ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги, за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 90/314/ЕИО на Съвета

  15.10.2015 - (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD)) - ***II

  Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  Докладчик: Биргит Колин-Ланген


  Процедура : 2013/0246(COD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A8-0297/2015
  Внесени текстове :
  A8-0297/2015
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги, за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 90/314/ЕИО на Съвета

  (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD))

  (Обикновена законодателна процедура: второ четене)

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (09173/3/2015 – C8-0281/2015),

  –  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 декември 2013 г.[1],

  –  като взе предвид позицията си на първо четене[2] относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0512),

  –  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

  –  като взе предвид член 76 от своя правилник,

  –  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0297/2015),

  1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

  2.  приема за сведение декларацията на Комисията, приложена към настоящата резолюция;

  3.  констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

  4.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

  5.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

  6.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

  ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА

  При преразглеждането на работния документ на службите на Комисията от 3 декември 2009 г., озаглавен „Насоки относно въвеждането и прилагането на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики“, Комисията ще разгледа също и въпроса за търговските практики, при които доставчици на пътнически услуги, които предлагат своите услуги онлайн, предлагат допълнителни услуги по скрит, неясен или двусмислен начин, като например прикриване на възможността да не се резервират допълнителни услуги. Комисията ще информира Парламента за начина, по който мнението му е било взето предвид, когато преразгледаните насоки бъдат приети.

  ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  Заглавие

  Пакетните туристически пътувания и комбинираните пътнически услуги с помощта на посредник

  Позовавания

  09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD)

  Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

  12.3.2014                     T7-0222/2014

  Предложение на Комисията

  COM(2013)0512 - C7-0215/2013

  Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

  8.10.2015

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  IMCO

  8.10.2015

   

   

   

  Докладчици

         Дата на назначаване

  Birgit Collin-Langen

  17.7.2014

   

   

   

  Разглеждане в комисия

  22.1.2015

  12.10.2015

   

   

  Дата на приемане

  13.10.2015

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  29

  2

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

  Mike Hookem

  Дата на внасяне

  15.10.2015

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  29

  +

  ALDE

  Kaja Kallas

  ECR

  Edward Czesak, Daniel Dalton, Vicky Ford, Anneleen Van Bossuyt

  EFDD

  Robert Jarosław Iwaszkiewicz

  GUE

  Jiří Maštálka, Dennis de Jong

  PPE

  Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Philippe Juvin, Eva Paunova, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

  S&D

  Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

  VERT/ALE

  Pascal Durand, Igor Šoltes

  2

  -

  EFDD

  Mike Hookem

  ENF

  Mylène Troszczynski

  0

  0

   

   

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“

  • [1]  ОВ C 170, 5.6.2014 г., стр. 73.
  • [2]  Приети текстове, 12.3.2014 г., P7_TA(2014)0222.