Betänkande - A8-0297/2015Betänkande
A8-0297/2015

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om paketresor och sammanlänkade researrangemang, om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU samt om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG

15.10.2015 - (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD)) - ***II

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Föredragande: Birgit Collin-Langen


Förfarande : 2013/0246(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0297/2015
Ingivna texter :
A8-0297/2015
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om paketresor och sammanlänkade researrangemang, om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU samt om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG

(09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (09173/3/2015 – C8‑0281/2015),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 11 december 2013[1],

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet[2], en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0512),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A8-0297/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

KOMMISSIONENS UTTALANDE

Vid översynen av arbetsdokumentet av den 3 december 2009 från kommissionens avdelningar Riktlinjer för genomförandet/tillämpningen av direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder kommer kommissionen även att behandla frågan om affärsmetoder där resetjänsteleverantörer säljer sina tjänster online och erbjuder ytterligare tjänster på ett dolt, otydligt eller tvetydigt sätt, t.ex. inte gör det klart att det är möjligt att inte boka några ytterligare tjänster. Kommissionen kommer att informera parlamentet om hur dess synpunkter beaktats när de reviderade riktlinjerna antas.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Bestämmelser om paketresor och assisterade researrangemang

Referensnummer

09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD)

Parlamentets första behandling – P‑nummer

12.3.2014                     T7-0222/2014

Kommissionens förslag

COM(2013)0512 - C7-0215/2013

Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen: tillkännagivande i kammaren

8.10.2015

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

8.10.2015

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Birgit Collin-Langen

17.7.2014

 

 

 

Behandling i utskott

22.1.2015

12.10.2015

 

 

Antagande

13.10.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

29

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Mike Hookem

Ingivande

15.10.2015

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

29

+

ALDE

Kaja Kallas

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Vicky Ford, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

GUE

Jiří Maštálka, Dennis de Jong

PPE

Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Philippe Juvin, Eva Paunova, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

VERT/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

EFDD

Mike Hookem

ENF

Mylène Troszczynski

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster