AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA A Tanács álláspontjáról első olvasatban a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló, 1343/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából

14.10.2015 - (08806/2015 – C8‑0260/2015 – 2014/0213(COD)) - ***II

Halászati Bizottság
Előadó: Gabriel Mato

Eljárás : 2014/0213(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0295/2015
Előterjesztett szövegek :
A8-0295/2015
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács álláspontjáról első olvasatban a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló, 1343/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából

(08806/2015 – C8‑0260/2015 – 2014/0213(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (08806/2015 – C8‑0260/2015),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. október 15-i véleményére[1],

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2014)0457) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára[2],

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0295/2015),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

3.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

4.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

5.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogalkotási aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában az Európai Parlament kapcsolódó nyilatkozataival együtt;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

Az Európai Parlament nyilatkozata a vonóhálók és a kopoltyúhálók Fekete-tengeren folytatott halászatban való használatának tilalmától való eltérések engedélyezéséről

„Az Európai Parlament kijelenti, hogy a 2011/1342/EU rendeletbe beillesztendő 15a. cikkben foglalt rendelkezések, amelyek eltéréseket tesznek lehetővé a Fekete-tenger part menti vizein bizonyos halászati eszközök használatának tilalmától, kivételes jellegűek. Az eltérések tekintetbe veszik a régióban jellemzővé vált helyzetet, ahol egyes tagállamok intézkedéseket léptettek érvénybe annak érdekében, hogy a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottságnak (GFCM) a térségre vonatkozó ajánlásaival összhangban megengedjék a szóban forgó halászati eszközök használatát. Ez az információ már az Európai Bizottság jelenlegi javaslatának előterjesztését megelőzően az Európai Parlament rendelkezésére állt. A fenti okokból a jelenlegi körülmények között a Parlament elfogadja azt a rendelkezést, amely az érintett tagállamok számára lehetővé teszi, hogy engedélyezzék a szóban forgó eltéréseket. Az Európai Parlament hangsúlyozza azonban, hogy ezek a rendelkezések nem tekinthetők precedensnek, és semmilyen jövőbeli jogalkotási aktusban nem is használhatók fel akként.”

INDOKOLÁS

A Parlament első olvasatbeli álláspontjának a 2015. január36-i plenáris ülésen való elfogadását követően informális tárgyalások kezdődtek a lett elnökséggel a korai második olvasatbeli megállapodás céljával. A háromoldalú egyeztetés két fordulóját követően a Parlament és a Tanács tárgyalócsoportjai 2015. március 26-án megállapodást értek el a dossziéval kapcsolatban. A megállapodás szövegét 2015. május 6-án bocsátották szavazásra az PECH bizottságban, amely jelentős többséggel elfogadta. A bizottság jóváhagyása alapján a bizottság elnöke levélben kérte fel a Coreper elnökét, hogy a plenáris ülésen javasolja módosítás nélküli elfogadásra a Tanács első olvasatbeli álláspontját. A jogász-nyelvészi ellenőrzést követően a Tanács 2015. július 13-án elfogadta első olvasatbeli álláspontját, megerősítve a megállapodást.

Mivel a Tanács első olvasatbeli álláspontja megegyezik a háromoldalú egyeztetés során elért megállapodással, az előadó ajánlja a bizottság számára annak további módosítások nélküli elfogadását. Az előadó különösen a kompromisszum következő elemeit kívánja kiemelni:

Az Európai Parlament és a Tanács megállapodott egymással abban, hogy átülteti az uniós jogba a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság létrehozásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: a GFCM-megállapodás) több ajánlását, amely megállapodás megfelelő keretet nyújt a Földközi-tenger és a Fekete-tenger élő tengeri erőforrásainak fenntartható és az összeomlás alacsony kockázatával járó fejlesztését, védelmét, ésszerű kezelését és lehető legjobb felhasználását előmozdító többoldalú együttműködéshez.

A társjogalkotók legfőbb nehézségét annak eldöntése jelentette, hogy milyen jogi mechanizmusok kerüljenek megválasztásra azon tagállami kérelmekkel kapcsolatban, amelyek célja, hogy a tagállamok eltéréseket engedélyezhessenek, különösen a vonóhálók és a kopoltyúhálók Fekete-tengeren folytatott halászatban való alkalmazása, a koralltelepek alapjánál mért minimumátmérő, a halászfelszerelések és halászeszközök, valamint a vörös nemeskorall begyűjtése tekintetében.

