BETÆNKNING om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016

15.10.2015 - (11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD))

Del 1: Forslag til beslutning
Budgetudvalget
Ordførere: José Manuel Fernandes (Sektion III – Kommissionen)
Gérard Deprez (Øvrige sektioner)


Procedure : 2015/2132(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0298/2015

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 (11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter[1],

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002[2],

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020[3],

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning[4],

–  der henviser til sin beslutning af 11. marts 2015 om de generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet[5],

–  der henviser til sin beslutning af 29. april 2015 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2016[6],

–  der henviser til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, vedtaget af Kommissionen den 24. juni 2015 (COM(2015)0300),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, vedtaget af Rådet den 4. september 2015 og fremsendt til Europa-Parlamentet den 17. september 2015 (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  der henviser til sin beslutning af 8. juli 2015 om mandatet med henblik på trepartsmødet om 2016-budgetforslaget[7],

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet om styring af flygtningekrisen: Øjeblikkelige operationelle, budgetmæssige og juridiske tiltag i henhold til den europæiske migrationsdagsorden (COM(2015)0490),

–  der henviser til ændringsskrivelse nr. 1/2016 (KOM(2015)0317) og 2/2016 (KOM(2015)0513) til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 88,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A8-0298/2015),

Sektion III

Generel oversigt

1.  understreger, at Parlamentets behandling af budgettet for 2016 fuldt ud afspejler de politiske prioriteringer, som blev vedtaget af et overvældende flertal i de ovennævnte beslutninger af 11. marts 2015 om de generelle retningslinjer og af 8. juli 2015 om mandat med henblik på trepartsmødet; minder om, at disse prioriteringer består i at sætte fokus på intern og ekstern solidaritet, navnlig på effektiv håndtering af migrations- og flygtningekrisen, samt på at fremme konkurrenceevnen ved hjælp af skabelse af anstændig kvalitetsbeskæftigelse og udvikling af virksomheder og iværksætteri i hele Unionen;

2.  fremhæver, at Unionen i øjeblikket står over for en række alvorlige nødsituationer, navnlig den hidtil usete migrations‑ og flygtningekrise; er overbevist om, at de nødvendige finansielle ressourcer skal findes i Unionens budget med henblik på at matche de politiske udfordringer og gøre det muligt for Unionen så hurtigt som overhovedet muligt og som en prioritet at reagere effektivt på disse kriser; har forståelse for, at migrations- og flygtningekrisen ikke kan løses med finansielle ressourcer alene, og at der er behov for en samlet tilgang for at håndtere dens interne og eksterne dimensioner; mener, at ekstraordinære situationer kræver ekstraordinære foranstaltninger, og at der er behov for en stærk politisk vilje for at sikre nye bevillinger til dette formål;

3.  bemærker, at Parlamentet lige fra begyndelsen har lagt særlig vægt på migration og flygtninge i 2016-budgettet; minder om sine tidligere udtalelser om, at håndteringen af migrationsstrømme ligger i krydsfeltet mellem den interne og eksterne solidaritet, og at der også bør anvendes eksterne finansieringsinstrumenter i henhold til en integreret tilgang med henblik på at tackle de grundlæggende årsager til de problemer, som Unionen står over for; minder om de fælles traktater og aftaler såsom Schengenreglerne og Dublinforordningen og Kommissionens forslag om en bindende kriseordning for flytning (COM(2015)0450);

4.  beslutter derfor straks at forelægge en omfattende pakke af ændringsforslag, som øger budgetforslaget (BF) med 1 161 mio. EUR både på udgiftsområde 3 (Sikkerhed og unionsborgerskab) og udgiftsområde 4 (Et globalt Europa), som en indledende reaktion på migrationskrisen; understreger, at Parlamentets ændringsforslag for så vidt angår denne krises interne dimension allerede fuldt ud integrerer og tilpasser de to pakker om flytning af asylansøgere, samtidig med at der foreslås yderligere forhøjelser af bevillingerne til Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (AMIF) og til EU-agenturerne på dette område; fremhæver for den eksterne dimensions vedkommende en række yderligere forhøjelser, som er rettet mod specifikke programmer under udgiftsområde 4, såsom det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument, instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde, humanitær bistand samt instrumentet til førtiltrædelsesbistand;

5.  understreger imidlertid, at disse ændringer bør behandles parallelt med Kommissionens ændringsskrivelse nr. 2/2016, som ud over den anden pakke vedrørende flytning forventes at omfatte de supplerende foranstaltninger, der er fastsat i Kommissionens meddelelse af 23. september 2015; beklager at Parlamentet og Rådet ikke har mere tid til at se ændringsskrivelsens egnethed, men forstår nødvendigheden af et øjeblikkeligt svar og det betydelige tidspres; understreger, at Parlamentet fuldt ud støtter disse nye foranstaltninger og har til hensigt at forsvare finansieringen heraf ved hjælp af nye bevillinger, som er højere end det bevillingsniveau, som Parlamentet selv foreslog i sin holdning til 2016-budgettet;

6.  beslutter ligeledes at iværksætte foranstaltninger med hensyn til den aktuelle krise, der rammer de europæiske landbrugere, navnlig i mejerisektoren, og til allerede i sin holdning til 2016-budgettet at indarbejde den af Kommissionen foreslåede hasteforanstaltning på 500 mio. EUR; har tillid til, at Kommissionens ændringsskrivelse 2/2016 vil gøre det muligt at tillade fastsættelse af de specifikke budgetposter, som skal styrkes i denne forbindelse; bifalder Kommissionens beslutning om fremføre uudnyttede bevillinger fra krisereserven fra 2015-budgettet til 2016-budgettet, og konstaterer, at disse ubrugte midler vil blive anvendt til tilbagebetalinger til modtagere af direkte betalinger, som fastsat i forordning (EU) nr. 1306/2013;

7.  anerkender, at det er nødvendigt at gøre en meget større indsats for at afhjælpe manglerne i EU's økonomi ved at styrke konkurrenceevne, vækst og kvalitetsbeskæftigelse; understreger den centrale rolle, som mikrovirksomheder og små og mellemstore og sociale virksomheder spiller i denne henseende; styrker derfor Cosme-programmet med 16,5 mio. EUR; beslutter ligeledes at foreslå nye forpligtelser i 2016 til fortsættelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, hvis samlede finansieringsramme blev fremrykket i 2014-2015; anerkender det betydelige bidrag, som dette program yder til bekæmpelsen af arbejdsløshed og er fast besluttet på at sikre, at de nødvendige bevillinger stilles til rådighed med henblik på at forhindre, at der opstår finansieringshuller i forbindelse med programmets gennemførelse; vedtager derfor en budgetforhøjelse for 2016 på 473,2 mio. EUR svarende til den oprindelige rate, der på årsbasis blev afsat til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet;

8.  gentager sin overbevisning om, at EU's budget ikke bør finansiere nye initiativer på bekostning af eksisterende EU-programmer og -politikker og ved at se bort fra politiske forpligtelser, der allerede er indgået; agter – samtidig med at den store politiske og finansielle støtte til iværksættelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) anerkendes og bekræftes fuldt ud – at leve op til det under EFSI-forhandlingerne fremsatte tilsagn om i videst muligt omfang at minimere indvirkningerne på Horisont 2020 og Connecting Europe-faciliteten (CEF) inden for rammerne af den årlige budgetprocedure; foreslår derfor fuldt ud at udligne nedskæringerne af disse to programmer i 2016 (1 326 mio. EUR) – som følge af tilførslerne til EFSI-garantifonden – med henblik på at sikre, at programmerne fuldt ud kan nå de mål, der blev aftalt for blot to år siden med vedtagelsen af deres respektive retsgrundlag;

9.  understreger betydningen af, at den fælles erklæring om en betalingsplan for 2015-2016, som Parlamentet, Rådet og Kommissionen indgik aftale om i kølvandet på det fælles tilsagn om senest ved udgangen af 2016 at nedbringe efterslæbet af uindfriede betalingsanmodninger for samhørighedsprogrammerne for 2007-2013 til ca. 2 mia. EUR, overholdes fuldt ud; kritiserer i den forbindelse, at Rådets foreslåede nedskæringer er i direkte modstrid med denne betalingsplan, understreger endvidere nødvendigheden af at undgå enhver fremtidig opbygning af et sådant uholdbart efterslæb, og opfordrer Kommissionen til at fremlægge konkrete forslag i denne henseende; mener derfor, at uforudsete betalingsbehov bør finansieres med nye bevillinger, og at en fremrykning af 1 mia. EUR i 2016 for Grækenland derfor bør finansieres inden for rammerne af det tilgængelige betalingsloft for den flerårige finansielle ramme; understreger sit mangeårige synspunkt om, at betalinger, der stammer fra forpligtelser under fleksibilitetsinstrumentet, ikke medregnes i dette betalingsloft;

10.  genopfører alle de nedskæringer, som Rådet har foreslået i budgetforslaget (563,6 mio. EUR i forpligtelser og 1 421,8 mio. EUR i betalinger); forstår ikke begrundelsen for de foreslåede nedskæringer af f.eks. Horisont 2020 og Connecting Europe-faciliteten – to programmer, som allerede er berørt af omfordelinger til EFSI – og for nedskæringerne af udviklings‑ og naboskabspolitikkerne, navnlig i betragtning af den seneste tids begivenheder; er bekymret over, at Rådet ved at foreslå så betydelige nedskæringer af budgetforslaget i høj grad tilsidesætter den ubestridelige merværdi af Unionens budget; anfægter under alle omstændigheder Rådets erklærede hensigt om at fokusere på budgetposter med en lav gennemførelsesgrad eller absorptionskapacitet, idet dette ikke underbygges af de reelle gennemførelsestal og ikke tager højde for de forskelligartede gennemførelsesmønstre for visse programmer;

11.  konkluderer, at det i betragtning af de meget stramme FFR-margener i 2016 er nødvendigt at anvende alle tilgængelige midler under FFR-forordningen i form af fleksible midler, herunder den fulde anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet, til at sikre tilstrækkelig finansiering af disse presserende behov; forventer, at Rådet vil være enig i denne tilgang, og at det ikke vil være vanskeligt at nå frem til en aftale under forligsmødet, som gør det muligt for Unionen at tage udfordringen op og reagere effektivt på de kommende udfordringer; understreger i den forbindelse, at den samlede FFR-margen til forpligtelser fra 2015 bør mobiliseres, så snart de retlige betingelser er opfyldt; forventer at nå en forhåndsaftale med Rådet og Kommissionen om dette spørgsmål;

12.  minder om den fælles erklæring fra de tre EU-institutioner i forbindelse med den politiske aftale om FFR om, at de årlige budgetprocedurer vil integrere kønsspecifikke elementer, hvor det er relevant; understreger, at kønsmainstreaming som et horisontalt princip bør understøtte EU's politikker og opfordrer til en bred gennemførelse af kønsbudgetteringen; glæder sig endvidere over de første skridt mod en forgrønnelse af EU's budget; påpeger nødvendigheden af yderligere at fremme denne proces med henblik på at nå de mål, der er aftalt i forbindelse med klima- og miljøvenlige udgifter;

13.  fastsætter de samlede bevillinger for 2016 til 157 427,5 mio. EUR og 146 459,5 mio. EUR i henholdsvis forpligtelses- og betalingsbevillinger;

Underudgiftsområde 1a – Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

14.  kritiserer, at udgiftsområde 1a igen i år er hårdt ramt af Rådets nedskæringer med en reduktion på 140,9 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 435,4 mio. EUR i betalingsbevillinger i forhold til budgetforslaget; fremhæver, at ca. halvdelen af disse nedskæringer er rettet mod Horisont 2020, hvilket medfører en yderligere reduktion af midlerne til dette program i 2016, efter at en del af bevillingerne hertil er blevet omfordelt til EFSI;

15.  understreger, at flere af de bevillingsnedskæringer, som Rådet har foretaget i forbindelse med flere programmer under underudgiftsområde 1a som følge af en lav absorptionskapacitet i juni 2015, nu må vendes som følge af den voldsomme fremskyndelse af disse programmers gennemførelse i september 2015; bemærker, at dette er en generel tendens i overensstemmelse med disse programmers livscyklus; beslutter derfor at genopføre BF-niveauet for de budgetposter, som Rådet har nedskåret, både hvad angår forpligtelser og betalinger;

16.  beslutter ud over den fulde kompensation for de EFSI-relaterede nedskæringer for Horisont 2020 og Connecting Europe-faciliteten at foreslå visse selektive forhøjelser over BF-niveauet til Cosme, Horisont 2020, EaSI og Erasmus+-programmerne i tråd med sine 2016-prioriteter vedrørende fremme af beskæftigelse, virksomheder og iværksætteri og efter en omhyggelig vurdering af disses hidtidige absorptionskapacitet;

17.  understreger navnlig, at fremrykningen af bevillinger til Cosme i 2014-2015 virkelig har vist sig at være nyttig i betragtning af, at SMV'ernes efterspørgsel efter at opnå støtte til markedsadgang og finansiering har været konstant stigende i de seneste år; modsætter sig derfor den i budgetforslaget foreslåede nedskæring af bevillingerne til Cosme i forhold til 2015 og beslutter at forhøje bevillingerne til dette program ud over budgetforslaget; minder om, at Kommissionen allerede har gjort opmærksom på et underskud i de finansielle instrumenter under Cosme for så vidt angår 2015, 2016 og 2017, som viser forskellen mellem de disponible forpligtelser og den forventede efterspørgsel; anmoder inden for rammerne af Cosme om en betydelig forhøjelse af bevillingerne til Erasmus for unge iværksættere, eftersom de tilgængelige midler ikke er tilstrækkelige til at dække den betydelige efterspørgsel efter at deltage i programmet;

18.  opfordrer Kommissionen til at analysere den finansielle byrde, som skyldes gebyrer og afgifter i forbindelse med obligatoriske certificerings- og licensprocedurer; opfordrer indtrængende Kommissionen til at tilvejebringe en reel evaluering af disse omkostningers indvirkning på industrivirksomheders og SMV'ers konkurrenceevne;

19.  beslutter at forhøje bevillingerne over budgetforslaget til de tre tilsynsmyndigheder (EBA, EIOPA og ESMA) samt til ACER med henblik på at sikre, at de har tilstrækkelige ressourcer til rådighed til at tackle deres øgede arbejdsopgaver;

20.  bekræfter sin støtte til ITER-programmet og er fast besluttet på at sikre programmet tilstrækkelig finansiering; er imidlertid bekymret over eventuelle yderligere forsinkelser og yderligere omkostninger i forbindelse med dette program samt over de potentielle relaterede konsekvenser for Unionens budget; beklager derfor, at det ikke var i stand til at vurdere niveauet for ITER-bevillingerne for 2016 i forhold til den ajourførte betalingsplan og –tidsplan, som først skal fremlægges i ITER-Rådet i november 2015; forventer dog, at denne reviderede plan vil tilvejebringe tilstrækkelige beviser for, at der er taget behørig højde for de henstillinger, som Parlamentet fremsatte i den relevante dechargebeslutning for 2013[8], og at den finansielle soliditet og effektivitet i udgifterne vil blive sikret; agter at tage dette spørgsmål op i budgetforliget for 2016; insisterer endvidere på behovet for fuldstændig gennemsigtighed for så vidt angår anvendelsen af bidragene fra fællesforetagendet Fusion for Energy til ITER-programmet; opfordrer til en passende ansvarlighedsmekanisme, der giver et klart overblik over omfanget af finansielle midler, der stilles til rådighed for det internationale projekt, og evaluerer den effektive anvendelse af disse;

21.  reserverer en del af bevillingerne til standardiseringen af regnskabsaflæggelse og revision og kræver implementering af de anbefalinger, der fremsættes i Maystadt-rapporten vedrørende Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppes (EFRAG's) opgaver og ansvarsområder, hvorved man også styrker Unionens indflydelse på fastlæggelsen af internationale regnskabsstandarder;

22.  forhøjer som følge heraf forpligtelses- og betalingsbevillingsniveauet ud over BF-niveauet for udgiftsområde 1a med henholdsvis 1 405,5 mio. EUR og 491,5 mio. EUR (herunder pilotprojekter og forberedende foranstaltninger), og overskrider dermed loftet for forpligtelser med 1 316,9 mio. EUR, som skal finansieres af alle tilgængelige midler med hensyn til fleksibilitet i FFR-forordningen, når de disponible margener er udtømt;

Underudgiftsområde 1b – Økonomisk, social og territorial samhørighed

23.  tager afstand fra Rådets foreslåede nedskæring af forpligtelsesbevillingerne med 3,1 mio. EUR og mere vigtigt af betalingsbevillingerne med 220,1 mio. EUR for så vidt angår underudgiftsområde 1b, herunder færdiggørelsesposterne; opfordrer Rådet til at redegøre for, hvordan disse nedskæringer er forenelige med målet om på den ene side at nedbringe antallet af ubetalte regninger og på den anden side at undgå negative konsekvenser og unødvendige forsinkelser i gennemførelsen af programmerne for 2014-2020; minder om, at samhørighedspolitikken er Unionens vigtigste investeringspolitik, der tager sigte på at mindske forskellene mellem EU’s regioner ved at styrke den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed; understreger, at instrumenter som Den Europæiske Socialfond, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Samhørighedsfonden og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er medvirkende til at fremme konvergens, mindske de udviklingsmæssige forskelle og støtte skabelsen af bæredygtige job af høj kvalitet;

24.  noterer sig, at Kommissionen på basis af medlemsstaternes seneste prognoser foreløbig har vurderet, at gennemførelsen af programmerne på samhørighedsområdet sandsynligvis vil blive forsinket i 2016; frygter, at enhver betydelig underudnyttelse i det tredje år af gennemførelsen af den nye cyklus for de europæiske struktur- og investeringsfonde – på et tidspunkt, hvor programmerne burde være i fuld gang – ikke blot vil have en skadelig indvirkning på muligheden for at opnå rettidige resultater i praksis, men også kan medføre et alvorlig pres på betalingerne i de efterfølgende år og eventuelt atter føre til et efterslæb af ubetalte regninger; opfordrer indtrængende de berørte medlemsstater til at gøre hurtige fremskridt med hensyn til at tackle de underliggende årsager til disse forsinkelser i gennemførelsen, f.eks. ved hurtigt at udpege programansvarlige myndigheder samt ved at undgå at forøge og ved at forenkle nationale administrative procedurer; kræver i overensstemmelse med betalingsplanen, at Kommissionen nøje overvåger betalingernes udvikling under underudgiftsområde 1b vedrørende programmeringsperioden 2014-2020, herunder gennem detaljerede, regelmæssige prognoser, som drøftes på særlige interinstitutionelle møder, og til at fremsætte passende forslag, når det er nødvendigt;

25.  minder om, at Kommissionen ikke har foreslået nogen forpligtelsesbevillinger til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i 2016 som følge af dets fremrykning i 2014-2015; beslutter i overensstemmelse med forordningen om Den Europæiske Socialfond[9], der gør en sådan fortsættelse mulig, at afsætte 473,2 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, hvilket svarer til det første årlige ratebeløb, der oprindeligt blev fastsat for dette program; er overbevist om, at finansieringen af dette vigtige program, som vedrører en af Unionens mest presserende udfordringer, ikke bør slutte i 2015; understreger, at de supplerende midler bør anvendes til at udvide programmet, således at det bliver muligt at hjælpe flere unge mennesker i deres søgen efter et ordentligt og fast job; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gøre deres yderste for at fremskynde gennemførelsen af initiativet i praksis til direkte gavn for unge europæere; opfordrer indtrængende Kommissionen til at aflægge beretning til Parlamentet om EU-finansierede foranstaltninger til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed og om de resultater, der er opnået med disse foranstaltninger;

26.  forhøjer under hensyntagen til pilotprojekter og forberedende foranstaltninger forpligtelsesbevillingerne for underudgiftsområde 1b med 482,7 mio. EUR og betalingsbevillingerne med 1 164 mio. EUR ud over budgetforslaget, hvilket dermed overstiger loftet for forpligtelser med 467,3 mio. EUR, der skal finansieres ved hjælp af alle tilgængelige midler med hensyn til fleksibilitet i FFR-forordningen;

Udgiftsområde 2 – Bæredygtig vækst: naturressourcer

27.  bemærker, at Rådet ligeledes har skåret bevillingerne til udgiftsområde 2 ned med 199,9 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 251,1 mio. EUR i betalingsbevillinger, herunder bevillingerne til udvikling af landdistrikterne, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og LIFE-programmet; mener, at ændringsskrivelsen om landbruget fortsat bør være grundlaget for enhver pålidelig revision af bevillingerne til Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL); genopfører i overensstemmelse hermed niveauet fra budgetforslaget;

28.  glæder sig over Kommissionens præsentation af en 500 mio. EUR stor pakke, som omfatter en række hasteforanstaltninger, der har til formål at støtte de europæiske landbrugere, navnlig landbrugerne inden for mejerisektoren, som befinder sig i en tid med faldende råvarepriser og større mælkeproduktion; understreger, at disse virkninger er værst i fjerntliggende områder, hvor mejerisektorens socioøkonomiske betydning er uomtvistelig; inkluderer dette beløb i sin behandling med henblik på at vise sin støtte til Kommissionens meddelelse og ser frem til, at beløbet i løbet af forligsproceduren integreres fuldstændigt på grundlag af ændringsskrivelsen; understreger, at denne pakke bør svare til omfanget af de foranstaltninger, som har til formål at tackle de europæiske landbrugeres tab i forbindelse med og de langsigtede konsekvenser af den russiske embargo på landbrugsprodukter, henset til at Rusland er langt den næststørste aftager af EU's landbrugsprodukter;

29.  understreger de øgede opgaver, som Unionen pålægges inden for rammerne af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond; genopfører derfor bevillingsniveauet for 2015-budgettet til videnskabelig rådgivning og viden på fiskeriområdet som følge af vigtigheden af at indsamle data til brug for beslutningsprocessen og styrker EU-Fiskerikontrolagenturets (EFCA's) budget med henblik på at støtte dets rolle i koordineringen og gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik;

30.  forhøjer derfor forpligtelsesbevillingerne med 510,6 mio. EUR og betalingsbevillingerne med 520,7 mio. EUR (inklusive pilotprojekter og forberedende foranstaltninger), hvilket efterlader en margen på 647 mio. EUR under loftet for forpligtelser under udgiftsområde 2;

Udgiftsområde 3 – Sikkerhed og unionsborgerskab

31.  minder om, at budgetforslaget indeholdt forhøjelser på området for sikkerhed og migration, herunder en bevilling på 150 mio. EUR til flytningen af 40 000 personer med behov for international beskyttelse, hvilket har fået Kommissionen til at overskride loftet for dette udgiftsområde med 124 mio. EUR og til at foreslå tilsvarende anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet; glæder sig over, at Rådet har accepteret princippet om at anvende fleksibilitetsinstrumentet til dette formål; konstaterer imidlertid nødvendigheden af en langsigtet finansieringsplan for at reagere på flygtningekrisen og er af den opfattelse, at dette ligeledes bør håndteres gennem revisionen af FFR;

32.  beslutter i lyset af de aktuelle, ekstraordinære strømme af migranter og flygtninge at koncentrere sig om at styrke Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden; støtter i denne forbindelse kraftigt den anden pakke på 780 mio. EUR til flytning af yderligere 120 000 personer; beslutter at medtage de nødvendig midler i sin behandling og tilpasse den første pakke vedrørende flytning med den anden pakke ved at tilføje 20 mio. EUR til finansiering af transportomkostninger (500 EUR pr. migrant til Italien og Grækenland); godkender en yderligere forhøjelse på 79 mio. EUR til generel styrkelse af Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden; fremhæver nødvendigheden af også at sikre tilstrækkelige finansieringsmulighede for Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden for de kommende år; minder om, at punkt 17 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 tillader en stigning på mere end 10 % i det beløb, der er planlagt for hele varigheden af et program, når der opstår nye, objektive, langsigtede omstændigheder;

33.  noterer sig, at sådanne foranstaltninger blot er et første skridt mod den fuldstændige gennemførelse af solidaritetsprincippet, som Unionen bygger på; opfordrer Kommissionen og Rådet til fuldt ud at gennemføre de planer, som blev foreslået den 23. september 2015 og viser et klart engagement i respekten for menneskerettigheder, som fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder; understreger betydningen af passende finansiering af tilbagesendelsesaktioner i overensstemmelse med chartret og nonrefoulementprincippet med henblik på at opnå en effektiv tilbagesendelsespolitik, som forebygger og begrænser irregulær migration; understreger betydningen af at støtte flygtninge tættere på deres hjemland og af at lette medlemsstaternes asylprocedurer;

34.  beslutter endelig at styrke agenturer, der udfører migrationsrelaterede opgaver, med et beløb på i alt 26 mio. EUR, hvoraf Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) modtager den største stigning på 12 mio. EUR over budgetforslaget; minder om, at agenturet spiller en central, koordinerende rolle i gennemførelsen af de foreløbige foranstaltninger på området international beskyttelse og i stigende omfang anmodes om at bistå de berørte medlemsstater;

35.  glæder sig over Kommissionens meddelelse af 23. september 2015 og de tilsvarende foranstaltninger, som afspejles i ændringsskrivelse nr. 2/2016, herunder den supplerende nødhjælp til de hårdest ramte medlemsstater på 600 mio. EUR; er tilfreds med, at Kommissionen indtager en lederposition på dette område og dermed bekræfter den tilgang, som Parlamentet har valgt at anvende i forbindelse med sin behandling; er rede til at overveje yderligere forhøjelser i løbet af forligsproceduren;

36.  beklager, at Rådet skærer forpligtelsesbevillingerne ned med 25,1 mio. EUR og betalingsbevillingerne med 33,6 mio. EUR i forhold til budgetforslaget; mener, at disse nedskæringer bringer den korrekte gennemførelse af programmer og aktioner under udgiftsområde 3 i fare; minder i denne forbindelse om, at man – selv om nogle af de foreslåede nedskæringer kan virke uvæsentlige – skal huske på, at flere af de vigtige og værdifulde programmer er relativt små, hvilket gør dem særligt sårbare over for nedskæringer; beslutter derfor at genopføre BF-niveauet;

37.  finder det desuden nødvendigt at forhøje Kultur- og Media-delprogrammerne, herunder multimedieaktiviteter, samt garantifaciliteten for de kulturelle og kreative sektorer (CCSGF), som er planlagt til 2016 med det formål at løse det vigtige spørgsmål om adgang til finansiering for SMV'er og organisationer i de kulturelle og kreative sektorer, med i alt 10,5 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger ud over budgetforslaget i betragtning af den vigtige rolle, som disse programmer spiller med hensyn til at støtte kulturindustrien og de kreative industrier, som repræsenterer centrale europæiske værdier;

38.  anser det ligeledes for en prioritet at styrke programmet "Europa for borgerne" med 1,5 mio. EUR og ændre budgetkontoplanen for programmet ved at afsætte en separat post til gennemførelsen af det europæiske borgerinitiativ;

39.  bemærker, at dets behandling (herunder pilotprojekter og forberedende foranstaltninger), overstiger loftet for udgiftsområde 3 med 1 055,1 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger med 931,1 mio. EUR ud over BF, samtidig med at betalingsbevillingerne øges med 586,5 mio. EUR; foreslår derfor at anvende alle tilgængelige midler i den flerårige finansielle ramme til at finansiere styrkelsen af migrationspakken;

Udgiftsområde 4 – Et globalt Europa

40.  påpeger, at udgiftsområde 4 er det udgiftsområde, der er genstand for de største nedskæringer, som foreslås af Rådet, både i forpligtelser (-163,4 mio. EUR) og i betalinger (-450,4 mio. EUR); konstaterer med forbavselse, at det europæiske naboskabsinstrument (navnlig fattigdom og sikkerhed i Middelhavsområdet), instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (herunder det tematiske mål vedrørende asyl og migration) og instrumentet til førtiltrædelsesbistand (til trods for at kandidatlandene har modtaget et stort antal flygtninge eller befinder sig langs de vigtigste migrationsruter) er blandt de mest udsatte; understreger, at denne tilgang er i åbenlys modstrid med erklæringerne fra Rådet og Det Europæiske Råd om dagsordenen for migration, om flygtningekrisen og om samarbejde med oprindelses- og transitlande;

41.  beslutter på denne baggrund at genopføre bevillingsniveauet i budgetforslaget; bemærker, at situationen for betalinger for udgiftsområde 4 stadig er en kilde til særlig bekymring på grund af overførslen af et betydeligt efterslæb af ubetalte regninger og en kunstig udskydelse af kontraktlige forpligtelser som modsvar til en vedvarende underbudgettering i betalinger; bekræfter derfor, at stigningen i betalingsbevillingerne som foreslået af Kommissionen, var en ren nødvendighed, uagtet den omstændighed, at den hidtil usete migrations- og flygtningekrise i mellemtiden har medført nye udfordringer for EU's optræden udadtil;

42.  supplerer ændringsforslagene om migration og flygtningekrisen ved at vedtage målrettede forhøjelser af forpligtelsesbevillinger først og fremmest til det europæiske naboskabsinstrument (+178,1 mio. EUR), men også til instrumentet for udviklingssamarbejde (+26,6 mio. EUR), humanitær bistand (+26 mio. EUR), instrumentet til førtiltrædelsesbistand (11,2 mio. EUR), instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred (+12,6 mio. EUR) og det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder (+1 mio. EUR); understreger, samtidig med at det støtter genprioritering inden for disse programmer til håndtering af de aktuelle udfordringer, at dette ikke må resultere i en reduceret indsats i forbindelse med de oprindelige målsætninger for de respektive retsgrundlag og derved indebære en risiko for destabilisering af det europæiske nærområde eller andre berørte regioner; gentager, at det er nødvendigt at vedtage en samlet og menneskerettighedsbaseret tilgang, der sammenkobler migration med udvikling, og som arbejder hen imod integrationen af vandrende arbejdstagere, asylansøgere og flygtninge; understreger behovet for at styrke samarbejde og engagement med oprindelses- og transitlande for at effektivt at håndtere den aktuelle migrationskrise og navnlig behovene hos fordrevne personer i tredjelande på områderne sundhed og uddannelse; anser derfor en sådan forhøjelse for absolut nødvendig for finansieringen af supplerende initiativer ud over de oprindelige mål, der er fastlagt i de respektive retsgrundlag;

43.  konstaterer, at Unionens regionale trustfond oprettet som reaktion på den syriske krise og nødtrustfonden for stabilitet og imødegåelse af de grundlæggende årsager til ulovlig migration og fordrevne personer i Afrika blev oprettet, fordi Unionens budget både mangler den nødvendige fleksibilitet og de nødvendige midler til at muliggøre en hurtig og samlet reaktion på krisen; understreger, at en mere holistisk løsning skal findes i FFR-gennemgangen/revisionen af, hvordan støtte fra EU-budgettet til humanitær bistand og udvikling kan gøres mere effektiv og lettere tilgængelig, og hvordan den på tilfredsstillende vis kan slås sammen med Den Europæiske Udviklingsfond og bilateral bistand fra medlemsstaterne; opfordrer til, at de ekstra bevillinger til programmerne under udgiftsområde 4 specifikt anvendes til at øge finansieringen af de to trustfonde samt til øjeblikkelig bistand via UNHCR og Verdensfødevareprogrammet; opfordrer de enkelte medlemsstater til at omsætte ord til handling og yde de nødvendige yderligere bidrag for at sikre overensstemmelse med EU's finansiering til trustfondene og til at lukke finansieringshullet i FN's agenturer uden yderligere forsinkelse; bemærker, at den række af projekter, der potentielt skal finansieres af trustfondene, yderligere svækker Rådets påstand om en manglende absorptionskapacitet i udgiftsområde 4;

44.  styrker budgetposten for støtte til fredsprocessen og finansiel bistand til Palæstina og til De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge i Mellemøsten (UNRWA) med 40 mio. EUR; bemærker, at UNRWA spiller en stor rolle i arbejdet med at støtte det stigende antal palæstinensiske flygtninge, der lider direkte under den syriske krise, der udgør en yderligere byrde for agenturet; er bekymret over den manglende finansiering, som UNRWA står overfor, og kræver, at disse supplerende bevillinger kanaliseres til det almindelige budget til støtte for grundlæggende uddannelse og social- og sundhedstjenester;

45.  minder om, at det for at afhjælpe de skadelige langsigtede virkninger fra humanitære kriser er af afgørende betydning at sikre, at de berørte børn fortsat får en uddannelse; øger derfor midlerne til støtte af uddannelse i budgettet til humanitær bistand, således at de udgør 3 % i stedet for 1 % med sigte på at nå en tærskel på 4 % inden 2019;

46.  godkender en symbolsk forhøjelse af FUSP-budgettet for at støtte ethvert initiativ, der tager sigte på at gøre migration til en specifik del af civile FSFP-missioner, og giver samtidig sin fulde støtte til EUNAVFOR MED's militærmission, der har til formål at bekæmpe menneskesmuglere og menneskehandlere;

47.  ser med tilfredshed på den igangværende refleksionsproces i EU-Udenrigstjenesten vedrørende fremtiden for EU's særlige repræsentanter og deres forhold til EU-Udenrigstjenesten; mener, at en eventuel ændring af budgetposten for EU's særlige repræsentanter først bør finde sted, efter at den igangværende refleksionsproces er afsluttet;

48.  finder det nødvendigt at forhøje bevillingerne til budgetposten vedrørende det tyrkisk-cypriotiske samfund (+ 2 mio. EUR) med det formål at bidrage afgørende til fortsættelse og intensivering af Komitéen for Forsvundne Personer på Cyperns opgave og at støtte det fælles Tekniske Udvalg om Kulturarv og derved fremme tillid og forsoning mellem de to samfund;

49.  understreger, at gennemførelsen af den aftale om handelslettelser, der blev indgået på den 9. WTO-Ministerkonference, vil kræve yderligere støtte til de mindst udviklede lande og udviklingslandene; understreger nødvendigheden af en koordineret indsats fra Kommissionens og medlemsstaternes side i relation til de internationale finansinstitutioner for at undgå en nedskæring af bevillingerne til Aid for Trade og uregelmæssigheder i forbindelse med samarbejdet med visse partnere, som fører til mindre effektivitet, og for at sikre, at aftalen om handelslettelser arbejder i udviklingens tjeneste;

50.  beslutter sammen med pilotprojekter og forberedende foranstaltninger at udnytte den margen på 261,3 mio. EUR, der er efterladt i budgetforslaget under loftet for udgiftsområde 4 i forpligtelser, og ikke at gå videre på nuværende tidspunkt; øger også betalingsbevillingerne med 132,5 mio. EUR; ser frem til et frugtbart forlig på grundlag af disse ændringer, ligeledes under hensyntagen til ændringsskrivelse 2/2016; understreger imidlertid, at dette loft kan være utilstrækkeligt, da det er blevet fastsat lang tid før den store udvikling i Ukraine, Syrien, Tunesien og mere generelt i nabolandene, Mellemøsten og Afrika; opfordrer derfor til en fuld udnyttelse af det potentiale, der ligger i nødhjælpsreserven, og er åben over for enhver yderligere anvendelse af fleksibilitetsbestemmelserne, der er fastsat i FFR, for at tage fat på den eksterne dimension af migrations- og flygtningekrisen;

Udgiftsområde 5 – Administration – andre budgetposter – administrations- og støtteudgifter til forskning

51.  bemærker, at Rådets nedskæringer i dette udgiftsområde beløber sig til 31,2 mio. EUR, hvoraf 19,3 mio. EUR vedrører Kommissionens administrative budget, navnlig til dets bygninger, udstyr, og især til personale som følge af forhøjelsen af den faste nedskæringssats til 4,3 %; kan ikke se nogen begrundelse for Rådets holdning og minder om, at Kommissionens foreslåede administrative udgifter for 2016 efter de seneste års konstante tilbageholdenhed blev holdt tæt på det forventede inflationsniveau, dvs. stabile i reale termer, og at Kommissionen gennemfører en fortsat reduktion af personalet;

52.  finder endvidere disse nedskæringer vilkårlige i betragtning af forudsigeligheden af denne type udgifter, der i høj grad er baseret på kontraktlige forpligtelser, og i betragtning af den meget høje gennemførelsesgrad som oplyst af Kommissionen; noterer sig især, at besættelsesgraden i Kommissionens stillingsfortegnelse den 1. april 2015 nåede op på et rekordhøjt niveau med 97,8 % reelt besatte stillinger; beklager, at Rådet desuden har nedskåret administrations- og støtteudgifterne til forskning under andre udgiftsområder end udgiftsområde 5 med et samlet beløb på 28 mio. EUR, selv om disse er afgørende for at sikre en vellykket gennemførelse af programmerne under Unionens forskellige politikområder;

53.  beslutter derfor at genopføre BF for alle budgetposter vedrørende administrations- og støtteudgifter til forskningsstøtte inden for politikområder og for alle budgetposter i udgiftsområde 5, som er blevet nedskåret af Rådet, samt at godkende et begrænset antal små forhøjelser;

54.  anmoder Kommissionen om at sikre, at det samlede budget for OLAF's Overvågningsudvalg og dets sekretariat specificeres i en separat budgetpost i OLAF's budget for 2016;

Agenturer

55.  støtter generelt Kommissionens overslag over agenturernes budgetbehov; konstaterer, at Kommissionen allerede betydeligt har reduceret de fleste agenturers oprindelige anmodninger;

56.  mener derfor, at enhver yderligere nedskæring, som Rådet har foreslået, kan bringe agenturernes tilfredsstillende funktion i fare og ikke give dem mulighed for at udføre de opgaver, som lovgivningsmyndigheden har pålagt dem;

57.  beslutter i forbindelse med den samlede pakke om migration at forhøje bevillingerne til de vigtigste agenturer, der arbejder på dette område: Det Europæiske Asylstøttekontor, Frontex, Europol, Eurojust, eu-LISA, Cepol og Agenturet for Grundlæggende Rettigheder til et samlet beløb på 26 mio. EUR, da disse agenturer spiller en afgørende rolle i en effektiv håndtering af det presserende problem med migrationsstrømme; glæder sig over de yderligere bevillinger og yderligere 120 stillinger i stillingsfortegnelsen til agenturerne i ændringsbudget nr. 7/2015 og forventer, at denne afgørelse også indvirker på 2016-budgettet samt budgetterne for de kommende år; fremhæver den hastigt forværrede krisesituation og den enorme forøgelse af migrationsstrømme; opfordrer indtrængende Kommissionen til at forelægge opdaterede og konsoliderede oplysninger om agenturernes behov inden budgetforliget; opfordrer Kommissionen til at foreslå en strategi på mellemlangt og langt sigt for aktionerne i agenturerne for retlige og indre anliggender: mål, missioner, koordinering, udvikling af hotspots og finansielle midler;

58.  beslutter desuden at forhøje budgetbevillingerne for 2016 til de tre finansielle tilsynsmyndigheder på grund af deres supplerende opgaver og forøgede arbejdsbyrde; opfordrer Kommissionen til senest i 2017 at fremsætte et forslag om en afgiftsbaseret finansieringsordning, der erstatter de nuværende bidrag fra medlemsstaterne, som et middel til at sikre de europæiske myndigheders uafhængighed i forhold til medlemsstaternes nationale myndigheder;

59.  beslutter desuden at forhøje bevillingerne til Det Europæiske Agentur for Samarbejde mellem Energimyndigheder, EU-Fiskerikontrolagenturet og Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for bedre at kunne matche de tilgængelige ressourcer med agenturernes opgaver;

60.  kan dog ikke acceptere Kommissionens og Rådets tilgang til agenturernes personale og ændrer derfor en række stillingsfortegnelser; understreger igen, at de enkelte agenturer bør nedskære 5 % af stillingerne over 5 år som aftalt i den interinstitutionelle aftale (IIA), men at de nye stillinger, der er nødvendige for at udføre supplerende opgaver som følge af nye politikker og ny lovgivning siden 2013, nødvendigvis skal ledsages af yderligere ressourcer og ikke medregnes i personalereduktionsmålet i IIA;

