Διαδικασία : 2015/2132(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0298/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0298/2015

Συζήτηση :

PV 27/10/2015 - 10
CRE 27/10/2015 - 10

Ψηφοφορία :

PV 28/10/2015 - 7.2
CRE 28/10/2015 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0376

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 480kWORD 529k
15.10.2015
PE 567.773v02-00 A8-0298/2015(Μέρος 1)

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

(11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD))

Μέρος 1: Πρόταση ψηφίσματος

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητές: José Manuel Fernandes (τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή)

Gérard Deprez (άλλα τμήματα)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 (11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2016(6),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 24 Ιουνίου 2015 (COM(2015)0300),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 4 Σεπτεμβρίου 2015 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 17 Σεπτεμβρίου 2015 (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2016(7),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, της 23ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης: άμεσα επιχειρησιακά, δημοσιονομικά και νομικά μέτρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση (COM(2015)0490),

–  έχοντας υπόψη τις διορθωτικές επιστολές αριθ. 1/2016 (COM(2015)0317) και 2/2016 COM(2015)0513 στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 88 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0298/2015),

Τμήμα III

Γενική επισκόπηση

1.  τονίζει ότι στην ανάγνωση του προϋπολογισμού 2016 από το Κοινοβούλιο αποτυπώνονται πλήρως οι πολιτικές προτεραιότητες που εγκρίθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία στα προαναφερθέντα ψηφίσματά του της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές και της 8ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο· υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω προτεραιότητες συνίστανται στο να επιδειχθεί αλληλεγγύη τόσο εντός της Ένωσης όσο και προς τα έξω, ειδικότερα σε μία αποτελεσματική αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης, καθώς και στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της δημιουργίας αξιοπρεπούς απασχόλησης και απασχόλησης ποιότητας και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας σε ολόκληρη την Ένωση·

2.  τονίζει ότι η Ένωση αντιμετωπίζει σήμερα διάφορες σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ιδίως την πρωτοφανή μεταναστευτική και προσφυγική κρίση· είναι πεπεισμένο ότι πρέπει να αναπτυχθούν οι απαραίτητοι χρηματοοικονομικοί πόροι στον προϋπολογισμό της Ένωσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πολιτικές προκλήσεις και να δοθεί η δυνατότητα στην Ένωση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην εν λόγω κρίση, κατεπειγόντως και κατά προτεραιότητα· κατανοεί ότι για τη μεταναστευτική και την προσφυγική κρίση δεν μπορεί να υπάρξει λύση μόνον με τη διάθεση χρηματοοικονομικών πόρων και ότι είναι αναγκαία μία περιεκτική προσέγγιση για να επιληφθεί κανείς τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής διάστασης της κρίσης· θεωρεί ότι σε εξαιρετικές περιστάσεις απαιτούνται έκτακτα μέτρα και ότι χρειάζεται ισχυρή πολιτική δέσμευση για να εξασφαλιστούν νέες πιστώσεις για τον σκοπό αυτό·

3.  επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο έχει ευθύς εξ αρχής δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη μετανάστευση και τους πρόσφυγες στον προϋπολογισμό του 2016· υπενθυμίζει τις παλαιότερες δηλώσεις του σύμφωνα με τις οποίες η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών βρίσκεται στο σημείο όπου συναντώνται η εσωτερική και η εξωτερική αλληλεγγύη και ότι θα πρέπει επίσης να κινητοποιηθούν εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα, σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, για να αντιμετωπισθούν τα βαθύτερα αίτια των προβλημάτων ενώπιον των οποίων ευρίσκεται η Ένωση· υπενθυμίζει τα κείμενα υφισταμένων κοινών συνθηκών και συμφωνιών, όπως είναι το κεκτημένο Σένγκεν και ο κανονισμός του Δουβλίνου, και την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με δεσμευτικό μηχανισμό μετεγκατάστασης λόγω κρίσης (COM(2015)0450

4.  αποφασίζει, συνεπώς, να υποβάλει πάραυτα περιεκτική δέσμη τροπολογιών αυξάνοντας το σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) κατά 1 161 εκατομμύρια ευρώ τόσο στον Τομέα 3 (Ασφάλεια και Ιθαγένεια) όσο και στον Τομέα 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο), για να δοθεί μια πρώτη απάντηση στη μεταναστευτική κρίση· τονίζει ότι, όσον αφορά την εσωτερική διάσταση της κρίσης, οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου ήδη ενσωματώνουν πλήρως και ευθυγραμμίζουν τις δύο δέσμες μέτρων για τη μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο, ενώ προτείνουν πρόσθετες αυξήσεις για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και τους οργανισμούς της ΕΕ στον τομέα αυτό· επισημαίνει, όσον αφορά την εξωτερική διάσταση, ορισμένες πρόσθετες ενισχύσεις που στοχεύουν ειδικά προγράμματα στον Τομέα 4, όπως είναι ο ευρωπαϊκός μηχανισμός γειτονίας, ο μηχανισμός αναπτυξιακής συνεργασίας, η ανθρωπιστική βοήθεια και ο μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας·

5.  υπογραμμίζει ωστόσο ότι οι εν λόγω τροπολογίες θα πρέπει να εξεταστούν παράλληλα με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 2/2016 της Επιτροπής, η οποία αναμένεται να περιλαμβάνει, εκτός από τη δεύτερη δέσμη μέτρων για τη μετεγκατάσταση, τα πρόσθετα μέτρα που προβλέπονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Σεπτεμβρίου 2015· εκφράζει τη λύπη του, διότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν έχουν περισσότερο χρόνο για να εξετάσουν την καταλληλότητα αυτής της διορθωτικής επιστολής, αλλά κατανοεί την ανάγκη να υπάρξει απόκριση πάραυτα και την τεράστια πίεση χρόνου· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο προσυπογράφει πλήρως αυτά τα νέα μέτρα και προτίθεται να υπερασπιστεί τη χρηματοδότησή τους μέσω νέων πιστώσεων ακόμη και υψηλότερων από το επίπεδο που προτείνεται στη δική του θέση επί του προϋπολογισμού 2016·

6.  αποφασίζει να αναλάβει επίσης δράση όσον αφορά την τρέχουσα κρίση που πλήττει τους ευρωπαίους γεωργούς, ιδίως στον γαλακτοκομικό τομέα, και να ενσωματώσει ήδη στη θέση του για τον προϋπολογισμό 2016 τα ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ έκτακτα μέτρα στήριξης που εξήγγειλε η Επιτροπή· ευελπιστεί ότι η διορθωτική επιστολή αριθ. 2/2016 της Επιτροπής θα επιτρέψει να προσδιοριστούν οι ακριβείς γραμμές του προϋπολογισμού που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο αυτό· χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής να μεταφέρει αχρησιμοποίητες πιστώσεις του αποθεματικού για την κρίση από τον προϋπολογισμό 2015 στον προϋπολογισμό 2016, σημειώνει δε ότι αυτά τα μη δαπανηθέντα ποσά θα χρησιμοποιηθούν για επιστροφές στους δικαιούχους αμέσων ενισχύσεων όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013·

7.  αναγνωρίζει ότι πρέπει να καταβληθεί πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στην οικονομία της Ένωσης με την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης της οικονομίας και των ποιοτικών θέσεων εργασίας· τονίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν εν προκειμένω οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας· ενισχύει ως εκ τούτου το πρόγραμμα COSME κατά 16,5 εκατομμύρια ευρώ· αποφασίζει επίσης να προτείνει νέες αναλήψεις υποχρεώσεων το 2016 για τη συνέχιση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (YEI), της οποίας ολόκληρο το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης χρησιμοποιήθηκε εμπροσθοβαρώς τα έτη 2014-2015· αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή του προγράμματος αυτού στην καταπολέμηση της ανεργίας και είναι αποφασισμένο να εξασφαλίσει ότι διατίθενται οι απαραίτητες πιστώσεις για να αποφευχθεί χρηματοδοτικό κενό στην εκτέλεσή του· εγκρίνει, ως εκ τούτου, αύξηση κατά 473,2 εκατομμύρια ευρώ για το 2016, η οποία αντιστοιχεί στην αρχική δόση που προβλεπόταν για την YEI σε ετήσια βάση·

8.  επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης δεν θα πρέπει να χρηματοδοτεί νέες πρωτοβουλίες σε βάρος των υφιστάμενων ενωσιακών προγραμμάτων και πολιτικών και να αγνοεί ήδη ανειλημμένες πολιτικές δεσμεύσεις· αναγνωρίζει και επιβεβαιώνει πλήρως την ευρεία πολιτική και χρηματοδοτική στήριξη στην έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) αλλά παράλληλα προτίθεται να τηρήσει τη δέσμευση που ανέλαβε στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το ΕΤΣΕ, ήτοι να ελαχιστοποιήσει στο μέγιστο τον αντίκτυπο στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και στη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού· προτείνει, ως εκ τούτου, να αντισταθμιστούν πλήρως οι περικοπές που επήλθαν σε αυτά τα δύο προγράμματα - λόγω της τροφοδότησης του Ταμείου Εγγυήσεων για το ΕΤΣΕ - το 2016 (1 326 εκατομμύρια ευρώ), για να καταστεί δυνατόν τα προγράμματα αυτά να επιτύχουν πλήρως τους στόχους που συμφωνήθηκαν πριν από μόλις δύο έτη με την έγκριση των αντίστοιχων νομικών βάσεων·

9.  τονίζει ότι έχει σημασία να τηρηθεί πλήρως η κοινή δήλωση για το σχέδιο πληρωμών 2015- 2016 που συμφωνήθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, σύμφωνα με την κοινή δέσμευση για μείωση των συσσωρευμένων εκκρεμών απαιτήσεων πληρωμής για τα προγράμματα συνοχής της χρονικής περιόδου 2007-2013 σε περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι τα τέλη του 2016· επικρίνει εν προκειμένω το ότι οι προτεινόμενες από το Συμβούλιο περικοπές είναι σε ευθεία αντίθεση προς αυτό το σχέδιο πληρωμών· τονίζει πέραν τούτων την ανάγκη να αποφευχθεί στο μέλλον αυτή η μη βιώσιμη συσσώρευση πληρωμών και καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις προς τον σκοπό αυτό· θεωρεί, για τον λόγο αυτόν, ότι οι ανάγκες για απρόβλεπτες πληρωμές θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν με νέες πιστώσεις και ότι η εμπροσθοβαρής χρηματοδότηση ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ το 2016 για την Ελλάδα θα πρέπει συνεπώς να προέλθει από διαθέσιμες πιστώσεις στο πλαίσιο του ανώτατου ορίου πληρωμών του ΠΔΠ· τονίζει την πάγια θέση του ότι οι πληρωμές που απορρέουν από αναλήψεις υποχρεώσεων που κινητοποιούνται δυνάμει του μέσου ευελιξίας υπολογίζονται υπεράνω και πέραν αυτού του ανωτάτου ορίου·

10.  αποκαθιστά όλες τις πιστώσεις που περιέκοψε το Συμβούλιο στο σχέδιο προϋπολογισμού (563,6 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 1 421,8 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών)· αδυνατεί να κατανοήσει τη λογική πίσω από τις προτεινόμενες περικοπές, για παράδειγμα τις περικοπές στο «Ορίζων 2020» και το CEF, δύο προγράμματα που ήδη πλήττονται από τις αναδιατάξεις προς το ΕΤΣΕ, και εκείνες στην αναπτυξιακή πολιτική και την πολιτική γειτονίας, ιδίως υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων· εκφράζει ανησυχία, διότι προτείνοντας αυτές τις σημαντικές περικοπές στο σχέδιο προϋπολογισμού το Συμβούλιο εν πολλοίς αγνοεί την προστιθέμενη αξία που αναντίρρητα έχει ο προϋπολογισμός της Ένωσης· αμφισβητεί, εν πάση περιπτώσει, τη δήλωση του Συμβουλίου ότι στόχος του ήταν οι γραμμές του προϋπολογισμού με χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης ή ικανότητα απορρόφησης πόρων, διότι τούτο δεν θεμελιώνεται από τα πραγματικά αριθμητικά στοιχεία εκτέλεσης και αγνοεί τους διαφορετικούς τρόπους εκτέλεσης ορισμένων προγραμμάτων·

11.  συμπεραίνει ότι, με σκοπό την επαρκή χρηματοδότηση των εν λόγω επιτακτικών αναγκών και λαμβάνοντας υπόψη τα πολύ στενά περιθώρια του ΠΔΠ το 2016, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα που προβλέπονται στον κανονισμό για το ΠΔΠ όσον αφορά την ευελιξία, περιλαμβανομένης της πλήρους κινητοποίησης του μέσου ευελιξίας· αναμένει ότι το Συμβούλιο θα συμμεριστεί αυτή την προσέγγιση και ότι θα επιτευχθεί εύκολα συμφωνία στο στάδιο της συνδιαλλαγής, παρέχοντας τη δυνατότητα στην Ένωση να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να ανταποκριθεί στις επικείμενες προκλήσεις· τονίζει εν προκειμένω ότι ολόκληρο το βάσει του ΠΔΠ περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων από το 2015 θα πρέπει να κινητοποιηθεί ευθύς όταν θα πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις· αναμένει την επίτευξη εκ των προτέρων συμφωνίας με το Συμβούλιο και την Επιτροπή επ' αυτού·

12.  υπενθυμίζει την κοινή δήλωση των τριών θεσμικών οργάνων της Ένωσης στο πλαίσιο της πολιτικής συμφωνίας για το ΠΔΠ ότι οι ετήσιες διαδικασίες του προϋπολογισμού θα ενσωματώνουν, όπου είναι σκόπιμο, στοιχεία που αντανακλούν τη διάσταση του φύλου· τονίζει ότι η ένταξη του παράγοντα φύλο στον κύριο κορμό δραστηριοτήτων θα πρέπει να διέπει ως διατομεακή αρχή τις πολιτικές της Ένωσης και ζητεί να εφαρμόζεται συνολικά η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού· χαιρετίζει επιπροσθέτως τα πρώτα βήματα στην κατεύθυνση περιβαλλοντικού προσανατολισμού του προϋπολογισμού της Ένωσης· επισημαίνει την ανάγκη να προχωρήσει περαιτέρω αυτή η διεργασία με σκοπό να επιτευχθούν οι συμφωνηθέντες στόχοι δαπανών σε σχέση με το κλίμα και το περιβάλλον·

13.  καθορίζει το συνολικό ποσό των πιστώσεων για το 2016 σε 157 427,5 εκατομμύρια ευρώ για τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 146 459,5 εκατομμύρια ευρώ για τις πιστώσεις πληρωμών·

