ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1343/2011 w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego)

14.10.2015 - (08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD)) - ***II

Komisja Rybołówstwa
Sprawozdawca: Gabriel Mato

Procedura : 2014/0213(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0295/2015
Teksty złożone :
A8-0295/2015
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1343/2011 w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego)

(08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (08806/1/2015 – C8-0260/2015),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 15 października 2014 r.[1],

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu[2] dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0457),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 76 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Rybołówstwa (A8-0295/2015),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  przyjmuje oświadczenie załączone do niniejszej rezolucji;

3.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, publikacji tego aktu wraz z odnoszącym się do niego oświadczeniem Parlamentu Europejskiego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie przyznania odstępstw dotyczących połowów za pomocą włoków i sieci skrzelowych na Morzu Czarnym

„Parlament Europejski oświadcza, że przepisy zawarte w art. 15a, które zostaną włączone do rozporządzenia (UE) nr 1343/2011 w odniesieniu do odstępstw od zakazu stosowania pewnych narzędzi połowowych w wodach przybrzeżnych Morza Czarnego, mają charakter wyjątkowy. Uwzględniają one sytuację panującą w regionie, w którym państwa członkowskie muszą wprowadzić środki w celu umożliwienia stosowania odnośnych narzędzi zgodnie z odpowiednimi zaleceniami GFCM. Parlament otrzymał tę informację, zanim został przedstawiony obecny wniosek Komisji. Dlatego też Parlament przyjmuję w bieżącym kontekście ustalenia zezwalające zainteresowanym państwom członkowskim na przyznanie wspomnianych odstępstw. Podkreśla jednak, że przepisy te nie mogą być traktowane ani stosowane jako precedens dla wszelkich przyszłych aktów prawnych.

UZASADNIENIE

Po przyjęciu na posiedzeniu plenarnym w dniu 13 stycznia 2015 r. stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu rozpoczęto nieformalne negocjacje z prezydencją łotewską w celu osiągnięcia szybkiego porozumienia w drugim czytaniu. Po dwóch rundach rozmów trójstronnych zespoły negocjacyjne Parlamentu i Rady osiągnęły porozumienie w dniu 26 marca 2015 r. W dniu 6 maja 2015 r. tekst porozumienia przedłożono komisji PECH pod głosowanie i został on zatwierdzony zdecydowaną większością głosów. W związku z zatwierdzeniem tekstu przez komisję jej przewodniczący zobowiązał się w piśmie wystosowanym do przewodniczącego COREPER zalecić zgromadzeniu plenarnemu zatwierdzenie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu bez poprawek. Po weryfikacji dokonanej przez prawników lingwistów, w dniu 13 lipca 2015 r. Rada przyjęła w pierwszym czytaniu swoje stanowisko potwierdzające porozumienie.

Ponieważ stanowisko Rady w pierwszym czytaniu jest zgodne z porozumieniem osiągniętym w trakcie rozmów trójstronnych, sprawozdawca zaleca komisji przyjęcie go bez dalszych poprawek. Sprawozdawca pragnie zwrócić w szczególności uwagę na poniższe elementy kompromisu:

Parlament Europejski i Rada zwarły porozumienie w sprawie przetransponowania do prawa Unii szeregu zaleceń poczynionych przez Generalną Komisję Rybołówstwa Morza Śródziemnego („Porozumienie GFCM”), zapewniającą odpowiednie ramy wielostronnej współpracy, której celem jest promowanie tworzenia i ochrony żywych zasobów morskich w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym, racjonalnego gospodarowania tymi zasobami oraz ich jak najlepszego wykorzystywania na poziomach, które uznaje się za zrównoważone i gwarantujące niskie ryzyko załamania.

Głównym problemem, jaki napotkali współprawodawcy, był wybór mechanizmów prawnych, jakie należy zastosować we wnioskach do państw członkowskich o przyznanie odstępstw, w szczególności w odniesieniu do połowów za pomocą włoków i sieci skrzelowych na Morzu Czarnym, a także minimalnej średnicy u podstawy kolonii, narzędzi i urządzeń oraz odławiania korala czerwonego.

W odniesieniu do odstępstw od zakazu połowów włokiem w Morzu Czarnym Parlament zgodził się, że kwestią tą należy zarządzać na poziomie państw członkowskich, przy czym Komisja powinna mieć uprawnienia kontrolne. Procedura odmienna od tej stosowanej na Morzu Śródziemnym jest uzasadniona, gdyż są to dwa różne akweny, a nawet jeśli, podobnie jak w przypadku Morza Śródziemnego, procedura ta dotyczy przyznawania odstępstw, warunki przewidziane w zaleceniu GFCM w celu przyznania odstępstw na Morzy Czarnym są o wiele mniej restrykcyjne. Celem jest udzielenie ograniczonej liczbie statków zezwolenia na wyjątkowe stosowanie włoków w strefie przybrzeżnej Morza Czarnego. W celu otrzymania odstępstw zainteresowane państwa członkowskie nie są również zobowiązane do spełnienia warunku wprowadzenia planów zarządzania, a jedynie do posiadania systemu monitorowania.

Poza tym Komisja zatwierdziła już zezwolenia dla statków, po tym jak sprawdziła, czy warunki zawarte w zaleceniu GFCM zostały spełnione. Oznacza to, że celem porozumienia było transponowanie istniejącej sytuacji a posteriori.

Parlament złożył jednak oświadczenie, w którym podkreślił, że przyjmuje ustalenie zezwalające na przyznanie zainteresowanym państwom członkowskim przedmiotowych odstępstw, jednak podkreśla, że ustalanie to nie może być traktowane ani stosowane jako precedens dla wszelkich przyszłych aktów prawnych.

W odniesieniu do kwestii, w jaki sposób przyznać odstępstwa dotyczące odławiania i minimalnej średnicy u podstawy kolonii korala czerwonego, Parlamentowi udało się przedstawić rozwiązanie kompromisowe, które zostało przyjęte przez wszystkie instytucje: . Państwa członkowskie przedstawią w okresie 3 lat wspólne zalecenia na podstawie art. 18 rozporządzenia podstawowego w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa (regionalizacja) wraz ze szczegółowymi informacjami na temat krajowych ram zarządzania.

W międzyczasie państwa członkowskie, które ustanowiły już ramy krajowe, mogą utrzymać je, a te, które zamierzają wprowadzić ramy krajowe, mogą uczynić to tymczasowo, pod warunkiem że funkcjonują właściwe krajowe ramy zarządzania. W przypadku gdy na podstawie powiadomień ze strony państw członkowskich Komisja uzna, że krajowe ramy zarządzania nie spełniają warunków ustanowionych w obowiązującym rozporządzeniu, może ona, z zastrzeżeniem podania odpowiednich przyczyn i po konsultacji z zainteresowanym państwem członkowskim, zwrócić się o usprawnienie tych ram.

W odniesieniu do narzędzi i urządzeń stosowanych do odławiania korala czerwonego współprawodawcy są zgodni co do tego, że stosowanie zdalnie sterowanych pojazdów podwodnych (ang. remotely operated under-water vehicle, ROV) do celów obserwacji i poszukiwania korala czerwonego powinno być nadal dozwolone na obszarach podlegających jurysdykcji państw członkowskich, pod warunkiem że przedmiotowe pojazdy nie są wyposażone w ramiona manipulacyjne lub jakiekolwiek inne urządzenie umożliwiające cięcie i odławianie korala czerwonego. Takie zezwolenia wygasają lub zostają cofnięte do 31 grudnia 2015 r., chyba że dane państwo członkowskie dysponuje wynikami naukowymi wskazującymi, że stosowanie zdalnie sterowanych pojazdów podwodnych po dniu 31 grudnia 2015 r. nie będzie miało negatywnego wpływu na zrównoważoną eksploatację korala czerwonego.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Przepisy dotyczące połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego)

Odsyłacze

08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim - Numer P

13.1.2015                     T8-0005/2015

Wniosek Komisji

COM(2014)0457 - C8-0102/2014

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

10.9.2015

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

10.9.2015

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Gabriel Mato

17.9.2014

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

23.9.2015

 

 

 

Data przyjęcia

13.10.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

17

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ian Duncan, Francisco José Millán Mon

Data złożenia

14.10.2015