PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o paketnih potovanjih in pomoči pri organizaciji potovanja, spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 90/314/EGS

  15.10.2015 - (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD)) - ***II

  Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
  Poročevalka: Birgit Collin-Langen


  Postopek : 2013/0246(COD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A8-0297/2015
  Predložena besedila :
  A8-0297/2015
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o paketnih potovanjih in pomoči pri organizaciji potovanja, spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 90/314/EGS

  (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD))

  (Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (09173/3/2015 – C8-0281/2015),

  –  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 11. decembra 2013[1],

  –  ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi[2] o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0512),

  –  ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

  –  ob upoštevanju člena 76 Poslovnika,

  –  ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A8-0297/2015)

  1.  odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

  2.  upošteva izjavo Komisije, priloženo tej resoluciji;

  3.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

  4.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

  5.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

  6.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

  PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

  IZJAVA KOMISIJE

  Pri reviziji delovnega dokumenta služb Komisije z dne 3. decembra 2009 „Navodila za izvajanje/uporabo Direktive 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah“ bo Komisija obravnavala tudi vprašanje poslovnih praks, pri katerih ponudniki potovalnih storitev, ki svoje storitve tržijo na spletu, ponujajo dodatne storitve na prikrit, nejasen ali dvoumen način, kot je skrivanje možnosti, da se dodatne storitve ne izberejo. Ko bodo revidirana navodila sprejeta, bo Komisija obvestila Parlament o tem, kako so bila upoštevana njegova stališča.

  POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

  Naslov

  Paketna potovanja in pomoč pri organizaciji potovanja

  Referenčni dokumenti

  09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD)

  Datum 1. obravnave EP – št. P

  12.3.2014                     T7-0222/2014

  Predlog Komisije

  COM(2013)0512 - C7-0215/2013

  Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

  8.10.2015

  Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

  IMCO

  8.10.2015

   

   

   

  Poročevalec/-ka

         Datum imenovanja

  Birgit Collin-Langen

  17.7.2014

   

   

   

  Obravnava v odboru

  22.1.2015

  12.10.2015

   

   

  Datum sprejetja

  13.10.2015

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  29

  2

  0

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas

  Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Mike Hookem

  Datum predložitve

  15.10.2015

  POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

  29

  +

  ALDE

  Kaja Kallas

  ECR

  Edward Czesak, Daniel Dalton, Vicky Ford, Anneleen Van Bossuyt

  EFDD

  Robert Jarosław Iwaszkiewicz

  GUE

  Jiří Maštálka, Dennis de Jong

  PPE

  Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Philippe Juvin, Eva Paunova, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

  S&D

  Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

  VERT/ALE

  Pascal Durand, Igor Šoltes

  2

  -

  EFDD

  Mike Hookem

  ENF

  Mylène Troszczynski

  0

  0

   

   

  Uporabljeni znaki:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  vzdržani