Izvješće - A8-0297/2015Izvješće
A8-0297/2015

PREPORUKA ZA DRUGO ČITANJE o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2011/83/EU te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/314/EEZ

15.10.2015 - (09173/3/2015 – C8‑0281/2015 – 2013/0246(COD)) - ***II

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
Izvjestiteljica: Birgit Collin-Langen


Postupak : 2013/0246(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0297/2015
Podneseni tekstovi :
A8-0297/2015
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća  o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2011/83/EU te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/314/EEZ

(09173/3/2015 – C8‑0281/2015 – 2013/0246(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (09173/3/2015 – C8‑0281/2015),

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 11. prosinca 2013.[1],

–  uzimajući u obzir stajalište u prvom čitanju[2] o prijedlogu Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0512),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 76. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (A8-0297/2015),

1.  prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2.  prima na znanje izjavu Komisije priloženu ovoj Rezoluciji;

3.  utvrđuje da je akt prihvaćen u skladu sa stajalištem Vijeća;

4.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

5.  nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u Službenom listu Europske unije;

6.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

IZJAVA KOMISIJE

Prilikom revizije radnog dokumenta službi Komisije od 3. prosinca 2009. naslovljenog „Smjernice o provedbi/primjeni Direktive 2005/29/EZ o nepoštenoj poslovnoj praksi” Komisija će se također osvrnuti na pitanje poslovne prakse pri čemu pružatelji usluga putovanja koji svoje usluge stavljaju na tržište putem interneta, pružaju dodatne usluge na skriven, nejasan ili dvosmislen način, poput skrivanja mogućnosti da se ne rezerviraju dodatne usluge. Komisija će obavijestiti Parlament o tome kako su njegovi stavovi uzeti u obzir kada se usvoji revizija Smjernica.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Paket aranžmani i pomoć pri organizaciji putovanja

Referentni dokumenti

09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD)

Datum 1. čitanja u EP-u – broj P

12.3.2014                     T7-0222/2014

Prijedlog Komisije

COM(2013)0512 - C7-0215/2013

Datum objave primitka stajališta Vijeća u prvom čitanju na plenarnoj sjednici

8.10.2015

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

8.10.2015

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Birgit Collin-Langen

17.7.2014

 

 

 

Razmatranje u odboru

22.1.2015

12.10.2015

 

 

Datum usvajanja

13.10.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

29

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Mike Hookem

Datum podnošenja

15.10.2015

POIMENIČNO GLASOVANJE NA KONAČNOM GLASOVANJU

29

+

ALDE

Kaja Kallas

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Vicky Ford, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

GUE

Jiří Maštálka, Dennis de Jong

PPE

Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Philippe Juvin, Eva Paunova, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

VERT/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

EFDD

Mike Hookem

ENF

Mylène Troszczynski

0

0

 

 

Objašnjenje korištenih znakova

+  :  Zastupnici koji su glasovali za

-  :  Zastupnici koji su glasovali protiv

0  :  Suzdržani zastupnici