INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU og om ophævelse af Rådets direktiv 90/314/EØF

  15.10.2015 - (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD)) - ***II

  Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
  Ordfører: Birgit Collin-Langen


  Procedure : 2013/0246(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0297/2015
  Indgivne tekster :
  A8-0297/2015
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU og om ophævelse af Rådets direktiv 90/314/EØF

  (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD))

  (Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (09173/3/2015 – C8-0281/2015),

  –  der henviser til udtalelse af 11. december 2013[1] fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

  –  der henviser til sin holdning ved førstebehandling[2] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0512),

  –  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

  –  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0297/2015),

  1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

  2.  tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

  3.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

  4.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

  5.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

  6.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

  BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

  I forbindelse med revisionen af arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene af 3. december 2009 "Guidance on the implementation/application of Directive 2005/29/EC on unfair commercial practices" vil Kommissionen også behandle spørgsmålet om handelspraksis, hvorved leverandører af rejseydelser, der markedsfører deres tjenester online, tilbyder ekstra ydelser på en skjult, uklar eller tvetydig måde, såsom at skjule muligheden for at undlade at booke yderligere tjenester. Kommissionen vil underrette Parlamentet om, hvordan dens synspunkter er blevet taget i betragtning, når det reviderede arbejdsdokument er vedtaget.

  PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

  Titel

  Pakkerejser og formidlede rejsearrangementer

  Referencer

  09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD)

  Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

  12.3.2014                     T7-0222/2014

  Kommissionens forslag

  COM(2013)0512 - C7-0215/2013

  Dato, hvor plenarmødet fik meddelelse om modtagelse af Rådets holdning ved førstebehandling

  8.10.2015

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  IMCO

  8.10.2015

   

   

   

  Ordførere

         Dato for valg

  Birgit Collin-Langen

  17.7.2014

   

   

   

  Behandling i udvalg

  22.1.2015

  12.10.2015

   

   

  Dato for vedtagelse

  13.10.2015

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  29

  2

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Mike Hookem

  Dato for indgivelse

  15.10.2015

  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

  29

  +

  ALDE

  Kaja Kallas

  ECR

  Edward Czesak, Daniel Dalton, Vicky Ford, Anneleen Van Bossuyt

  EFDD

  Robert Jarosław Iwaszkiewicz

  GUE

  Jiří Maštálka, Dennis de Jong

  PPE

  Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Philippe Juvin, Eva Paunova, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

  S&D

  Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

  VERT/ALE

  Pascal Durand, Igor Šoltes

  2

  -

  EFDD

  Mike Hookem

  ENF

  Mylène Troszczynski

  0

  0

   

   

  Tegnforklaring:

  +  :  for

  -  :  imod

  0  :  hverken/eller