Υπο-τομέας 1α – Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

14.  επικρίνει το ότι και πάλι φέτος ο Τομέας 1α πλήττεται σοβαρά από τις περικοπές του Συμβουλίου με μείωση κατά 140,9 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 435,4 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών σε σύγκριση με το ΣΠ· τονίζει ότι περίπου οι μισές από τις περικοπές αυτές αφορούν το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζων 2020», γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα περαιτέρω μείωση για το πρόγραμμα αυτό το 2016, αφού μέρος των πιστώσεών του είχε ανακατανεμηθεί στο ΕΤΣΕ·

15.  υπογραμμίζει ότι για λόγους συνεκτικής προσέγγισης διάφορες περικοπές που επέφερε το Συμβούλιο με τη δικαιολογία της χαμηλής ικανότητας απορρόφησης σε πολλά προγράμματα του Τομέα 1α τον Ιούνιο 2015 πρέπει τώρα να αντιστραφούν λόγω του έντονου ρυθμού εκτέλεσης που παρατηρήθηκε στα εν λόγω προγράμματα τον Σεπτέμβριο 2015· σημειώνει ότι πρόκειται για γενική τάση, σύμφωνη με τον κύκλο ζωής των εν λόγω προγραμμάτων· αποφασίζει συνεπώς να επαναφέρει το επίπεδο του ΣΠ για τις γραμμές στις οποίες επέφερε περικοπές το Συμβούλιο, τόσο σε αναλήψεις υποχρεώσεων όσο και σε πληρωμές·

16.  σύμφωνα με τις προτεραιότητές του για το 2016, Απασχόληση, Επιχειρήσεις, Επιχειρηματικότητα, και μετά από προσεκτική αξιολόγηση της ικανότητας απορρόφησης μέχρι στιγμής, αποφασίζει να προτείνει, παράλληλα με την πλήρη αντιστάθμιση των σχετικών με το ΕΤΣΕ περικοπών για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και την CEF, ορισμένες επιλεκτικές αυξήσεις πάνω από το επίπεδο του ΣΠ για τα προγράμματα COSME, «Ορίζων 2020», EaSI και Erasmus +·

17.  τονίζει ειδικότερα ότι η εμπροσθοβαρής χρησιμοποίηση των πιστώσεων για το COSME την περίοδο 2014-2015 έχει αποδειχθεί πραγματικά επωφελής με δεδομένο τη σταθερή αύξηση της ζήτησης για στήριξη των ΜΜΕ όσον αφορά την πρόσβαση σε αγορές και τη χρηματοδότηση κατά τα τελευταία χρόνια· αντιτίθεται κατά συνέπεια στη μείωση των πιστώσεων για το COSME στο ΣΠ σε σύγκριση με το 2015 και αποφασίζει να τις αυξήσει πάνω από το ΣΠ για το εν λόγω πρόγραμμα· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή έχει ήδη επισημάνει την ανεπάρκεια των χρηματοδοτικών μέσων COSME για τα έτη 2015, 2016 και 2017, γεγονός που καταδεικνύει το χάσμα μεταξύ των διαθέσιμων αναλήψεων υποχρεώσεων και την αναμενόμενη ζήτηση· στο πλαίσιο του COSME, ζητεί την ουσιαστική ενίσχυση των πιστώσεων για το πρόγραμμα Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες, δεδομένου ότι οι διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν για να καλύψουν την σημαντική ζήτηση για συμμετοχή·

18.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει το χρηματοοικονομικό άχθος που προκαλούν τέλη και επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβληθούν στο πλαίσιο των υποχρεωτικών διαδικασιών πιστοποίησης και αδειοδότησης· παροτρύνει την Επιτροπή να αποτιμήσει δεόντως τον αντίκτυπο που έχουν αυτά τα κόστη στην ανταγωνιστικότητα των βιομηχανικών επιχειρήσεων και των μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων·

19.  αποφασίσει να αυξήσει πάνω από το ΣΠ τις πιστώσεις για τους τρεις οργανισμούς χρηματοπιστωτικής εποπτείας (EBA, EIOPA και ESMA) καθώς και για τον ACER με σκοπό να τους παράσχει επαρκείς πόρους για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων καθηκόντων τους·

20.  επιβεβαιώνει την υποστήριξή του προς το πρόγραμμα ITER και δεσμεύεται να εξασφαλίσει την κατάλληλη χρηματοδότηση· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του σχετικά με τις ενδεχόμενες περαιτέρω καθυστερήσεις και το πρόσθετο κόστος του προγράμματος αυτού καθώς και τις σχετικές δυνητικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Ένωσης· εκφράζει, ως εκ τούτου, τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν ήταν σε θέση να αξιολογήσει το επίπεδο των πιστώσεων του ITER το 2016 σε σύγκριση με το επικαιροποιημένο σχέδιο και χρονοδιάγραμμα πληρωμών, το οποίο πρόκειται να υποβληθεί στο Συμβούλιο του ITER μόλις τον Νοέμβριο 2015· αναμένει, ωστόσο, ότι το εν λόγω αναθεωρημένο σχέδιο θα παρέχει επαρκή στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι οι συστάσεις του Κοινοβουλίου, όπως διατυπώθηκαν στο σχετικό ψήφισμα για την απαλλαγή 2013(8), έχουν ληφθεί δεόντως υπόψη και ότι η οικονομική ευρωστία και η αποτελεσματικότητα των δαπανών θα είναι εξασφαλισμένη· προτίθεται να θέσει το θέμα αυτό στη συνδιαλλαγή για τον προϋπολογισμό 2016· πέραν τούτων εμμένει στην ανάγκη για πλήρη διαφάνεια σχετικά με τη χρήση των συνεισφορών από τη Σύντηξη για Ενέργεια στο πρόγραμμα ITER· ζητεί έναν αρμόζοντα μηχανισμό λογοδοσίας που να παρέχει σαφή επισκόπηση του ποσού χρηματοδοτικών πόρων που έχουν χορηγηθεί στο διεθνές έργο και να αποτιμά την αποτελεσματική χρησιμοποίησή τους·

21.  διαθέτει μέρος των πιστώσεων για την τυποποίηση των χρηματοοικονομικών εκθέσεων και των λογιστικών ελέγχων και ζητεί να υλοποιηθούν οι συστάσεις της έκθεσης Maystadt αναφορικά με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας για θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (EFRAG), ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό επίσης την επιρροή της Ένωσης στον καθορισμό διεθνών λογιστικών προτύπων·

22.  ως εκ τούτου, αυξάνει το επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών για τον Τομέα 1α πάνω από το ΣΠ κατά 1 405,5 εκατομμύρια ευρώ και 491,5 εκατομμύρια ευρώ αντιστοίχως (περιλαμβανομένων των δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών), υπερβαίνοντας έτσι το ανώτατο όριο για τις αναλήψεις υποχρεώσεων κατά 1 316,9 εκατομμύρια ευρώ, που θα χρηματοδοτηθούν με όλα τα διαθέσιμα μέσα όσον αφορά την ευελιξία στον κανονισμό για το ΠΔΠ μετά την εξάντληση των διαθέσιμων περιθωρίων·

Υπο-τομέας 1β – Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

23.  αποδοκιμάζει τις περικοπές που πρότεινε το Συμβούλιο ύψους 3,1 εκατομμυρίων ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων και, το σημαντικότερο, 220,1 εκατομμυρίων ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών στον υποτομέα 1β, περιλαμβανομένων των γραμμών ολοκλήρωσης· καλεί το Συμβούλιο να εξηγήσει πώς οι περικοπές αυτές είναι συμβατές με τον στόχο, αφενός, της μείωσης των συσσωρευμένων απλήρωτων λογαριασμών και, αφετέρου, της αποφυγής αρνητικών επιπτώσεων και άσκοπων καθυστερήσεων για την υλοποίηση των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020· υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής αντιπροσωπεύει τη βασική επενδυτική πολιτική της Ένωσης που αποσκοπεί στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ μέσω της ενίσχυσης της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής· υπογραμμίζει ότι μέσα όπως το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής ή η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων είναι καθοριστικά για την προώθηση της σύγκλισης, την άμβλυνση του χάσματος ανάπτυξης και τη στήριξη για τη δημιουργία ποιοτικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας·

24.  σημειώνει την προκαταρκτική αποτίμηση της Επιτροπής, με βάση τις πλέον πρόσφατες προβλέψεις των κρατών μελών, ότι η υλοποίηση των προγραμμάτων στον τομέα της πολιτικής για τη συνοχή πιθανότατα να καθυστερήσει το 2016· ανησυχεί ιδιαίτερα διότι κάθε σημαντική υποχρησιμοποίηση των πιστώσεων κατά το τρίτο έτος εφαρμογής του νέου κύκλου Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία τα προγράμματα θα πρέπει να έχουν εξεύρει ρυθμό πλήρους λειτουργίας, όχι μόνον θα έχει αρνητική συνέπεια όσον αφορά την έγκαιρη επίτευξη αποτελεσμάτων στην πράξη, αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει σε σοβαρή πίεση στις πληρωμές τα επόμενα έτη, με πιθανή ανασύσταση της συσσώρευσης ανεξόφλητων λογαριασμών· προτρέπει τα κράτη μέλη τα οποία αφορούν οι καθυστερήσεις να προχωρήσουν ταχέως στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των εν λόγω καθυστερήσεων στην εκτέλεση, όπως μέσω του έγκαιρου ορισμού αρχών για προγράμματα και του μη πολλαπλασιασμού και της απλούστευσης των σε επίπεδο κράτους μέλους διοικητικών διαδικασιών· σύμφωνα με το σχέδιο πληρωμών ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εξέλιξη των πληρωμών του Τομέα 1β που σχετίζονται με την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, μεταξύ άλλων μέσω λεπτομερών, τακτικά επικαιροποιούμενων προβλέψεων που θα συζητούνται σε ειδικές προς τούτο διοργανικές συναντήσεις, και να διατυπώνει τις δέουσες προτάσεις, εάν κρίνεται αναγκαίο·

25.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή δεν έχει προτείνει πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων το 2016, λόγω της εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησής της τα έτη 2014-2015· αποφασίζει, σύμφωνα με τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(9), ο οποίος προβλέπει τη δυνατότητα συνέχισης, να παράσχει στην Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων 473,2 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, ήτοι ποσό που αντιστοιχεί στην αρχική ετήσια δόση που είχε προβλεφτεί για το πρόγραμμα αυτό· είναι πεπεισμένο ότι η χρηματοδότηση για το σημαντικό αυτό πρόγραμμα, το οποίο καλύπτει μία από τις πλέον πιεστικές προκλήσεις της Ένωσης, δεν θα πρέπει να σταματήσει το 2015· υπογραμμίζει ότι η πρόσθετη χρηματοδότηση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσει το πρόγραμμα, βοηθώντας ούτως περισσότερους νέους στην αναζήτηση αξιοπρεπούς και μόνιμης απασχόλησης· προτρέπει τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιταχυνθεί η εκτέλεση της πρωτοβουλίας, προς άμεσο όφελος των νέων Ευρωπαίων· παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τα χρηματοδοτούμενα από την Ένωση μέτρα προς καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται χάρη στα εν λόγω μέτρα·

26.  λαμβάνοντας υπόψη τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, αυξάνει τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τον Τομέα 1β κατά 482,7 εκατομμύρια ευρώ και τις πιστώσεις πληρωμών κατά 1 164 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το ΣΠ, υπερβαίνοντας έτσι το ανώτατο όριο για αναλήψεις υποχρεώσεων κατά 467,3 εκατομμύρια ευρώ που θα χρηματοδοτηθούν με κάθε διαθέσιμο μέσο όσον αφορά την ευελιξία στον κανονισμό για το ΠΔΠ·

Τομέας 2 – Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι

27.  σημειώνει ότι το Συμβούλιο μείωσε επίσης τις πιστώσεις του Τομέα 2 κατά 199,9 εκατομμύρια ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων και 251,1 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών, συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας και του προγράμματος LIFE· θεωρεί ότι η διορθωτική επιστολή για τη γεωργία θα πρέπει να παραμείνει η βάση για οιαδήποτε αξιόπιστη αναθεώρηση των πιστώσεων του ΕΓΤΕ· επαναφέρει τα επίπεδα του ΣΠ αναλόγως·

28.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την παρουσίαση από την Επιτροπή συνολικής δέσμης μέτρων έκτακτης ανάγκης ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ για την υποστήριξη των ευρωπαίων αγροτών, ιδίως στον γαλακτοκομικό τομέα εν μέσω μείωσης των τιμών βασικών προϊόντων και μεγαλύτερης παραγωγής γάλακτος· τονίζει ότι οι συνέπειες είναι πιο σοβαρές σε απομακρυσμένες περιοχές όπου η κοινωνικοοικονομική σημασία του γαλακτοκομικού τομέα είναι αναμφισβήτητη· ενσωματώνει το ποσό αυτό στην ανάγνωσή του ως δείγμα υποστήριξης προς την ανακοίνωση της Επιτροπής και προσβλέπει στην πλήρη ένταξή του στο πλαίσιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής βάσει της διορθωτικής επιστολής· υπογραμμίζει ότι η εν λόγω δέσμη μέτρων θα πρέπει να προστεθεί στο φάσμα μέτρων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ζημιών και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων που έχει στους ευρωπαίους αγρότες το ρωσικό εμπάργκο στα γεωργικά προϊόντα, δεδομένου ότι η Ρωσία είναι μέχρι τούδε ο δεύτερος πιο σημαντικός προορισμός των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων της Ένωσης·

29.  τονίζει την αύξηση των καθηκόντων που ανατίθενται στην Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας· ως εκ τούτου, επαναφέρει το επίπεδο των πιστώσεων του προϋπολογισμού του 2015 για επιστημονικές συμβουλές και γνώση στον τομέα της αλιείας λόγω της σημασίας της συλλογής δεδομένων στη λήψη των αποφάσεων, και ενισχύει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (ΕΥΕΑ) προς στήριξη του ρόλου που διαδραματίζει όσον αφορά τον συντονισμό και την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής·

30.  αυξάνει συνεπώς τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 510,6 εκατομμύρια ευρώ και τις πιστώσεις πληρωμών κατά 520,7 εκατομμύρια ευρώ (περιλαμβανομένων των δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών), και αφήνει περιθώριο 647 εκατομμύρια ευρώ κάτω από το ανώτατο όριο για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων του Τομέα 2·

