PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1343/2011 o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju)

  14.10.2015 - (08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD)) - ***II

  Odbor za ribištvo
  Poročevalec: Gabriel Mato

  Postopek : 2014/0213(COD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A8-0295/2015
  Predložena besedila :
  A8-0295/2015
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1343/2011 o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju)

  (08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD))

  (Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (08806/1/2015 – C8-0260/2015),

  –  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne15. oktobra 2014[1],

  –  ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi[2] o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0457),

  –  ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

  –  ob upoštevanju člena 76 Poslovnika,

  –  ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za ribištvo (A8-0295/2015),

  1.  odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

  2.  odobri izjavo, priloženo k tej resoluciji;

  3.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

  4.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

  5.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta (skupaj z zadevno izjavo Evropskega parlamenta) da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

  6.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

  PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

  Izjava Evropskega parlamenta o odobritvi odstopanj za ribolov z uporabo vlečnih in zabodnih mrež v Črnem morju

  „Evropski parlament izjavlja, da so določbe člena 15a, ki naj bi se vključile v Uredbo (EU) št. 1343/2011 in se nanašajo na odstopanja od prepovedi uporabe nekaterih ribolovnih orodij v obalnih vodah Črnega morja, izjema. Upoštevajo prevladujoče razmere v regiji, kjer so države članice uvedle ukrepe, da bi omogočile uporabo obravnavanega orodja v skladu z ustreznimi priporočili GFCM. Te informacije so bile Parlamentu že na voljo, preden je Komisija predložila svoj sedanji predlog. Zaradi navedenih razlogov Parlament v tem okviru sprejema dogovor, po katerem lahko zadevne države članice taka odstopanja odobrijo. Poudarja pa, da te določbe ne veljajo in se ne morejo uporabiti kot precedens za kateri koli prihodnji pravni akt.“

  OBRAZLOŽITEV

  Po sprejetju stališča Parlamenta v prvi obravnavi na plenarnem zasedanju 13. januarja 2015 so se začela neformalna pogajanja z latvijskim predsedstvom, da bi hitro dosegli dogovor v drugi obravnavi. Pogajalski skupini Parlamenta in Sveta sta po dveh krogih trialoga 26. marca 2015 dosegli dogovor o tej zadevi. Dogovorjeno besedilo je bilo 6. maja 2015 predloženo v glasovanje odboru PECH, ki ga je z veliko večino tudi potrdil. Na podlagi te potrditve je predsednik tega odbora v pismu predsedniku Coreperja obljubil, da bo predlagal, da se stališče Sveta na plenarnemu zasedanju odobri v prvi obravnavi brez predlogov sprememb. Po pravno-jezikovnem pregledu je Svet 13. julija 2015 sprejel svoje stališče v prvi obravnavi, s čimer je bil dogovor potrjen.

  Poročevalec odboru predlaga, naj sprejme stališče Sveta iz prve obravnave brez dodatnih predlogov sprememb, saj je besedilo skladno z dogovorom, doseženim v trialogu. Poudariti želi zlasti naslednje elemente kompromisa:

  Evropski parlament in Svet sta se dogovorila o prenosu več priporočil Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (Sporazum GFCM) v pravni red Unije, kar zagotavlja ustrezen okvir za večstransko sodelovanje za spodbujanje razvoja, ohranjanja, smotrnega upravljanja in najboljšega izkoriščanja živih morskih virov v Sredozemlju in Črnem morju v obsegu, ki velja za trajnostnega in predstavlja majhno tveganje za njihovo izčrpanje.

  Glavna težava, s katero sta se srečevala sozakonodajalca, je bila izbira pravnih mehanizmov, s katerimi bi države članice zaprosili za odobritev odstopanj, zlasti v zvezi z ribolovom z uporabo vlečnih in zabodnih mrež v Črnem morju in najmanjšim bazalnim premerom kolonij, orodji in napravami ter nabiranjem rdeče korale.