61.  understreger derfor igen sin modstand mod idéen om en omfordelingspulje mellem agenturerne, men bekræfter sin åbenhed over for åbne stillinger som et middel til at opnå effektivitetsgevinster for agenturerne gennem øget administrativt samarbejde eller sågar analyse af mulighederne for sammenlægninger, hvor det er hensigtsmæssigt, og ved at samle visse funktioner enten hos Kommissionen eller et andet agentur;

62.  understreger endnu en gang, at stillinger, der finansieres af erhvervslivet, ikke har nogen indvirkning på Unionens budget og derfor ikke bør være omfattet af personalereduktion; understreger, at det bør overlades til det enkelte agentur at imødegå en svingende arbejdsbyrde ved ikke at besætte alle de stillinger, der står til dets rådighed;

63.  ændrer derfor en række stillingsfortegnelser i agenturerne i overensstemmelse med de ovenfor beskrevne prioriteter om at tilpasse personaleniveauet til de supplerende opgaver; ændrer andre stillingsfortegnelser for at tilnærme dem til en reel nedskæring på 5 % over 5 år og med henblik på at behandle afgiftsfinansierede stillinger anderledes; minder om, at nedskæringen på 5 % over 5 år blev indført med henblik på at mindske administrationsomkostningerne; fremhæver i den forbindelse, at yderligere stillinger i stillingfortegnelsen ikke har en automatisk finansiel indvirkning på Unionens budget, idet agenturer besætter deres stillinger i overensstemmelse med deres behov, og agenturerne derfor ikke altid har alle stillinger i deres stillingsfortegneles besat;

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

64.  beslutter efter at have foretaget en omhyggelig undersøgelse af pilotprojekterne og de forberedende foranstaltninger, der er blevet indsendt, og på baggrund af de igangværendes succes og udelukkelse af initiativer, der allerede er omfattet af eksisterende retsgrundlag, og under fuld hensyntagen til Kommissionens vurdering af projekternes gennemførlighed, at vedtage en kompromispakke, der består af et begrænset antal pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, også i lyset af de begrænsende disponible margener;

Betalinger

65.  understreger på ny betydningen af den fælles betalingsplan for 2015-2016 som Parlamentet, Rådet og Kommissionen indgik aftale om forud for budgetproceduren, som afspejler den fælles forpligtelse til at nedbringe efterslæbet af uindfriede betalinger; bemærker, at de tre institutioner blev enige om at samarbejde fuldt ud med henblik på at godkende et niveau for betalingsbevillinger i budgettet for 2016, som gør det muligt at nå et sådant mål, og at de foreslåede betalingsbevillinger for 2016 blev beregnet af Kommissionen i overensstemmelse hermed; mener at enhver handling for at nedbringe risici ved et uholdbart efterslæb bør suppleres af en indsats for at sikre en mere produktiv udveksling af meninger og forbedre samarbejdsånden mellem Rådet på den ene side og Parlamentet og Kommissionen på den anden; minder om, at der i henhold til artikel 310 i TEUF skal være balance mellem indtægter og udgifter på Unionens budget;

66.  beklager, at Rådet, til trods for de deraf følgende moderate stigninger og de store margener, som Kommissionen har foreslået, besluttede at nedskære betalingsbevillingerne med 1,4 mia. EUR, og dermed rammer både færdiggørelsesposter og programmer, som er i fuld gang, hvilket kan sætte udfasningen af unormale efterslæb over styr; minder om, at for programmer under direkte forvaltning, afspejles en mangel på betalingsbevillinger ikke kun i udviklingen af efterslæbet, men også i kunstige forsinkelser i gennemførelsen af programmer, f.eks. forsinkede indkaldelser af forslag og/eller forsinket indgåelse af nye kontrakter;

67.  beslutter at genopføre budgetforslaget i betalinger til alle budgetposter, som Rådet har nedskåret, på baggrund af den antagelse at de betalingsniveauer, som Kommissionen har foreslået i sit budgetforslag, er dem, der er nødvendige for at nå målene for betalingsplanen;

68.  styrker i et passende forhold betalingsbevillingerne på alle de budgetposter, der er ændret i forpligtelsesbevillinger, ved at tage hensyn til områder med en hurtig udbetalingsprofil eller en høj grad af uopsættelighed, navnlig Erasmus +, de to flytningsordninger, UNRWA og humanitær bistand; forhøjer betalingsbevillingerne med yderligere 1 mia. EUR for fuldt ud at dække fremrykningen af betalinger til Grækenland med nye bevillinger; beslutter også i betragtning af den tidligere gennemførelse at forhøje betalingerne til Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen;

Øvrige sektioner

Sektion I - Europa-Parlamentet

69.  minder om, at Parlamentets overslag for 2016 fastsattes til 1 823 648 600 EUR, hvilket svarer til en stigning på 1,6 % i forhold til 2015-budgettet; minder derudover om, at 15 mio. EUR er blevet øremærket til hurtige investeringer i sikkerhed og cybersikkerhed, således at det samlede niveau for dets budget for 2016 fastsættes til 1 838 648 600 EUR;

70.  påpeger, at der pr. 15. juni 2015, efter at Parlamentets overslag for 2016 blev vedtaget, blev oprettet en ny politisk gruppe, og at der på grund af disse ændringer i Parlamentets organisation er behov for supplerende bevillinger for at sikre, at alle politiske grupper behandles ens;

71.  kompenserer fuldt ud disse forhøjelser ved at nedskære bevillingerne under budgetposterne til reserven til uforudsete udgifter, godtgørelsen af medlemmernes generelle udgifter, efteruddannelse, indretning af lokaler, energiforbrug, IT og telekommunikation – investeringer i projekter og inventar;

72.  noterer sig Præsidiets konklusioner af 7. september 2015 i lyset af Parlamentets behandling af 2016-budgettet, hvori det foreslås at gennemføre de seneste af dets afgørelser og tekniske justeringer i budgettet; godkender disse begrænsede tekniske ændringer, som Præsidiet har foreslået, som medfører budgetneutrale justeringer af bevillinger og af stillingsfortegnelsen, og opdaterer visse aspekter af kontoplanen;

73.  fastholder derfor uændret det samlede niveau for sit budget for 2016, som blev vedtaget på plenarmødet den 29. april 2015, på 1 838 648 600 EUR;

74.  understreger, at de politiske gruppers aktiviteter ikke svarer til administrativt arbejde; bekræfter, at det samlede personaleniveau i de politiske grupper derfor skal være undtaget fra målet om reduktion af personalet med 5 % i overensstemmelse med de beslutninger, som det har truffet i forbindelse med regnskabsårene 2014[10], 2015[11] og overslaget for 2016[12];

75.  minder om, at de politiske grupper har haft et ansættelsesstop siden 2012, og at deres behov kun delvist blev dækket i de foregående regnskabsår;

76.  gentager sit tilsagn om at gennemføre punkt 27 i IIA og om at reducere sit personale med 1 %;

77.  understreger, at Parlamentet og Rådet for at opnå langsigtede besparelser i Unionens budget er nødt til at behandle behovet for en køreplan for et fast hjemsted, som et stort flertal i Parlamentet har krævet det i flere beslutninger;

Ændringer i stillingsfortegnelsen

78.  reducerer stillingsfortegnelsen for sit generalsekretariat for 2016 med 57 stillinger (1 % personalereduktionsmålet) som følger: 4 AD14, 13 AD13, 2 AD12, 1 AD9, 2 AD8, 1 AD5, 2 AST11, 1 AST10, 3 AST9, 8 AST8, 7 AST7, 4 AST6, 3 AST5, 2 AST4, 1 AST3, 1 AST1 faste stillinger og 2 midlertidige AST4-stillinger; minder om, at de budgetmæssige konsekvenser af denne foranstaltning allerede var medregnet i overslagene;

79.  omdanner i overensstemmelse med den nye tjenestemandsvedtægt 80 faste AST-stillinger (25 AST11, 10 AST10, 5 AST8, 15 AST7, 5 AST6, 5 AST5, 5 AST4, 5 AST3 og 5 AST2) til 80 AST/SC1-stillinger;

80.  foretager følgende tekniske justeringer: sletter tre AST7-stillinger og tre AST6-stillinger og tilføjer seks AST5-stillinger og fjerner fodnote nr. 1 til stillingsfortegnelsen, i betragtning af at den relevante procedure ikke er blevet anvendt i den senere tid;

81.  godkender oprettelsen af 43 nye midlertidige stillinger (2 AD7, 19 AD5, 5 AST5, 5 AST3 og 12 AST1) og opnormering af en midlertidig AD10-stilling til en AD14-stilling med henblik på supplerende behov i forbindelse med oprettelsen af den nye politiske gruppe;

Reduktion af personalet med 5 %

82.  minder om, at Parlamentet gennemfører målet om en personalereduktion på 5 % for tredje år i træk med en behørig respekt for bogstav og ånd i den interinstitutionelle aftale; understreger, at 171 faste stillinger med dette for øje er blevet fjernet fra stillingsfortegnelsen siden 2014[13]; understreger, at der for at sikre en fuld opfyldelse af målet om en personalereduktion på 5 % skal foretages to yderligere årlige nedskæringer af 57 stillinger[14] inden 2018:

83.  understreger, at reduktionsmålet på 5 % i overensstemmelse med punkt 27 i IIA er en kompensation med hensyn til personale, der hænger sammen med stigningen i arbejdstiden fra 37,5 til 40 timer om ugen i forhold til stillingsfortegnelsen for 1. januar 2013; mener, at denne reduktion bør gælde for en konstant arbejdsbyrde, og at nye ansvarsområder og opgaver således ikke skal medtages i denne beregning;

84.  bemærker, at Parlamentet i forbindelse med styrkelsen af sine beføjelser og nye opgaver siden 2013 har undergået vigtige strukturelle ændringer, f.eks. internaliseringsprocesser, der så vidt muligt er bemandet ved interne omrokeringer, og nye stillinger først er blevet oprettet, når det var strengt nødvendigt; beslutter at udelukke disse yderligere stillinger fra bestræbelserne på at reducere personalet med 5 %;

85.  opfordrer Kommissionen til, når den overvåger gennemførelsen af personalereduktionen i Parlamentet, at tage hensyn til nye elementer, såsom konstant arbejdsbyrde, fritagelse for de politiske grupper, internaliseringer, der udlignes af nedskæringer i budgetposterne til eksterne tjenester, samt nye beføjelser og opgaver;

86.  understreger, at gennemførelsen af personalereduktionen på 5 % ikke bør bringe Parlamentets funktion og udøvelsen af dets centrale beføjelser i fare eller forringe den lovgivningsmæssige topkvalitet eller kvaliteten af arbejdsvilkårene for medlemmer og personale;

87.  minder om, at ingen aftale kan fratage Europa-Parlamentet og Rådet deres suveræne frihed med hensyn til deres evaluering og beføjelse til hvert år at træffe afgørelse om budgetindholdet;

Andre personalerelaterede spørgsmål

88.  minder om, at behovet for nye stillinger i Generalsekretariatet bør dækkes via interne omrokeringer, medmindre behovet for at oprette nye stillinger begrundes og påvises behørigt;

89.  minder om, at enhver omlægning af det parlamentariske arbejde eller af procedurerne ikke bør medføre en forringelse af personalets arbejdsforhold eller sociale rettigheder, uanset deres stilling;

90.  gentager, at det med henblik på at sikre tilstrækkelig støtte til, at medlemmerne kan udføre deres parlamentariske aktiviteter, er nødvendigt at finde en ny balance mellem akkrediterede parlamentariske assistenter og lokale assistenter; konstaterer, at generalsekretæren har fremlagt en forslag for Præsidiet med henblik på at nå dette mål; beklager, at Præsidiet indtil nu ikke har truffet en afgørelse i denne henseende; er af den opfattelse, at en overgangsperiode bør overholdes, når revisionen af de nuværende regler gennemføres; forventer, at den endelige afgørelse senest vil træde i kraft fra juli 2016, hvor overgangsperioden udløber;

91.  gentager sit tilsagn om at støtte flersprogethed i parlamentarisk arbejde gennem høje standarder for tolkning og oversættelse; anmoder generalsekretæren om at forelægge Budgetudvalget resultaterne af de analyser og vurderinger, han iværksatte efter den manglende indgåelse af en aftale om nye arbejdsvilkår for tolke (foråret 2015); forventer, at generalsekretæren anvender den nødvendige fleksibilitet til at sikre tolke- og oversættelsestjenester af høj kvalitet for medlemmerne;

92.  anmoder generalsekretæren om at tilvejebringe et detaljeret overblik over alle stillinger i Parlamentet i årene 2014-2016, herunder fordelingen af stillinger efter tjeneste, kategori og kontrakttype;

Ejendomspolitik

93.  minder om, at Budgetudvalget bør informeres regelmæssigt om nye udviklinger i Parlamentets bygningspolitik og bør høres rettidigt, dvs. før en kontrakt indgås, om alle byggeprojekter, der har finansielle konsekvenser; bekræfter, at de finansielle konsekvenser af alle byggeprojekter vil blive overvåget nøje;

94.  mener, at beslutninger vedrørende byggeprojekter bør være underlagt en gennemsigtig beslutningsproces;

95.  gentager på ny sin opfordring til, at den nye midtvejsstrategi for bygningspolitikken forelægges for Budgetudvalget snarest muligt og senest i begyndelsen af 2016, inden udarbejdelsen af Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2017; opfordrer generalsekretæren til at forelægge Budgetudvalget en mulig langsigtet strategi indtil 2025 forud for Parlamentets behandling af budgettet i efteråret 2016;

96.  bemærker, at der ikke siden 2014 er blevet afsat bevillinger til investering i anlæggelse af Konrad Adenauer-Bygningen (KAD) i Luxembourg; minder om, at der i budgetoverslaget for 2016 kun er opført bevillinger til dækning af bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser, der skal betales direkte af Parlamentet, primært til projektstyring, teknisk ekspertise og rådgivning; opfordrer generalsekretæren til inden udgangen af dette år at evaluere de midler, der ikke er blevet anvendt i 2015-budgettet, og øremærke dem til KAD-projektet via en anmodning om overførsel ved udgangen af 2015, med henblik på i videst muligt omfang at undgå fremtidige bygningsrelaterede rentebetalinger;

Medlemmernes udgifter

97.  gentager sin anmodning om større gennemsigtighed for så vidt angår godtgørelse af medlemmernes generelle udgifter; opfordrer Parlamentets Præsidium til at arbejde for en fastlæggelse af mere præcise regler vedrørende dokumentation for de udgifter, der er berettiget til en sådan godtgørelse, uden at det medfører ekstra omkostninger for Parlamentet;

98.  anmoder om en vurdering af den frivillige tilgang, som den fælles arbejdsgruppe har valgt for at begrænse medlemmers og personales flyvninger på business class samt af muligheder for at opnå mere fordelagtige priser med henblik på at reducere rejseudgifter for medlemmer og personale;

Sektion IV – Domstolen

99.  beklager, at Kommissionen på trods af den fortsatte stigning i antallet af retsaktiviteter og den planlagte reform af Den Europæiske Unions Ret har reduceret personalet med 20 stillinger og dermed risikerer at skabe flaskehalse og bringe retsplejen og den hurtige sagsbehandling i fare; beslutter derfor at genopføre de 20 stillinger, som Domstolen oprindeligt anmodede om;

100.  beklager, at Rådet har hævet den faste nedskæringssats for bevillingerne til vederlag til personalet fra 2,5 % til 3,2 %, hvilket svarer til en nedsættelse på 1,55 mio. EUR og er i modstrid med Domstolens meget høje besættelsesgrad (98 % ved udgangen af 2014) og høje budgetgennemførelsesgrad (99 % i 2014); justerer derfor den faste nedskæringssats til niveauet i budgetforslaget og annullerer den dermed forbundne reduktion af bevillinger for at sikre, at Domstolen i tilstrækkeligt omfang kan håndtere den markante stigning i antallet af sager og gøre fuld brug af de bevilligede stillinger;

101.  beslutter endvidere at genopføre de syv stillinger, som Domstolen oprindeligt anmodede om, med henblik på at opfylde det dobbelte krav om at styrke Domstolens sektion vedrørende sikkerhed for at sikre en bedre beskyttelse af personalet, de besøgende og dokumenterne, og samtidig at gennemføre den nye artikel 105 i Rettens procesreglement, som kræver oprettelse af et meget sikkert system, der gør det muligt for de involverede parter i visse tilfælde at indgive oplysninger og materiale vedrørende Unionens og medlemsstaternes sikkerhed eller deres internationale forbindelser;

102.  understreger i denne forbindelse behovet for ressourcer til sikkerheds- og overvågningsforanstaltninger ved og i Domstolens bygninger og beslutter derfor at genopføre de nedskæringer, Rådet har foreslået på dette område, til niveauet i budgetforslaget;

103.  fjerner den eksisterende reserve vedrørende tjenesterejser og erstatter den med en ny, der skal frigives, når Domstolen offentliggør oplysninger om dommernes eksterne aktiviteter, som Parlamentet anmodede om i sin beslutning om decharge for 2013 vedrørende Domstolen[15];

Sektion V – Revisionsretten

104.  justerer den faste nedskæringssats til dets oprindelige niveau på 2,76 % for at sikre, at Revisionsretten kan opfylde sine behov med hensyn til stillingsfortegnelsen;

105.  genopfører alle andre budgetposter, der er nedskåret af Rådet, for at Revisionsretten kan gennemføre sit arbejdsprogram og levere de planlagte revisionsrapporter;

Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

106.  justerer den faste nedskæringssats til dets oprindelige niveau på 4,5 % for at sikre, at EØSU kan opfylde sine behov og klare den fortsatte personalereduktion i forbindelse med samarbejdsaftalen mellem Europa-Parlamentet og EØSU;

107.  beslutter desuden at genopføre budgetforslaget for rejse- og opholdsudgifter;

Sektion VII – Regionsudvalget

108.  reducerer på den ene side vederlag og godtgørelser med et beløb svarende til 66 opnormeringer og fire yderligere stillinger, der ikke allerede er taget højde for i budgetforslaget, for at afspejle overførslen af disse stillinger til Parlamentet;

109.  forhøjer på den anden side en række budgetposter (outsourcing af oversættelse, tredjeparter, kommunikation, repræsentationsudgifter, de politiske gruppers kommunikation, tjenesterejser samt rengøring og vedligeholdelse) for at bringe dem tættere på Regionsudvalgets egne skøn, så Regionsudvalget kan varetage sit politiske arbejde og opfylde sine forpligtelser;

110.  genopfører endelig de bevillinger, der er genstand for Rådets nedskæringer vedrørende sikkerhed og overvågning af Regionsudvalgets bygninger for at sikre tilstrækkelig finansiering af sikkerhedsforanstaltninger i tilfælde af et forhøjet trusselsniveau ("gult") i 2016;

Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand

111.  konstaterer med beklagelse, at Rådet har nedskåret budgetforslaget for Ombudsmanden med 135 000 EUR; understreger, at denne nedskæring vil udgøre en urimelig byrde for Ombudsmandens meget begrænsede budget og vil have alvorlige virkninger for institutionens kapacitet til at betjene EU-borgerne effektivt; genopfører derfor alle de budgetposter, som Rådet har nedskåret for at gøre det muligt for Ombudsmanden at opfylde sit mandat og sine forpligtelser;

Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

112.  konstaterer med beklagelse, at Rådet har nedskåret budgetforslaget for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse med 135 000 EUR; understreger, at denne nedskæring vil udgøre en urimelig byrde for Den Tilsynsførende for Databeskyttelses meget begrænsede budget og vil have alvorlige virkninger for institutionens kapacitet til at betjene EU-institutionerne effektivt; genopfører derfor alle de budgetposter, som Rådet har nedskåret for at gøre det muligt for Den Tilsynsførende for Databeskyttelse at opfylde sine forpligtelser og tilsagn;

Sektion X – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

113.  mener, at det er nødvendigt at sikre behørig finansiering af behovene hos Tjenesten for EU's Optræden Udadtil for at kunne håndtere udfordringerne i forbindelse med geopolitisk usikkerhed og at sikre Unionens rolle i verden; genopfører derfor budgetforslaget for alle budgetposter og lader de reserver, som Rådet vedtog i forbindelse med udsving i euroens kurs, udgå;

o

o o

114.  er overbevist om, at EU's budget kan bidrage til effektivt at imødegå ikke blot konsekvenserne, men også de grundlæggende årsager til de kriser, som Unionen står over for; mener dog, at uforudsete begivenheder med en EU-dimension bør bekæmpes ved en fælles indsats og ved at afsætte yderligere midler på EU-plan snarere end ved at drage tidligere forpligtelser i tvivl eller ved at vende tilbage til illusionen om rent nationale løsninger; understreger derfor, at bestemmelserne om fleksibilitet skal gøre det muligt at sikre en sådan fælles og hurtig reaktion og bør udnyttes fuldt ud for at opveje de stramme begrænsninger af lofterne i FFR;

115.  understreger, at Kommissionen knap to år efter påbegyndelsen af den nuværende FFR har måttet anmode om mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet og anvendelse af margenen til uforudsete udgifter for at dække presserende og uforudsete behov, der ikke kunne finansieres inden for rammerne af de eksisterende lofter for FFR; noterer sig ligeledes, at den samlede margen for forpligtelser i 2015 - det første år - øjeblikkeligt blev anvendt i fuldt omfang, samtidig med at ressourcerne for to vigtige EU-programmer måtte nedskæres for at muliggøre finansieringen af nye initiativer; understreger, at flere EU-programmer har færre eller endda ingen tilgængelige forpligtelser fra 2016 som følge af forhåndstildelingen i 2014-2015; ser derfor tydeligt, at FFR-lofterne er for snævre i mange udgiftsområder og lammer Unionen på områder, hvor behovet er størst, samtidig med at de tilgængelige fleksibilitetsmekanismer under FFR allerede er presset til deres yderste; mener, at denne udvikling argumenterer for en reel midtvejsrevision af FFR; ser frem til Kommissionens ambitiøse forslag i den henseende i 2016;

116.  pålægger sin formand at sende denne beslutning, ledsaget af ændringerne til budgetforslaget, til Rådet, Kommissionen, de øvrige institutioner og de berørte organer samt til de nationale parlamenter.

1.9.2015

UDTALELSE fra Udenrigsudvalget

til Budgetudvalget

om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 – alle sektioner

(2015/2132(BUD))

Ordfører for udtalelse: Cristian Dan Preda

FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over forhøjelsen af forpligtelses- og betalingsbevillinger under udgiftsområde 4, Det globale Europa, i forhold til det foregående år, som bør tilvejebringe midlerne til, at Den Europæiske Union kan fastholde og fremme sine værdier og interesser og bidrage til beskyttelsen af sine borgere i sine forbindelser med omverdenen; bemærker især betydningen af de væsentligt forhøjede betalinger, som vil bidrage til at håndtere den betydelige pukkel, som har hobet sig op i løbet af de senere år; er derfor stærkt imod de nedskæringer, Rådet har foreslået, i forpligtelses- og betalingsbevillingerne;

2.  fremhæver den særlige betydning af, at der tilvejebringes tilstrækkelige midler til det europæiske naboskabsinstrument, som spiller en afgørende rolle for at støtte stabiliteten blandt Europas østlige og sydlige naboer; bifalder kraftigt stigningen på 4,9 % i forpligtelsesbevillingerne i forhold til sidste år; kritiserer de kraftige nedskæringer, som Rådet har udsat ENI for, og understreger, at det er absolut nødvendigt at øge bevillingerne med en betydelig margen for at kunne opfylde behovene i de lande, der er omfattet af instrumentet; fremhæver den meget alvorlige karakter af de problemer, der har ramt Libyen og Tunesien, og betydningen af at yde mere støtte for at bidrage til kapacitetsopbygning af deres institutioner, domstolsreformer, reformer af sikkerhedssektoren og grænsebistand;

3.  understreger vigtigheden af at forhøje forpligtelserne og betalingerne på 2016-budgettet for at bekæmpe terrorisme;

4.  understreger, at forsvaret af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt fremme af demokrati er af afgørende betydning i den nuværende globale situation og symbolsk for Unionens engagement i sine kerneværdier; fremhæver, at det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder i denne henseende er et afgørende redskab, som er nødt til at have tilstrækkelige midler;

5.  noterer sig konklusionerne fra mødet i Det Europæiske Råd den 25. juni 2012; understreger, at FUSP indebærer stærke forpligtelser til synlighed og fleksibilitet, i særdeleshed hvad angår udviklingen af civile og militære kapaciteter, styrkelse af forsvarsindustrien og SMV'er; bifalder i dette øjemed kraftigt, at Rådet er parat til at sikre passende finansiering til den forberedende foranstaltning vedr. FSFP-relateret forskning og dermed bane vej for et målrettet og velfinansieret forsvarsforsknings- og teknologiprogram i den næste FFR;

6.  fremhæver betydningen af, at der budgetteres med tilstrækkelige midler til fredsprocessen i Mellemøsten, Den Palæstinensiske Myndighed og UNRWA for at kunne dække behovene på stedet, som er vokset i de senere år som følge af en række regionale kriser; understreger, at det er nødvendigt at gøre noget ved den faste underbudgettering af EU's finansielle bistand til UNRWA på EU-budgettet;

7.  ser med tilfredshed på den igangværende refleksionsproces i EU-Udenrigstjenesten vedrørende fremtiden for EU's særlige repræsentanter og deres forhold til EU-Udenrigstjenesten; mener, at en eventuel ændring af budgetposten for EU's særlige repræsentanter først bør finde sted, efter at den igangværende refleksionsproces er afsluttet;

8.  støtter EU-Udenrigstjenestens plan om at åbne en EU-delegation i Iran i kølvandet på den vellykkede afslutning af atomforhandlingerne.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

31.8.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

44

7

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Daniel Caspary, Neena Gill, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Othmar Karas, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Norbert Neuser, Urmas Paet, Gilles Pargneaux, Helmut Scholz

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Heidi Hautala, Jutta Steinruck

24.9.2015

UDTALELSE fra Udviklingsudvalget

til Budgetudvalget

om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016

(2015/2132(BUD))

Ordfører for udtalelse: Arne Lietz

FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  afviser kategorisk Rådets nedskæringer i finansieringen til udviklingssamarbejde og humanitær bistand;

2.  finder nedskæringerne i budgetposterne vedrørende instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde særdeles uhensigtsmæssige i lyset af de massive behov for finansiering af de nye mål for bæredygtig udvikling og Unionens løfte, som blev fornyet i forbindelse med en FN-konference om udviklingsfinansiering i juli i år, om at forhøje dens samlede officielle udviklingsbistand (ODA) til 0,7 % af dens BNI;

3.  minder om de udviklede landes tilsagn om at øge deres klimafinansiering til udviklingslandene og sikre, at denne er ny og supplerer ikkeklimaforbundet officiel udviklingsbistand; understreger, at dette tilsagn som minimum indebærer en ligelig forøgelse af den samlede officielle udviklingsbistand; bemærker betydningen heraf med hensyn til udsigten til at indgå en ny global klimaaftale senere i år;

4.  bemærker væksten i antallet af flygtninge og internt fordrevne personer på verdensplan, som har nået et hidtil uset niveau på 60 millioner, og det deraf følgende voksende behov for humanitær bistand; glæder sig over Rådets opretholdelse af beløbene til humanitær bistand i Kommissionens budgetforslag; mener dog, at 26 mio. EUR bør føjes til budgetpost 23 02 01 og anvendes til uddannelse i flygtningelejre samt i nød- og krisesituationer, da dette kan tilvejebringe livsvigtige færdigheder, hjælpe børn med at skabe sig en fremtid og beskytte dem mod radikalisering;

5.  mener, at beløbene i budgetpost 21 02 07 05 for migration og asyl i budgetforslaget som følge af den aktuelle flygtningekrise ikke må sænkes, men snarere bør øges; understreger, at denne budgetpost bør anvendes til foranstaltninger til at sætte ind mod migrationens grundlæggende årsager og til at støtte hensigtsmæssig håndtering af migrationsstrømmene i udviklingslandene;

6.  påpeger behovet for ligeledes at forstærke budgetpost 21 02 08 02, da lokale myndigheder vil komme til at spille en stor rolle med hensyn til at yde basale sociale tjenester og tackle udfordringer i forbindelse med byudvikling inden for udviklingsrammen for perioden efter 2015.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

22.9.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Brian Hayes, Eleni Theocharous

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Liliana Rodrigues, Estefanía Torres Martínez

2.9.2015

UDTALELSE fra Udvalget om International Handel

til Budgetudvalget

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016

(2015/2132(BUD))

Ordfører for udtalelse: Reimer Böge

FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  understreger, at der bør afsættes tilstrækkelige bevillinger til handelsrelaterede budgetposter til at gøre det muligt for Kommissionen effektivt og virkningsfuldt at fortsætte sin ambitiøse handelsdagsorden med henblik på at skabe vækst og beskæftigelse i hele Europa og at nå Unionens generelle internationale mål samt at intensivere sine bestræbelser på at overvåge gennemførelsen og virkningerne af handelsaftaler;

2.  understreger, at EU bør intensivere sine bestræbelser på at overvåge gennemførelsen og konsekvenserne af handelsaftaler, der er undertegnet eller er ved at blive forhandlet på plads af EU; kræver, at der øremærkes tilstrækkelige ressourcer til forudgående, løbende og efterfølgende vurderinger af handelsaftaler med henblik på at vurdere deres konsekvenser for økonomien i EU og dets partnerlande og sikre, at de tilsagn, som handelspartnerne har afgivet, gennemføres og håndhæves i fuld udstrækning;

3.  glæder sig over den stigende rolle, som NGO'er indtager i forbindelse med opinionsdannelsen vedrørende handelsspørgsmål, og understreger behovet for en effektiv EU-kommunikationsstrategi for at informere og muliggøre et bedre samspil med borgerne og med NGO’er, der beskæftiger sig med handelsspørgsmål;

4.  glæder sig over den beskedne stigning i forpligtelsesbevillingerne til instrumentet for makrofinansiel bistand og det europæiske naboskabsinstrument; er dog bekymret over, at disse stigninger ikke vil være tilstrækkelige til at opfylde behovene i de østlige og sydlige nabolande, herunder for eventuelle yderligere bistandsprogrammer for Ukraine;

5.  understreger, at gennemførelsen af den aftale om handelslettelser, der blev indgået på den 9. WTO-Ministerkonference, vil kræve yderligere støtte til de mindst udviklede lande og udviklingslandene; understreger nødvendigheden af en koordineret indsats fra Kommissionens og medlemsstaternes side i relation til de internationale finansinstitutioner for at undgå en nedskæring af bevillingerne til Aid for Trade og uregelmæssigheder i forbindelse med samarbejdet med visse partnere, som fører til mindre effektivitet, og for at sikre, at aftalen om handelslettelser arbejder i udviklingens tjeneste;

6.  minder om, at Parlamentet i 2009 opførte en yderligere bevilling på 1 mio. EUR specifikt til foranstaltninger vedrørende fairtrade på budgetposten til finansiering af projekter på udenrigshandelsområdet, og opfordrer Kommissionen til at overveje at genopføre denne budgetpost i 2016 til finansiering af aktioner vedrørende fairtrade, som defineret i Kommissionens meddelelse af 5. maj 2009[16];

7.  bemærker den beskedne forhøjelse af bevillingerne til partnerskabsinstrumentet; minder om programmets mål om at fremme internationale handels- og investeringsmuligheder for europæiske SMV’er; understreger betydningen af økonomisk og teknisk bistand til SMV’er for at fremme deres aktiviteter i udlandet; opfordrer Kommissionen til at vurdere og forbedre de eksisterende redskaber med hensyn til deres produktivitet og effektivitet og for at sikre tilstrækkelig kontrol og tilsyn med alle aktiviteter, som f.eks. de europæiske erhvervsfremmecentre, med henblik på at udvikle en mere konsekvent tilgang, der også tager hensyn til igangværende private initiativer;

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

31.8.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

5

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Reimer Böge, Klaus Buchner, Edouard Ferrand, Sander Loones, Gabriel Mato, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Karoline Graswander-Hainz, Miguel Urbán Crespo

22.9.2015

UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget

til Budgetudvalget

om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016

(2015/2132(BUD))

Ordfører for udtalelse: Ingeborg Gräßle

FORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A.  der henviser til, at der i en situation, hvor ressourcerne er knappe, bør lægges større vægt på nødvendigheden af at overholde budgetdisciplinen og anvende de finansielle midler effektivt;

B.  der henviser til, at hovedformålet med budgetforslaget for 2016 vil være at sikre, at Unionens budget tildeles de midler, der er nødvendige, for at det fuldt ud kan levere et styrket bidrag til vækst, beskæftigelse, investeringer og solidaritet, og for at kunne tage højde for nye udviklingstendenser, navnlig i Ukraine og Syrien, og disse tendensers indvirkning på immigration, humanitær bistand og sikkerhed;

C.  der henviser til, at den i artikel 318 i TEUF fastsatte dialog mellem Parlamentet og Kommissionen bør fremme en resultatorienteret kultur inden for Kommissionen;

1.  opfordrer indtrængende Kommissionen til – som foreslået af Revisionsretten i dennes årsberetninger for 2012 og 2013 – hvert år at udarbejde og offentliggøre et langsigtet likviditetsoverslag, der vil gøre det lettere for interessenterne at vurdere deres fremtidige betalingsbehov og budgetprioriteringer og hjælpe Kommissionen med at træffe de beslutninger, der er nødvendige for at sikre, at de godkendte årlige budgetter kan dække de nødvendige betalinger;

2.  påpeger, at bruttosummen af forfinansieringer androg 79,4 mia. EUR ved udgangen af 2013 og understreger, at meget lange forfinansieringsperioder kan medføre en øget risiko for fejl eller tab; minder om, at denne risiko i særlig høj grad gør sig gældende for udgiftsområde 4 i budgettet (EU som global aktør), hvor der for en typisk aktion går fire år fra indgåelsen af forpligtelsen til Kommissionens registrering af de endelige udgifter;

3.  bemærker, at gennemførelsen af finansielle korrektioner, som Kommissionen har indført over for medlemsstater, der ikke har indført forsvarlige systemer og gennemført inddrivelser, beløb sig til omkring 2 980 mio. EUR i 2014, hvilket er et fald i forhold til 2013 (3 362 mio. EUR)[17]; anmoder Kommissionen om klart at anføre de beløb, der i 2014 blev inddrevet og bogført som indtægter i Unionens regnskab eller er blevet modregnet, samt i hvilken udstrækning de finansielle korrektioner og inddrivelser, der blev besluttet i 2014, kan få indflydelse på betalingsbehovet i budgetterne for 2015 og 2016;

4.   anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at forbedre gennemsigtigheden med hensyn til inddrivelser, navnlig for så vidt angår det år, hvor betalingen bliver gennemført, det år, hvor den pågældende fejl opdages, og det år, hvor inddrivelserne eller de finansielle korrektioner anføres i noterne til regnskabet;

5.   opfordrer Kommissionen til at forelægge Parlamentet en oversigt over de faktisk afholdte udgifter og de finansieringstrancher, der stilles til rådighed for de strukturfondsprojekter, der allerede er finansieret i programmeringsperioderne 2000-2006 og 2007-2013, og for de projekter, som endnu ikke er afsluttet;

6.   gentager sit krav til Kommissionen om at udarbejde forslag med sigte på at sanktionere svigagtige eller ukorrekte indberetninger fra medlemsstaternes myndigheder for så vidt angår forvaltningen af EU-midler; minder om, at næsten alle betalingsorganer for direkte betalinger blev akkrediteret og godkendt af godkendelsesmyndighederne i medlemsstaterne og er derfor bekymret over, at nogle betalingsorganer har særligt høje fejlprocenter; opfordrer i denne forbindelse medlemsstaterne til at gennemføre en bedre anvendelse af Unionens budget ved at sikre mere velfungerende og effektive nationale forvaltnings- og kontrolsystemer; anmoder endvidere Kommissionen om at fremsætte forslag til, hvordan medlemsstaterne kan styrke den forudgående kontrol, så antallet af uberettigede udbetalinger reduceres, samt sikre et system, hvor der foretages egentlige undersøgelser ved mistanke om svigagtige eller ukorrekte indberetninger, og at disse sanktioneres;

7.   opfordrer Kommissionen til i sin årlige rapport om beskyttelse af Unionens finansielle interesser og bekæmpelse af svig at medtage en vurdering af konsekvenserne af korruptionen i hver medlemsstat for Unionens midler i det relevante år, og til at fastsætte en specifik og målrettet handlingsplan til bekæmpelse af korruption;

8.   opfordrer Kommissionen til at forbedre gennemsigtigheden for så vidt angår anvendelsen af finansieringstekniske instrumenter og til regelmæssigt at rapportere om løftestangseffekter, tab og risici samt til at fremlægge en cost-benefit-analyse af de finansieringstekniske instrumenter i forhold til mere direkte former for projektfinansiering; opfordrer Kommissionen til at gennemføre effektive overvågningssystemer for at analysere behovet for finansielle instrumenter i medlemsstaterne, hvilket ville mindske risikoen for overkapitalisering;

9.  anmoder Kommissionen om at sikre, at det samlede budget for OLAF's Overvågningsudvalg og dets sekretariat specificeres i en separat budgetpost i OLAF's budget for 2016;

10.  insisterer på, at Kommissionen, når den forelægger evalueringer for Parlamentet og Rådet om Unionens resultater som foreskrevet i artikel 318 i TEUF, bør rapportere om de opnåede resultater med aktionsudgifterne, som er forelagt i sammenfatningerne af programmerne for aktionsudgifterne, der ledsager udkastet til Unionens budget;

11.  opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at være særlig opmærksom på, hvordan de decentrale EU-agenturer fungerer, og især på deres synlighed og demokratiske ansvarlighed, i lyset af deres fjerntliggende placering og den manglende bevidsthed hos EU-borgerne om deres aktiviteter og endda deres eksistens;

12.  minder om, at der er et presserende behov for at fokusere på ansvarlighed og resultater for så vidt angår anvendelsen af Unionens budget; opfordrer derfor til, at der udvikles konkrete evalueringsmekanismer og -indikatorer;

13.  opfordrer Kommissionen til detaljeret at beskrive sin åbenhedspolitik for så vidt angår Unionens midler og især dens foranstaltninger med henblik på at tilvejebringe afbalanceret beslutningstagning, der involverer alle relevante interessenter, herunder forbrugerorganisationer, SMV'er, fagforeninger og almennyttige organisationer, især miljøorganisationer;

14.  opfordrer, i betragtning af at Kommissionen som følge af sin nye politik for bedre lovgivning foreslår langt færre lovgivningsforslag end tidligere, Kommissionen til at redegøre detaljeret for de budgetmæssige og personalemæssige konsekvenser af denne ændring af fokus fra lovgivningsmæssige aktiviteter til gennemførelsesaktiviteter, og navnlig til at oplyse, om der kan opnås besparelser i denne forbindelse;

15.  opfordrer Kommissionen til at støtte en effektiv gennemførelse af de nationale strategier for romaernes integration på lokalt og regionalt plan for at sikre, at de midler, der er til rådighed til integration af romaer, reelt anvendes til dette formål, samt at de er rettet mod målene i de almindelige politikker;

16.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at aflægge beretning til Parlamentet om EU-finansierede foranstaltninger til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed, og om de resultater, der er opnået med disse foranstaltninger;

17.  opfordrer budgetmyndighederne til at overveje Unionens indsats for at forebygge og bekæmpe svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter, der påvirker dens finansielle interesser; understreger i den forbindelse, at budgetnedskæringer i programmer som Hercule eller AFIS ville være til skade for Den Europæiske Unions budget, idet de støtter OLAF og medlemsstaterne med hensyn til at beskytte Unionens finansielle interesser;

18.  påpeger, at Parlamentet i løbet af dechargeproceduren vedrørende regnskabsåret 2013 for så vidt angår Den Europæiske Unions Domstol ikke modtog tilstrækkelige oplysninger om listen over de eksterne aktiviteter, dommerne udøver; minder om, at Domstolen på sit websted offentliggør et register, som indeholder detaljerede oplysninger om hver dommers eksterne aktiviteter.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

22.9.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

26

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Raymond Finch

4.9.2015

UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget

til Budgetudvalget

om den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 – alle sektioner

(2015/2132(BUD))

Ordfører for udtalelse: Peter Simon

FORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  gør opmærksom på, i hvor høj grad nedgangen i investeringer påvirker, hvor hurtigt det økonomiske opsving er, og de langsigtede vækstprognoser i EU, hvilket afspejler den budgetmæssige og økonomiske situation i medlemsstaterne; glæder sig i den sammenhæng over det stærke fokus i budgetforslagets punkt 1.1 på at skabe nye impulser til arbejdspladser, vækst, investeringer og øget konkurrenceevne ved hjælp af et gunstigt klima for iværksætteri;

2.  mener, at 2016-budgettet bør være større i faste priser end 2015-budgettet for at befæste den økonomiske genopretning i Den Europæiske Union;

3.  fremhæver den afgørende rolle, som Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) spiller med hensyn til at lukke huller i markedet og mobilisere private investeringer og nye finansieringskilder til investeringer, sætte skub i konkurrenceevnen og den økonomiske genopretning samt øge markedstilliden; glæder sig over den opnåede aftale mellem de to lovgivende institutioner om de forhøjede bidrag til EFSI, der beløber sig til 3 mia. EUR og i perioden 2016-2020 skal finansieres via det uudnyttede råderum i budgettet; fremhæver igen, at det er fast besluttet på at mindske de budgetmæssige følger for Horisont 2020 og Connecting Europa-faciliteten (CEF) yderligere;

4.  kræver, at 2016-budgettet skal afspejle det europæiske semesters prioriteter, herunder fremme af investeringer, støtte til jobskabelse, gennemførelse af strukturreformer og finanspolitisk konsolidering, som fører til reel, bæredygtig vækst;

5.  fremhæver de tre europæiske tilsynsmyndigheders (ESA'ers) afgørende rolle nu og i fremtiden i forbindelse med finanstilsyn på EU-niveau og bankunionen; påpeger, at budgetforslaget for 2016 er nødt til at indeholde tilstrækkelige budgetmidler til ESA'erne, svarende til de nye roller, som agenturerne har fået tillagt, og på grund af eksterne faktorer såsom kurssvingninger og stigninger i det generelle lønniveau;

6.  minder om, at Europa-Parlamentet kraftigt har støttet oprettelsen af ESA'erne, og mener, at Unionen er nødt til yderligere at forbedre tilsynskvaliteten i hele Unionen; mener, at ESA'erne spiller en vigtig rolle for, hvordan de finansielle markeder i Unionen fungerer;

7.  understreger i den sammenhæng, at ESA'erne – ud over at de skal have tilstrækkelige budgetmidler – også er nødt til at råde over tilstrækkelige menneskelige ressourcer, og det med hensyn til både medarbejdernes antal og deres kvalifikationer, for at kunne løse de stadig mere omfattende opgaver, som de får overdraget, og samtidig sikre en høj kvalitet; opfordrer i denne forbindelse Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder til at fremlægge en rapport om tilsynsmyndighedernes forventede fremtidige personale- og finansieringsbehov;

8.  konstaterer, at ESA'erne for nuværende finansieres af obligatoriske bidrag fra de nationale medlemsmyndigheder, midler fra EU-budgettet og gebyrer fra de institutter, som de fører tilsyn med; mener, at denne finansieringsordning er nationalt orienteret, ufleksibel, byrdefuld og en potentiel trussel mod ESA'ernes uafhængighed; gentager derfor sit krav til Kommissionen om senest i 2017 at foreslå et finansieringskoncept, der finansieres via gebyrer, som fuldstændigt erstatter de aktuelle bidrag fra medlemsstaterne; er af den opfattelse, at man på denne måde sikrer de europæiske myndigheders økonomiske uafhængighed af de nationale myndigheder såvel som ESA'ernes fuldstændige integritet over for aktørerne på finansmarkederne;

9.  fremhæver, at det bliver stadig vigtigere, at der er såvel øget gennemsigtighed i forbindelse med selskabsbeskatning og afgørelser i skattespørgsmål som koordineret bekæmpelse af skattesvig og skatteunddragelse; forlanger derfor, at budgettet for 2016 på passende vis afspejler den store betydning, som Fiscalis-programmet til fremme af samarbejde mellem medlemsstaterne på skatteforvaltningsområdet har; opfordrer desuden til, at man nøje tænker over Europa-Kommissionens høring om gennemsigtighed i selskabsskatten, navnlig for så vidt angår den landebaserede rapportering;

10.  opfordrer Kommissionen til at koncentrere sig om sine hovedprioriteter i forbindelse med gennemførelsen af de planlagte omstruktureringsforanstaltninger for så vidt angår et passende personaleniveau; fremhæver i denne sammenhæng, at statsstøtteafdelingens rolle med hensyn til at sikre, at skattepraksisser med hensyn til skatteafgørelser og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning, som er statsstøtteretligt tvivlsomme, fremover kan undersøges mere behørigt, hvilket vil bidrage til en mere retfærdig selskabsbeskatning i Den Europæiske Union og til en mere afbalanceret fordeling af skatteindtægterne mellem enkeltpersoner og virksomheder;

11.  understreger, at der er behov for flere EU-dækkende statistikker, som er mere omfattende, metodisk sammenlignelige, nøjagtige og rettidige; hilser derfor velkommen, at budgetforslaget indeholder en passende stigning i udgifterne til gennemførelse af nye metoder til generering af europæiske statistikker og til et forstærket samarbejde inden for det europæiske statistiske system;

12.  påpeger igen, at det i budgetforslaget er nødvendigt at sikre tilstrækkelig finansiering til kapacitetsopbygning i civilsamfundet på området finansielle tjenesteydelser;

13.  kræver implementering af de anbefalinger, der fremsættes i Maystadt-rapporten vedrørende Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppes (EFRAG's) opgaver og ansvarsområder, hvorved man også styrker Den Europæiske Unions indflydelse på fastlæggelsen af internationale regnskabsstandarder;

14.  gør gældende, at repræsentanter i IASB's bestyrelse bør udpeges på demokratisk vis og bør kunne holdes ansvarlige; mener, at Europa-Parlamentet bør spille sin rolle i udvælgelsen af de europæiske repræsentanter og holde disse ansvarlige;

15.  anmoder ESMA om at sikre, at Europa-Parlamentet, herunder de ansvarlige medlemmer og deres medarbejdere, får reel adgang til dokumenter på samme tidspunkt som tilsynsrådet.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

3.9.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

40

12

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Anneliese Dodds, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Diane James, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Alain Cadec, Matt Carthy, Mady Delvaux, Doru-Claudian Frunzulică, Sophia in ‘t Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Barbara Kappel, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Eva Paunova, Michel Reimon, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Beatrix von Storch

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Sven Schulze, Axel Voss

3.9.2015

UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

til Budgetudvalget

om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 – alle sektioner

(2015/2132(BUD))

Ordfører for udtalelse: Giovanni La Via

SUGGESTIONS

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  minder om, at en høj grad af miljø- og sundhedsbeskyttelse i EU er en forudsætning for økonomisk fremgang, og at fødevare- og fodersikkerhed og mekanismer til beskyttelse mod natur- og menneskeskabte katastrofer er kerneværdier for alle europæiske borgere og dermed for Europa-Parlamentet;

2.  er samtidig fuldt ud klar over, at politikkerne og finansieringsinstrumenterne under dette udvalgs ansvarsområde er begrænsede sammenlignet med andre politikker og finansieringsinstrumenter under udgiftsområde 2 og 3 og ikke får så meget opmærksomhed som andre programmer og fonde; afviser derfor på det kraftigste yderligere nedskæringer i bevillingerne til programmer og budgetposter, da konsekvensen heraf ikke ville være acceptabel; opfordrer navnlig medlemsstaterne til at betragte gennemførelsen af miljø- og klimavenlige politikker, foranstaltninger og projekter som en mulighed for at fremme vækst og bæredygtig udvikling og ikke som en byrde; understreger, at SMV'ers grønne jobskabelse og økonomiske vækst i Unionen til dels skyldes gennemførelsen af miljølovgivning;

3.  erkender, at der findes betydelige budgetmæssige begrænsninger på nationalt plan, og at konsolideringsbestræbelserne er i gang; påpeger imidlertid, at den betydelige europæiske merværdi af politikkerne og finansieringsinstrumenterne under dette udvalgs ansvarsområde skal tages med i betragtning af Europa-Parlamentet og Rådet, når de træffer afgørelse om budgetforslaget (BF) for 2016;

4.  beklager dybt, at Rådet har foreslået budgetnedskæringer, der ser ud til at være af horisontal karakter, i nogle vigtige programmer, især i det tredje EU-handlingsprogram for sundhed (2014-2020), budgetposter vedrørende fødevare- og fodersikkerhed samt katastrofeforebyggelse og -beredskab i Unionen; afviser i forbindelse med Unionens tiltrædelse af internationale konventioner (f.eks. Nagoyaprotokollen) nedskæringerne i de tilsvarende budgetposter, som Rådet har foreslået;

5.  minder om, at de midler, der afsættes til budgetposter, der er under dette udvalgs ansvarsområde, generelt skal fastholdes på niveauet for 2015; opfordrer derfor til, at de oprindelige beløb, der fremgår af budgetforslaget, genopføres fuldt ud for alle de programmer og finansieringsinstrumenter, som henhører under dette udvalgs ansvarsområde;

6.  minder om, at Horisont 2020 vil bidrage til målene under dette udvalgs ansvarsområde med forskningsprojekter inden for områderne klima, sundhed og miljø; bekræfter sin forpligtelse til at kontrollere, at projekterne stemmer overens med de tilsvarende målsætninger og de fremskridt, som vedrører deres gennemførelse; kritiserer med bestemthed beslutningen om at foretage nedskæringer af dette program for at dække garantien til EFSI;

7.  understreger, at miljøforskning og innovation har sit tyngdepunkt i Horisont 2020's: "Climate action, environment, resource efficiency and raw materials” (klimaindsats, miljø, ressourceeffektivitet og råstofforsyning), som har til formål at opnå en ressourceeffektiv økonomi og et samfund, der kan modstå klimaforandringer, at beskytte og bæredygtigt forvalte naturressourcer og økosystemer og sikre en bæredygtig forsyning og anvendelse af råstoffer for at opfylde verdensbefolkningens stigende behov for naturressourcer og økosystemer inden for bæredygtige rammer;

8.  bemærker, at forslaget til EU-budgettet for 2016 beløber sig til 153,5 mia. EUR i forpligtelsesbevillinger (herunder 4,5 mia. EUR, der blev omprogrammeret fra 2014) og 143,5 mia. EUR i betalingsbevillinger; påpeger, at dette, hvis der ses bort fra virkningen af omprogrammeringen i 2015 og 2016, svarer til en stigning på +2,4 % i forpligtelsesbevillinger og +1,6 % i betalingsbevillinger i forhold til 2015-budgettet; understreger, at disse generelt set moderate stigninger i overensstemmelse med den kurs, der er fastlagt i FFR, stort set ikke udgør en stigning i faste priser, hvis inflationen medregnes, hvilket understreger betydningen af effektivitet i de afholdte udgifter;

9.  minder om, at situationen for betalingsbevillinger i de seneste år har været meget vanskelig, og at gennemførelsen af Unionens politikker er blevet hæmmet af alvorlige begrænsninger i niveauet for godkendte betalingsbevillinger, hvilket fører til gentagne ændringsbudgetter for at dække dele af de udestående behov;

10.  afviser på det kraftigste, at Kommissionen i tilfælde af utilstrækkelige betalinger i 2016 kunne beslutte, som den tidligere har gjort, ikke fuldt ud at bruge forpligtelsesbevillingerne, hvilket ville være i modstrid med Parlamentets gentagne forpligtelse inden for områderne miljø, sundhed, fødevare- og fodersikkerhed; konkluderer desuden, at manglende betalinger vil skade Unionens omdømme, når støttemodtagerne under de forskellige programmer ikke får nogen betaling;

11.  minder om, at Life er EU’s finansielle instrument til støtte af projekter for miljø, naturbeskyttelse og klimaindsats i hele Unionen; fremhæver navnlig de problemer, der er forbundet med manglen på betalingsbevillinger, der er afsat til Life-programmet, hvilket ville hindre og forsinke en korrekt gennemførelse af dette vigtige program;

12.  glæder sig over forhøjelsen af Life-budgettet med 27,7 mio. EUR i BF for 2016; bemærker dog, at Life-programmet kun udgør 0,3 % af hele BF for 2016 og kun udgør 0,73 % af udgiftsområde 2 (i forpligtelser), og at disse procentsatser i de seneste år har været stabile;

13.  påpeger den altafgørende betydning af investeringer i forskning og innovation på flere områder, som hører under dette udvalgs ansvarsområde, og understreger, at budgettet for 2016 i tilstrækkelig grad skal afspejle, at sådanne investeringer er en prioritet; minder om, at de europæiske små og mellemstore virksomheders bæredygtige vækst og innovationsevne er de vigtigste konkurrencefordele, som EU har på et globaliseret marked;

14.  minder navnlig om Unionens meget betydelige merværdi inden for medicinsk forskning (f.eks. forskning i pædiatriske lægemidler og lægemidler til sjældne sygdomme) og også i kampen mod grænseoverskridende sundhedstrusler; beklager derfor dybt, at folkesundhedsprogrammet med et samlet beløb i forpligtelsesbevillinger på kun 62,2 mio. EUR, hvilket som i tidligere år kun udgør 0,04 % af forpligtelserne i BF for 2016, ikke til fulde afspejler vigtigheden af sundhed som en værdi i sig selv og som en forudsætning for at fremme vækst; opfordrer Rådet til at genoverveje de yderligere budgetnedskæringer, som det har indført med hensyn til dette program;

15.  understreger, at den økonomiske og finansielle krise og medlemsstaternes hårde spareforanstaltninger, der har resulteret i budgetnedskæringer og færre skatteindtægter, har ført til en reduktion af midlerne til finansiering af folkesundheden, og at uligheden på sundhedsområdet i EU udgør en væsentlig byrde for medlemsstaterne og deres sundhedssystemer, og opfordrer derfor til, at finansieringen af de samordnede offentlige forebyggende foranstaltninger på dette område forbedres;

16.  understreger, at et miljømæssigt bæredygtigt landbrug, som anvender naturressourcer med omtanke, er nødvendigt for vores fødevareproduktion, og opfordrer til, at der gives øget støtte til landbrugere, der anvender miljømæssigt forsvarlige og dyrevenlige metoder;

17.  fremhæver, at Unionen har de højeste standarder for fødevaresikkerhed i verden; understreger vigtigheden af at fremme sunde og sikre fødevarer som et middel til at forhindre unødvendige udgifter på sundhedsområdet og at gøre det lettere for medlemsstaterne at forbedre deres sundhedssystemers langsigtede bæredygtighed; beklager derfor også, at fødevare- og foderprogrammet med et samlet beløb i forpligtelser på kun 264,1 mio. EUR, hvilket kun udgør 0,17 % af forpligtelserne i BF for 2016, og Rådets yderligere forslag til nedskæringer ikke til fulde afspejler vigtigheden af fødevare- og fodersikkerheden i Unionen;

18.  minder om, at EU-civilbeskyttelsesmekanismen er en hjørnesten i Unionens solidaritet; minder om, at det primære ansvar for beskyttelsen af befolkningerne samt miljøet og ejendom, herunder kulturarv, ligger hos medlemsstaterne; understreger, at Unionen spiller en "rolle som katalysator" for at støtte, koordinere eller supplere medlemsstaternes tiltag inden for forebyggelse, beredskab og reaktion i forbindelse med katastrofer; glæder sig over den beskedne stigning i forpligtelserne til dette program, som Kommissionen har foreslået, men beklager dybt Rådets forslag om at nedskære budgettet for denne post;

19.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre tilstrækkelige miljøinspektioner for at mindske risikoen for miljøkatastrofer;

20.  minder om den afgørende rolle, som de decentrale agenturer har med at udføre tekniske, videnskabelige eller forvaltningsmæssige opgaver, som i væsentlig grad hjælper EU-institutionerne med at udarbejde og gennemføre politikker;

21.  mener, at de decentrale agenturer generelt må bære deres rimelige andel af udgiftsbesparelserne ligesom de andre institutioner; bemærker, at et udvidet samarbejde mellem agenturerne, som henhører under dette udvalgs beføjelser (EMA, ECHA, ECDC, EFSA og EMA), og den fortsatte vilje til at øge effektiviteten allerede har ført til en bedre udnyttelse og anvendelse af midlerne;

22.  minder endvidere om de meget vigtige opgaver, som disse fem decentraliserede agenturer udfører, både for Kommissionen og for EU’s borgere, men også for eksterne kunder i de gebyrtjenende agenturer (f.eks. ECHA og EMA); understreger på denne baggrund, at det er af afgørende betydning, at disse agenturer tildeles tilstrækkelige menneskelige og finansielle ressourcer til behørigt, uafhængigt og rettidigt at udføre disse krævende og yderst vigtige opgaver;

23.  er derfor bekymret over Kommissionens fremgangsmåde vedrørende de decentraliserede agenturer, da de nedskæringer, der pålægges dem, navnlig med hensyn til menneskelige ressourcer, er uretfærdige og uhensigtsmæssige i forhold til dem, der gælder for de øvrige EU-institutioner; er fast besluttet på at vende tilbage til en ordentlig vurdering i hvert enkelt tilfælde af de enkelte agenturers behov;

24.  er generelt set ikke overbevist om, at en eksternalisering af ydelser med det formål at reducere antallet af ansatte i stillingsfortegnelserne vil være mere omkostningseffektivt i det lange løb, da tjenesteleverandørerne skal kontrolleres og have vejledning, samtidig med at de arbejder med fortjeneste for øje;

25.  understreger, at pilotprojekter og forberedende foranstaltninger er værdifulde værktøjer til at iværksætte nye aktiviteter og politikker; gentager, at flere af dette udvalgs idéer tidligere er blevet gennemført med succes; vil derfor fortsat benytte sig af disse instrumenter i 2016; opfordrer til fuld udnyttelse af de margener, der findes under hvert udgiftsområde;

26.  noterer sig resultatet af Kommissionens forhåndsvurdering af gennemførligheden af de pilotprojekter, som ENVI-udvalgets medlemmer har foreslået, og som generelt afspejler ENVI-udvalgets prioriteter på miljø- og sundhedsområdet; opfordrer Kommissionen til at indføre en opfølgningsprocedure til at holde Parlamentet orienteret om udviklingen og gennemførelsen af pilotprojekter og forberedende foranstaltninger.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

3.9.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

50

8

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Nicola Caputo, Fredrick Federley, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Marijana Petir

3.9.2015

UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

til Budgetudvalget

om Rådets holdning til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016

(2015/2132(BUD))

Ordfører for udtalelse: Ildikó Gáll-Pelcz

FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  bemærker, at Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse som led i budgetproceduren har ansvaret for budgetposter under afsnit 2 (Det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er), 14 (Beskatning og toldunion) og 33 (Retlige anliggender og forbrugere);

2.  minder om, at det indre marked er en central drivkraft for at skabe beskæftigelse og vækst, navnlig for små og mellemstore virksomheder (SMV'er); konstaterer imidlertid, at dette potentiale i mange henseender stadig er uudnyttet, som f.eks. det digitale indre marked; opfordrer derfor til en mere effektiv anvendelse af budgettet ved fastlæggelse af en klar række finansieringsprioriteringer til fremme af det indre marked og den deraf følgende udvikling af økonomien;

3.  glæder sig over den betydelige forhøjelse af det beløb, som er afsat til budgetpost 14 02 01 om "Støtte til toldunionens funktion og modernisering"; støtter opfyldelsen og anvendelsen af programmets mål ved at fremme eksisterende moderniseringsinitiativer, navnlig projektet for elektronisk told, og ved at udvikle en strategi for fællesforvaltede og -styrede IT-systemer på områder, der vedrører told, samt ved at forbedre relevant samordning mellem medlemsstaterne, fremme udvekslingen af bedste praksis, sikre rettidig gennemførelse samt overvåge, at EU-lovgivningen anvendes korrekt;

4.  mener, at forbrugerne er i centrum for den nye digitale økonomiske model, og er overbevist om, at budgettet for dette politikområde bør afspejle dette; bemærker derfor, at det er vigtigt at sikre finansiering til at opdatere forbrugerpolitikken for at sikre en fornuftig tilpasning til de hastige teknologiske og økonomiske forandringer;

5.  anmoder om finansiering af et nyt pilotprojekt med titlen "Consumer Empowerment and Education on the safety of products and market surveillance in the Digital Single Market" som et passende projekt til opfølgning på det étårige pilotprojekt med titlen "Training SMEs on Consumer Rights in the Digital Age", som blev foreslået af IMCO-udvalget for 2015 med henblik på at bidrage til en stor offentlig uddannelseskampagne, der tilstræber at hjælpe forbrugerne og erhvervslivet med at forstå de komplekse regler og forordninger, der er forbundet med e-handel;

6.  understreger, at dette bør hjælpe borgerne og SMV’erne med at overholde forbrugerbeskyttelseslovgivningen i onlinemiljøet; understreger, at alle forbrugere på et virkeligt forbundet digitalt indre marked bør kunne nyde samme kvalitet i forbindelse med tjenesteydelser og produkter, der købes online, og på gennemsigtig vis modtage tilstrækkelig information vedrørende købet;

7.  finder det vigtigt, at de relevante myndigheder har mulighed for at stoppe produkterne og tvinge virksomhederne til at tilbagekalde eller tilbagetrække produkterne fra det europæiske marked; mener, at en forenkling og harmonisering af regler og standarder ville mindske eventuelle problemer med overholdelse og dermed være til gavn for både forbrugerne og de handlende; mener i denne henseende, at de handlende også bør modtage information om, hvordan de svarer deres skatter fra grænseoverskridende transaktioner inden for Unionen gennem effektiv anvendelse af VATMOSS-systemet;

8.  minder om, at det er nødvendigt at finansiere det flersprogede værktøj til platformen for onlinetvistbilæggelse (OTB); understreger, at velfungerende OTB-systemer i hele Unionen vil tilskynde forbrugerne til at finde løsninger på de problemer, som de støder på, når de køber produkter og tjenesteydelser på det indre marked, og vil sætte skub i onlinekøb; minder om, at øget onlinehandel og grænseoverskridende handel i Unionen også vil give forbrugerne et bredere valg og give virksomhederne nye muligheder, skabe adgang til nye markeder og bidrage til at skabe mere økonomisk vækst;

9.  anerkender betydningen af forummet for det indre marked; minder om, at 2015 er det sidste år af den forberedende foranstaltning, og at et nyt lovgivningsmæssigt forslag derfor hurtigst muligt bør iværksættes af Kommissionen med henblik på at sikre videreførelsen af denne vigtige begivenhed;

10.  understreger, at SOLVIT har gode kundetilfredshedsresultater i forbindelse med løsning af problemer, der berører borgerne; mener, at der kunne gøres mere for at forbedre måden, hvorpå forvaltningsværktøjerne fungerer sammen, for at øge kendskabet til sådanne værktøjer og maksimere værdien af de ressourcer, de tildeles; opfordrer til, at det på ny overvejes at konsolidere disse værktøjer i fremtidige budgetforslag; gør opmærksom på sin støtte til budgetpost 02 03 04 for værktøjer til forvaltning af det indre marked; mener, at Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre også bør gives tilstrækkelig finansiering, som gør det muligt for det fortsat at udføre sin opgave med at informere borgerne om deres rettigheder som forbrugere i Europa;

11.  mener, at støtte af realøkonomien bør være Unionens hovedprioritet med henblik på jobskabelse og bæredygtig vækst; opfordrer indtrængende til, at SMV'erne informeres bedre om denne mulighed, således at anvendelsen af denne finansielle støtte, især blandt SMV'erne, maksimeres; opfordrer kraftigt til, at der stilles tilstrækkelige midler til rådighed til omstilling til en ressourceeffektiv cirkulær økonomi;

12.  påpeger, at det er nødvendigt at sikre tilstrækkelig finansiering til Cosme-programmet og til Enterprise Europe-netværket i 2016 med henblik på at fremme vækst blandt SMV'erne og hjælpe dem med at overvinde de udfordringer, der er forbundet med adgangen til det indre marked og det globale marked, gennem bedre adgang til information om mulighederne uden for deres egen medlemsstat samt uden for Unionens grænser; understreger, at det for at bevare virksomhedernes konkurrenceevne er afgørende, at der sikres god adgang til finansiering, og at anvendelsen af digitale værktøjer øges;

13.  glæder sig over forhøjelsen af budgetpost 02 04 02 03 "Øget innovation i små og mellemstore virksomheder (SMV'er)" og budgetpost 02 03 "Det indre marked for varer og tjenesteydelser" og foreslår, at Kommissionen overvåger effektiviteten af de projekter, der finansieres med henblik på at øge SMV'ers innovation;

14.  er bekymret over den drastiske nedskæring af budgetposterne 02 02 01 "Fremme af iværksætterånd og forbedring af EU-virksomheders konkurrenceevne og markedsadgang" og 02 02 02 "Bedre adgang til finansiering for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i form af egenkapital og lånefinansiering" som led i Cosme-programmet;

15.  understreger, at standarder er vigtige værktøjer for konkurrenceevnen hos virksomheder, hvis deltagelse i standardiseringsprocessen er af afgørende betydning for de teknologiske fremskridt og for sammenligneligheden af materiale- og produktkvalitet i Unionen; er derfor enig i, at betalinger under budgetpost 02 03 02 01, der tager sigte på at støtte de standardiseringsaktiviteter, som udføres af CEN, Cenelec og ETSI, bør forhøjes i overensstemmelse med Kommissionens forslag.

16.    opfordrer i lyset af vedtagelsen af eCall-forordningen til, at der sikres passende finansiering til Det Europæiske GNSS-agentur med henblik på fuld gennemførelse af forordningen.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

3.9.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

26

5

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Dita Charanzová, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Margot Parker, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Kaja Kallas, Jens Nilsson, Marc Tarabella, Lambert van Nistelrooij

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Andrey Novakov, Adam Szejnfeld

1.9.2015

UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget

til Budgetudvalget

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016

(2015/2132(BUD))

Ordfører for udtalelse: Massimiliano Salini

SUGGESTIONS

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.   understreger, at de midler, der er afsat til transportområdet, med rimelighed kan siges at hænge sammen med andre politikområder som f.eks. samhørighed, konkurrence, miljø, forskning, turisme og sikkerhed; bemærker, at transportinfrastruktur er afgørende for den frie bevægelighed for personer, varer og tjenesteydelser, som det indre marked bygger på, og at denne frie bevægelighed både er en stærk katalysator for EU’s integration og en vigtig faktor i den europæiske handel og industri;

2.   understreger, i betragtning af at EU’s politiske prioritet er at skabe et opsving i væksten og beskæftigelsen, at infrastrukturprojekter bidrager til et sådant opsving, både direkte gennem de arbejdspladser, der skabes der, hvor projekterne gennemføres, og indirekte gennem anvendelsen og vedligeholdelsen af den pågældende infrastruktur og mere generelt ved at forbedre konkurrenceevnen i de berørte regioner; glæder sig over, at alle medlemsstaterne i drøftelserne om Juncker-planen støttede denne tilgang og mente, at investeringer i strategisk infrastruktur ikke bør straffes af stabilitetspagten;

3.   noterer sig, at aftalen om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) fører til nedskæringer i Connecting Europe-faciliteten (CEF); glæder sig over initiativet til at fremme den private sektors deltagelse i finansieringen af transportprojekter ved hjælp af innovative finansielle instrumenter; bemærker imidlertid, at nogle projekter er mindre attraktive for denne type aktører, idet de giver for ringe eller usikre investeringsafkast; minder ikke desto mindre om, at formålet med EFSI er at rette op på markedssvigt i sektorer med en rentabilitetsrisikoprofil, som kan afskrække private investorer, og understreger, at selv om investeringer i jernbaner, bæredygtig mobilitet i byerne og indre vandveje giver betydelige samfundsøkonomiske og miljømæssige fordele, er de mindre rentable og kræver tilskud for at kunne gennemføres; understreger, at bidraget fra EU-budgettet, uanset hvilken finansieringsmetode man vælger, skal koncentreres om projekter med høj europæisk merværdi;

4.   understreger betydningen af TEN-T, ikke kun som forbindelsesknudepunkter i Europa, men også som en chance for at skabe forskellige nationale markeder, lokale økonomier og by- og storbyområder; understreger derfor, hvor vigtigt det er at fuldføre de prioriterede korridorer, som er fastlagt på europæisk niveau, navnlig for højhastighedsjernbaneruterne; henleder opmærksomheden på den hidtil usete interesse, som medlemsstaterne har udvist for 2014 CEF-T-indkaldelserne, og det store antal støtteberettigede kvalitetsprojekter, som ikke kunne vedtages på grund af manglende midler; insisterer i den forbindelse på, at den finansiering, som er fastsat i FFR, skal respekteres og revideres, både for forpligtelser og betalinger, for at opfylde prioriteringerne og målene for CEF og for at supplere budgettet for CEF;

5.   opfordrer Kommissionen til med henblik på tildelingen af midler fra CEF at tage hensyn til de økonomiske og sociale vanskeligheder, som nogle medlemsstater i dag står over for, og som risikerer at hæmme indsendelsen af projekter betydeligt; opfordrer derfor Kommissionen til at yde den nødvendige bistand til disse lande inden for rammerne af CEF-programmet;

6.   understreger den vigtige rolle, som forskning og innovation spiller inden for transport- og turismesektorerne med fokus på bæredygtig mobilitet i byerne, socioøkonomisk viden og overholdelse af miljøkrav; der bør derfor afsættes passende ressourcer til disse former for innovative teknologier og viden inden for rammerne af Horisont 2020 og Shift2Rail.

7.   anbefaler, at der lægges større vægt på transportpolitikkerne vedrørende havne og lufthavne, da de fremmer konkurrenceevnen ved at videreudvikle et bæredygtigt indre marked og åbne Europa for resten af verden; understreger behovet for en rationel EU-politik, der er mere specifik, navnlig med hensyn til havne og deres geografiske beliggenhed; mener, at de forbedrede intermodale forbindelser og sammenkoblinger bør gøre det muligt at fremme samhandelen med de omkringliggende områder og gøre vores transportsystem mere bæredygtigt; understreger betydningen af en europæisk strategi for at tilskynde til bedre og bredere forbindelser mellem lufthavne på både nationalt og internationalt plan;

8.   påpeger, at Parlamentet har mindre garanti for adgang til officielle dokumenter vedrørende EU’s budget end de andre institutioner; opfordrer derfor til, at de interinstitutionelle aftaler revideres med henblik på at give medlemmerne af Parlamentet, som repræsenterer de europæiske borgere, behørig adgang til dokumenter, også når de indeholder ”følsomme” oplysninger;

9.   henleder opmærksomheden på den forestående vedtagelse af den fjerde jernbanepakke, der giver Det Europæiske Jernbaneagentur en større rolle med hensyn til certificering og udstedelse af markedsføringstilladelser for at gøre procedurerne, tidsplanen og ressourcerne mere effektive; understreger nødvendigheden af at give agenturet tilstrækkelige finansielle, menneskelige og logistiske ressourcer til at udføre disse nye opgaver; minder endvidere om, at denne pakke skal være en del af en mere omfattende handlingsplan med henblik på at gøre jernbanesektoren mere attraktiv; mener derfor, at det er vigtigt at investere mere i udviklingen af European Rail Traffic Management System (ERTMS) med en fælles europæisk og interoperabel standard og straks at gennemføre fællesforetagendet Shift2Rail;

10. fremhæver, at Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (EMSA) bør have de nødvendige midler til at kontrollere sikkerheden og forebygge forurening fra offshore olie- og gasanlæg, som fastlagt i forordningen om finansiering af EMSA;

11. henleder opmærksomheden på den afgørende rolle, som agenturerne spiller, idet deres primære opgave er at garantere sikkerheden for de forskellige transportformer; afviser derfor de foreslåede nedskæringer i agenturernes aktionsbudgetter og er ikke enig i de foreslåede nedskæringer, der kan undergrave transportsikkerheden;

12. understreger den strategiske betydning af det fælles europæiske luftrum som det vigtigste instrument til at garantere sikkerhed, overholdelse af miljøkrav, konkurrencedygtighed og beskyttelse af borgernes rettigheder; understreger, at EU bør tilvejebringe tilstrækkelige ressourcer til dets teknologisøjle SESAR via CEF og forskningsprogrammerne; mener, at en række forslag, som snart skal vedtages for at forbedre de europæiske operatørers position i forhold til resten af verden, skaber yderligere opgaver for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur; er derfor af den opfattelse, at agenturets andel af midlerne fra EU’s budget som minimum bør fastholdes på det nuværende niveau og ikke reduceres, selv om den private sektor også deltager i finansieringen af det;

13. påpeger, at agenturernes finansielle gennemsigtighed skal forbedres, ikke mindst for så vidt angår de opgaver, de faktisk udfører; mener, at udnævnelser bør ske på grundlag af fortjeneste og ved offentlige procedurer, med offentliggjorte udvælgelseskriterier og lofter for lønninger;

14. foreslår, i betragtning af at der ikke er nogen direkte budgetpost for turisme, at man fortsat i videst muligt omfang udnytter de muligheder, som de europæiske struktur- og investeringsfonde og Cosme-programmet samt de pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, der sigter på at gøre det ”gamle kontinent” mere attraktivt for turister, giver; understreger, at det er meget vigtigt med et effektivt tværgående samarbejde mellem de mange politikker og EU-midler på dette område, og at det også bør tage hensyn til offentlig-private partnerskaber (OPP’er);

15. opfordrer til, at der indføres en direkte budgetpost for turisme i EU’s budget for 2016;

16. forventer, at Kommissionen fremlægger en årlig oversigt over turismeprojekter, der er samfinansieret med forskellige EU-midler;

17. kræver i betragtning af turismens finansielle bidrag til EU’s BNP og dens indvirkning på jobskabelsen en forøgelse af budgettet til foranstaltninger i turismesektoren inden for rammerne af Cosme-programmerne i 2016 til 13 mio. EUR; opfordrer til, at man undgår yderligere nedskæringer i budgettet for foranstaltninger i turismesektoren i den nuværende flerårige finansielle ramme (FFR);

18. anbefaler, at man er særlig opmærksom på knudepunkterne i byerne i forbindelse med den europæiske transportpolitik; minder om, at over halvdelen af verdens befolkning i dag lever i byer, og at tendensen for dette fænomen er stigende; mener derfor, at et bidrag til effektive, intermodale, bæredygtige og sikre bytrafiksystemer og forbindelse af by- og storbyområder med landdistrikter og fjerntliggende områder er et solidt bidrag til global vækst;

19. opfordrer Kommissionen til at bistå lokale, regionale og nationale myndigheder og interessehavere med at udnytte de eksisterende og nye EU-finansieringsmuligheder for offentlig transport og udvikle innovative ordninger for offentlig-private partnerskaber; understreger, at de europæiske struktur- og investeringsfonde mere systematisk bør anvendes til byer, som har udarbejdet en integreret lokal transportplan, f.eks. en plan for bæredygtig bytrafik, og har identificeret passende foranstaltninger i overensstemmelse med kriterierne i den relevante lovgivning;

20. insisterer på, at investeringerne i transportinfrastruktur gennem CEF og forskningen i transport inden for rammerne af fællesforetagendet Shift2Rail og Horisont 2020-programmet ikke bør tjene som en justeringsvariabel med henblik på at nå frem til en aftale om budgettet for 2016;

21. understreger den rolle, som forskning og innovation inden for transport- og turismesektorerne spiller, både for udviklingen af intelligente transportsystemer og bæredygtig og miljøvenlig energi og for øget sikkerhed og bedre service for forbrugerne; afviser derfor de foreslåede nedskæringer for forskning, navnlig for så vidt angår betalingsbevillinger.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

31.8.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Peter Lundgren, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Daniel Dalton, Markus Ferber, Michael Gahler, Georgi Pirinski, Matthijs van Miltenburg

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Eugen Freund, Karoline Graswander-Hainz, Piernicola Pedicini, Julia Reda, Kristina Winberg

18.9.2015

UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget

til Budgetudvalget

om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016

(2015/2132(BUD))

Ordfører for udtalelse: Maria Spyraki

FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  er meget betænkelig over nedskæringen i betalingsbevillingerne under udgiftsområde 1b til 49 mia. EUR (-4 % i forhold til 2015), og sætter med bekymring spørgsmålstegn ved, hvorvidt det beløb, der foreslås i budgetforslaget (BF) for 2016 til udgiftsområde 1b, er tilstrækkeligt til at imødegå det hidtil usete niveau for betalinger, der er nødvendigt under dette udgiftsområde;

2.  bemærker, at i henhold til Kommissionens dokument "Elementer af en betalingsplan for at bringe EU’s budget tilbage på et holdbart leje" skal de planlagte betalingsbevillinger til udgiftsområde 1b også anvendes til at betale det forventede efterslæb ved udgangen af 2015 (20 mia. EUR), og opfordrer Kommissionen til at gøre en yderligere indsats for at reducere forsinkelser i betalinger, samtidig med at det understreger, at disse forsinkelser i høj grad øger byrderne på de regionale og nationale myndigheder, navnlig i en tid med sociale, økonomiske og finansielle problemer, og har en dominoeffekt og yderst alvorlige konsekvenser for modtagerne og for sårbare støttemodtagere;

3.  minder om, at det i konklusionerne i den sjette rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed blev understreget, at de regionale skævheder var øget siden 2008; understreger den vigtige rolle, som EU-budgettet spiller i forbindelse med at fremme investeringer, da det ved at supplere offentlig og privat finansiering på nationalt og internationalt plan med en løftestangseffekt er med til at styrke vækst og sikre den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i EU;

4.  bemærker, at BF for 2016 indeholder i alt 153 500 mia. EUR i forpligtelser (en nedgang på 5,3 % sammenlignet med 2015) og 143,5 mia. EUR i betalingsbevillinger (en stigning på 1,6 % i forhold til 2015);

5.  bemærker, at det foreslåede niveau for betalingsbevillinger i BF for 2016 skyldes en betydelig stigning i betalingsbevillingerne til programmerne for 2014-2020 og et betydeligt fald i dem til programmerne for 2007-2013, selvom næsten 50 % af de betalinger, der er anmodet om for 2016, stadig er forbundet med sidstnævnte;

6.  konstaterer endvidere, at det er ønskeligt også på forhånd at tage hensyn til virkningerne for betalinger under udgiftsområde 1b af ændringen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020;

7.  minder om behovet for tilstrækkelige ressourcer til på den ene side at sikre en korrekt gennemførsel af programmerne og på den anden deres flerårige drift, hvilket tilsammen kræver passende midler og foranstaltninger for at minimere risikoen for en gentagelse af efterslæb af betalingerne; minder om, at udestående betalinger undergraver Unionens troværdighed og ansvarlighed; kræver, at der findes en langsigtet løsning for efterslæbet i betalingerne, der er et strukturelt problem, der med sandsynlighed vender tilbage, hvis der ikke findes en passende løsning; noterer sig desuden stigningen i de administrative udgifter på trods af tidligere tilsagn om, at disse ville være begrænset til samme niveau som tidligere;

8.  opfordrer Kommissionen til i tæt samarbejde med medlemsstaterne og regionerne nøje at overvåge og udarbejde en detaljeret plan for udviklingen i betalinger under udgiftsområde 1b i relation til programmeringsperioden 2014-2020 ved anvendelse af målbare og dermed sammenlignelige nøgleresultatindikatorer, der viser produktiviteten og effektiviteten af budgetbevillingerne;

9.  er bekymret over, at medlemsstaterne i visse tilfælde måske udbetaler støtte hurtigt for at undgå at miste midler, der er forpligtet, hvilket øger risikoen for uregelmæssigheder og kan føre til finansielle korrektioner, og at der i så fald ville opstå en situation, hvor midler, der ikke er blevet anvendt ved udgangen af programmeringsperioden, automatisk frigøres;

10.  glæder sig over Kommissionens forslag til en forberedende foranstaltning under udgiftsområde 1b, som er åben for alle medlemsstater, og som er bestemt til at finansiere kapacitets- og institutionsopbygning med henblik på at støtte gennemførelsen af reformer, der er identificeret som prioriteter for den makroøkonomiske overvågnings livscyklus, og opfordrer til yderligere lignende initiativer i fremtiden.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

17.9.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

6

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Edward Czesak, Rosa D’Amato, Bill Etheridge, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Demetris Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Julia Reid, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Petras Auštrevičius, Jan Olbrycht, Maurice Ponga

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Brando Benifei, Andrejs Mamikins, Soraya Post

7.9.2015

UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

til Budgetudvalget

om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016

(2015/2132(BUD))

Ordfører for udtalelse: Jean-Paul Denanot

FORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  beklager, at der som følge af loftet over udgiftsområde 2, der er fastlagt i den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2014-2020, sandsynligvis i praksis vil ske en nedskæring i 2016 af bevillingerne inden for vigtige kategorier af den fælles landbrugspolitik, herunder de direkte betalinger og markedsforanstaltningerne, til trods for, at de samlede forpligtelser og betalinger er hævet med henholdsvis 2,4 % og 1,6 %;

2.  henviser i den forbindelse til de foreslåede 63,1 mia. EUR i forpligtelser (-0,1 % i forhold til 2015 efter udtagelse af virkningerne af omprogrammeringen) og 55,9 mia. EUR i betalinger (-0,2 %) i henhold til budgetforslaget for 2016 til udgiftsområde 2;

3.  henviser til, at budgetforslaget giver en margen på 1,2 mia. EUR under loftet for forpligtelser og en margen på 1,1 mia. under delloftet for Den Europæiske Garantifond for Landbruget; insisterer på, at margenen fastholdes inden for udgiftsområde 2 for at kunne klare en eventuel fremtidig krise i landbrugssektoren; afventer Kommissionens ændringsskrivelse, der forventes fremlagt i oktober, og som bør være baseret på ajourførte oplysninger om EGFL-finansiering;

4.  understreger, at budgetforslaget for 2016 afspejler det første år med fuld gennemførelse af direkte betalinger, der blev indført med forordning (EU) nr. 1307/2013; henviser i den forbindelse til nedskæringen af budgettet for EGFL med 1,4 % i forpligtelser og bevillinger på grund af overførsler mellem den fælles landbrugspolitiks to søjler;

5.  konstaterer, at der i henhold til budgetforslaget for 2016 vil ske en forhøjelse af forpligtelsesbevillingerne og betalingsbevillingerne til udvikling af landdistrikterne gennem ELFUL på henholdsvis 8 % og 6,3 %; understreger imidlertid, at forhøjelsen er en logisk konsekvens af den sene programmering af de nye programmer i perioden 2014-2020, og afslutningen på programmerne fra 2007-2013;

6.  glæder sig over foranstaltningerne med henblik på at bringe niveauet af ubetalte forpligtelser under kontrol og betragter dem som en forudsætning for at opnå en vellykket start på programmeringsperioden 2014-2020; opfordrer derfor indtrængende Rådet og medlemsstaterne til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at dække udestående betalingsanmodninger;

7.  beklager nedskæringerne i budgettet til interventioner på landbrugsmarkederne i forhold til 2015; opfordrer i betragtning af, at Rusland har bekræftet forlængelsen af sit importforbud indtil august 2016, Kommissionen til at iværksætte alle nødvendige foranstaltninger, såsom anvendelse af den disponible margen under loftet, for at støtte EU-landbrugerne inden for alle grene af landbruget og levnedsmiddelindustrien, der rammes af forbuddet, navnlig i de lande, der støder op til Rusland, og mener, at hasteforanstaltningerne skal udvides til lande, der indirekte er ramt af det russiske importforbud,; glæder sig over Kommissionens beslutning om, at støtteforanstaltningerne for frugt- og grøntproducenter, der er ramt af det russiske forbud, skal forlænges med virkning fra den 1. august 2015, og opfordrer til, at disse foranstaltninger bliver ved at gælde, så længe importforbuddet varer, og til, at de udvides til at omfatte alle berørte afgrøde- og husdyrsektorer; gør opmærksom på, at mælkesektoren kræver særlig opmærksomhed, fordi det russiske forbud øger usikkerheden for producenterne ved at forværre det prisfald, man har oplevet, efter at kvoteordningen blev afskaffet;

8.  insisterer på nødvendigheden af at stille midler til rådighed for at kompensere for de økonomiske tab, som landbrugerne lider som følge af markedskrisen og kriser på sundheds- og plantesundhedsområdet, som f.eks. Xylella fastidiosa, og gentager nødvendigheden af at anvende de tilgængelige margener under udgiftsområde 2 til dette formål; insisterer på, at kompensationen for udryddelse også bør omfatte genoprettelse af landbrugsøkosystemer, herunder af jorden, og etablering af en robust biologisk mangfoldighed, og navnlig sikring af genetisk mangfoldighed af plantemateriale, hvilket ideelt set indbefatter tolerance eller resistens over for sygdomme; mener rent faktisk, at et af formålene med eventuel støtte bør være at sikre afbalancerede og biologisk mangfoldige landbrugsøkosystemer og landskaber, der er mindre udsatte for fremtidige angreb; opfordrer Kommissionen og Rådet til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at bekæmpe svækkelsen af disse markeder;

9.  opfordrer til, at der øremærkes yderligere finansiering til sektoren for olivendyrkning og olivenolie for at udligne de tab, som landbrugerne har lidt som følge af Xylella fastidiosa-udbruddet, optrappe de forebyggende foranstaltninger i Europa, bekæmpe spredningen af denne ødelæggende sygdom samt for at omstrukturere sektoren og konsolidere den videnskabelige forskning i patogenet og dets bærere;

10.  bemærker generelt set, at der er behov for investeringer for at gøre vores landbrugsøkosystemer modstandsdygtige over for klimaændringer og indførelsen og spredningen af invasive arter, navnlig gennem biologisk mangfoldige opdyrkede landskaber og levende, sund jord, som indeholder rovdyr og -insekter og nyttige arter, der giver mulighed for naturlig regulering af skadedyrspopulationer;

11.  beklager de nedskæringer med 2 mio. EUR i skolemælksordningen fra 77 mio. EUR i bevillingen for 2015 til 75 mio. EUR i budgetforslaget for 2016, som Kommissionen har foreslået, og Rådet har støttet; minder om Parlamentets anmodning om en forhøjelse med 20 mio. EUR om året til denne ordning; glæder sig over den lille forhøjelse i skolefrugtordningen til 150 mio. EUR, som Kommissionen har foreslået, og Rådet har støttet; understreger, at begge programmer har vist sig at være nyttige i medlemsstaterne og understreger deres vigtighed i betragtning af den aktuelle krise og niveauet for fejlernæring blandt børn i Unionen; opfordrer Rådet til at tage højde for Parlamentets forslag, hvori der kræves en forenkling af bureaukratiet for medlemsstaterne for at øge effektiviteten af begge ordninger;

12.  beklager den af Rådet foreslåede nedskæring med 13,8 mio. EUR i producentorganisationernes driftsfonde i frugt- og grøntsektoren i betragtning af deres betydning i fødevareforsyningskæden og de aktuelle udfordringer, sektoren står over for;

13.  opfordrer til, at skolemælks- og skolefrugtprogrammet flyttes hen under den anden søjle i den fælles landbrugspolitik, således at deres særlige udformning kan skræddersys bedre til de regionale særegenheder og behov på stedet, og accepten og brugervenligheden af programmerne derved øges;

14.  insisterer på, at enhver indtægt i EU's budget, der stammer fra tillægsafgiftsbøderne skal øremærkes til reinvestering i mejerisektoren, og at andre formålsbestemte indtægter fra landbruget i 2014/2015 forbliver under udgiftsområde 2; mener, at de kvoteoverskridelsesgebyrer, der blev pålagt i 2015, navnlig i mælkesektoren, bør anvendes fuldt ud til markedsstøtte og andre støtteforanstaltninger for mælkesektoren; glæder sig over Kommissionens forslag om at øremærke disse indtægter til EGFL;

15.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at midler, der tildeles reserven for kriser i landbrugssektoren i 2016-budgettet, som efterfølgende ikke anvendes, forbliver under udgiftsområde 2 for det efterfølgende budgetår og anvendes til direkte betaling til landbrugerne, som fastsat i forordning (EU) nr. 1306/2013;

16.  bemærker, at europæisk landbrug i stigende grad har været udsat for kriser i de senere år; opfordrer derfor Kommissionen til at genoverveje systemet med reserver til uforudsete udgifter og til at oprette et nyt instrument, der giver mulighed for hurtig politisk indgriben i tilfælde af en krise, uden at det belaster de årlige direkte betalinger;

17.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til med særligt fokus på mejerisektoren rettidigt at overvåge landbrugsprodukternes prisvolatilitet, som har skadelige virkninger på landbrugernes indtægt, og til at reagere omgående og effektivt, når det er nødvendigt, således at landbrugerne direkte får mulighed for at bekæmpe denne prisvolatilitet;

18.  bemærker følgevirkningerne af afskaffelsen af mælkekvoterne og mener, at der er behov for forberedende foranstaltninger for at undgå markedsskævheder efter afskaffelsen af sukkerkvoterne i september 2017;

19.  opfordrer Kommissionen til at mobilisere landbrugssektorens krisereserve med henblik på at gennemføre kriseforanstaltninger for at hjælpe sektoren for mælk og mejeriprodukter; mener, at formålet med sådanne foranstaltninger bør være at hjælpe de små og mellemstore mælkeproducenter, som er blevet hårdest ramt, efter at kvotesystemet blev afskaffet i 2015, og at udgifterne bør øremærkes til teknologiske forbedringer af produktionsprocesserne og incitamenter til at producere forædlede produkter;

20.  glæder sig over størrelsen af bevillingerne til støtte for biavl, eftersom Parlamentet hele tiden har anset biavl og bevarelsen af funktionel biodiversitet, især bestøvere og de ydelser, de leverer, for at være prioriteter for fremtidens landbrug;

21.  fremhæver målene om at forbedre europæisk landsbrugs konkurrencedygtighed og bæredygtighed og anmoder om, at der stilles ressourcer til rådighed til at opfylde disse mål; minder om landbrugspolitikkens potentiale med hensyn til jobskabelse, teknisk og social innovation og bæredygtig udvikling, især i landdistrikterne, hvor dette fremmer den regionale udvikling;

22.  fremhæver betydningen af udviklingen af nye markeder for bevarelsen af konkurrenceevnen og styrkelsen af det europæiske landbrugs modstandsdygtighed over for markedskriser som i tilfældet med det russiske importforbud; opfordrer til, at der ydes økonomisk støtte til markedsudvikling, bl.a. gennem anvendelse af midlerne fra tillægsafgiften;

23.  understreger, at det er af afgørende betydning, at midler, der er øremærket til forskning inden for landbrugsfødevaresektoren, navnlig fra Horisont 2020-budgettet, forbliver fuldt ud tilgængelige til dette formål for at stimulere innovation inden for landbrugssektoren;

24.  minder om de vanskeligheder, der er opstået i tidligere regnskabsår, hvor bevillingerne er blevet skåret ned; mener, at ethvert forsøg på at skære ned på bevillinger til landbruget vil være ineffektivt og sågar farligt, eftersom dette vil underminere målene for den fælles landbrugspolitik, hvilket øger sektorens sårbarhed og væsentligt svækker indsatsen for at øge europæisk landbrugs konkurrenceevne;

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

3.9.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

4

8

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marit Paulsen, Marijana Petir, Bronis Ropė, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Bas Belder, Angélique Delahaye, Jean-Paul Denanot, Jørn Dohrmann, Georgios Epitideios, Fredrick Federley, Jens Gieseke, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Susanne Melior, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Hannu Takkula, Vladimir Urutchev

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Heinz K. Becker, Carlos Iturgaiz, Igor Šoltes

4.9.2015

UDTALELSE fra Fiskeriudvalget

til Budgetudvalget

om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016

(2015/2132(BUD))

Ordfører for udtalelse: Alain Cadec

FORSLAG

Fiskeriudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

Generel oversigt

1.  minder om, hvor vigtigt det er, at EU-budgettet afspejler de fastlagte politiske mål for beskæftigelse, virksomheder og iværksætteri; insisterer på, at områderne fiskeri og maritime anliggender også er kilder til beskæftigelse og vækst, og at de aktivt bidrager til fysisk planlægning og naturforvaltning;

2.  understreger, at fiskeri og maritime anliggender har en vigtig økonomisk, social og miljømæssig dimension, og at de spiller en afgørende rolle i den blå økonomi;

3.  er bekymret over situationen for fiskerisektoren, som bør opretholde sin konkurrenceevne og samtidigt overholde bestemmelserne i den fælles fiskeripolitik og opfylde kravene til forsvarlig forvaltning af fiskeressourcerne under ordninger til forvaltning af bestande på et højere biomasseniveau end det, der kan give et maksimalt bæredygtigt udbytte; er bekymret over sektorens og nationale myndigheders problemer med at opfylde landingsforpligtelsen;

4.  mener, at beskæftigelsessituationen for unge i denne sektor skal gøres til en politisk prioritet; fastholder, at det er medlemsstaternes ansvar at gøre deres yderste for at gøre det lettere for unge at få adgang til de forskellige beskæftigelsesmuligheder i fiskerisektoren ved at gøre brug af alle de instrumenter, der står til deres rådighed, herunder strukturfondene;

Rådets holdning

5.  beklager, at Rådet i afsnit 11 i sektion III har reduceret forpligtelsesbevillingerne med 750 388 EUR og betalingsbevillingerne med 4 646 986 EUR;

6.  udtrykker bekymring over Rådets behandling af 2016-budgettet, som ikke tager hensyn til de politiske forpligtelser i den flerårige finansielle ramme (FFR) og mindsker visse bevillinger, der er af afgørende betydning for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik; opfordrer derfor til, at bevillingerne i afsnit 11 i sektion III i Kommissionens budgetforslag genopføres;

Situationen for forpligtelsesbevillinger i afsnit 11 i sektion III

7.  noterer sig Kommissionens forslag til 2016-budgettet med hensyn til forpligtelsesbevillinger; noterer sig beløbet på 1 047 031 838 EUR, som figurerer under udgiftsområde 2 i FFR; noterer sig nedskæringen på 41,1 % i forhold til det foregående regnskabsår; bemærker, at hovedparten af denne nedskæring på 729 120 330 EUR kommer fra fremførslen af bevillinger fra 2014 til 2015 efter den tekniske revision af FFR og forsinkelser i programmeringen af strukturfondene, herunder Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF);

8.  minder om, at bevillingerne for 2015 er blevet forhøjet med 740 725 000 EUR som følge af uudnyttede bevillinger i 2014;

9.  bemærker, at nedskæringen i budgetforslaget hovedsagelig skyldes bevillingerne til EHFF, i.e. en nedskæring 728 588 330 EUR i forhold til regnskabsåret 2015; mener imidlertid, at forpligtelsesbevillingerne er i overensstemmelse med de politiske beslutninger, der blev truffet i forhandlingerne om EHFF, og lofterne for den flerårige finansielle ramme;

10.  noterer sig de 150 500 000 EUR i forpligtelsesbevillinger, der er afsat i budgetforslaget til bæredygtige fiskeripartnerskabsaftaler (APPD) og regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO), hvilket svarer til en nedskæring på 0,4 % i forhold til 2015; mener imidlertid, at denne stagnation under hensyntagen til den forventede inflation svarer til en nedskæring af bevillinger;

11.  noterer sig de 36 056 336 EUR i forpligtelsesbevillinger under udgiftsområde 5 til dækning af administrative udgifter i afsnit 11 i sektion III, hvilket svarer til en nedskæring på 139 563 EUR og afspejler indsatsen for at reducere Kommissionens administrative udgifter; bifalder i denne forbindelse Kommissionens eksemplariske indsats for at reducere sine administrative udgifter;

Forpligtelsesbevillinger i afsnit 11 i sektion III

12.  noterer sig de betalingsbevillinger, som Kommissionens foreslår i 2016-budgettet; noterer sig beløbet på 720 647 758 EUR under udgiftsområde 2 i FFR, hvilket svarer til en nedskæring på 24,9 % i forhold til det foregående regnskabsår; bemærker, at hovedparten af nedskæringen på 238 621 588 EUR skyldes en forhøjelse af bevillingerne for 2015 til dækning af betalingsanmodninger fra Den Europæiske Fiskerifond (EFF);

13.  bemærker, at denne nedskæring kun bæres af budgetposter, der vedrører strukturfondene; mener, at nedskæringen var forudsigelig, og at de beløb, der er opført i budgetforslaget for 2016, svarer til behovene;

14.  bemærker de 150 000 000 EUR i betalinger, der ønskes til bæredygtige fiskeripartnerskabsaftaler og obligatoriske bidrag til regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, og som udgør en beskeden stigning på 0,3 % (som stort set vil blive opslugt af inflation);

15.  bemærker, at betalingsbevillingerne under udgiftsområde 5 til dækning af administrative udgifter i afsnit 2 i sektion III er identiske med forpligtelsesbevillingerne;

Administrative udgifter og stillingsfortegnelsen

16.  understreger Kommissionens bestræbelser på at mindske omkostningerne ved at reducere sine administrative udgifter; advarer Rådet mod ethvert forsøg på at nedskære disse udgifter yderligere, idet dette vil begrænse mulighederne betydeligt for, at GD MARE kan udføre alle sine opgaver korrekt;

17.  bemærker, at stillingsfortegnelsen for GD MARE er i overensstemmelse med målsætningen om en årlig nedskæring af stillinger på 1 % under hensyntagen til omfordelinger; noterer sig, at selv om prognoserne for 2016 indebærer en nedskæring, vil de ikke i væsentlig grad hæmme GD MARE's aktiviteter;

18.  glæder sig over samarbejdet om menneskelige ressourcer mellem GD MARE og Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (AEPME), hvor sidstnævnte forvalter visse dele af EHFF, herunder den integrerede havpolitik, overvågning og videnskabelig rådgivning og viden; opfordrer Kommissionen til at uddybe dette konstruktive samarbejde;

19.  opfordrer Rådet til at fastholde størrelsen af de administrative bevillinger under udgiftsområde 2 og 5 på det niveau, der anmodes om i budgetforslaget;

Den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension

20.  mener, at bevillingerne til bæredygtige fiskeripartnerskabsaftaler bør behandles som ikke-opdelte bevillinger, idet en budgetforpligtelse, efter validering, vil blive efterfulgt af en betaling med det samme beløb;

21.  anmoder GD MARE om at foretage en præcis overvågning af sektorstøtten, herunder udarbejdelse af detaljerede matricer i overensstemmelse med de indikatorer, der er foreslået i programredegørelserne;

22.  mener, at de bevillinger, som Kommissionen anmoder om, er tilstrækkelige og nødvendige for at nå de ambitiøse mål for den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension;

EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA)

23.  noterer sig bevillingerne til Fiskerikontrolagenturet; beklager tabet af en stilling i stillingsfortegnelsen; foreslår derfor, at budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) forhøjes, således at det kan varetage de nye opgaver, der følger af den nye grundforordning om den fælles fiskeripolitik; er af den opfattelse, at den foreslåede forhøjelse kan dække udgifterne til personale, drift og it-støtte;

24.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at genoptage dialogen om bevillingerne til EU-agenturerne i forbindelse med revisionen af den fælles fiskeripolitik;

EHFF

25.  minder om, at fristen for støtteberettigelse for udgifter, som modtagere af støtte fra Den Europæiske Fiskerifond (EFF) har afholdt, er den 31. december 2015; mener, at medlemsstaterne i 2016 vil anmode om godtgørelse af nogle af disse udgifter; noterer sig de betalingsbevillinger, der er anmodet om i budgetforslaget til EFF. mener, at disse bør være tilstrækkelige;

26.  opfordrer indtrængende de berørte medlemsstater til at gøre deres yderste for at sikre, at alle operationelle programmer (OP’er), som er omhandlet i artikel 17, 18 og 19 i EHFF, er valideret senest den 31. december 2015; mener, at de beløb, der er opført i budgetforslaget på budgetposterne 11 06 60, 11 06 61, 11 06 62 og 11 06 63 er i overensstemmelse med behovene, dog med undtagelse af budgetpost 11 06 62 01 om videnskabelig rådgivning og viden, hvor den drastiske nedskæring i betalingerne, især i sammenligning med 2015, forekommer urimelig, og mener, at beløbene bør genopføres på 2015-niveau;

Gennemsigtighed

27.  anmoder om, at Kommissionen straks og derefter hvert år sender Parlamentet en opfølgningsoversigt over alle forpligtelser og betalinger opdelt efter medlemsstat for at sikre overholdelse af lofterne i EHFF;

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

28.  støtter alle igangværende pilotprojekter eller forberedende foranstaltninger relateret til fiskeri og mener, at deres gennemførelse bør sikres via tilstrækkelig finansiering; noterer sig anmodningerne om betalingsbevillinger til projekter og foranstaltninger, der er opført på budgetpost 11 06 77 03, 11 06 77 06, 11 06 77 07, 11 06 77 08 og 11 06 77 09; opfordrer Rådet til at tage hensyn til nye pilotprojekter, der støttes af Parlamentet.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

3.9.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

14

4

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

José Blanco López, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Francisco José Millán Mon

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Enrique Calvet Chambon, Axel Voss

16.9.2015

UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget

til Budgetudvalget

om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016

(2015/2132(BUD))

Ordfører for udtalelse: Bogdan Andrzej Zdrojewski

FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.   glæder sig over, at Kommissionens forslag til det almindelige budget for 2016 opererer med en intensivering af EU's støtte til et symbolladet mobilitetsprogram som Erasmus+, hvilket er i overensstemmelse med Kommissionens tilsagn om at øge de studerendes mobilitet fra de nuværende 10 % til 20 % inden årtiets udgang;

2.   minder om, at Parlamentet konsekvent har givet sin fulde opbakning til, at kultur- og medieprogrammer modtager fyldestgørende finansiering, i betragtning af deres vigtige rolle med hensyn til at støtte de kulturelle og kreative brancher; glæder sig derfor over forhøjelsen i forhold til 2015-budgettet til programmet Kreativt Europa, inklusive multimedietiltag, idet det samtidig udtrykker forbehold vedrørende den administrative opdeling mellem kultur- og mediedelene; beklager imidlertid, at Rådet har skåret ned på finansieringen af dette program, idet dette vil kunne sende et signal til EU-borgerne om, at det undervurderer kulturens værdi som en drivkraft for økonomisk vækst og personlig udvikling;

3.   går stærkt ind for den foreslåede forhøjelse til "Europa for Borgerne"; mener, at den af Rådet foreslåede nedskæring på forpligtelser og betalinger er politisk uberettiget, idet dette program er af vital betydning for medborgerdeltagelse i den demokratiske proces i Europa og er et centralt instrument for deltagerdemokrati i EU;

4.   beklager dybt, at der er blevet skåret forholdsvist mere i budgetterne for programmer under udgiftsområde 3, der vedrører kultur og medborgerskab såsom "Et Kreativt Europa" og "Europa for Borgerne", end for andre programmers vedkommende, både hvad angår forpligtelser og betalinger;

5.   påpeger, at det – eftersom iværksættelsen af garantifaciliteten for de kulturelle og kreative sektorer inden for rammerne af programmet "Et Kreativt Europa" efter planen skal finde sted i 2016 – er nødvendigt at tildele fonden tilstrækkeligt med midler i det første år af gennemførelsen med henblik på at sikre en effektiv begyndelse;

6.   minder om, at investeringer i uddannelser og de kulturelle og kreative brancher såvel som i forskning bør inkluderes i EFSI, eftersom disse udgør en nøglefaktor for social inddragelse, der sidenhen omsættes i investeringsbeslutninger og bæredygtig økonomisk vækst og – på længere sigt – i konkurrenceevne;

7.  fremhæver den positive rolle, som udfyldes af paneuropæiske netværk bestående af lokale og nationale medier såsom Euranet Plus, og opfordrer til en budgetforhøjelse for at sikre de igangværende aktiviteter og for at konsolidere stabile rammer for finansieringen af det fremtidige Euranet Plus;

8.  gør med bekymring opmærksom på, at Kommissionen ikke har sikret nogen margen for yderligere bevillinger eller pilotprojekter eller forberedende foranstaltninger under udgiftsområde 3, og heller ikke for videreførelsen af yderst vellykkede pilotprojekter/forberedende foranstaltninger; understreger betydningen af pilotprojekter/forberedende foranstaltninger som redskaber til fastlæggelse af politiske prioriteringer og indførelse af nye initiativer, der måske kan blive til faste EU-aktiviteter og -programmer, og opfordrer til afsøgning af måder, hvorpå der kan skabes muligheder for pilotprojekter/forberedende foranstaltninger under udgiftsområde 3;

9.   påpeger generelt, at den reducerede finansiering af EU-programmer på kultur- og uddannelsesområdet samt forsinkelserne i afslutningen af kontrakter og i udbetalinger mellem myndigheder og støttemodtagere bringer Kommissionens fulde gennemførelse af programmerne i fare og underminerer borgernes tillid til EU-institutionerne og disses troværdighed.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

15.9.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

4

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Petra Kammerevert, Rikke Karlsson, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Fernando Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Yana Toom, Helga Trüpel, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Paul Nuttall, Hermann Winkler

4.9.2015

UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

til Budgetudvalget

om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016

(2015/2132(BUD))

Ordfører for udtalelse: Péter Niedermüller

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over forhøjelsen af midlerne til Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (AMIF) med 31,2 % i forpligtelser og 35 % i betalinger sammenlignet med 2015; mener, at denne forhøjelse bidrager til behovet for at sikre en retfærdig og gennemsigtig fordeling af midlerne mellem AMIF's forskellige målsætninger; mener, at EU’s støtte til modtagelse og integration af migranter og asylansøgere bør forhøjes væsentligt, i modsætning til den nuværende situation, hvor man prioriterer grænsekontrol og andre dyre sikkerhedsforanstaltninger, som f.eks. administrativ tilbageholdelse, som ikke har bevist deres effektivitet og ofte er i strid med migranternes rettigheder; opfordrer Kommissionen til primært at afsætte yderligere ressourcer til specifikke øremærkede foranstaltninger til de medlemsstater, der frivilligt træffer foranstaltninger rettet mod modtagelse og integration af migranter og asylansøgere; mener at det er nødvendigt at oprette separate budgetposter, der dækker AMIF's fire specifikke målsætninger og en budgetpost for nødflytningsordningen;

2.  mener, at den nuværende flygtningekrise viser behovet for at sikre et betydeligt budgetmæssigt råderum og beredskab i 2016-budgettet, med henblik på at muliggøre en hurtigere og mere omfattende støtte til de medlemsstater, som modtager flest flygtninge, sammen med støtte til medlemsstaterne i forbindelse med deres modtagelse og integration af flygtninge;

3.  glæder sig over forhøjelsen for ISF, da grænsesikring og sikkerhed er centrale spørgsmål for EU, herunder dagsordenen om øget sikkerhed og det europæiske center for bekæmpelse af terrorisme;

4.  mener, at det er nødvendigt med en mere langsigtet tilgang i forbindelse med eftersøgnings- og redningsoperationer i stedet for den nuværende ad hoc-baserede beslutningstagning; foreslår derfor en ny budgetpost til EU's eftersøgnings- og redningsfond for at dække udgifterne til disse operationer;

5.  støtter forslaget om at anvende fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af en del af nødflytningsordningen, men mener, at loftet for udgiftsområde 3 skal forhøjes yderligere for at sætte EU i stand til at opfylde sine forpligtelser inden for asyl og migration; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at revidere FFR under midtvejsevalueringen i 2017;

6.  mener, at det er nødvendigt at forhøje bevillingerne for alle agenturerne på området retlige og indre anliggender i betragtning af de særlige udfordringer på dette politiske område og det stadigt stigende antal opgaver til disse agenturer; minder om, at disse agenturer skal udføre nye opgaver i forbindelse med mekanismerne til flytning og genbosættelse af flygtninge, eftersøgnings- og redningsaktioner på havet, gennemførelse af det fælles europæiske asylsystem, og de seneste afgørelser og strategier, der sigter mod at bekæmpe terrorisme og organiseret kriminalitet, herunder internetkriminalitet og smugling af migranter; mener, at Frontex, Europol, EASO og Eurojust har brug for mere personale end foreslået af Kommissionen;

7.  glæder sig over den foreslåede forhøjelse af bevillingerne til Frontex, da det giver mulighed for en forlængelse af Triton- og Poseidon-operationerne; foreslår, at der oprettes en særskilt budgetpost for disse fælles operationer under Frontex for at øge deres gennemsigtighed;

8.  mener, at en sammenhængende europæisk indsats med hensyn til eftersøgnings- og redningsaktioner i Middelhavet skal være uafhængig af opgaverne med grænseforvaltning og -kontrol og udformes som en særskilt opgave; foreslår derfor en ny budgetpost til EU's eftersøgnings- og redningsfond for at styrke og støtte medlemsstaternes eftersøgnings- og redningsoperationer;

9.  understreger, at Kommissionen yderligere og mere detaljeret bør redegøre for de budgetmæssige virkninger af de foranstaltninger, der præsenteres som en del af den europæiske dagsorden om sikkerhed, navnlig med hensyn til Europol og dens beslægtede opgaver på områderne bekæmpelse af terrorisme, organiseret kriminalitet eller internetkriminalitet; understreger behovet for at sikre et tilstrækkeligt budget og antal ansatte til Europol i 2016 med henblik på at sætte den i stand til effektivt at udføre sine opgaver, navnlig for så vidt angår det nye europæiske center for bekæmpelse af terrorisme, der skal oprettes i Europol-regi;

10.  opfordrer Kommissionen til at øge midlerne til forebyggende foranstaltninger og foranstaltninger til bekæmpelse af voldelig radikalisering som en del af den europæiske dagsorden om sikkerhed, navnlig gennem netværket til bevidstgørelse om radikalisering og dets kommende ekspertisecenter; understreger endnu en gang betydningen af sådanne foranstaltninger i kampen mod terrorisme og voldelig ekstremisme;

11.  opfordrer til en styrkelse af EMCDDA i lyset af den planlagte vedtagelse af forordningen om nye psykoaktive stoffer, der giver EMCDDA flere opgaver;

12.  understreger behovet for at øge budgettet for ligebehandlings- og ligestillingspolitikkerne; opfordrer til, at der afsættes specifikke midler til at tackle den voksende antisemitisme, islamofobi, afrofobi og romafjendtlighed i medlemsstaterne; opfordrer navnlig til, at Unionen støtter projekter med sigte på styrkelse af kvinders og pigers stilling i de berørte samfund.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

3.9.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

38

6

7

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Andrejs Mamikins, Elly Schlein, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

10.7.2015

UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

til Budgetudvalget

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016

(2015/2132(BUD))

Ordfører for udtalelse: Danuta Maria Hübner

FORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over Kommissionens foreslåede forhøjelse af bevillingerne til udgiftsområde 3 med 9,75 % i forpligtelsesbevillinger og 17,1 % i betalingsbevillinger i forhold til 2015-budgettet; bemærker, at denne forhøjelse ikke er uventet, da den kun afspejler de nye behov i de flerårige programmer, som er ved at overgå til en fase, hvor gennemførelsen sker med fuld hastighed; bemærker, at Kommissionen ikke har afsat nogen margen til uforudsete behov i udgiftsområde 3 og foreslår anvendelse af 124 mio. EUR fra fleksibilitetsinstrumentet for at reagere på den nuværende asyl- og migrationskrise;

2.  glæder sig navnlig over den foreslåede forhøjelse i programmet "Europa for Borgerne" med 4,1 % forpligtelsesbevillinger og 30 % i betalingsbevillinger sammenlignet med 2015-budgettet, idet dette program er af afgørende betydning for borgernes deltagelse i den demokratiske proces i Europa;

3.  glæder sig over, at der er yderligere midler til kommunikationsforanstaltninger, der svarer til en forhøjelse på 8,9 % i forpligtelsesbevillinger og 11,28 % i betalingsbevillinger sammenlignet med 2015-budgettet, idet dette omfatter aktioner, som Kommissionen iværksætter for at nå ud til Europas borgere, vinde deres tillid og fremme deres forståelse af Unionens politik og aktivitetsområder;

4.  advarer Rådet mod enhver form for ubegrundede nedskæringer inden for områderne medborgerskab og kommunikation, idet disse programmer er afgørende for at skabe en forbindelse mellem Europas borgere baseret på forståelse og tillid;

5.  anser det europæiske borgerinitiativ (ECI) for at være et centralt instrument til participatorisk demokrati i EU og mener, at det er beklageligt, at Europas borgere stadig står over for betydelige hindringer med at udøve deres ret til at igangsætte et sådant initiativ; fastholder, at synligheden af dette instrument forbedres ved, at det opføres på en særlig budgetpost under programmet "Europa for Borgerne" og sammen med dets underliggende kommunikationsstrategi udstyres med tilstrækkelige midler til at nå dets mål og lette borgernes adgang til dette værdifulde instrument for participatorisk demokrati;

6.  insisterer med hensyn til Parlamentets budget på, at der skal sikres tilstrækkelige midler til kommunikationsprogrammer, der fremmer samspillet mellem borgerne og informerer dem om Parlamentets aktiviteter, og at foranstaltninger til udveksling af oplysninger med de nationale parlamenter styrkes.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

6.7.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

18

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Claudia Tapardel, Josep-Maria Terricabras

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Viviane Reding, Helmut Scholz

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Ashley Fox

16.9.2015

UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

til Budgetudvalget

om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016

(2015/2132(BUD))

Ordfører for udtalelse: Barbara Matera

FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  minder om den fælles erklæring fra de tre institutioner om, at de årlige budgetprocedurer, der anvendes for FFR 2014-2020, vil integrere kønsspecifikke elementer, hvor det er relevant; understreger, at ligestilling mellem kønnene bør indgå som et horisontalt princip i alle Unionens politikker, og at kønsanalyse og kønsbudgettering bør blive en integreret del af budgetproceduren i alle dens faser, herunder projekter, definitioner, gennemførelse, overvågning og evaluering; opfordrer derfor til en bred gennemførelse af kønsbudgetteringen, herunder en vurdering fra Revisionsretten af gennemførelsen af Unionens almindelige budget ud fra et kønsperspektiv;

2.  opfordrer til, at der indføres "kønsbudgettering" i EU's strategier med henblik på mere effektiv fremme af ligestilling mellem kønnene; understreger, at det er nødvendigt at øremærke øget finansiering til bekæmpelse af alle former for vold og diskrimination mod kvinder og piger;

3.  fremhæver, at der for at fremme jobs, vækst og investeringer, hvilket er en central prioritering i budgetforslaget for 2016, skal sættes særligt fokus på forbedring af kvinders status på virksomheds-, videnskabs-, uddannelses- og arbejdsmarkedet for bedre at udnytte de eksisterende kompetencer og den eksisterende ekspertise, samtidig med at der opnås ligestilling mellem kvinder og mænd, navnlig for så vidt angår den lønforskel mellem mænd og kvinder, som stadig findes; gentager sin opfordring til at anvende de europæiske struktur- og investeringsfonde og Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer til at nå dette mål;

4.  fremhæver, at der hvad angår underrepræsentationen af kvinder blandt iværksættere bør sættes særligt fokus på kvinder i alle ordninger, der sigter mod at støtte iværksættere og iværksætteri, og at kvindelige iværksætteres adgang til finansiering, herunder mikrofinansiering, skal lettes;

5.  fremhæver betydningen af at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden i Europa ved at tildele ungdomsbeskæftigelsesinitiativet ekstra ressourcer; understreger, at det er nødvendigt under dette initiativ at støtte unge kvinder, som kan støde på kønsspecifikke hindringer, så de får et kvalitetspræget tilbud om beskæftigelse, videreuddannelse, læreplads eller praktikplads;

6.  opfordrer til, at der bevilges midler fra Unionens fonde til at tilskynde kvindelige videnskabsfolk og forskere til at påbegynde og gå videre med deres karrierer og dermed øge kvinders deltagelse i denne sektor;

7.  opfordrer til, at der bevilges midler fra Unionens fonde til fremme af kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene;

8.  gentager sin opfordring til, at Daphne-programmets profil holdes så synlig om muligt; bemærker, at programerklæringen for programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab ikke nævner navnet Daphne; kræver en forhøjelse af den relative andel af de økonomiske midler, der bevilges til resultaterne af det Daphne-specifikke mål under programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab;

9.  anmoder Kommissionen om at arbejde på at sikre gennemsigtig information om de foranstaltninger, der udvælges til finansiering, således at der gives mulighed for en ordentlig kontrol af gennemførelsen af det særlige mål om forebyggelse og bekæmpelse af vold;

10.  kræver reel budgetmæssig gennemsigtighed for så vidt angår de midler (ESF, Progress, Daphne), der tildeles ligestillingspolitikkerne;

11.  gentager sin opfordring til, at der oprettes et EU-overvågningscenter for kønsbaseret vold under Det Europæiske Ligestillingsinstitut (EIGE), og at dets stillingsfortegnelse i dette øjemed udvides med én stilling, iberegnet en tilsvarende forhøjelse af EIGE's budget.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

15.9.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Malin Björk, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Krisztina Morvai, Angelika Niebler, Maria Noichl, Margot Parker, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Biljana Borzan, Ildikó Gáll-Pelcz, Sylvie Goddyn, Constance Le Grip

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Michel Reimon

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

13.10.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

7

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Michał Marusik, Louis Michel, Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Massimo Paolucci

 • [1]  EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.
 • [2]  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
 • [3]  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
 • [4]  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
 • [5]  Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(2015)0061.
 • [6]  Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(2015)0172.
 • [7]  Vedtagne tekster P8_TA(2015)0263.
 • [8]  Europa-Parlamentets beslutning af 29. april 2015 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2013 (C7-0296/2011 – 2011/2015(DEC)).
 • [9]  Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1304/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 470).
 • [10]  Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2013 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 (Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0437).
 • [11]  Europa-Parlamentets beslutning af 22. oktober 2014 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015 (Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0036).
 • [12]  Europa-Parlamentets beslutning af 29. april 2015 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2016 (Vedtagne tekster, P7_TA(2015)0172).
 • [13]  -67 stillinger i 2014, -47 stillinger i 2015 og -57 stillinger i 2016;
 • [14]  bemærker, at denne reduktion, eftersom der ikke er truffet en politisk afgørelse om at medtage de politiske grupper i beregningen, finder anvendelse på Generalsekretariatets del af stillingsfortegnelsen (referencenummer for stillinger (1 %): -57)
 • [15]  Europa-Parlamentets beslutning af 29. april 2015 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelserne om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion IV – Revisionsretten (Vedtagne tekster P8_TA(2015)0124).
 • [16]  COM(2009)0215.
 • [17]    Jf. Kommissionens beretning af 3. juni 2015 med titlen "Sammenfatning af Kommissionens resultater på forvaltningsområdet i 2014" (COM(2015)0279), punkt 2.4.