Τομέας 3 – Ασφάλεια και ιθαγένεια

31.  υπενθυμίζει ότι στο ΣΠ προβλέπονται ενισχύσεις στον τομέα της ασφάλειας και της μετανάστευσης, μεταξύ άλλων 150 εκατομμύρια ευρώ για την μετεγκατάσταση 40 000 ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, στοιχείο που οδηγεί την Επιτροπή να υπερβεί το ανώτατο όριο για τον τομέα αυτόν κατά 124 εκατομμύρια ευρώ και να προτείνει την αντίστοιχη κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο έχει συμφωνήσει επί της αρχής της κινητοποίησης του μέσου ευελιξίας για τον σκοπό αυτό· σημειώνει πάντως ότι χρειάζεται να υπάρξει μακρόπνοο σχέδιο χρηματοδότησης για ανταπόκριση στην προσφυγική κρίση και θεωρεί ότι του θέματος αυτού επίσης θα επιληφθεί κανείς μέσω της αναθεώρησης του ΠΔΠ·

32.  αποφασίζει, με γνώμονα τις τρέχουσες, έκτακτες ροές μεταναστών και προσφύγων, να επικεντρώσει τις ενισχύσεις του στην τροφοδότηση του ΤΑΜΕ· υποστηρίζει θερμά στο πλαίσιο αυτό τη δεύτερη δέσμη ύψους 780 εκατομμυρίων ευρώ για τη μετεγκατάσταση επιπρόσθετων 120 000 ατόμων· αποφασίζει να ενσωματώσει τους απαραίτητους πόρους στην ανάγνωσή του και να ευθυγραμμίσει την πρώτη δέσμη μέτρων για τη μετεγκατάσταση με την δεύτερη προσθέτοντας 20 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση των εξόδων μεταφοράς (500 ευρώ ανά μετανάστη στην Ιταλία και την Ελλάδα)· εγκρίνει πρόσθετη αύξηση ύψους 79 εκατομμυρίων ευρώ για γενική ενίσχυση του ΤΑΜΕ· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλισθούν επίσης επαρκείς δυνατότητες χρηματοδότησης για το ΤΑΜΕ τα προσεχή έτη· υπενθυμίζει ότι το σημείο 17 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 επιτρέπει αύξηση άνω του 10 % στο ποσό που προβλέπεται για την όλη διάρκεια ενός προγράμματος όταν ανακύπτουν νέες, αντικειμενικές, μακρόπνοες συνθήκες·

33.  σημειώνει ότι αυτά τα μέτρα είναι μόνον ένα πρώτο βήμα προς την πλήρη υλοποίηση της αρχής της αλληλεγγύης επί της οποίας βασίζεται η Ένωση· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να υλοποιήσουν πλήρως τα σχέδια που προτάθηκαν στις 23 Σεπτεμβρίου 2015 και να δείξουν σαφή προσήλωση στον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως δηλώνεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τονίζει πόσο σημαντική είναι η αρμόζουσα χρηματοδότηση των επιχειρήσεων επαναπατρισμού σύμφωνα με τον Χάρτη και την αρχή της μη επαναπροώθησης για να επιτευχθεί αποτελεσματική πολιτική επιστροφής που να προλαμβάνει και να μειώνει την παράτυπη μετανάστευση· υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η παροχή στήριξης στους πρόσφυγες κοντά στις πατρίδες τους και η διευκόλυνση των διαδικασιών για τη χορήγηση ασύλου στα κράτη μέλη·

34.  τέλος αποφασίζει να ενισχύσει με συνολικό ποσό 26 εκατομμυρίων ευρώ τους εξαρτημένους οργανισμούς με καθήκοντα που σχετίζονται με τη μετανάστευση, με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) να λαμβάνει τη μεγαλύτερη αύξηση ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ πάνω από το ποσό του ΣΠ· υπενθυμίζει ότι αυτή η υπηρεσία διαδραματίζει κεντρικό, συντονιστικό ρόλο στην υλοποίηση των προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας και καλείται διαρκώς περισσότερο να παράσχει βοήθεια σε κράτη μέλη που τη χρειάζονται·

35.  επιδοκιμάζει την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Σεπτεμβρίου 2015 και τα αντίστοιχα μέτρα που αποτυπώνονται στη διορθωτική επιστολή 2/2016, συγκεκριμένα 600 εκατομμύρια ευρώ πρόσθετης χρηματοδότησης έκτακτης ανάγκης για τα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο· εκφράζει την ικανοποίησή του, διότι η Επιτροπή έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στον τομέα αυτό και με την πράξη της αυτή επιβεβαιώνει την προσέγγιση που υιοθέτησε το Κοινοβούλιο στην ανάγνωσή του· είναι πρόθυμο να εξετάσει περαιτέρω ενισχύσεις κατά τη διάρκεια της συνδιαλλαγής·

36.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το Συμβούλιο μειώνει τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 25,1 εκατομμύρια ευρώ και τις πιστώσεις πληρωμών κατά 33,6 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με το ΣΠ· πιστεύει ότι οι μειώσεις αυτές θέτουν σε κίνδυνο την ορθή εκτέλεση των προγραμμάτων και των δράσεων που υπάγονται στον Τομέα 3· υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι μολονότι ορισμένες από τις προτεινόμενες περικοπές μπορεί να φαίνονται ήσσονος σημασίας, χρειάζεται να έχει κανείς κατά νου το σχετικά μικρό μέγεθος πολλών σημαντικών και πολύτιμων προγραμμάτων, στοιχείο που τα καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτα στις περικοπές· αποφασίζει συνεπώς να επαναφέρει το επίπεδο του ΣΠ

37.  επιπλέον κρίνει αναγκαίο, δεδομένου του καθοριστικού τους ρόλου στην υποστήριξη των πολιτιστικών και δημιουργικών κλάδων που αντιπροσωπεύουν βασικές ευρωπαϊκές αξίες, να αυξήσει συνολικά κατά 10,5 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με το ΣΠ τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τα επιμέρους προγράμματα για τον πολιτισμό και τα μέσα ενημέρωσης, περιλαμβανομένων των ενεργειών πολυμέσων, και για τον Μηχανισμό Εγγυήσεων για τον Πολιτιστικό και τον Δημιουργικό Τομέα (CCSGF) που προβλέπονται για το 2016 και τα οποία προορίζονται να επιλύσουν το κρίσιμο ζήτημα της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και οργανώσεις στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα·

38.  θεωρεί επίσης προτεραιότητα να ενισχυθεί το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» με 1,5 εκατομμύριο ευρώ καθώς και να τροποποιηθεί η ονοματολογία του προϋπολογισμού του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες», δημιουργώντας χωριστή γραμμή για την εκτέλεση της πρωτοβουλίας ευρωπαίων πολιτών (ECI)·

39.  σημειώνει ότι η ανάγνωσή του (περιλαμβανομένων των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών) υπερβαίνει το ανώτατο όριο του Τομέα 3 κατά 1 055,1 εκατομμύρια ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων, εκ των οποίων 931,1 εκατομμύρια ευρώ πάνω από το ΣΠ, με ταυτόχρονη αύξηση των πιστώσεων πληρωμών κατά 586,5 εκατομμύρια ευρώ· προτείνει ως εκ τούτου να κινητοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα στο ΠΔΠ με σκοπό να χρηματοδοτηθεί η δέσμη των ενισχύσεων που συνδέονται με τη μετανάστευση·

Τομέας 4 – Η Ευρώπη στον κόσμο

40.  επισημαίνει το γεγονός ότι από όλους τους τομείς ο Τομέας 4 υπέστη τις μεγαλύτερες περικοπές από το Συμβούλιο τόσο σε αναλήψεις υποχρεώσεων (-163,4 εκατομμύρια ευρώ) όσο και σε πληρωμές (-450,4 εκατομμύρια ευρώ)· σημειώνει με έκπληξη ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας (συγκεκριμένα φτώχεια και ασφάλεια στις χώρες της Μεσογείου), ο Μηχανισμός Αναπτυξιακής Συνεργασίας (περιλαμβανομένου του θεματικού στόχου μετανάστευσης και ασύλου) και ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (παρά το γεγονός ότι οι υποψήφιες χώρες φιλοξενούν μεγάλο αριθμό προσφύγων ή βρίσκονται σε μείζονες μεταναστευτικές οδούς) περιλαμβάνονται στους μηχανισμούς που επλήγησαν περισσότερο· υπογραμμίζει ότι η προσέγγιση αυτή έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με τις δηλώσεις του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με το θεματολόγιο για τη μετανάστευση, σχετικά με την προσφυγική κρίση και σχετικά με τη συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης·

41.  στο πλαίσιο αυτό, αποφασίζει να επαναφέρει το επίπεδο των πιστώσεων που προβλέπονται από το ΣΠ· σημειώνει ότι η κατάσταση πληρωμών του Τομέα 4 εξακολουθεί να αποτελεί ζήτημα ιδιαίτερης ανησυχίας λόγω της μετακύλισης σημαντικού όγκου ανεξόφλητων λογαριασμών και της τεχνητής μετάθεσης συμβατικών υποχρεώσεων για την αντιμετώπιση συνεχών ανεπαρκών προβλέψεων πληρωμών στον προϋπολογισμό· επαναβεβαιώνει, ως εκ τούτου, ότι οι αυξήσεις των πιστώσεων πληρωμών που προτείνονται από την Επιτροπή ήταν απλώς αναγκαίες, μολονότι η άνευ προηγουμένου μεταναστευτική και προσφυγική κρίση έχει εν τω μεταξύ επιβάλει πρόσθετες προκλήσεις για την εξωτερική δράση της Ένωσης·

42.  συμπληρώνει τη δέσμη τροπολογιών σχετικά με τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση εγκρίνοντας στοχευμένες ενισχύσεις στις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων κατά πρώτο και κύριο λόγο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (+178,1 εκατομμύρια ευρώ) αλλά και για τον Μηχανισμό Αναπτυξιακής Συνεργασίας (+26,6 εκατομμύρια ευρώ), την Ανθρωπιστική Βοήθεια (+26 εκατομμύρια ευρώ), τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (+11,2 εκατομμύρια ευρώ), τον Μηχανισμό Συμβολής στη Σταθερότητα και την Ειρήνη (+12,6 εκατομμύρια ευρώ) και το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (+1 εκατομμύριο ευρώ)· ενώ υποστηρίζει, όπου κρίνεται απαραίτητο, τον επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων εντός αυτών των προγραμμάτων προς αντιμετώπιση των πλέον επικαίρων προκλήσεων, τονίζει ότι τούτο δεν πρέπει να οδηγήσει σε μείωση των προσπαθειών που σχετίζονται με τους αρχικούς στόχους των αντιστοίχων νομικών βάσεων με κίνδυνο αποσταθεροποίησης της περιοχής της Ευρωπαϊκής Γειτονίας ή άλλων σχετικών περιοχών· επαναλαμβάνει την ανάγκη να υιοθετηθεί μια περιεκτική και βασιζόμενη στα ανθρώπινα δικαιώματα προσέγγιση, που να συνδέει τη μετανάστευση με την ανάπτυξη της οικονομίας και να αποσκοπεί στην ένταξη των νομίμων μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία και ανάληψη δέσμευσης με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης για να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά η παρούσα μεταναστευτική κρίση, ειδικότερα να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες των εκτοπισμένων σε τρίτες χώρες στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης· θεωρεί συνεπώς τις εν λόγω ενισχύσεις απαραίτητες για τη χρηματοδότηση πρόσθετων πρωτοβουλιών, πέραν των αρχικών στόχων των αντίστοιχων νομικών βάσεων·

43.  σημειώνει ότι το Περιφερειακό Καταπιστευματικό Ταμείο της Ένωσης για την Κρίση στη Συρία και το Καταπιστευματικό Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης για τη σταθερότητα και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης και των εκτοπισμένων ατόμων στην Αφρική δημιουργήθηκαν διότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης δεν έχει ούτε την απαιτούμενη ευελιξία ούτε τους πόρους για να καθίσταται δυνατή μία ταχεία και περιεκτική απόκριση στην κρίση· τονίζει ότι χρειάζεται να εξευρεθεί μία περισσότερο ολιστική λύση στην επανεξέταση/αναθεώρηση του ΠΔΠ σχετικά με το πώς να καταστεί η στήριξη από τον προϋπολογισμό της Ένωσης για ανθρωπιστική βοήθεια και ανάπτυξη περισσότερο αποτελεσματική και περισσότερο άμεσα διαθέσιμη και πώς να τη συνδυάζει κανείς με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και τη σε διμερή βάση βοήθεια που παρέχουν τα κράτη μέλη· ζητεί οι επιπρόσθετες πιστώσεις για τα προγράμματα που εμπίπτουν στον Τομέα 4 να χρησιμοποιηθούν ειδικότερα προς αύξηση της χρηματοδότησης στα δύο καταπιστευματικά ταμεία καθώς και για την άμεση βοήθεια μέσω της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος· καλεί τα επί μέρους κράτη μέλη να μετατρέψουν σε πράξη τα λόγια τους και να παράσχουν τις απαραίτητες πρόσθετες συνεισφορές για να είναι αντίστοιχες προς τη χρηματοδότηση από την Ένωση που συνδέεται με τα καταπιστευματικά ταμεία και να κλείσουν το κενό χρηματοδότησης που παρατηρείται στις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· σημειώνει ότι η δεξαμενή έργων που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από τα καταπιστευματικά ταμεία αποδυναμώνει περαιτέρω το επιχείρημα του Συμβουλίου για μια εικαζόμενη έλλειψη ικανότητας απορρόφησης πόρων στον Τομέα 4·

44.  ενισχύει κατά 40 εκατομμύρια ευρώ το κονδύλιο του προϋπολογισμού για την υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας και την χρηματοοικονομική συνδρομή προς την Παλαιστίνη και την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες της Παλαιστίνης στη Μέση Ανατολή (UNRWA)· σημειώνει ότι η UNRWA διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη στήριξη του αυξανόμενου αριθμού των Παλαιστινίων προσφύγων που πλήττονται άμεσα από την κρίση στη Συρία, γεγονός που αποτελεί πρόσθετη επιβάρυνση για την υπηρεσία αυτή· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τα κενά χρηματοδότησης της UNRWA και ζητεί οι εν λόγω πρόσθετες πιστώσεις να διοχετευθούν στο Γενικό Ταμείο της προς στήριξη της βασικής εκπαίδευσης, της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών·

45.  υπενθυμίζει ότι προς ελάφρυνση των βλαβερών χρονίων επιπτώσεων που προέρχονται από την ανθρωπιστική κρίση είναι ουσιαστικής σημασίας για να εξασφαλίζεται ότι τα παιδιά που πλήττονται από αυτές παραμένουν στην εκπαίδευση· συνεπώς αυξάνει τη χρηματοδότηση προς στήριξη της εκπαίδευσης στον προϋπολογισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας ώστε να αντιστοιχεί στο 3 % αντί του 1 %, με στόχο να φθάσει στο κατώφλι 4 % έως το 2019·

