INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1343/2011 om visse bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet)

14.10.2015 - (08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD)) - ***II

Fiskeriudvalget
Ordfører: Gabriel Mato

Procedure : 2014/0213(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0295/2015
Indgivne tekster :
A8-0295/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1343/2011 om visse bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet)

(08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (08806/1/2015 – C8-0260/2015),

–  der henviser til udtalelse af 15. oktober 2014[1] fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling[2] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0457),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Fiskeriudvalget (A8-0295/2015),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;    

2.  godkender den erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

4.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

5.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende sammen med den tilhørende erklæring fra Europa-Parlamentet;

6.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Europa-Parlamentets erklæring om at tillade dispensation fra anvendelse af trawlnet og gællegarn i fiskeriet i Sortehavet

"Europa-Parlamentet erklærer, at bestemmelserne i artikel 15a, der skal indføjes i forordning (EU) nr. 1343/2011, vedrørende dispensation fra forbuddet mod anvendelse af bestemte typer udstyr i kystfarvande i Sortehavet, er af exceptionel art. Bestemmelserne tager hensyn til den herskende situation i regionen, hvor medlemsstaterne har truffet foranstaltninger med henblik på at tillade anvendelse af det udstyr, der er omhandlet i overensstemmelse med relevante henstillinger fra Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet (GFCM). Parlamentet var allerede bekendt med denne oplysning inden Kommissionens fremlæggelse af det nuværende forslag. Af disse grunde accepterer Parlamentet i den foreliggende kontekst denne ordning, som tillader de berørte medlemsstater at tilstå de pågældende dispensationer. Parlamentet understreger dog, at disse bestemmelser ikke kan påkaldes eller anvendes som dannende præcedens i nogen som helst fremtidig retsakt.”

BEGRUNDELSE

Efter vedtagelsen af Parlamentets førstebehandlingsholdning på plenarmødet den 13. januar 2015 blev der indledt uformelle forhandlinger med det lettiske formandskab med henblik på at nå frem til en hurtig andenbehandlingsaftale. Efter to runder af trepartsmøder nåede Parlamentets og Rådets forhandlingsgrupper til enighed om denne sag den 26. marts 2015. Aftalens tekst blev forelagt Fiskeriudvalget til godkendelse den 6. maj 2015 og blev godkendt med et overvældende flertal. På grundlag af udvalgets godkendelse anbefalede formanden for udvalget i sin skrivelse til formanden for Coreper plenarforsamlingen at godkende Rådets holdning ved førstebehandling uden ændringer. Efter jurist-lingvisternes gennemgang vedtog Rådet sin førstebehandlingsholdning og bekræftede aftalen den 13. juli 2015.

Eftersom Rådets holdning ved førstebehandling er i overensstemmelse med den aftale, der blev opnået enighed om under trepartsmøderne, anbefaler ordføreren, at udvalget godkender den uden yderligere ændringer. Ordføreren vil gerne fremhæve især følgende elementer i kompromiset:

Europa-Parlamentet og Rådet har indgået aftale om gennemførelse i EU-retten af adskillige henstillinger fremsat af Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet (i det følgende benævnt "GFCM-aftalen"), der opstiller passende rammer for multilateralt samarbejde med henblik på at fremme udvikling, bevarelse, rationel forvaltning og den bedst mulige udnyttelse af de levende marine ressourcer i Middelhavet og Sortehavet på et niveau, der betragtes som bæredygtigt og med lav risiko for sammenbrud.

Det primære problem, som medlovgiverne møder, er valget af, hvilke juridiske mekanismer der skal anvendes i anmodninger til medlemsstaterne om at tillade dispensation, navnlig vedrørende brug af trawlnet og gællegarn ved fiskeri i Sortehavet, koloniernes mindstestammediameter, udstyr og anordninger og fiskeri af ædelkoraller.