  Evropski parlament se je glede odstopanj od prepovedi obalnega ribolova z vlečno mrežo v Črnem morju strinjal, da bi morale z njimi upravljati države članice, Komisija pa bi imela pravico do nadzora. Ta spremenjeni postopek je – glede na tistega, ki se uporablja v Sredozemlju – upravičen, saj gre za drugačna območja in so pogoji, predvideni v priporočilu GFCM, za odobritev odstopanja v Črnem morju, veliko manj strogi, četudi gre, prav tako kot v Sredozemlju, za odobritev odstopanj. Gre za vprašanje odobritve omejenega števila plovil, ki bi lahko na obalnem območju Črnega morja izjemoma uporabljala vlečne mreže. Zadevnim državam članicam nadalje kot pogoj za odobritev odstopanj ni treba uvesti načrtov upravljanja, temveč zgolj sistem spremljanja.

  Poleg tega je Komisija nedavno sprejela dovoljenja za plovila, potem ko je preverila, ali so pogoji, določeni v skladu s priporočili GFCM, izpolnjeni. To pomeni, da je šlo v tem primeru za naknadni prenos obstoječega stanja.

  Evropski parlament pa je dal izjavo, v kateri je poudaril, da sprejema ureditev, v skladu s katero lahko zadevne države članice taka odstopanja odobrijo, hkrati pa poudarja, da ta ureditev ne velja in se ne sme uporabiti kot precedens za kateri koli prihodnji pravni akt.

  V zvezi z vprašanjem o tem, kako odobriti odstopanja za nabiranje ter minimalni bazalni premer kolonij rdeče korale, je Parlamentu uspelo predlagati kompromisno rešitev, ki je bila sprejemljiva za vse institucije. Države članice bodo v roku treh let predložile skupna priporočila na podlagi člena 18 osnovne uredbe o skupni ribiški politiki (regionalizacija), katerim bodo priložile podrobne informacije o nacionalnem okviru upravljanja.

  Države članice, ki so že vzpostavile nacionalne okvire, bodo lahko v vmesnem času te okvire ohranile, tiste, ki bi želele vzpostaviti začasne nacionalne okvire, pa lahko to storijo, če imajo vzpostavljen ustrezen nacionalni okvir za upravljanje. Kadar Komisija na podlagi obvestil, ki jih predloži posamezna država članica, meni, da njen nacionalni okvir upravljanja ni v skladu s pogoji, določenimi v tej uredbi, lahko to državo ob ustrezni obrazložitvi in po posvetovanju z njo pozove k spremembi okvira.

  Glede vprašanja uporabe orodja in naprav za nabiranje rdeče korale se sozakonodajalca strinjata, da je uporaba daljinsko vodenih podvodnih naprav za opazovanje in iskanje rdeče korale še naprej dovoljena na območjih, ki so v pristojnosti države članice, če daljinsko vodena podvodna naprava ni opremljena z robotskim manipulatorjem ali kakršno koli drugo napravo, ki bi omogočala rezanje in nabiranje rdeče korale. Takšna dovoljenja prenehajo veljati ali se odvzamejo najkasneje 31. decembra 2015, razen če zadevna država članica pridobi znanstvene rezultate, iz katerih je razvidno, da uporaba daljinsko vodenih podvodnih naprav po 31. decembru 2015 ne bi negativno vplivala na trajnostno izkoriščanje rdeče korale.

  POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

  Naslov

  Določbe za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju)

  Referenčni dokumenti

  08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD)

  Datum 1. obravnave EP – št. P

  13.1.2015                     T8-0005/2015

  Predlog Komisije

  COM(2014)0457 - C8-0102/2014

  Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

  10.9.2015

  Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

  PECH

  10.9.2015

   

   

   

  Poročevalec/-ka

         Datum imenovanja

  Gabriel Mato

  17.9.2014

   

   

   

  Obravnava v odboru

  23.9.2015

   

   

   

  Datum sprejetja

  13.10.2015

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  17

  4

  0

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Marco Affronte, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ian Duncan, Francisco José Millán Mon

  Datum predložitve

  14.10.2015