Ziņojums - A8-0297/2015Ziņojums
A8-0297/2015

  IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83/ES un atceļ Padomes Direktīvu 90/314/EEK

  15.10.2015 - (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD)) - ***II

  Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
  Referente: Birgit Collin-Langen


  Procedūra : 2013/0246(COD)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A8-0297/2015
  Iesniegtie teksti :
  A8-0297/2015
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83/ES un atceļ Padomes Direktīvu 90/314/EEK

  (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD))

  (Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (09173/3/2015 – C8-0281/2015),

  –  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 11. decembra atzinumu[1],

  –  ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā[2] attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0512),

  –  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

  –  ņemot vērā Reglamenta 76. pantu,

  –  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja ieteikumus otrajam lasījumam (A8-0297/2015),

  1.  apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

  2.  pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

  3.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

  4.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

  5.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

  6.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

  NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

  KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

  Pārskatot Komisijas dienestu 2009. gada 3. decembra darba dokumentu „Direktīvas 2005/29/EK par negodīgu komercpraksi ieviešanas/piemērošanas pamatnostādnes”, Komisija arī risinās jautājumu par komercpraksi, ko īsteno ceļojumu pakalpojumu sniedzēji, kuri savus pakalpojumus pārdod tiešsaistē un slēptā, neskaidrā vai pārprotamā veidā piedāvā papildu pakalpojumus, piemēram, slēpjot iespēju nerezervēt nekādus citus pakalpojumus. Komisija pēc pārskatīto pamatnostādņu pieņemšanas informēs Parlamentu par to, kā tā viedoklis ir ņemts vērā.

  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Kompleksi ceļojumi un atbalstīti ceļojumu pakalpojumi

  Atsauces

  09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD)

  1. lasījuma datums EP – P numurs

  12.3.2014                     T7-0222/2014

  Komisijas priekšlikums

  COM(2013)0512 - C7-0215/2013

  Datums, kad plenārsēdē paziņoja par Padomes nostājas saņemšanu pirmajā lasījumā

  8.10.2015

  Atbildīgā komiteja

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  IMCO

  8.10.2015

   

   

   

  Referenti

         Iecelšanas datums

  Birgit Collin-Langen

  17.7.2014

   

   

   

  Izskatīšana komitejā

  22.1.2015

  12.10.2015

   

   

  Pieņemšanas datums

  13.10.2015

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  29

  2

  0

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas

  Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Mike Hookem

  Iesniegšanas datums

  15.10.2015

  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

  29

  +

  ALDE

  Kaja Kallas

  ECR

  Edward Czesak, Daniel Dalton, Vicky Ford, Anneleen Van Bossuyt

  EFDD

  Robert Jarosław Iwaszkiewicz

  GUE

  Jiří Maštálka, Dennis de Jong

  PPE

  Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Philippe Juvin, Eva Paunova, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

  S&D

  Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

  VERT/ALE

  Pascal Durand, Igor Šoltes

  2

  -

  EFDD

  Mike Hookem

  ENF

  Mylène Troszczynski

  0

  0

   

   

  Izmantoto simbolu skaidrojums:

  +  :  par

  -  :  pret

  0  :  atturas

  • [1]  OV C 170, 5.6.2014., 73. lpp.
  • [2]  Pieņemtie teksti, 12.3.2014., P8_TA(2014)0222.