SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb pakettreise ja seotud reisikorraldusteenuseid ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/83/EL ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/314/EMÜ

  15.10.2015 - (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD)) - ***II

  Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
  Raportöör: Birgit Collin-Langen


  Menetlus : 2013/0246(COD)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A8-0297/2015
  Esitatud tekstid :
  A8-0297/2015
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

  nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb pakettreise ja seotud reisikorraldusteenuseid ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/83/EL ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/314/EMÜ

  (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD))

  (Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (09173/3/2015 – C8-0281/2015),

  –  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. detsembri 2013. aasta arvamust[1],

  –  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta[2] Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2013)0512) suhtes,

  –  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

  –  võttes arvesse kodukorra artiklit 76,

  –  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni soovitust teisele lugemisele (A8-0297/2015),

  1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

  2.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse;

  3.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

  4.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

  5.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

  6.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

  SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

  KOMISJONI AVALDUS

  Komisjoni talituste 3. detsembri 2009. aasta töödokumendi „Ebaausaid kaubandustavasid käsitleva direktiivi 2005/29/EÜ rakendamise/kohaldamise suunised” läbivaatamisel käsitleb komisjon ka selliste kaubandustavade küsimust, mille puhul reisiteenuse osutajad, kes turustavad oma teenuseid veebis, pakuvad täiendavaid teenuseid varjatud, ebaselgel või mitmeti mõistetaval viisil, näiteks peites võimaluse mitte broneerida täiendavaid teenuseid. Komisjon teavitab parlamenti sellest, kuidas parlamendi seisukohti on läbivaadatud suuniste vastuvõtmisel arvesse võetud.

  VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

  Pealkiri

  Pakettreisid ja toetatud reisikorraldusteenused

  Viited

  09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD)

  EP 1. lugemise kuupäev – P-number

  12.3.2014                     T7-0222/2014

  Komisjoni ettepanek

  COM(2013)0512 - C7-0215/2013

  Nõukogu 1. lugemise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

  8.10.2015

  Vastutav komisjon

         istungil teada andmise kuupäev

  IMCO

  8.10.2015

   

   

   

  Raportöörid

         nimetamise kuupäev

  Birgit Collin-Langen

  17.7.2014

   

   

   

  Läbivaatamine parlamendikomisjonis

  22.1.2015

  12.10.2015

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  13.10.2015

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  29

  2

  0

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

  Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

  Mike Hookem

  Esitamise kuupäev

  15.10.2015

  NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

  29

  +

  ALDE

  Kaja Kallas

  ECR

  Edward Czesak, Daniel Dalton, Vicky Ford, Anneleen Van Bossuyt

  EFDD

  Robert Jarosław Iwaszkiewicz

  GUE

  Jiří Maštálka, Dennis de Jong

  PPE

  Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Philippe Juvin, Eva Paunova, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

  S&D

  Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

  Verts/ALE

  Pascal Durand, Igor Šoltes

  2

  -

  EFDD

  Mike Hookem

  ENF

  Mylène Troszczynski

  0

  0

   

   

  Kasutatud tähised:

  +  :  poolt

  -  :  vastu

  0  :  erapooletu