A fekete-tengeri part menti vonóhálós horgászatra vonatkozó tilalomtól való eltéréseket illetően a Parlament elfogadta, hogy ezeket a Bizottság felügyeleti jogának gyakorlása mellett tagállami szinten kezeljék. A Földközi-tengeren alkalmazandó eljárástól eltérő eljárást az teszi indokolttá, hogy két különböző medencéről van szó, és még ha eltérések megadásáról van is szó – mint a Földközi tenger-esetében is –, a Fekete-tengerrel kapcsolatban a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság (GFCM) ajánlásaiban foglalt, az eltérések megadására vonatkozó feltételek jóval kevésbé szigorúak. A szóban forgó engedélyt korlátozott számú hajók kaphatják meg, vonóhálóknak a Fekete-tenger part menti vizein történő kivételes használatára. Az érintett tagállamok számára nem kötelező gazdálkodási terv készítése sem, az eltéréseket megadhatják mindössze azzal a feltétellel, hogy ellenőrzési rendszert kell felállítaniuk.

A fentieken kívül, a Bizottság a közelmúltban fogadott el jóváhagyásokat bizonyos hajókra, miután megvizsgálta, hogy fennállnak-e a GFCM ajánlásokban előírt feltételek. Ez azt jelenti, hogy ezúttal egy meglévő helyzet utólagos tekintetbe vételéről volt szó.

Az EP mindazonáltal nyilatkozatot bocsátott ki, amelyben hangsúlyozza, hogy bár elfogadja azt a rendelkezést, amely az érintett tagállamok számára lehetővé teszi, hogy engedélyezhessék a szóban forgó eltéréseket, hangsúlyozza azonban, hogy ez a rendelkezés nem tekinthető precedensnek, és semmilyen jövőbeli jogalkotási aktusban nem is használható fel akként.

Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy miként adhatók meg kivételek a vöröskorall-telepek alapjánál mért minimumátmérőre, a Parlamentnek sikerült elérnie, hogy kompromisszumra irányuló javaslatát minden intézmény elfogadja. A tagállamoknak három éves időszakon belül, a közös halászati politikáról szóló alaprendelet 18. cikke alapján közös ajánlásokat kell előterjeszteniük, egyúttal részletes tájékoztatást adva nemzeti gazdálkodási keretükről is.

Időközben azok a tagállamok, amelyek már bevezettek nemzeti keretet, fenntarthatják azt, amelyek pedig be kívánnak nemzeti keretet vezetni, ezt ideiglenes jelleggel megtehetik azzal a feltétellel, hogy megfelelő nemzeti gazdálkodási kerettel rendelkeznek. Amennyiben a Bizottság a tagállamoktól kapott értesítések alapján úgy ítéli meg, hogy valamely nemzeti gazdálkodási keret nem felel meg az e rendeletben előírt feltételeknek, a vonatkozó indokok rendelkezésre bocsátása mellett és az érintett tagállammal folytatott konzultációt követően felkérheti a tagállamot a keret módosítására.

A vörös nemeskorall begyűjtéséhez használt halászfelszerelések és halászeszközök tárgyában a társjogalkotók egyetértenek abban, hogy a víz alatti távirányítású járművek használata a vörös nemeskorall megfigyelésére és felkutatására továbbra is megengedett maradjon a tagállamok fennhatósága alá tartozó vizeken azzal a feltétellel, hogy az ilyen járműveket nem szabad felszerelni sem mozgatható karokkal, sem a vörös nemeskorall levágására és begyűjtésére alkalmas bármely más tartozékkal. Az ilyen engedélyek legkésőbb 2015. december 31-ig hatályukat vesztik vagy visszavonandók, kivéve, ha az érintett tagállam tudományos bizonyítékokkal rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a víz alatti távirányítású járművek 2015. december 31. után történő használata nem gyakorolna negatív hatást a vörös nemeskorall fenntartható kitermelésére.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) létrehozásáról szóló megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos rendelkezések

Hivatkozások

08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

13.1.2015                     T8-0005/2015

A Bizottság javaslata

COM(2014)0457 - C8-0102/2014

Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

10.9.2015

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

10.9.2015

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Gabriel Mato

17.9.2014

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

23.9.2015

 

 

 

Az elfogadás dátuma

13.10.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

17

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ian Duncan, Francisco José Millán Mon

Benyújtás dátuma

14.10.2015