46.  εγκρίνει μια συμβολική ενίσχυση του προϋπολογισμού της ΚΕΠΠΑ για τη στήριξη οιασδήποτε πρωτοβουλίας αποσκοπεί να καταστήσει τη μετανάστευση ειδικό συστατικό στοιχείο των μη στρατιωτικών αποστολών της ΚΠΑΑ, ενώ παρέχει πλήρη στήριξη στη στρατιωτική αποστολή EUNAVFOR Med που αποσκοπεί στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων·

47.  εκτιμά την εν εξελίξει διεργασία προβληματισμού που διεξάγεται στους κόλπους της ΕΥΕΔ σχετικά με το μέλλον των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ και τη σχέση τους με την ΕΥΕΔ· θεωρεί ότι οιαδήποτε αλλαγή στη γραμμή του προϋπολογισμού για τους ειδικούς εντεταλμένους της ΕΕ θα πρέπει να επέλθει μόνο μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διεργασίας προβληματισμού·

48.  κρίνει απαραίτητη την αύξηση των πιστώσεων στη γραμμή του προϋπολογισμού για την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα (+2 εκατομμύρια ευρώ) για να υπάρξει αποφασιστικής σημασίας συμβολή στη συνέχιση και εντατικοποίηση της αποστολής της Επιτροπής για τους Αγνοουμένους στην Κύπρο και να παρασχεθεί στήριξη στη δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά (TCCH), προάγοντας ούτως την εμπιστοσύνη και συμφιλίωση μεταξύ των δύο κοινοτήτων·

49.  υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου, η οποία συνήφθη κατά την 9η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ θα απαιτήσει αυξημένη χρηματοδοτική στήριξη για τις ολιγότερο ανεπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες· τονίζει την ανάγκη να καταβληθούν συντονισμένες προσπάθειες μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών όσον αφορά τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να αποφευχθούν η μείωση των πιστώσεων που προορίζονται για τη Βοήθεια για το Εμπόριο και τις πολυμερείς πρωτοβουλίες καθώς και οι παρατυπίες σε σχέση με τη συνεργασία με ορισμένους εταίρους, οι οποίες οδηγούν σε μείωση της αποτελεσματικότητας των δαπανών και για να εξασφαλιστεί ότι η Συμφωνία για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου ευνοεί την ανάπτυξη·

50.  αποφασίζει, μαζί με τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, να εξαντλήσει το περιθώριο των 261,3 εκατομμυρίων ευρώ που παραμένει στο ΣΠ κάτω από το ανώτατο όριο για τον Τομέα 4 σε αναλήψεις υποχρεώσεων και να μην προχωρήσει περαιτέρω προς το παρόν· αυξάνει επίσης τις πιστώσεις πληρωμών κατά 132,5 εκατομμύρια ευρώ· προσβλέπει σε μια εποικοδομητική συνδιαλλαγή με βάση τις εν λόγω τροπολογίες, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη διορθωτική επιστολή 2/2016· τονίζει, ωστόσο, ότι το ανώτατο αυτό όριο μπορεί να είναι ανεπαρκές δεδομένου ότι έχει καθοριστεί αρκετά πριν από τις σημαντικές εξελίξεις στην Ουκρανία, τη Συρία, την Τυνησία και γενικότερα στο σύνολο των γειτονικών χωρών, στη Μέση Ανατολή και την Αφρική· ζητεί, ως εκ τούτου, την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού του αποθεματικού έκτακτης βοήθειας και παραμένει ανοικτό σε οιαδήποτε περαιτέρω κινητοποίηση των διατάξεων ευελιξίας που προβλέπονται στο ΠΔΠ για την αντιμετώπιση της εξωτερικής διάστασης της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης·

Τομέας 5 - Διοίκηση· Άλλοι τομείς - Δαπάνες διοικητικής και ερευνητικής υποστήριξης

51.  επισημαίνει ότι οι περικοπές του Συμβουλίου στον τομέα αυτό ανέρχονται σε 31,2 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 19,3 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τον διοικητικό προϋπολογισμό της Επιτροπής, ιδίως τα κτήριά της, τον εξοπλισμό, και κυρίως το προσωπικό της, ως συνέπεια της αύξησης της κατ’ αποκοπή περικοπής σε 4,3 %· δεν βλέπει καμία αιτιολόγηση για την ανάγνωση του Συμβουλίου και υπενθυμίζει ότι, μετά από σταθερή συγκράτηση τα τελευταία χρόνια, οι διοικητικές δαπάνες που πρότεινε η Επιτροπή για το 2016 διατηρήθηκαν κοντά στο αναμενόμενο επίπεδο του πληθωρισμού, δηλαδή σταθερές σε πραγματικές τιμές και ότι η Επιτροπή εφαρμόζει συνεχή μείωση του προσωπικού της·

52.  θεωρεί επιπλέον τις περικοπές αυτές αυθαίρετες δεδομένης της προβλεψιμότητας των δαπανών αυτού του είδους που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε συμβατικές υποχρεώσεις, και δεδομένου του πολύ υψηλού ποσοστού εκτέλεσης, όπως ανέφερε η Επιτροπή· σημειώνει ειδικότερα ότι η πλήρωση των θέσεων του πίνακα προσωπικού της Επιτροπής έφτασε σε επίπεδο ρεκόρ την 1η Απριλίου 2015 με 97,8% των θέσεων να έχουν στην πράξη καλυφθεί· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι επιπροσθέτως, σε άλλους τομείς εκτός από τον Τομέα 5, το Συμβούλιο περιέκοψε τις δαπάνες διοικητικής και ερευνητικής υποστήριξης κατά 28 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, μολονότι οι δαπάνες αυτές είναι καίριας σημασίας για την εξασφάλιση της επιτυχίας των προγραμμάτων στους διάφορους τομείς πολιτικής της Ένωσης·

53.  αποφασίζει συνεπώς να επαναφέρει το ΣΠ σε όλες τις γραμμές δαπανών διοικητικής και ερευνητικής υποστήριξης σε τομείς πολιτικής και σε όλες τις γραμμές του Τομέα 5 στις οποίες επέφερε μειώσεις το Συμβούλιο, καθώς και να εγκρίνει περιορισμένο αριθμό μικρών ενισχύσεων·

54.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι ο συνδυασμένος προϋπολογισμός της Επιτροπής Εποπτείας της OLAF και της Γραμματείας της εμφαίνεται σε χωριστό κονδύλιο του προϋπολογισμού OLAF για το 2016·

Οργανισμοί

55.  προσυπογράφει, εν είδει γενικού κανόνα, τις εκτιμήσεις της Επιτροπής σχετικά με τις δημοσιονομικές ανάγκες των οργανισμών· σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει ήδη μειώσει σημαντικά τα αρχικά αιτήματα των περισσότερων οργανισμών·

56.  θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι οι περαιτέρω περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών και δεν θα τους επέτρεπαν να επιτελέσουν τα καθήκοντα που τους έχει αναθέσει η νομοθετική αρχή·

57.  αποφασίζει να αυξήσει, στο πλαίσιο της συνολικής δέσμης μέτρων για τη μετανάστευση, τις πιστώσεις για τους κύριους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, Frontex, Ευρωπόλ, Eurojust, eu.LISA, CEPOL και Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για συνολικό ποσό ύψους 26 εκατομμυρίων ευρώ, διότι οι οργανισμοί αυτοί έχουν ζωτική σημασία για την αντιμετώπιση των τρεχόντων πιεστικών προβλημάτων των μεταναστευτικών ροών με αποτελεσματικό τρόπο· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρόσθετες πιστώσεις και τις πρόσθετες 120 θέσεις στον πίνακα προσωπικού των οργανισμών στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2015 και ευελπιστεί ότι η απόφαση αυτή θα έχει επίσης αντίκτυπο στον προϋπολογισμό 2016 καθώς και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών· τονίζει την ταχέως επιδεινούμενη κατάσταση της κρίσης και την τεράστια αύξηση των μεταναστευτικών ροών· προτρέπει την Επιτροπή να παράσχει επικαιροποιημένες και ενοποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες των οργανισμών πριν από τη συνδιαλλαγή για τον προϋπολογισμό· καλεί την Επιτροπή να προτείνει μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική για τις ενέργειες των οργανισμών στο πεδίο δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων: στόχοι, αποστολές, συντονισμός, ανάπτυξη των κομβικών σημείων υποδοχής (hot spots) και οικονομικοί πόροι·

58.  αποφασίζει πέραν τούτων να αυξήσει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 2016 για τους τρεις οργανισμούς χρηματοπιστωτικής εποπτείας, λόγω των πρόσθετων καθηκόντων και της αύξησης του φόρτου εργασίας· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έως το 2017 πρόταση για χρηματοδότηση με βάση έσοδα από τέλη, η οποία θα αντικαταστήσει πλήρως τις τρέχουσες συνεισφορές από τα κράτη μέλη, ως μέσο διασφάλισης της οικονομικής ανεξαρτησίας των ευρωπαϊκών αρχών από τις εθνικές αρχές-μέλη·

59.  αποφασίζει επίσης να αυξήσει τις πιστώσεις για τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, για να υπάρξει καλύτερη αντιστοίχιση των διαθέσιμων πόρων προς τα καθήκοντα των οργανισμών·

60.  δεν μπορεί να αποδεχθεί, ωστόσο, την προσέγγιση της Επιτροπής και του Συμβουλίου όσον αφορά τη στελέχωση των οργανισμών, και, ως εκ τούτου, τροποποιεί ένα σημαντικό αριθμό πινάκων προσωπικού· υπογραμμίζει για μια ακόμη φορά ότι κάθε οργανισμός θα πρέπει να περικόψει 5 % του προσωπικού στη διάρκεια 5ετίας όπως συμφωνήθηκε στη διοργανική συμφωνία, αλλά ότι οι νέες θέσεις που απαιτούνται για την εκπλήρωση πρόσθετων καθηκόντων που απορρέουν από τις νέες πολιτικές εξελίξεις και τη νέα νομοθεσία από το 2013 και μετέπειτα πρέπει να συνοδεύονται από πρόσθετους πόρους και πρέπει να υπολογιστούν εκτός του στόχου μείωσης του προσωπικού στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας·

61.  τονίζει, επομένως, εκ νέου την αντίθεσή του προς την ιδέα της ομάδας ανακατανομής προσωπικού μεταξύ οργανισμών, αλλά επιβεβαιώνει τη βούλησή του να ελευθερώσει θέσεις επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα μεταξύ οργανισμών χάρις στην αύξηση της διοικητικής συνεργασίας ή ακόμη να αναλύσει τις δυνατότητες συγχωνεύσεων, όπου κρίνεται σκόπιμο, και χάρις στην από κοινού επιτέλεση ορισμένων καθηκόντων με την Επιτροπή ή άλλο οργανισμό·

62.  υπογραμμίζει για μια ακόμη φορά ότι θέσεις που χρηματοδοτούνται από τη βιομηχανία δεν έχουν αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της Ένωσης και συνεπώς δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο οιασδήποτε μείωσης του προσωπικού· τονίζει ότι θα πρέπει να αφήνεται στην ευχέρεια του σχετικού οργανισμού να εξισορροπεί τον κυμαινόμενο όγκο εργασίας χωρίς να πληρώνει όλες τις θέσεις που έχει στη διάθεσή του·

63.  τροποποιεί συνεπώς ορισμένους πίνακες προσωπικού των οργανισμών σύμφωνα με τις προτεραιότητες που περιγράφονται ανωτέρω με σκοπό να ευθυγραμμιστεί το προσωπικό προς τα πρόσθετα καθήκοντα, τροποποιεί άλλους πίνακες για να τους ευθυγραμμίσει με μία πραγματική μείωση κατά 5 % σε 5 έτη και να χειριστεί διαφορετικά τις θέσεις που χρηματοδοτούνται με έσοδα από τέλη· υπενθυμίζει ότι η περικοπή 5 % σε 5 έτη θεσπίσθηκε για να μειωθεί το κόστος διοίκησης· τονίζει εν προκειμένω ότι πρόσθετες θέσεις στον πίνακα προσωπικού δεν έχουν αυτομάτως χρηματοδοτικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της Ένωσης καθόσον οι οργανισμοί προβαίνουν σε πλήρωση των θέσεών τους σύμφωνα με τις ανάγκες τους και συνεπώς οι οργανισμοί δεν έχουν πάντοτε όλες τις θέσεις στον πίνακα προσωπικού καλυμμένες·

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες (ΔΣ-ΠΕ)

64.  αποφασίζει, μετά από προσεκτική εξέταση των δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών που έχουν υποβληθεί, όσον αφορά το ποσοστό επιτυχίας εκείνων που βρίσκονται σε εξέλιξη και εξαιρουμένων των πρωτοβουλιών που ήδη καλύπτονται από υπάρχουσες νομικές βάσεις, και λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμοσιμότητα των σχεδίων, να εγκρίνει συμβιβαστική δέσμη με περιορισμένο αριθμό ΔΣ-ΠΕ, δεδομένου επίσης ότι τα περιθώρια που υπάρχουν είναι περιορισμένα·

Πληρωμές

65.  τονίζει για μία ακόμη φορά τη σημασία που έχει το κοινό σχέδιο πληρωμών 2015-2016 που συμφωνήθηκε πριν από τη διαδικασία του προϋπολογισμού από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, το οποίο αντικατοπτρίζει τη δέσμευση των τριών θεσμικών οργάνων να μειώσουν τις συσσωρευμένες εκκρεμείς πληρωμές· σημειώνει ότι τα τρία θεσμικά όργανα συμφώνησαν να συνεργαστούν πλήρως εν όψει της έγκρισης ενός επιπέδου των πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό 2016 που να επιτρέπει την επίτευξη του εν λόγω στόχου, και ότι οι πιστώσεις πληρωμών που ζητούνται για το 2016 υπολογίστηκαν από την Επιτροπή αναλόγως· θεωρεί ότι οιαδήποτε δράση προς διαχείριση του κινδύνου μιας μη βιώσιμης συσσώρευσης θα πρέπει να συνοδεύεται από προσπάθειες να εξασφαλισθεί μια παραγωγικότερη ανταλλαγή γνωμών και να βελτιωθεί το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ αφενός του Συμβουλίου και αφετέρου του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 310 ΣΛΕΕ, ο προϋπολογισμός της Ένωσης πρέπει να είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες·

66.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, παρά τις συγκρατημένες αυξήσεις και τα άνετα περιθώρια που πρότεινε η Επιτροπή, το Συμβούλιο αποφάσισε να μειώσει τις πιστώσεις πληρωμών κατά 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, με στόχο τόσο τις γραμμές δράσεων στη φάση ολοκλήρωσης όσο και τα προγράμματα σε πλήρη εξέλιξη, θέτοντας ούτως σε κίνδυνο τη σταδιακή εξάλειψη του υπερβολικού όγκου εκκρεμών απαιτήσεων πληρωμής· υπενθυμίζει ότι, για τα υπό άμεση διαχείριση προγράμματα, οι ελλείψεις πιστώσεων πληρωμών δεν αντικατοπτρίζονται μόνον στην εξέλιξη του υπερβολικού όγκου εκκρεμών απαιτήσεων πληρωμής αλλά και στις τεχνητές καθυστερήσεις στην εκτέλεση των προγραμμάτων, για παράδειγμα καθυστέρηση στις προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων και/ή στην υπογραφή νέων συμβάσεων·

67.  αποφασίζει να επαναφέρει τις πιστώσεις πληρωμών του ΣΠ για όλες τις γραμμές στις οποίες επέφερε περικοπές το Συμβούλιο, με βάση την υπόθεση ότι τα επίπεδα των πληρωμών που πρότεινε η Επιτροπή στο ΣΠ είναι εκείνα που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου πληρωμών·

68.  ενισχύει, με κατάλληλη αναλογία, τις πιστώσεις πληρωμών για όλες αυτές τις γραμμές που τροποποιούνται όσον αφορά τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τους τομείς που παρουσιάζουν ταχύ ρυθμό εκταμιεύσεων ή υψηλό βαθμό κατεπείγοντος, ήτοι τις γραμμές για το Erasmus +, τα δύο προγράμματα μετεγκατάστασης, την UNRWA και την ανθρωπιστική βοήθεια· αυξάνει τις πιστώσεις πληρωμών κατά 1 επιπλέον δισεκατομμύριο ευρώ για την πλήρη κάλυψη με νέες πιστώσεις της επίσπευσης των πληρωμών στην Ελλάδα· αποφασίζει επίσης, με δεδομένο την εκτέλεση κατά το παρελθόν, να αυξήσει τις πληρωμές για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση·

Άλλα τμήματα

Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

69.  υπενθυμίζει ότι η κατάσταση προβλέψεων του Κοινοβουλίου για 2016 ορίστηκε σε 1 823 648 600 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 1,6 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό 2015· υπενθυμίζει επιπροσθέτως ότι έχουν δεσμευτεί 15 εκατομμύρια ευρώ για επείγουσες επενδύσεις σε μέτρα ασφάλειας και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, οπότε το συνολικό επίπεδο του προϋπολογισμού του για το 2016 ανέρχεται σε 1 838 648 600 ευρώ·

70.  επισημαίνει ότι, από τις 15 Ιουνίου 2015, μετά την έγκριση της κατάστασης προβλέψεων του Κοινοβουλίου για το 2016, έχει δημιουργηθεί μια νέα πολιτική ομάδα και ότι, λόγω αυτών των αλλαγών στην οργάνωση του Κοινοβουλίου, χρειάζονται συμπληρωματικές πιστώσεις για να εξασφαλιστεί ότι όλες οι πολιτικές ομάδες τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης·

71.  αντισταθμίζει πλήρως τις εν λόγω ενισχύσεις μειώνοντας τις πιστώσεις στις γραμμές του προϋπολογισμού για το αποθεματικό για απρόβλεπτα, την αποζημίωση γενικών εξόδων των βουλευτών, την περαιτέρω κατάρτιση, τη διαρρύθμιση των χώρων, την κατανάλωση ενέργειας, την πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — επενδύσεις σε έργα και επίπλωση·

72.  σημειώνει ότι το Προεδρείο στα συμπεράσματά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2015 ενόψει της ανάγνωσης του Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό 2016 προτείνει να μεταφερθούν οι πρόσφατες αποφάσεις του και οι τεχνικές προσαρμογές στον προϋπολογισμό· εγκρίνει τις εν λόγω περιορισμένες τεχνικές αλλαγές που προτείνονται από το Προεδρείο, οι οποίες συνεπάγονται δημοσιονομικά ουδέτερες προσαρμογές των πιστώσεων και του πίνακα προσωπικού, και επικαιροποιεί ορισμένες πτυχές της ονοματολογίας του προϋπολογισμού·

73.  διατηρεί ως εκ τούτου αμετάβλητο το συνολικό επίπεδο του προϋπολογισμού του για το 2016, όπως εγκρίθηκε από την ολομέλεια στις 29 Απριλίου 2015, σε 1 838 648 600 ευρώ·

74.  υπογραμμίζει ότι οι δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων δεν αντιστοιχούν σε διοικητικό έργο· επιβεβαιώνει ότι, για τον λόγο αυτό, το συνολικό επίπεδο του προσωπικού των πολιτικών ομάδων εξαιρείται από τον στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5 % σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν όσον αφορά τα οικονομικά έτη 2014(10), 2015(11) και τις προβλέψεις για το 2016(12)·

75.  υπενθυμίζει ότι για τις πολιτικές ομάδες έχουν παγώσει οι νέες προσλήψεις από το 2012 και ότι οι ανάγκες τους είχαν καλυφθεί μόνον εν μέρει κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη·

76.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να εφαρμόσει το σημείο 27 της διοργανικής συμφωνίας και να μειώσει το προσωπικό του κατά 1 %·

77.  τονίζει ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να επιληφθούν της ανάγκης για έναν χάρτη πορείας προς μία ενιαία έδρα, όπως ζητείται από ευρεία πλειοψηφία του Κοινοβουλίου σε πλείονα ψηφίσματά του, με σκοπό την επίτευξη μακροπροθέσμων εξοικονομήσεων στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Αλλαγές στον πίνακα προσωπικού

78.  μειώνει τον πίνακα προσωπικού της Γενικής Γραμματείας του για το 2016 κατά 57 θέσεις (στόχος μείωσης του προσωπικού κατά 1%) ως εξής: 4 AD14, 13 AD13, 2 AD12, 1 AD9, 2 AD8, 1 AD5, 2 AST11, 1 AST10, 3 AST9, 8 AST8, 7 AST7, 4 AST6, 3 AST5, 2 AST4, 1 AST3, 1 AST1 όσον αφορά τις μόνιμες θέσεις και 2 AST4 όσον αφορά τις έκτακτες· υπενθυμίζει ότι ο δημοσιονομικός αντίκτυπος του μέτρου αυτού έχει ήδη ληφθεί υπόψη στην κατάσταση προβλέψεων·

79.  μετατρέπει, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, 80 μόνιμες θέσεις AST (25 AST11, 10 AST10, 5 AST8, 15 AST7, 5 AST6, 5 AST5, 5 AST4, 5 AST3 και 5 AST2) σε 80 AST/SC1 θέσεις·

80.  προβαίνει στις ακόλουθες τεχνικές διορθώσεις: διαγράφει τρεις θέσεις AST7 και τρεις θέσεις AST6 και προσθέτει έξι θέσεις AST5 και διαγράφει την υποσημείωση αριθ. 1 από τον πίνακα προσωπικού, δεδομένου ότι η σχετική διαδικασία δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο πρόσφατο παρελθόν·

81.  εγκρίνει τη δημιουργία 43 νέων έκτακτων θέσεων (2 AD7, 19 AD5, 5 AST5, 5 AST3 και 12 AST1) και την αναβάθμιση μίας έκτακτης θέσης AD10 σε AD14 για τις πρόσθετες ανάγκες που σχετίζονται με τη δημιουργία της νέας πολιτικής ομάδας·

Μείωση του προσωπικού κατά 5 %

82.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο υλοποιεί τον στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5 % για τρίτο συνεχές έτος, τηρώντας δεόντως το πνεύμα και το γράμμα της διοργανικής συμφωνίας· υπογραμμίζει ότι προς τούτο 171 μόνιμες θέσεις έχουν αφαιρεθεί από τον πίνακα προσωπικού του από το 2014(13)· τονίζει ότι, για να συμμορφωθεί πλήρως προς τον στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5 %, θα πρέπει να προβεί σε άλλες δύο ετήσιες μειώσεις 57 θέσεων(14) έως το 2018·

83.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το σημείο 27 της διοργανικής συμφωνίας, ο στόχος της κατά 5 % μείωσης είναι αντιστάθμιση με όρους προσωπικού που σχετίζεται με την αύξηση του χρόνου εργασίας από 37,5 σε 40 ώρες την εβδομάδα σε σύγκριση με τον πίνακα προσωπικού της 1ης Ιανουαρίου 2013· θεωρεί ότι η μείωση αυτή πρέπει να εφαρμοστεί για ένα σταθερό φόρτο εργασίας και ότι, κατά συνέπεια, νέες αρμοδιότητες και αποστολές πρέπει να εξαιρεθούν από τον υπολογισμό αυτό·

84.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ενίσχυση των προνομίων του και των νέων καθηκόντων του, το Κοινοβούλιο έχει προβεί από το 2013 σε σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές, όπως είναι οι διεργασίες ανάθεσης εντός του οργάνου, για τις οποίες στο μέτρο του δυνατού το προσωπικό προήλθε από εσωτερικές ανακατατάξεις, ενώ νέες θέσεις δημιουργήθηκαν μόνο όπου ήταν απολύτως αναγκαίο· αποφασίζει να αποκλείσει αυτές τις πρόσθετες θέσεις από την προσπάθεια μείωσης του προσωπικού κατά 5 %·

85.  προτρέπει την Επιτροπή, κατά την παρακολούθηση της εφαρμογής του στόχου της μείωσης του προσωπικού από το Κοινοβούλιο, να λάβει υπόψη τα νέα πρόσθετα στοιχεία, όπως ο σταθερός φόρτος εργασίας, η εξαίρεση των πολιτικών ομάδων, η αντιστάθμιση των αναθέσεων εντός του οργάνου με μειώσεις στις γραμμές του προϋπολογισμού για εξωτερικές υπηρεσίες, και τα νέα προνόμια και καθήκοντα·

86.  τονίζει ότι η εφαρμογή της μείωσης του προσωπικού κατά 5 % δεν θα πρέπει να θέσει σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία του Κοινοβουλίου και την άσκηση από το Κοινοβούλιο των βασικών εξουσιών του, ούτε να αλλοιώσει τη νομοθετική αριστεία του ή την ποιότητα των συνθηκών εργασίας για τους βουλευτές και το προσωπικό·

87.  υπενθυμίζει ότι καμία συμφωνία δεν μπορεί να στερήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο την κυρίαρχη ελευθερία αξιολόγησης και την εξουσία τους να λαμβάνουν αποφάσεις κάθε έτος επί του περιεχομένου του προϋπολογισμού·

Λοιπά θέματα που σχετίζονται με το προσωπικό

88.  υπενθυμίζει ότι η ανάγκη για νέες θέσεις στη Γενική Γραμματεία θα πρέπει να καλυφθούν από εσωτερική αναδιάταξη, εκτός εάν η ανάγκη δημιουργίας νέων θέσεων αιτιολογείται και αποδεικνύεται δεόντως·

89.  υπενθυμίζει ότι οιαδήποτε αναδιοργάνωση των κοινοβουλευτικών εργασιών ή των διαδικασιών δεν θα πρέπει να οδηγεί σε επιδείνωση των συνθηκών εργασίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων του προσωπικού ασχέτως θέσης·

90.  επαναλαμβάνει ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής υποστήριξη στους βουλευτές για την εκπλήρωση των κοινοβουλευτικών τους δραστηριοτήτων, απαιτείται μια νέα ισορροπία μεταξύ διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών και τοπικών βοηθών· σημειώνει ότι ο Γενικός Γραμματέας έχει διατυπώσει πρόταση στο Προεδρείο προς επίτευξη αυτού του στόχου· αποδοκιμάζει το ότι έως τώρα το Προεδρείο δεν έχει ακόμη αποφασίσει επ' αυτού· πιστεύει ότι θα πρέπει να τηρηθεί μια μεταβατική περίοδος κατά την υλοποίηση της αναθεώρησης των ισχυόντων κανόνων· αναμένει ότι η τελική απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από τον Ιούλιο 2016 το αργότερο, καταληκτική ημερομηνία της μεταβατικής περιόδου·

91.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να στηρίζει την πολυγλωσσία στο κοινοβουλευτικό έργο μέσω διερμηνείας και μετάφρασης υψηλών προτύπων· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να παρουσιάσει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών τα αποτελέσματα από την ανάλυση και αποτίμηση που δρομολόγησε μετά τη μη επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις νέες συνθήκες εργασίας για τους διερμηνείς (άνοιξη 2015)· αναμένει από τον Γενικό Γραμματέα να χρησιμοποιήσει όλη την ευελιξία που απαιτείται για να εξασφαλίζει υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης υψηλής ποιότητας για τους βουλευτές·

92.  ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να παράσχει λεπτομερή επισκόπηση όλων των θέσεων στο Κοινοβούλιο τα έτη 2014-2016, περιλαμβανομένης της κατανομής των θέσεων κατά υπηρεσία, κατηγορία και τύπο σύμβασης·

Πολιτική ακινήτων

93.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα πρέπει να τηρείται τακτικά ενήμερη σχετικά με νέες εξελίξεις στην πολιτική κτηρίων του Κοινοβουλίου και θα πρέπει να της ζητείται να γνωμοδοτήσει εν ευθέτω χρόνω, ήτοι πριν από τη σύναψη σύμβασης, σχετικά με οιοδήποτε έργο το οποίο έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις· επιβεβαιώνει ότι ο δημοσιονομικός αντίκτυπος όλων των έργων κτηρίων θα εξετάζεται ενδελεχώς εκ του σύνεγγυς·

94.  πιστεύει ότι οι αποφάσεις που σχετίζονται με έργα κτηρίων θα πρέπει να υπόκεινται σε διαφανή διεργασία λήψης αποφάσεων·

95.  επαναλαμβάνει για μία ακόμη φορά το αίτημά του να υποβληθεί η νέα μεσοπρόθεσμη στρατηγική κτηρίων στην Επιτροπή Προϋπολογισμών το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο έως τις αρχές 2016, εγκαίρως για την εκπόνηση της κατάστασης προβλέψεων του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών μία δυνατή μακροπρόθεσμη στρατηγική έως το 2025 νωρίς εκ των προτέρων πριν από την ανάγνωση του προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο το φθινόπωρο 2016·

