Menetlus : 2013/0246(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0297/2015

Esitatud tekstid :

A8-0297/2015

Arutelud :

PV 26/10/2015 - 13
CRE 26/10/2015 - 13

Hääletused :

PV 27/10/2015 - 5.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0366

SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE     ***II
PDF 163kWORD 91k
15.10.2015
PE 569.483v02-00 A8-0297/2015

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb pakettreise ja seotud reisikorraldusteenuseid ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/83/EL ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/314/EMÜ

(09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD))

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Raportöör: Birgit Collin-Langen

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb pakettreise ja seotud reisikorraldusteenuseid ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/83/EL ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/314/EMÜ

(09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (09173/3/2015 – C8-0281/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. detsembri 2013. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(2) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2013)0512) suhtes,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 76,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni soovitust teisele lugemisele (A8-0297/2015),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse;

3.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

4.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

5.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

KOMISJONI AVALDUS

Komisjoni talituste 3. detsembri 2009. aasta töödokumendi „Ebaausaid kaubandustavasid käsitleva direktiivi 2005/29/EÜ rakendamise/kohaldamise suunised” läbivaatamisel käsitleb komisjon ka selliste kaubandustavade küsimust, mille puhul reisiteenuse osutajad, kes turustavad oma teenuseid veebis, pakuvad täiendavaid teenuseid varjatud, ebaselgel või mitmeti mõistetaval viisil, näiteks peites võimaluse mitte broneerida täiendavaid teenuseid. Komisjon teavitab parlamenti sellest, kuidas parlamendi seisukohti on läbivaadatud suuniste vastuvõtmisel arvesse võetud.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Pakettreisid ja toetatud reisikorraldusteenused

Viited

09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

12.3.2014                     T7-0222/2014

Komisjoni ettepanek

COM(2013)0512 - C7-0215/2013

Nõukogu 1. lugemise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

8.10.2015

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

8.10.2015

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Birgit Collin-Langen

17.7.2014

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

22.1.2015

12.10.2015

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

13.10.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

29

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Mike Hookem

Esitamise kuupäev

15.10.2015

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

29

+

ALDE

Kaja Kallas

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Vicky Ford, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

GUE

Jiří Maštálka, Dennis de Jong

PPE

Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Philippe Juvin, Eva Paunova, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

Verts/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

EFDD

Mike Hookem

ENF

Mylène Troszczynski

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

-  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 170, 5.6.2014, lk 73.

(2)

Vastuvõetud tekstid, 12.3.2014, P7_TA(2014)0222.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika