Διαδικασία : 2014/0213(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0295/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0295/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 28/10/2015 - 7.4
CRE 28/10/2015 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0378

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ     ***II
PDF 187kWORD 96k
14.10.2015
PE 565.194v02-00 A8-0295/2015

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας της ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο)

(08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD))

Επιτροπή Αλιείας

Εισηγητής: Gabriel Mato

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας της ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο)

(08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (08806/1/2015 – C8-0260/2015),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0457),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0295/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  εγκρίνει τη δήλωση που προσαρτάται στο παρόν ψήφισμα·

3.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της, από κοινού με τη σχετική δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη χορήγηση παρεκκλίσεων για την αλιεία με χρήση διχτυών τράτας και απλαδιών διχτυών στον Εύξεινο Πόντο

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλώνει ότι οι διατάξεις του άρθρου 15α που πρόκειται να ενσωματωθούν στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1343/2011, όσον αφορά παρεκκλίσεις από την απαγόρευση της χρήσης ορισμένων αλιευτικών εργαλείων στα παράκτια ύδατα του Εύξεινου Πόντου, έχουν έκτακτο χαρακτήρα. Λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην εν λόγω περιοχή, όπου τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει μέτρα προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση των συγκεκριμένων αλιευτικών εργαλείων, σύμφωνα με τις συναφείς συστάσεις της ΓΕΑΜ. Η πληροφορία αυτή ήταν ήδη διαθέσιμη στο Κοινοβούλιο πριν από την κατάθεση της τρέχουσας πρότασης της Επιτροπής. Για τους λόγους αυτούς, το Κοινοβούλιο δέχεται, εν προκειμένω, τη ρύθμιση που επιτρέπει στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να χορηγήσουν τις συγκεκριμένες παρεκκλίσεις. Τονίζει, ωστόσο, ότι οι διατάξεις αυτές δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ή να χρησιμοποιούνται ως προηγούμενο για καμία μελλοντική νομοθετική πράξη.»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μετά την έγκριση της θέσης του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση από την ολομέλεια στις 13 Ιανουαρίου 2015, άρχισαν ανεπίσημες διαπραγματεύσεις με τη λετονική προεδρία, με σκοπό να επιτευχθεί πρόωρη συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση. Έπειτα από δύο κύκλους τριμερούς διαλόγου, η ομάδα διαπραγματεύσεων του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατέληξε σε συμφωνία επί του φακέλου στις 26 Μαΐου 2015. Το κείμενο της συμφωνίας υποβλήθηκε στην επιτροπή PECH για να τεθεί σε ψηφοφορία προς έγκριση στις 6 Μαΐου 2015, και εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία. Με βάση την έγκριση της επιτροπής, ο πρόεδρος της επιτροπής ανέλαβε, στην επιστολή που απηύθυνε στον πρόεδρο του Coreper, να συστήσει στην ολομέλεια να εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση χωρίς τροπολογίες. Μετά τον νομικό-γλωσσικό έλεγχο, το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση επιβεβαιώνοντας τη συμφωνία στις 13 Ιουλίου 2015.

Επειδή η θέση σε πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου συνάδει με τη συμφωνία που επετεύχθη στον τριμερή διάλογο, ο εισηγητής συνιστά στην επιτροπή να την εγκρίνει χωρίς περαιτέρω τροπολογίες. Ο εισηγητής επιθυμεί να υπογραμμίσει κυρίως τα ακόλουθα στοιχεία της συμβιβαστικής λύσης:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν επί της μεταφοράς στο δίκαιο της Ένωσης διαφόρων συστάσεων της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο («συμφωνία ΓΕΑΜ»), η οποία εξασφαλίζει ένα κατάλληλο πλαίσιο πολυμερούς συνεργασίας για την προώθηση της ανάπτυξης, της διατήρησης, της ορθολογικής διαχείρισης και της βέλτιστης χρήσης των έμβιων θαλάσσιων πόρων στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο, σε επίπεδα που θεωρούνται βιώσιμα και εμφανίζουν μικρό κίνδυνο κατάρρευσης.

Το βασικό πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι συννομοθέτες ήταν η επιλογή των νομικών μηχανισμών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στα αιτήματα προς τα κράτη μέλη για χορήγηση παρεκκλίσεων, ιδίως όσον αφορά την αλιεία με χρήση διχτυών τράτας και απλαδιών διχτυών στον Εύξεινο Πόντο και την ελάχιστη επιφάνεια βάσης της διαμέτρου των αποικιών, τα αλιευτικά εργαλεία και μέσα και τη συλλογή κόκκινων κοραλλιών.

