ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1343/2011 относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море)

14.10.2015 - (08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD)) - ***II

Комисия по рибно стопанство
Докладчик: Габриел Мато

Процедура : 2014/0213(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0295/2015
Внесени текстове :
A8-0295/2015
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1343/2011 относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море)

(08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (08806/1/2015 – C8-0159/2015),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 15 октомври 2014 г.[1],

–  като взе предвид позицията си на първо четене[2] относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2014)0457),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 76 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по рибно стопанство (A7-0295/2015),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  одобрява декларацията, приложена към настоящата резолюция;

3.  отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

4.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

5.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта след проверка на надлежното изпълнение на всички процедури и да пристъпи заедно с генералния секретар на Съвета към публикуването му, заедно с прилежащата декларация на Европейския парламент, в Официален вестник на Европейския съюз;

6.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Европейския парламент относно предоставянето на дерогации за използване на трални мрежи и риболов с хрилни мрежи в Черно море

„Европейският парламент заявява, че разпоредбите в член 15а, който се добавя в Регламент (ЕС) № 1343/2011, по отношение на дерогации от забраната за използване на определени съоръжения в крайбрежните води на Черно море са от изключителен характер. Те вземат предвид преобладаващата ситуация в региона, при която държавите членки са въвели мерки, за да се позволи използването на съответните уреди в съответствие с относимите препоръки на GFCM. Парламентът вече разполагаше с тази информация преди представянето на настоящото предложение на Комисията. Поради тези причини Парламентът приема в настоящия контекст споразумението, с което се разрешава на засегнатите държави членки да предоставят въпросните дерогации. Той обаче подчертава, че тези разпоредби не следва да се възприемат или използват като прецедент в нито един бъдещ правен акт.“

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

След приемането на позицията на Парламента на първо четене по време на пленарното заседание от 13 януари 2015 г. започнаха неформални преговори с латвийското председателство с оглед бързо постигане на споразумение на второ четене. След два кръга на тристранни срещи на 26 март 2015 г. преговарящите екипи на Парламента и Съвета постигнаха споразумение по досието. На 6 май 2015 г. текстът на споразумението беше представен за гласуване на комисията по рибно стопанство и беше одобрен с преобладаващо мнозинство. Въз основа на одобрението на комисията в своето писмо до председателя на Корепер председателят на комисията отправи препоръка към участниците в пленарното заседание да одобрят позицията на Съвета на първо четене без изменения. След извършването на правна и езикова проверка Съветът прие своята позиция на първо четене, с която потвърди споразумението на 13 юли 2015 г.

Тъй като позицията на Съвета на първо четене съответства на споразумението, постигнато на тристранните срещи, докладчикът препоръчва на комисията да я приеме без допълнителни изменения. Докладчикът би желал да изтъкне по-специално следните елементи от компромиса:

Европейският парламент и Съветът постигнаха споразумение по транспонирането в правото на Съюза на няколко препоръки на Генералната комисия по рибарство в Средиземно море („Споразумението за GFCM“), с което се предоставя подходяща рамка за многостранно сътрудничество с цел насърчаване на развитието, опазването, рационалното управление и най-доброто използване на живите морски ресурси в Средиземно и Черно море на нива, които се считат за устойчиви и при които има нисък риск от срив.

Основният проблем, с който се сблъскват съзаконодателите, е изборът на правни механизми, които да се използват при исканията към държавите членки да предоставят дерогации, по-специално по отношение на използването на трални мрежи и риболова с хрилни мрежи в Черно море и по отношение на минималния диаметър на основата на колониите, на уредите и приспособленията и на събирането на червени корали.

По отношение на дерогациите относно забраната за крайбрежен риболов с тралове в Черно море Парламентът прие, че те следва да се управляват на равнището на държавите членки с право на проверка от страна на Комисията. Този режим, различен от приложимия в Средиземноморието, е оправдан, тъй като това са различни басейни, и макар той да се отнася за дерогации, както е и в случая със Средиземноморието, условията, предвидени в Препоръката на GFCM за предоставяне на дерогации в Черно море, са много по-малко строги. Става въпрос за това да се разреши на ограничен брой кораби да използват по изключение трални мрежи в крайбрежната зона на Черно море. Също така, като условие за предоставяне на дерогации засегнатите държавите членки не са задължени да въвеждат планове за управление, а само система за мониторинг.

Освен това съвсем наскоро Комисията одобри предоставянето на разрешения на кораби, след като провери дали са изпълнени условията, определени в препоръката на GFCM. Това означава, че става дума тук да се въведе a posteriori една вече съществуваща ситуация.

Въпреки това ЕП направи изявление, в което посочи, че приема споразумението за разрешаване на държавите членки да предоставят въпросните дерогации, но подчертава, че този режим не следва да се възприема или използва като прецедент в нито един бъдещ правен акт.

Във връзка с въпроса относно начина на предоставяне на дерогациите, свързани със събирането и минималния диаметър на основата на колониите от червени корали, Парламентът успя да предложи компромис, който беше приет от всички институции: . Държавите членки ще представят в срок от 3 години съвместни препоръки въз основа на член 18 от основния регламент относно ОПОР (регионализация), придружени от подробна информация за национална рамка за управление.

Междувременно държавите членки, които вече имат въведени националните рамки, могат да ги запазят, а тези, които желаят да създадат национални рамки, могат да направят това временно, при условие че съществува подходяща национална рамка за управление. Когато въз основа на уведомления от държавите членки Комисията счита, че дадена национална рамка за управление не отговаря на условията, определени в настоящия регламент, тя може, след излагане на съответните мотиви и след консултация със съответните държави членки, да поиска тази рамка да бъде изменена.

По отношение на уредите и приспособленията, които трябва да бъдат използвани за събиране на червени корали, съзаконодателите са съгласни, че използването на подводни апарати с дистанционно управление (ROV) за целите на наблюдение и проучване на червени корали следва да продължи да бъде разрешено в зони под юрисдикцията на съответната държава членка, при условие че ROV не са оборудвани с манипулатори или други приспособления, които позволяват рязане и събиране на червени корали. Срокът на тези разрешения изтича или те се отнемат до 31 декември 2015 г., освен ако съответната държава членка е получила научни резултати, показващи, че използването на ROV след 31 декември 2015 г. няма да окаже отрицателно въздействие върху устойчивото използване на червените корали.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море)

Позовавания

08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

13.1.2015                     T8-0005/2015

Предложение на Комисията

COM(2014)0457 - C8-0102/2014

Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

10.9.2015

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

PECH

10.9.2015

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Gabriel Mato

17.9.2014

 

 

 

Разглеждане в комисия

23.9.2015

 

 

 

Дата на приемане

13.10.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ian Duncan, Francisco José Millán Mon

Дата на внасяне

14.10.2015

  • [1]  ОВ C 12, 15.1.2015 г., стр. 116.
  • [2]  Приети текстове, 13.1.2015, P8_TA(2015)0005.