For så vidt angår dispensation fra forbuddet mod kysttrawl i Sortehavet accepterer Parlamentet, at disse skal forvaltes på medlemsstatsniveau, idet Kommissionen har ret til indsigelse. En sådan anderledes procedure i forhold til den, der er gældende for Middelhavet, begrundes med, at disse er forskellige farvande og, selv hvis det drejer sig om tilståelse af dispensation såsom i Middelhavet, er de betingelser, der er opstillet i GFCM-henstillingen om at tilstå dispensationer i Sortehavet, meget mindre strenge. Det er et spørgsmål om at autorisere et begrænset antal fartøjer til undtagelsesvist at benytte trawlnet inden for Sortehavets kystzone. Endvidere er de berørte medlemsstater ikke forpligtet til at indføre forvaltningsplaner, men alene et overvågningssystem som betingelse for at tillade dispensationer.

Derudover har Kommissionen netop accepteret tilladelser til fartøjer efter at have kontrolleret, hvorvidt de betingelser, der er opstillet i GFCM-henstillingen, er opfyldt. Det betyder, at det her var et spørgsmål om efterfølgende at gennemføre en allerede gældende situation.

Parlamentet fremsatte imidlertid en erklæring om, at det ganske vist accepterede ordningen om, at de berørte medlemsstater kunne tilstå de omhandlede dispensationer, men understregede, at denne ordning ikke kan anvendes eller påberåbes som dannende præcedens for nogen fremtidig retsakt.

For så vidt angår spørgsmålet om, hvordan der skal tilstås dispensationer til fiskeri af og mindstestammediameteren for kolonier af ædelkoral, formåede Parlamentet at foreslå et kompromis, der blev accepteret af alle institutioner: Medlemsstaterne skal inden for en periode på tre år forelægge fælles henstillinger på grundlag af artikel 18 i grundforordningen om den fælles fiskeripolitik (regionalisering) vedlagt detaljerede oplysninger om de nationale forvaltningsrammer.

Medlemsstater, der allerede har opstillet nationale rammer, kan i mellemtiden opretholde disse, og de medlemsstater, der ønsker at opstille sådanne, kan gøre dette på foreløbig vis, forudsat at der er opstillet hensigtsmæssige nationale forvaltningsrammer. Hvis Kommissionen på grundlag af indberetningerne fra medlemsstaterne finder, at de nationale forvaltningsrammer ikke stemmer overens med de betingelser, der er opstillet i nærværende forordning, kan den under forudsætning af at fremsætte en relevant begrundelse og efter høring af de berørte medlemsstater, anmode disse om at foretage ændringer af rammerne.

For så vidt angår udstyr og anordninger, der skal anvendes til fiskeri af ædelkoraller, er medlovgiverne enige om, at benyttelse af fjernstyrede undervandskøretøjer med henblik på observation og afsøgning af ædelkoraller fortsat skal være tilladt i de zoner, der er underlagt medlemsstaternes jurisdiktion, forudsat af køretøjerne ikke er udstyret med fangearme eller andet udstyr, der gør det muligt at skære og indsamle ædelkoraller. Sådanne tilladelser udløber eller tilbagekaldes senest den 31. december 2015, medmindre den pågældende medlemsstat kan fremlægge videnskabelige resultater, der viser, at anvendelse af fjernstyrede undervandskøretøjer efter 2015 ikke vil have nogen negativ indvirkning på den bæredygtige udnyttelse af ædelkoraller.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet)

Referencer

08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

13.1.2015                     T8-0005/2015

Kommissionens forslag

COM(2014)0457 - C8-0102/2014

Dato, hvor plenarmødet fik meddelelse om modtagelse af Rådets holdning ved førstebehandling

10.9.2015

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

10.9.2015

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Gabriel Mato

17.9.2014

 

 

 

Behandling i udvalg

23.9.2015

 

 

 

Dato for vedtagelse

13.10.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ian Duncan, Francisco José Millán Mon

Dato for indgivelse

14.10.2015