Postup : 2013/0246(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0297/2015

Předložené texty :

A8-0297/2015

Rozpravy :

PV 26/10/2015 - 13
CRE 26/10/2015 - 13

Hlasování :

PV 27/10/2015 - 5.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0366

DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ     ***II
PDF 180kWORD 94k
15.10.2015
PE 569.483v02-00 A8-0297/2015

k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a o zrušení směrnice Rady 90/314/EHS

(09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD))

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Zpravodajka: Birgit Collin-Langen

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a o zrušení směrnice Rady 90/314/EHS

(09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (09173/3/2015 – C8-0281/2015),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. prosince 2013(1),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(2) k návrhu Komise předloženému Parlamentu a Radě (COM(2013)0512),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A8-0297/2015),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

4.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

5.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi a vnitrostátním parlamentům.

PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

PROHLÁŠENÍ KOMISE

Při revizi pracovního dokumentu útvarů Komise ze dne 3. prosince 2009 nazvaného „Návod pro provádění/uplatňování směrnice 2005/29/ES týkající se nekalých obchodních praktik“ se bude Komise rovněž zabývat otázkou obchodních praktik, kdy poskytovatelé cestovních služeb prodávající své služby on-line nabízí doplňkové služby utajeným, nejasným nebo nejednoznačným způsobem, například skrýváním možnosti nerezervovat žádné další služby. Po přijetí revidovaného návodu bude Komise informovat Parlament, jakým způsobem byly zohledněny jeho názory.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Souborné přepravní služby a poskytování cest s asistencí

Referenční údaje

09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

12.3.2014                     T7-0222/2014

Návrh Komise

COM(2013)0512 - C7-0215/2013

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení postoje Rady v prvním čtení

8.10.2015

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

8.10.2015

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Birgit Collin-Langen

17.7.2014

 

 

 

Projednání ve výboru

22.1.2015

12.10.2015

 

 

Datum přijetí

13.10.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

29

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Mike Hookem

Datum předložení

15.10.2015

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

29

+

ALDE

Kaja Kallas

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Vicky Ford, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

GUE

Jiří Maštálka, Dennis de Jong

PPE

Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Philippe Juvin, Eva Paunova, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

VERT/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

EFDD

Mike Hookem

ENF

Mylène Troszczynski

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 170, 5.6.2014, s. 73.

(2)

Přijaté texty ze dne 12.3.2014, P7_TA(2014)0222.

Právní upozornění - Ochrana soukromí