Σχετικά με τις παρεκκλίσεις από την απαγόρευση της παράκτιας αλιείας με τράτα στον Εύξεινο Πόντο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχτηκε ότι θα πρέπει να ρυθμίζονται σε επίπεδο κρατών μελών με δικαίωμα εμπεριστατωμένου ελέγχου από την Επιτροπή. Αυτή η διαφοροποιημένη, ως προς εκείνη που ισχύει για τη Μεσόγειο, διαδικασία αιτιολογείται, καθώς πρόκειται για διαφορετικές λεκάνες και, ακόμη και στην περίπτωση που αφορά χορήγηση παρεκκλίσεων, όπως στη Μεσόγειο, οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στη σύσταση της ΓΕΑΜ για τη χορήγηση παρεκκλίσεων στον Εύξεινο Πόντο είναι πολύ λιγότερο αυστηρές. Πρόκειται για την έγκριση της έκτακτης χρήσης διχτυών τράτας από περιορισμένο αριθμό σκαφών στην παράκτια ζώνη του Εύξεινου Πόντου. Επίσης, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να θεσπίσουν σχέδια διαχείρισης, παρά μόνον ένα σύστημα παρακολούθησης ως προϋπόθεση για τη χορήγηση παρεκκλίσεων.

Πέραν τούτου, η Επιτροπή έκανε δεκτές μόλις πρόσφατα εγκρίσεις για σκάφη αφού έλεγξε κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η σύσταση της ΓΕΑΜ.Αυτό σημαίνει ότι επρόκειτο για εκ των υστέρων μεταφορά μιας υφιστάμενης κατάστασης.

Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προέβη σε δήλωση επισημαίνοντας ότι δέχεται τη ρύθμιση που εξουσιοδοτεί τα κράτη μέλη να χορηγούν τις εν λόγω παρεκκλίσεις, αλλά τονίζει ότι η ρύθμιση αυτή δεν πρέπει να εκληφθεί ή να χρησιμοποιηθεί ως προηγούμενο για καμία μελλοντική νομοθετική πράξη.

Όσον αφορά τον τρόπο χορήγησης παρεκκλίσεων σχετικά με τη συλλογή και την ελάχιστη επιφάνεια βάσης της διαμέτρου των αποικιών κόκκινου κοραλλιού, το Κοινοβούλιο κατάφερε να προτείνει έναν συμβιβασμό που έγινε δεκτός από όλα τα θεσμικά όργανα. . Τα κράτη μέλη θα υποβάλουν, εντός χρονικού διαστήματος τριών ετών, κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού της ΚΑΠ (περιφερειοποίηση), μαζί με αναλυτικά στοιχεία σχετικά με το εθνικό πλαίσιο διαχείρισης.

Εν τω μεταξύ, τα κράτη μέλη που έχουν ήδη θεσπίσει εθνικά πλαίσια μπορούν να τα διατηρήσουν και εκείνα που επιθυμούν να καταρτίσουν εθνικά πλαίσια μπορούν να το κάνουν προσωρινά, με την προϋπόθεση ότι υφίσταται κατάλληλο εθνικό πλαίσιο διαχείρισης. Σε περίπτωση που η Επιτροπή θεωρεί, βάσει κοινοποιήσεων από τα κράτη μέλη, ότι ένα εθνικό πλαίσιο διαχείρισης δεν πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, μπορεί, κατόπιν αιτιολόγησης και διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, να ζητήσει την τροποποίηση του πλαισίου.

Όσον αφορά τα αλιευτικά εργαλεία και μέσα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή κόκκινων κοραλλιών, οι συννομοθέτες συμφωνούν ότι η χρήση των υποθαλάσσιων τηλεχειριζόμενων οχημάτων (ROVs) για την παρατήρηση και την αναζήτηση κόκκινων κοραλλιών θα συνεχίσει να επιτρέπεται σε ζώνες υπό τη δικαιοδοσία των κρατών μελών, με την προϋπόθεση ότι τα ROVs δεν διαθέτουν ρομποτικό βραχίονα ή οιαδήποτε άλλη συσκευή που επιτρέπει τον τεμαχισμό και τη συλλογή κόκκινων κοραλλιών. Οι εν λόγω άδειες παύουν να ισχύουν ή ανακαλούνται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, εκτός αν το οικείο κράτος μέλος έχει λάβει επιστημονικά πορίσματα που δείχνουν ότι η χρήση τηλεκατευθυνόμενων οχημάτων (ROVs) μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη βιώσιμη εκμετάλλευση των κόκκινων κοραλλιών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας της ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο)

Έγγραφα αναφοράς

08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD)

Ημερομηνία πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

13.1.2015                     T8-0005/2015

Η πρόταση της Επιτροπής

COM(2014)0457 - C8-0102/2014

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της παραλαβής της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

10.9.2015

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

10.9.2015

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Gabriel Mato

17.9.2014

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

23.9.2015

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

13.10.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ian Duncan, Francisco José Millán Mon

Ημερομηνία κατάθεσης

14.10.2015

(1)

ΕΕ C 12 της 15.1.2015, σ. 116.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, 13.1.2015, P8_TA(2015)0005.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου