SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi matkapaketeista ja yhdistetyistä matkajärjestelyistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 90/314/ETY kumoamisesta

  15.10.2015 - (09173/3/2015 – C8‑0281/2015 – 2013/0246(COD)) - ***II

  Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
  Esittelijä: Birgit Collin-Langen


  Menettely : 2013/0246(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0297/2015
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0297/2015
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi matkapaketeista ja yhdistetyistä matkajärjestelyistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 90/314/ETY kumoamisesta

  (09173/3/2015 – C8‑0281/2015 – 2013/0246(COD))

  (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (09173/3/2015 – C8‑0281/2015),

  –  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. joulukuuta 2013 antaman lausunnon[1],

  –  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan[2] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0512),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan,

  –  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8-0297/2015),

  1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

  2.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman;

  3.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

  4.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

  5.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

  6.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

  KOMISSION LAUSUMA

  Tarkastellessaan uudelleen 3. joulukuuta 2009 päivättyä komission yksiköiden valmisteluasiakirjaa, joka koskee ohjeita sopimattomista kaupallisista menettelyistä annetun direktiivin 2005/29/EY täytäntöönpanoa ja soveltamista varten, komissio käsittelee myös kaupallisia menettelyjä, joissa verkossa palvelujaan markkinoivat matkapalvelujen tarjoajat tarjoavat lisäpalveluja piilotetulla, epäselvällä tai monitulkintaisella tavalla, kuten piilottamalla vaihtoehdon, joka mahdollistaa muiden palvelujen varaamatta jättämisen. Komissio ilmoittaa parlamentille, miten sen näkemykset on otettu huomioon, kun tarkistetut ohjeet hyväksytään.

  ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Matkapaketit ja avustetut matkajärjestelyt

  Viiteasiakirjat

  09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD)

  EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

  12.3.2014                     T7-0222/2014

  Komission ehdotus

  COM(2013)0512 - C7-0215/2013

  Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

  8.10.2015

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  IMCO

  8.10.2015

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Birgit Collin-Langen

  17.7.2014

   

   

   

  Valiokuntakäsittely

  22.1.2015

  12.10.2015

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  13.10.2015

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  29

  2

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Mike Hookem

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  15.10.2015