen i sin ändrade lydelse borde ha trätt i kraft senast den 1 juli 2015 har föredraganden beslutat att inte föreslå ändringar, för att på det sättet i möjligaste mån påskynda antagandet.

Föredraganden skulle dock vilja komma med två kritiska påpekanden, ur både förfarandesynvinkel och innehållssynvinkel.

När det gäller förfarandet vill föredraganden framhålla att kommissionen blir alltmer benägen att för de bägge medlagstiftarna lägga fram förslag till införlivande av rekommendationer från internationella organisationer med så kort varsel för antagandet att det försvårar lagstiftningsarbetet i parlamentet och rådet, som måste ta hänsyn till de tidsramar som uppställs av deras interna förfaranden. Allt detta blir till skada för lagstiftningens kvalitet.

Ur innehållssynvinkel betraktat innebär förslaget att det införs nya åtgärder som redan borde ha integrerats i förordning (EG) nr 1224/2009 om införandet av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs och i förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske. När det gäller de förordningarna väntar parlamentet fortfarande på kommissionens förslag inför den översyn som måste göras.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten

Referensnummer

COM(2015)0121 – C8-0076/2015 – 2015/0063(COD)

Framläggande för parlamentet

11.3.2015

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

PECH

25.3.2015

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Ole Christensen

22.4.2015

 

 

 

Behandling i utskott

3.9.2015

 

 

 

Antagande

13.10.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ian Duncan, Francisco José Millán Mon

Ingivande

14.10.2015

(1)

EUT C 332, 8.10.2015, s. 81.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy