PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o paketnih potovanjih in pomoči pri organizaciji potovanja, spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 90/314/EGS

15.10.2015 - (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD)) - ***II

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
Poročevalka: Birgit Collin-Langen


Postopek : 2013/0246(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0297/2015
Predložena besedila :
A8-0297/2015
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o paketnih potovanjih in pomoči pri organizaciji potovanja, spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 90/314/EGS

(09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (09173/3/2015 – C8-0281/2015),

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 11. decembra 2013[1],

–  ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi[2] o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0512),

–  ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 76 Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A8-0297/2015)

1.  odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2.  upošteva izjavo Komisije, priloženo tej resoluciji;

3.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

5.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

IZJAVA KOMISIJE

Pri reviziji delovnega dokumenta služb Komisije z dne 3. decembra 2009 „Navodila za izvajanje/uporabo Direktive 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah“ bo Komisija obravnavala tudi vprašanje poslovnih praks, pri katerih ponudniki potovalnih storitev, ki svoje storitve tržijo na spletu, ponujajo dodatne storitve na prikrit, nejasen ali dvoumen način, kot je skrivanje možnosti, da se dodatne storitve ne izberejo. Ko bodo revidirana navodila sprejeta, bo Komisija obvestila Parlament o tem, kako so bila upoštevana njegova stališča.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Paketna potovanja in pomoč pri organizaciji potovanja

Referenčni dokumenti

09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

12.3.2014                     T7-0222/2014

Predlog Komisije

COM(2013)0512 - C7-0215/2013

Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

8.10.2015

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

8.10.2015

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Birgit Collin-Langen

17.7.2014

 

 

 

Obravnava v odboru

22.1.2015

12.10.2015

 

 

Datum sprejetja

13.10.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Mike Hookem

Datum predložitve

15.10.2015

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

29

+

ALDE

Kaja Kallas

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Vicky Ford, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

GUE

Jiří Maštálka, Dennis de Jong

PPE

Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Philippe Juvin, Eva Paunova, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

VERT/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

EFDD

Mike Hookem

ENF

Mylène Troszczynski

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani