Pranešimas - A8-0297/2015Pranešimas
A8-0297/2015

  REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2011/83/ES bei panaikinama Tarybos direktyva 90/314/EE

  15.10.2015 - (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD)) - ***II

  Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
  Pranešėja: Birgit Collin-Langen


  Procedūra : 2013/0246(COD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A8-0297/2015
  Pateikti tekstai :
  A8-0297/2015
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2011/83/ES bei panaikinama Tarybos direktyva 90/314/EE

  (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD))

  (Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (09173/3/2015 – C8-0281/2015),

  –  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

  –  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą poziciją[2] dėl Komisijos pasiūlymo Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0512),

  –  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

  –  atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį,

  –  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A8-0297/2015),

  1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

  2.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

  3.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

  4.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

  5.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos visos procedūros, ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

  6.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

  KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

  Persvarstydama 2009 m. gruodžio 3 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos komercinės veiklos įgyvendinimo ir taikymo gairės“ Komisija taip pat aptars komercinės praktikos klausimą, kai savo paslaugas internetu parduodantys kelionės paslaugų teikėjai siūlo papildomas paslaugas neaiškiu ar dviprasmišku būdu, pavyzdžiui, nenurodydami galimybės neužsakyti daugiau papildomų paslaugų. Priimdama persvarstytas gaires Komisija informuos Parlamentą, kaip ji atsižvelgė į jo nuomonę.

  ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Kelionės paslaugų paketai ir rinkiniai

  Nuorodos

  09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD)

  Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

  12.3.2014                     T7-0222/2014

  Komisijos pasiulymas

  COM(2013) 0512 - C7-0215/2013

  Paskelbimo, kad gauta per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, plenariniame posėdyje data

  8.10.2015

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  IMCO

  8.10.2015

   

   

   

  Pranešėjai

         Paskyrimo data

  Birgit Collin-Langen

  17.7.2014

   

   

   

  Svarstymas komitete

  22.1.2015

  12.10.2015

   

   

  Priėmimo data

  13.10.2015

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  29

  2

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

  Mike Hookem

  Pateikimo data

  15.10.2015

  GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

  29

  +

  ALDE

  Kaja Kallas

  ECR

  Edward Czesak, Daniel Dalton, Vicky Ford, Anneleen Van Bossuyt

  EFDD

  Robert Jarosław Iwaszkiewicz

  GUE

  Jiří Maštálka, Dennis de Jong

  PPE

  Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Philippe Juvin, Eva Paunova, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

  S&D

  Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

  VERT/ALE

  Pascal Durand, Igor Šoltes

  2

  -

  EFDD

  Mike Hookem

  ENF

  Mylène Troszczynski

  0

  0

   

   

  Naudojami sutartiniai ženklai:

  +  :  už

  -  :  prieš

  0  :  susilaikė