Procedure : 2013/0246(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0297/2015

Ingediende teksten :

A8-0297/2015

Debatten :

PV 26/10/2015 - 13
CRE 26/10/2015 - 13

Stemmingen :

PV 27/10/2015 - 5.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0366

AANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING     ***II
PDF 169kWORD 89k
15.10.2015
PE 569.483v02-00 A8-0297/2015

betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, en intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad

(09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD))

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Rapporteur: Birgit Collin-Langen

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, en intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad

(09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (09173/3/2015 – C8-0281/2015),

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 11 december 2013(1),

–  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(2) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0512),

–  gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 76 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A8-0297/2015),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.  neemt kennis van de verklaring van de Commissie die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd;

3.  constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

5.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

6.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

VERKLARING VAN DE COMMISSIE

Bij de herziening van het werkdocument van de diensten van de Commissie van 3 december 2009 getiteld "Guidance on the implementation/application of Directive 2005/29/EC on unfair commercial practices" zal de Commissie ook aandacht besteden aan handelspraktijken waarbij aanbieders van reisdiensten die hun diensten online op de markt brengen, extra diensten aanbieden op onduidelijke of dubbelzinnige wijze, zoals het verhelen van de mogelijkheid geen andere diensten te boeken. Wanneer de nieuwe richtsnoeren zijn vastgesteld, zal de Commissie het Parlement informeren over de manier waarop met zijn standpunten rekening is gehouden.

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen

Document- en procedurenummers

09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD)

Datum eerste lezing EP – P-nummer

12.3.2014                     T7-0222/2014

Voorstel van de Commissie

COM(2013)0512 - C7-0215/2013

Datum bekendmaking ontvangst standpunt van de Raad in eerste lezing

8.10.2015

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

IMCO

8.10.2015

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Birgit Collin-Langen

17.7.2014

 

 

 

Behandeling in de commissie

22.1.2015

12.10.2015

 

 

Datum goedkeuring

13.10.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

29

2

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Mike Hookem

Datum indiening

15.10.2015

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

29

+

ALDE

Kaja Kallas

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Vicky Ford, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

GUE

Jiří Maštálka, Dennis de Jong

PPE

Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Philippe Juvin, Eva Paunova, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

VERT/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

EFDD

Mike Hookem

ENF

Mylène Troszczynski

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

(1)

PB C 170 van 5.6.2014, blz. 73.

(2)

Aangenomen teksten van 12.3.2014, P8_TA(2014)0222.

Juridische mededeling - Privacybeleid