96.  σημειώνει ότι από το 2014 δεν έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για επενδύσεις στην κατασκευή του κτιρίου Konrad Adenauer (KAD) στο Λουξεμβούργο· υπενθυμίζει ότι στην κατάσταση προβλέψεων 2016 περιλαμβάνονται μόνο πιστώσεις για την κάλυψη έργων και υπηρεσιών που θα πληρωθούν απευθείας από το Κοινοβούλιο, κυρίως για τη διαχείριση του έργου, την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και παροχή συμβουλών· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να εκτιμήσει, πριν το τέλος του τρέχοντος έτους, τα κεφάλαια που δεν χρησιμοποιήθηκαν στον προϋπολογισμό 2015 και να τα δεσμεύσει για το έργο KAD, μέσω αίτησης μεταφοράς πιστώσεων στο τέλος του έτους 2015, προκειμένου να αποφευχθούν στο μέτρο του δυνατού μελλοντικές πληρωμές τόκων που συνδέονται με τα κτήρια·

Δαπάνες των βουλευτών

97.  επαναλαμβάνει την έκκληση για μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την αποζημίωση γενικών εξόδων για τους βουλευτές· καλεί το Προεδρείο του Κοινοβουλίου να εργαστεί για τον καθορισμό ακριβέστερων κανόνων όσον αφορά τη λογοδοσία για τις δαπάνες που εγκρίνονται στο πλαίσιο αυτών των αποζημιώσεων, χωρίς την πρόκληση πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης για το Κοινοβούλιο·

98.  ζητεί να διενεργηθεί αποτίμηση σχετικά με τα αποτελέσματα της σε εθελοντική βάση προσέγγισης που επελέγη από τη μικτή ομάδα εργασίας προς περιορισμό των στη διακεκριμένη θέση πτήσεων από τους βουλευτές και το προσωπικό καθώς και σχετικά με τους δυνατούς τρόπους επίτευξης ευνοϊκότερων ναύλων με σκοπό τη μείωση των εξόδων ταξιδίου των βουλευτών και του προσωπικού·

Τμήμα IV — Δικαστήριο

99.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, παρά τη συνεχιζόμενη αύξηση του όγκου της δικαστικής δραστηριότητας και τη σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση του Γενικού Δικαστηρίου, η Επιτροπή μείωσε το προσωπικό κατά 20 θέσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν σημεία συμφόρησης και να απειληθεί η εύρυθμη λειτουργία και η ταχεία απονομή της δικαιοσύνης· αποφασίζει ως εκ τούτου να αποκαταστήσει τις 20 θέσεις που είχε ζητήσει αρχικά το Δικαστήριο·

100.  εκφράζει τη λύπη του διότι το Συμβούλιο αύξησε το ποσοστό της κατ’ αποκοπή μείωσης που εφαρμόζεται στις πιστώσεις για τις αμοιβές του προσωπικού από 2,5 % σε 3,2 %, το οποίο ισοδυναμεί με μείωση ύψους 1,55 εκατομμυρίων ευρώ και έρχεται σε αντίθεση με το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό κάλυψης των θέσεων του Δικαστηρίου (98 % στο τέλος του 2014) και το υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού (99 % το 2014)· αναπροσαρμόζει ως εκ τούτου το ποσοστό της κατ’ αποκοπή μείωσης στο επίπεδο του σχεδίου προϋπολογισμού και ακυρώνει τη σχετική μείωση των πιστώσεων για να εξασφαλιστεί ότι το Δικαστήριο μπορεί να αντεπεξέλθει επαρκώς στη σημαντική αύξηση του αριθμού των υποθέσεων και να κάνει πλήρη χρήση των θέσεων που του χορηγήθηκαν·

101.  αποφασίζει ακόμη να επαναφέρει τις επτά θέσεις που είχαν ζητηθεί αρχικά από το Δικαστήριο για να ανταποκριθεί στη διττή απαίτηση της ενίσχυσης του τμήματος προστασίας και ασφάλειας του Δικαστηρίου με σκοπό να προστατεύονται καλύτερα το προσωπικό, οι επισκέπτες και τα έγγραφα, και ταυτόχρονα της εφαρμογής του νέου άρθρο 105 του κανονισμού του Γενικού Δικαστηρίου, το οποίο απαιτεί εξαιρετικά ασφαλές σύστημα για να έχουν τη δυνατότητα τα μέρη που εμπλέκονται σε ορισμένες υποθέσεις να παρέχουν πληροφορίες και υλικό που σχετίζεται με την ασφάλεια της Ένωσης, των κρατών μελών ή τον χειρισμό των διεθνών τους σχέσεων·

102.  υπογραμμίζει στο ίδιο πλαίσιο την ανάγκη για πόρους για την ασφάλεια και την επίβλεψη των κτιρίων του Δικαστηρίου και αποφασίζει συνεπώς να επαναφέρει τις πιστώσεις που περιέκοψε το Συμβούλιο στον τομέα αυτό στο επίπεδο του σχεδίου προϋπολογισμού·

103.  καταργεί το υφιστάμενο αποθεματικό όσον αφορά τις αποστολές και το αντικαθιστά με ένα νέο, το οποίο θα αποδεσμευτεί όταν το Δικαστήριο δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τις εξωτερικές δραστηριότητες των δικαστών, όπως είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του για την απαλλαγή 2013 σχετικά με το Δικαστήριο(15)·

Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο

104.  αναπροσαρμόζει το ποσοστό της κατ’ αποκοπή μείωσης στο αρχικό του επίπεδο 2,76 %, για να μπορέσει το Ελεγκτικό Συνέδριο να καλύψει τις ανάγκες του αναφορικά με τον πίνακα προσωπικού·

105.  επαναφέρει όλες τις άλλες πιστώσεις στις γραμμές που περιέκοψε το Συμβούλιο για να μπορέσει το Ελεγκτικό Συνέδριο να υλοποιήσει το πρόγραμμα εργασίας του και να συντάξει τις προγραμματισμένες εκθέσεις λογιστικού ελέγχου·

Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

106.  αναπροσαρμόζει το ποσοστό της κατ’ αποκοπή μείωσης στο αρχικό του επίπεδο 4,5  %, για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή να καλύψει τις ανάγκες της και να αντιμετωπίσει τη συνεχιζόμενη μείωση του προσωπικού στο πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και της επιτροπής·

107.  αποφασίζει πέραν τούτου να επαναφέρει το σχέδιο προϋπολογισμού όσον αφορά τα έξοδα ταξιδίου και τις αποζημιώσεις διαμονής·

Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών

108.  μειώνει αφενός τις αποδοχές και τις αποζημιώσεις κατά ποσό αντίστοιχο προς τις 66 αναβαθμίσεις και τις τέσσερις επιπλέον θέσεις που δεν είχαν ακόμη υπολογιστεί στο σχέδιο προϋπολογισμού για να αποτυπωθεί η μεταφορά των εν λόγω θέσεων στο Κοινοβούλιο·

109.  αυξάνει αφετέρου τις πιστώσεις σε ορισμένες γραμμές (εξωτερική ανάθεση μετάφρασης, τρίτοι, επικοινωνία, έξοδα παραστάσεως, επικοινωνία πολιτικών ομάδων, αποστολές και καθαρισμός και συντήρηση) ακολουθώντας τις εκτιμήσεις της ίδιας της Επιτροπής των Περιφερειών για να μπορέσει η επιτροπή αυτή να επιτελέσει το πολιτικό έργο της και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της·

110.  τέλος, αποκαθιστά τις πιστώσεις που περιέκοψε το Συμβούλιο σχετικά με την ασφάλεια και την επιτήρηση των κτηρίων της Επιτροπής των Περιφερειών για να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για μέτρα ασφάλειας στην περίπτωση αυξημένης απειλής για την ασφάλεια (επίπεδο συναγερμού «κίτρινο») κατά τη διάρκεια του 2016·

Τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

111.  σημειώνει με λύπη του ότι το Συμβούλιο έχει μειώσει το σχέδιο προϋπολογισμού του Διαμεσολαβητή κατά 135 000 ευρώ· υπογραμμίζει ότι η μείωση αυτή θα συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον πολύ περιορισμένο προϋπολογισμό του Διαμεσολαβητή και θα έχει μείζονα αντίκτυπο στην ικανότητα του θεσμικού οργάνου να υπηρετεί τους ευρωπαίους πολίτες στην πράξη· επαναφέρει συνεπώς τις πιστώσεις σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού που περιέκοψε το Συμβούλιο, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στην Διαμεσολαβήτρια να ανταποκριθεί στην εντολή και τις δεσμεύσεις της·

Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

112.  σημειώνει με λύπη του ότι το Συμβούλιο έχει μειώσει το σχέδιο προϋπολογισμού του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων κατά 135 000 ευρώ· υπογραμμίζει ότι η μείωση αυτή θα συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον πολύ περιορισμένο προϋπολογισμό του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και θα έχει μείζονα αντίκτυπο στην ικανότητα του θεσμικού οργάνου να υπηρετεί τα θεσμικά όργανα της Ένωσης στην πράξη· επαναφέρει συνεπώς τις πιστώσεις σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού που περιέκοψε το Συμβούλιο, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στον Επόπτη Προστασίας Δεδομένων να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις του·

Τμήμα X - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

113.  πιστεύει ότι για να μπορεί να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που απορρέουν από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και να εξασφαλίζει ότι η Ένωση διαδραματίζει τον ρόλο της σε ολόκληρο τον κόσμο χρειάζεται να εξασφαλίζεται η δέουσα χρηματοδότηση της ΕΥΕΔ· επαναφέρει συνεπώς το σχέδιο προϋπολογισμού σε όλες τις γραμμές και διαγράφει τα αποθεματικά που ενέκρινε το Συμβούλιο σε σχέση με τη διακύμανση της ισοτιμίας του ευρώ·

o

o o

114.  είναι πεπεισμένο ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση όχι μόνο των επιπτώσεων αλλά και των βαθύτερων αιτίων των κρίσεων που διέρχεται σήμερα η Ένωση· έχει ωστόσο την άποψη ότι τα απρόβλεπτα γεγονότα με πανενωσιακή διάσταση θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με την από κοινού καταβολή προσπαθειών και την κινητοποίηση πρόσθετων μέσων στο επίπεδο της Ένωσης και όχι με αμφισβήτηση των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί κατά το παρελθόν ή με επιστροφή στην ψευδαίσθηση των καθαρά εθνικών λύσεων· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι υπάρχουν διατάξεις ευελιξίας για να καθιστούν δυνατή μια τέτοια κοινή και ταχεία αντίδραση και ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στο έπακρο με σκοπό να αντισταθμίζονται οι στενοί περιορισμοί των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ·

115.  υπογραμμίζει ότι μετά βίας δύο έτη μετά την έναρξη του ισχύοντος ΠΔΠ η Επιτροπή έχει χρειασθεί να ζητήσει δύο φορές την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας καθώς και να προσφύγει στο περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες για να καλύψει πιεστικές και απρόβλεπτες ανάγκες που δεν μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν εντός των υφισταμένων ανωτάτων ορίων του ΠΔΠ· επίσης σημειώνει ότι το συνολικό περιθώριο των αναλήψεων υποχρεώσεων το 2015, πρώτο έτος λειτουργίας του, χρησιμοποιήθηκε πάραυτα στο πλήρες μέγεθός του, ενώ οι πόροι δύο σημαντικών προγραμμάτων της Ένωσης χρειάσθηκε να μειωθούν για να καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση νέων πρωτοβουλιών· υπογραμμίζει ότι, λόγω της εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης το 2014-15, πλείονα προγράμματα της Ένωσης έχουν ολιγότερες ή και μηδενικές πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων στη διάθεσή τους από το 2016 και μετέπειτα· βλέπει ως εκ τούτων σαφώς ότι τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ είναι πολύ στενά σε πολλούς τομείς και προκαλούν παράλυση της Ένωσης σε πεδία μεγίστης ανάγκης, ενώ οι μηχανισμοί ευελιξίας που διατίθενται έχουν ήδη φθάσει στα όριά τους· θεωρεί ότι αυτές οι εξελίξεις θέτουν το θέμα πραγματικής αναθεώρησης του ΠΔΠ στα μέσα της περιόδου ισχύος του· αναμένει με ανυπομονησία τις φιλόδοξες προτάσεις της Επιτροπής προς τούτο το 2016·

116.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, μαζί με τις τροπολογίες στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα άλλα ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς και στα εθνικά κοινοβούλια.

1.9.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

(2015/2132(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Cristian Dan Preda

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι αυξάνονται, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών στον τομέα 4 «Η Ευρώπη στον κόσμο», κάτι που αναμένεται να παράσχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα απαραίτητα μέσα για την υποστήριξη και την προώθηση των αξιών και των συμφερόντων της και για την ενίσχυση της προστασίας των πολιτών της στο πλαίσιο των σχέσεών της με τον ευρύτερο κόσμο· επισημαίνει ιδίως τη σημασία που έχει η σημαντική αύξηση των πληρωμών, η οποία θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των σημαντικών καθυστερήσεων που έχουν συσσωρευθεί τα τελευταία έτη· εκφράζει επομένως την έντονη αντίθεσή του στις προτεινόμενες από το Συμβούλιο περικοπές των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών·

2.  τονίζει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρέχεται επαρκής χρηματοδότηση για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας, ο οποίος διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην υποστήριξη της σταθερότητας των γειτονικών χωρών στα ανατολικά και νότια σύνορα της Ευρώπης· εκφράζει τη μεγάλη ικανοποίησή του για την αύξηση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 4,9% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος· σημειώνει με κριτικό πνεύμα τις σοβαρές περικοπές που επιφέρει το Συμβούλιο στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας, και τονίζει την επείγουσα ανάγκη να αυξηθούν σημαντικά οι πιστώσεις προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες των χωρών που περιλαμβάνονται στον μηχανισμό· υπογραμμίζει ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν η Λιβύη και η Τυνησία είναι ιδιαίτερα κρίσιμα, και είναι σημαντικό να ενισχυθεί η στήριξη που παρέχεται για τη δημιουργία ικανοτήτων στα θεσμικά όργανα των χωρών αυτών, τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας και τη συνοριακή συνδρομή·

3.  υπογραμμίζει τη σημασία της αύξησης των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2016 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

4.  τονίζει ότι η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, και η προώθηση της δημοκρατίας αποτελούν ζητήματα πρωταρχικής σημασίας στο σημερινό παγκόσμιο περιβάλλον και έχουν συμβολική αξία για τις δεσμεύσεις της Ένωσης όσον αφορά τις θεμελιώδεις αξίες της· τονίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου αποτελεί βασικό εργαλείο και πρέπει να λαμβάνει επαρκή χρηματοδότηση·

5.  σημειώνει τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2015· τονίζει ότι η ΚΕΠΠΑ συνεπάγεται ισχυρές δεσμεύσεις σε θέματα ορατότητας και ευελιξίας, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη των μη στρατιωτικών και στρατιωτικών ικανοτήτων, την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και τις ΜΜΕ· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, τη μεγάλη ικανοποίησή του για την προθυμία του Συμβουλίου να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για την προπαρασκευαστική ενέργεια στον τομέα της έρευνας που αφορά την ΚΕΠΠΑ, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα εξειδικευμένο και επαρκώς χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας στο επόμενο ΠΔΠ·

6.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να προβλέπονται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού επαρκείς πόροι για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, την Παλαιστινιακή Αρχή και την UNRWA, προκειμένου να καλύπτονται οι επιτόπιες ανάγκες, οι οποίες έχουν αυξηθεί τα τελευταία έτη λόγω του μεγάλου αριθμού περιφερειακών κρίσεων· τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το διαρκές πρόβλημα υποχρηματοδότησης όσον αφορά τη στήριξη της ΕΕ προς την UNRWA στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ·

7.  εκτιμά την εν εξελίξει διαδικασία προβληματισμού που λαμβάνει χώρα στους κόλπους της ΕΥΕΔ σχετικά με το μέλλον των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ και τη σχέση τους με την ΕΥΕΔ· θεωρεί ότι οποιαδήποτε αλλαγή στη γραμμή του προϋπολογισμού για τους ειδικούς εντεταλμένους της ΕΕ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διαδικασίας προβληματισμού·

8.  υποστηρίζει την πρόθεση της ΕΥΕΔ να ανοίξει αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Ιράν μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των συνομιλιών σχετικά με τα πυρηνικά.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

31.8.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

7

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Alojz Peterle, Tonino Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Γεώργιος Επιτήδειος, Ελένη Θεοχάρους, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Δημήτρης Παπαδάκης, Андрей Ковачев, Илхан Кючюк

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Caspary, Neena Gill, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Othmar Karas, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Norbert Neuser, Urmas Paet, Gilles Pargneaux, Helmut Scholz

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Heidi Hautala, Jutta Steinruck

24.9.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

(2015/2132(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Arne Lietz

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  απορρίπτει κατηγορηματικά τις περικοπές του Συμβουλίου στη χρηματοδότηση για την αναπτυξιακή συνεργασία και την ανθρωπιστική βοήθεια·

2.  θεωρεί ότι οι περικοπές στα κονδύλια του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας είναι ιδιαίτερα απρόσφορες ενόψει των τεράστιων χρηματοδοτικών αναγκών για τους νέους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και της δέσμευσης της Ένωσης, που ανανεώθηκε στο πλαίσιο της διάσκεψης για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης του ΟΗΕ τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, σχετικά με την αύξηση της συλλογικής Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ) σε 0,7% του ΑΕΕ·

3.  υπενθυμίζει ότι οι ανεπτυγμένες χώρες έχουν δεσμευθεί να ενισχύσουν τη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στις αναπτυσσόμενες χώρες και να εξασφαλίσουν ότι πρόκειται για νέα ενίσχυση και προστίθεται στην ΕΑΒ που δεν σχετίζεται με το κλίμα· τονίζει ότι η δέσμευση αυτή προϋποθέτει τουλάχιστον ισοδύναμη ενίσχυση της συνολικής ΕΑΒ· επισημαίνει τη σημασία που έχει αυτό για την προοπτική σύναψης μιας νέας παγκόσμιας συμφωνίας για το κλίμα αργότερα φέτος·

4.  επισημαίνει την αύξηση του αριθμού των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων ανά τον κόσμο, που έφτασε στο πρωτοφανές επίπεδο των 60 εκατομμυρίων ατόμων, και την επακόλουθη αύξηση όσον αφορά την ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας· εκφράζει ικανοποίηση για τη διατήρηση, εκ μέρους του Συμβουλίου, των ποσών για την ανθρωπιστική βοήθεια στο σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής· θεωρεί, ωστόσο, ότι θα πρέπει να προστεθούν 26 εκατομμύρια ευρώ στη γραμμή 23 02 01 και να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση σε καταυλισμούς των προσφύγων, καθώς έτσι είναι δυνατό να αποκτήσουν τα παιδιά δεξιότητες που θα τους σώσουν τη ζωή, να βοηθηθούν στην οικοδόμηση του μέλλοντός τους και να προστατευθούν από τη ριζοσπαστικοποίηση·

5.  υποστηρίζει ότι, δεδομένης της τρέχουσας προσφυγικής κρίσης, τα ποσά που προβλέπονται στο σχέδιο προϋπολογισμού για τη γραμμή 21 02 07 05, που αφορά τη μετανάστευση και το άσυλο, δεν πρέπει να μειωθούν αλλά, αντιθέτως, πρέπει να αυξηθούν· τονίζει ότι η εν λόγω γραμμή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για μέτρα αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης και για τη στήριξη της ορθής διαχείρισης των μεταναστευτικών ρευμάτων σε αναπτυσσόμενες χώρες·

6.  επισημαίνει επίσης την ανάγκη ενίσχυσης της γραμμής 21 02 08 02, καθώς οι τοπικές αρχές θα έχουν μεγάλο ρόλο στην παροχή βασικών κοινωνικών υπηρεσιών και στη διαχείριση των προκλήσεων της αστικοποίησης στο αναπτυξιακό πλαίσιο μετά το 2015.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.9.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Brian Hayes, Ελένη Θεοχάρους

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Liliana Rodrigues, Estefanía Torres Martínez

2.9.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

(2015/2132(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Reimer Böge

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι θα πρέπει να διατεθούν επαρκείς πιστώσεις στις γραμμές του προϋπολογισμού που αφορούν το εμπόριο, ώστε να μπορέσει η Επιτροπή να υλοποιήσει με αποτελεσματικό και ουσιαστικό τρόπο το φιλόδοξο εμπορικό πρόγραμμα δράσης της το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης σε ολόκληρη την Ευρώπη και στην επίτευξη των ευρύτερων διεθνών στόχων της Ένωσης καθώς και να εντείνει τις προσπάθειές της όσον αφορά την παρακολούθηση της εφαρμογής και των αποτελεσμάτων των εμπορικών συμφωνιών·

2. τονίζει ότι η Ένωση θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της όσον αφορά την παρακολούθηση της εφαρμογής και των αποτελεσμάτων των εμπορικών συμφωνιών που έχουν υπογραφεί ή τις οποίες διαπραγματεύεται η Ένωση επί του παρόντος· ζητεί να διατεθούν επαρκείς πόροι για τη διενέργεια εκ των προτέρων, ενδιάμεσων και εκ των υστέρων αξιολογήσεων των εμπορικών συμφωνιών με σκοπό να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις τους στην οικονομία της ΕΕ και των χωρών εταίρων της και να εξασφαλιστεί η πλήρης υλοποίηση και εφαρμογή των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει οι εμπορικοί εταίροι· ·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον ολοένα και σημαντικότερο ρόλο των ΜΚΟ στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης σχετικά με εμπορικά θέματα, και επιμένει στην ανάγκη για μια ουσιαστική επικοινωνιακή στρατηγική της Ένωσης προκειμένου να καταστεί δυνατή η καλύτερη ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε θέματα εμπορίου·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ελαφρά αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων του Μέσου Μακροοικονομικής Βοήθειας και του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας· ανησυχεί, ωστόσο, ότι αυτές οι αυξήσεις δεν αρκούν για να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες των χωρών της Ανατολικής και Νότιας Γειτονίας, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών προγραμμάτων περαιτέρω βοήθειας για την Ουκρανία·

5. υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή της συμφωνίας για τη διευκόλυνση του εμπορίου, η οποία συνάφθηκε κατά την 9η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ θα απαιτήσει αυξημένη χρηματοδοτική στήριξη για τις λιγότερο ανεπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες· τονίζει την ανάγκη να καταβληθούν συντονισμένες προσπάθειες μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών όσον αφορά τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να αποφευχθούν η μείωση των πιστώσεων που προορίζονται για τη βοήθεια για το εμπόριο και τις πολυμερείς πρωτοβουλίες και οι παρατυπίες σε σχέση με τη συνεργασία με ορισμένους εταίρους, οι οποίες οδηγούν σε μείωση της αποτελεσματικότητας των δαπανών και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου ευνοεί την ανάπτυξη·

6. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο εισήγαγε πρόσθετη πίστωση 1 εκατομμυρίου ευρώ το 2009 ειδικά για δράσεις σχετικές με το δίκαιο εμπόριο στη θέση του προϋπολογισμού που προορίζεται για τη χρηματοδότηση σχεδίων στον τομέα του εξωτερικού εμπορίου, και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την επανεισαγωγή της εν λόγω θέσης του προϋπολογισμού το 2016 με στόχο τη χρηματοδότηση δράσεων που αφορούν το δίκαιο εμπόριο, όπως καθορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Μαΐου 2009(16)·

7. λαμβάνει υπό σημείωση την μέτρια αύξηση των πιστώσεων για το μέσο εταιρικής σχέσης· υπενθυμίζει τον στόχο του προγράμματος για την προώθηση των διεθνών εμπορικών και επενδυτικών ευκαιριών των ευρωπαϊκών ΜΜΕ· υπογραμμίζει τη σημασία της παροχής τεχνικής υποστήριξης στις ΜΜΕ προκειμένου να προωθηθεί η διεθνοποίησή τους· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και να βελτιώσει τα υφιστάμενα εργαλεία όσον αφορά την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά τους και να εξασφαλίσει επαρκή έλεγχο και εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών κέντρων, με στόχο να αναπτύξει μια πιο συνεκτική προσέγγιση, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις υπάρχουσες ιδιωτικές πρωτοβουλίες·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

31.8.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

5

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reimer Böge, Klaus Buchner, Edouard Ferrand, Sander Loones, Gabriel Mato, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karoline Graswander-Hainz, Miguel Urbán Crespo

22.9.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

(2015/2132(BUD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Ingeborg Gräßle

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κατάσταση όπου οι πόροι σπανίζουν θα πρέπει να δίδεται μεγαλύτερη σημασία στην ανάγκη για τήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και για αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των κεφαλαίων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κύριος στόχος του σχεδίου προϋπολογισμού 2016 θα είναι να εξασφαλίζει ότι στον προϋπολογισμό της Ένωσης παρέχονται τα μέσα που χρειάζεται για να υλοποιήσει πλήρως την ενισχυμένη συνεισφορά του στη δημιουργία θέσεων εργασίας, την αύξηση της οικονομίας, τις επενδύσεις και την αλληλεγγύη, καθώς και για να ανταποκριθεί στις νέες εξελίξεις, ειδικότερα στην Ουκρανία και τη Συρία, και τον αντίκτυπό τους στη μετανάστευση, την ανθρωπιστική βοήθεια και την ασφάλεια·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος Κοινοβουλίου και Επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 318 της ΣΛΕΕ θα πρέπει να τονώσει μία νοοτροπία προσανατολισμένη στις επιδόσεις εντός της Επιτροπής·

1.  παροτρύνει την Επιτροπή, όπως προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στις ετήσιες εκθέσεις του των ετών 2012 και 2013, να εκπονεί και δημοσιοποιεί κατ' έτος μακροπρόθεσμες προβλέψεις των ταμειακών ροών που θα βοηθούν τους εμπλεκομένους στην αποτίμηση των μελλοντικών απαιτήσεων πληρωμών και των δημοσιονομικών προτεραιοτήτων και θα βοηθούν την Επιτροπή να λαμβάνει τις αποφάσεις που επιβάλλονται για να εξασφαλίζεται ότι οι ουσιώδους σημασίας πληρωμές μπορούν να καλύπτονται από τους εγκεκριμένους ετήσιους προϋπολογισμούς·

2.  επισημαίνει ότι στα τέλη 2013 οι ακαθάριστες προχρηματοδοτήσεις ανήρχοντο σε 79,4 δισεκατομμύρια EUR, τονίζει δε ότι η παράταση του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την πραγματοποίηση μιας προχρηματοδότησης μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση του κινδύνου σφάλματος ή απώλειας· υπενθυμίζει ότι αυτός ο κίνδυνος αφορά ιδιαίτερα τον τομέα 4 του προϋπολογισμού (η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγων) όπου για μία τυπική επιχείρηση παρέρχεται τετραετία ανάμεσα στην ανάληψη υποχρεώσεως και την καταγραφή της οριστικής σχετικής δαπάνης από την Επιτροπή·

3.  σημειώνει ότι η υλοποίηση των δημοσιονομικών διορθώσεων που επιβάλλει η Επιτροπή στα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν χρηστά συστήματα και οι ανακτήσεις ανήρχοντο σε περίπου 2 980 εκατομμύρια EUR το 2014, το οποίο συνιστά μείωση σε σύγκριση προς το 2013 (3 362 εκατ. EUR)(17)· ζητεί από την Επιτροπή να υποδείξει σαφώς ποία ποσά που ανακτήθηκαν το 2014 έχουν εγγραφεί ως έσοδα στους λογαριασμούς της Ένωσης ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο συμψηφισμού, και τον βαθμό στον οποίο δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις που αποφασίσθηκαν το 2014 μπορεί να έχουν αντίκτυπο στις απαιτήσεις πληρωμών για τους προϋπολογισμούς των ετών 2015 και 2016·

4.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη διαφάνεια όσον αφορά τις ανακτήσεις, ιδίως όσον αφορά το έτος πραγματοποίησης της πληρωμής, το έτος εντοπισμού του σχετικού σφάλματος, και το έτος κατά το οποίο οι ανακτήσεις ή οι δημοσιονομικές διορθώσεις καταχωρήθηκαν στις παρατηρήσεις των ετήσιων λογαριασμών·

5.   καλεί την Επιτροπή να παράσχει στο Κοινοβούλιο περίληψη των δαπανών που όντως πραγματοποιήθηκαν και των χρηματοδοτικών δόσεων που διατέθηκαν για τα έργα των διαρθρωτικών ταμείων που είχαν ήδη χρηματοδοτηθεί κατά τη διάρκεια των περιόδων χρηματοδότησης 2000-2006 και 2007-2013 και για τα έργα τα οποία δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί·

6.   επαναλαμβάνει το αίτημά του να συντάξει η Επιτροπή σχέδιο προτάσεων με σκοπό την επιβολή κυρώσεων για παροχή εσφαλμένων ή ανακριβών στοιχείων από τις αρχές των κρατών μελών στη διαχείριση των πόρων της Ένωσης· υπενθυμίζει ότι σχεδόν όλοι οι οργανισμοί πληρωμών για τις άμεσες ενισχύσεις ήσαν διαπιστευμένοι και πιστοποιημένοι από πιστοποιούσες αρχές στα κράτη μέλη και, ως εκ τούτου, εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι ορισμένοι οργανισμοί πληρωμών έχουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά σφάλματος· καλεί στο πλαίσιο αυτό τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη διαχείριση των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης χρησιμοποιώντας αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα εθνικά συστήματα διαχείρισης και ελέγχου· καλεί επίσης την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για τρόπους με τους οποίους τα κράτη μέλη μπορούν να ενισχύσουν τους εκ των προτέρων ελέγχους, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, και να διασφαλιστεί ένα σύστημα ορθής διεξαγωγής ερευνών όταν υπάρχουν υπόνοιες για παροχή εσφαλμένων ή ανακριβών στοιχείων και σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος να επιβάλλονται κυρώσεις·

7.   καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην ετήσια έκθεσή της για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και την καταπολέμηση της απάτης αξιολόγηση των επιπτώσεων της διαφθοράς στα κονδύλια της Ένωσης σε κάθε κράτος μέλος κατά το σχετικό έτος, και να καταρτίσει ειδικό, στοχοθετημένο σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

8.   παροτρύνει την Επιτροπή να βελτιώσει τη διαφάνεια στη χρήση των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, να υποβάλλει τακτικά έκθεση σχετικά με τη μόχλευση, τις απώλειες και τους κινδύνους και να παρουσιάσει ανάλυση κόστους-ωφελείας των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής σε σύγκριση με περισσότερο άμεσες μορφές χρηματοδότησης έργων· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόζει αποτελεσματικά συστήματα παρακολούθησης για την ανάλυση της ζήτησης για χρηματοδοτικά μέσα στα κράτη μέλη, στοιχείο που θα μείωνε τον κίνδυνο υπερκεφαλαιοποίησης·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι ο συνδυασμένος προϋπολογισμός της Επιτροπής Εποπτείας της OLAF και της Γραμματείας της εμφαίνεται σε χωριστό κονδύλιο του προϋπολογισμού OLAF για το 2016·

10.  εμμένει στο ότι, όταν παρέχει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τις αξιολογήσεις των επιδόσεων της Ένωσης που προβλέπονται στο άρθρο 318 ΣΛΕΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να παραπέμπει στα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν με τις επιχειρησιακές δαπάνες όπως παρουσιάζονται στις δηλώσεις προγραμμάτων σχετικά με τις επιχειρησιακές δαπάνες που συνοδεύουν το σχέδιο προϋπολογισμού της Ένωσης·

11.  καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη λειτουργία των αποκεντρωμένων οργανισμών της Ένωσης και, ιδίως, στην προβολή και τη δημοκρατική λογοδοσία τους, με γνώμονα τις απομακρυσμένες θέσεις τους και την έλλειψη ενημέρωσης των πολιτών της Ένωσης για τις δραστηριότητες των οργανισμών αλλά και για την ίδια την ύπαρξή τους·

12.  υπενθυμίζει ότι χρειάζεται επειγόντως να επικεντρωθεί η προσοχή στη λογοδοσία και στις επιδόσεις της χρήσης του προϋπολογισμού της Ένωσης· ζητεί ως εκ τούτου να αναπτυχθούν συγκεκριμένοι μηχανισμοί και δείκτες αξιολόγησης·

13.  καλεί την Επιτροπή να εξηγήσει λεπτομερώς την πολιτική διαφάνειας που εφαρμόζει όσον αφορά τη χρηματοδότηση από την Ένωση και, ειδικότερα, τα μέτρα της για την εξασφάλιση ισορροπημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων των καταναλωτών, των ΜΜΕ, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των οργανώσεων γενικού συμφέροντος, και ιδιαίτερα των περιβαλλοντικών οργανώσεων·

14.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προτείνει πολύ λιγότερες νομοθετικές πρωτοβουλίες απ’ ό, τι κατά το παρελθόν λόγω της νέας πολιτικής της για τη «βελτίωση της νομοθεσίας», την καλεί να εξηγήσει λεπτομερώς τις επιπτώσεις στον προϋπολογισμό και στο προσωπικό αυτής της μετάθεσης της έμφασης από νομοθετικές σε εκτελεστικές δραστηριότητες και, ιδιαίτερα, να δηλώσει εάν με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να εξοικονομηθούν πόροι·

15.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για να εξασφαλίζεται ότι οι πόροι που διατίθενται για την ένταξη των Ρομά δαπανώνται στην πράξη προς αυτόν το σκοπό και ότι αποβλέπουν στους στόχους που τίθενται από τον κύριο κορμό των πολιτικών·

16.  παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τα χρηματοδοτούμενα από την Ένωση μέτρα προς καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται χάρη στα εν λόγω μέτρα·

17.  καλεί τις αρμόδιες επί του προϋπολογισμού αρχές να προβληματιστούν σχετικά με τις προσπάθειες της Ένωσης για την πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας που πλήττει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι δημοσιονομικές περικοπές σε προγράμματα όπως τα προγράμματα Hercule ή το σύστημα πληροφοριών κατά της απάτης (AFIS) θα είναι επιζήμιες για τον προϋπολογισμό της Ένωσης, όπως υποστηρίζουν η OLAF και τα κράτη μέλη για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

18.  επισημαίνει ότι στη διάρκεια της διαδικασίας απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2003 που αφορούσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κοινοβούλιο έλαβε ανεπαρκή πληροφόρηση όσον αφορά τον κατάλογο εξωτερικών δραστηριοτήτων τις οποίες ασκούν οι δικαστές· υπενθυμίζει ότι το Δικαστήριο δημοσιοποιεί στην αρχική ιστοσελίδα του μητρώο που περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις εξωτερικές δραστηριότητες εκάστου δικαστή·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.9.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Неджми Али, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Raymond Finch

8.9.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 - όλα τα τμήματα

(2015/2132(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Peter Simon

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εφιστά την προσοχή στον αντίκτυπο της επιβράδυνσης των επενδύσεων στην ταχύτητα της οικονομικής ανάκαμψης και στις μακροπρόθεσμες προγνώσεις ανάπτυξης στην ΕΕ, στοιχείο που αντανακλά τη δημοσιονομική και οικονομική κατάσταση στα κράτη μέλη· επικροτεί εν προκειμένω την ιδιαίτερη έμφαση που αποδίδεται εντός του σχεδίου προϋπολογισμού, σημείο 1.1, στη δημιουργία νέων εναυσμάτων με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, των επενδύσεων και της ενίσχυσης του ανταγωνισμού μέσω ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα·

2.  φρονεί ότι, προκειμένου να εδραιωθεί η οικονομική ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο προϋπολογισμός του 2016 θα πρέπει να είναι υψηλότερος σε πραγματικές τιμές σε σχέση με τον προϋπολογισμό 2015·

3.  υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στην κάλυψη των κενών της αγοράς και την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων και νέων πηγών χρηματοδότησης για επενδύσεις, στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής ανάκαμψης και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης της αγοράς· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των συννομοθετών όσον αφορά την αύξηση των συνεισφορών στο ΕΤΣΕ, οι οποίες ανέρχονται σε 3 δισεκατομμύρια ευρώ και για την περίοδο 2016-2020 θα χρηματοδοτηθούν από αχρησιμοποίητα δημοσιονομικά περιθώρια· τονίζει εκ νέου τη δέσμευσή του για περαιτέρω μείωση των δημοσιονομικών επιπτώσεων στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF)·

4.  ζητεί ο προϋπολογισμός του 2016 να αντανακλά τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένων της τόνωσης των επενδύσεων, της υποστήριξης της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της επιδίωξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομικής εξυγίανσης που οδηγούν σε πραγματική, βιώσιμη ανάπτυξη·

5.  εφιστά την προσοχή στον σημερινό και μελλοντικό καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) στο πλαίσιο του ενωσιακού συστήματος χρηματοοικονομικής εποπτείας και της τραπεζικής ένωσης· τονίζει ότι το σχέδιο προϋπολογισμού του 2016 πρέπει να προβλέπει επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους για τις ΕΕΑ που θα αντιστοιχούν στα νέα καθήκοντα τα οποία ανατίθενται στις εποπτικές αρχές, καθώς και στους εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών και οι αυξήσεις του γενικού επιπέδου των μισθών·

6.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε σθεναρά τη δημιουργία των ΕΕΑ και πιστεύει ότι είναι αναγκαίο η Ένωση να βελτιώσει περαιτέρω την ποιότητα της εποπτείας σε όλη την Ένωση· πιστεύει ότι οι ΕΕΑ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ένωση·

7.  υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι ΕΕΑ πρέπει να όχι μόνον να χρηματοδοτούνται επαρκώς αλλά και να διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό, τόσο ως προς τον αριθμό όσο και ως προς τα προσόντα, προκειμένου να είναι σε θέση να εκτελέσουν άριστα τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί· καλεί, προς τούτο, τη Μικτή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών να υποβάλει έκθεση για τις προβλεπόμενες μελλοντικές ανάγκες της σε προσωπικό και χρηματοδότησής της·

8.  διαπιστώνει ότι οι ΕΕΑ χρηματοδοτούνται σήμερα από υποχρεωτικές εισφορές που καταβάλλουν οι εθνικές αρχές - μέλη, πόρους του προϋπολογισμού της ΕΕ και τέλη των εποπτευόμενων ιδρυμάτων· φρονεί ότι αυτό το σύστημα χρηματοδότησης εθνικού προσανατολισμού είναι ανελαστικό, συνιστά περιττή επιβάρυνση και δυνητική απειλή για την ανεξαρτησία των ΕΕΑ· επαναλαμβάνει, συνεπώς, το αίτημά του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει, έως το 2017 το αργότερο, πρόταση χρηματοδότησης από τέλη που θα αντικαταστήσει πλήρως τις σημερινές συνεισφορές των κρατών μελών· φρονεί ότι με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζονται τόσο η οικονομική ανεξαρτησία των Ευρωπαϊκών Αρχών από τις εθνικές αρχές-μέλη όσο και η πλήρης ακεραιότητα των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών έναντι των παραγόντων των χρηματοπιστωτικών αγορών·

9.  τονίζει την ολοένα και μεγαλύτερη σημασία της ενίσχυσης της διαφάνειας της φορολογίας των επιχειρήσεων και των φορολογικών αποφάσεων και του συντονισμού της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής· για τον λόγο αυτόν, ζητεί ο προϋπολογισμός του 2016 να αποτυπώνει επαρκώς τη σημασία του προγράμματος Fiscalis για τη καλύτερη συνεργασία των κρατών μελών στον τομέα της φορολογικής διοίκησης· ζητεί επίσης μελετηθεί προσεχτικά η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη διαφάνεια της φορολογίας των επιχειρήσεων, ειδικά σ' ό, τι αφορά την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα·

10.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επικεντρώσει την προσοχή της στις βασικές προτεραιότητές της κατά την υλοποίηση των σχεδιαζόμενων μέτρων αναδιάρθρωσης όσον αφορά την επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο του τμήματος για τις κρατικές ενισχύσεις, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αμφιλεγόμενες από πλευράς νομοθεσίας περί ενισχύσεων φορολογικές πρακτικές που αφορούν τις φορολογικές αποφάσεις και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος θα μπορούν να υποβάλλονται στο μέλλον σε πιο ουσιαστική εξέταση, πράγμα που θα συμβάλει στη δικαιότερη φορολόγηση των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην πιο ισόρροπη κατανομή των φορολογικών εσόδων μεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων·

11.  τονίζει ότι χρειάζονται περισσότερα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία που να είναι πλήρη, μεθοδολογικά συγκρίσιμα, ακριβή και έγκαιρα· επιδοκιμάζει, ως εκ τούτου, το γεγονός ότι το σχέδιο προϋπολογισμού προβλέπει επαρκή αύξηση των δαπανών για την εφαρμογή νέων μεθόδων κατάρτισης ευρωπαϊκών στατιστικών και για τη βελτίωση της συνεργασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος·

12.  τονίζει εκ νέου ότι είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση στο σχέδιο προϋπολογισμού για την ανάπτυξη ικανοτήτων της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

13.  ζητεί να εφαρμοστούν οι συστάσεις της έκθεσης Maystadt αναφορικά με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας για θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (EFRAG), ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον καθορισμό διεθνών λογιστικών προτύπων·

14.  αξιώνει να διορίζονται δημοκρατικά και να είναι υπόλογοι οι εκπρόσωποι στο συμβούλιο του Οργανισμού Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΟΔΛΠ)· Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να παίζει το ρόλο του κατά την επιλογή ευρωπαίων εκπροσώπων και να φροντίζει να είναι υπόλογοι·

15.  Ζητεί από την ESMA να εξασφαλίσει ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων βουλευτών και του προσωπικού τους να έχουν πραγματική πρόσβαση σε έγγραφα ταυτόχρονα με το εποπτικό συμβούλιο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

3.9.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

12

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Anneliese Dodds, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Diane James, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alain Cadec, Matt Carthy, Mady Delvaux, Doru-Claudian Frunzulică, Sophia in ‘t Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Barbara Kappel, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Michel Reimon, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Beatrix von Storch, Ева Паунова

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sven Schulze, Axel Voss

3.9.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 – όλα τα τμήματα

(2015/2132(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Giovanni La Via

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπενθυμίζει ότι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας στην Ένωση αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική ευημερία και ότι η ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών και οι μηχανισμοί που συμβάλλουν στην προστασία από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές έχουν θεμελιώδη αξία για όλους τους ευρωπαίους πολίτες και, συνεπώς, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

2.  ταυτόχρονα έχει πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι οι πολιτικές και τα χρηματοδοτικά μέσα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της παρούσας επιτροπής είναι μικρής εμβέλειας σε σύγκριση με άλλες πολιτικές και χρηματοδοτικά μέσα που υπάγονται στις κατηγορίες 2 και 3 και δεν λαμβάνουν τόση προσοχή όσο τα άλλα προγράμματα και ταμεία· για τον λόγο αυτό, απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε περαιτέρω μείωση της χρηματοδότησης προγραμμάτων και γραμμών του προϋπολογισμού, δεδομένου ότι ο αντίκτυπος θα ήταν δυσβάστακτος· παροτρύνει ιδίως τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την υλοποίηση των περιβαλλοντικών και φιλικών προς το κλίμα πολιτικών, δράσεων και έργων ως ευκαιρία για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της βιωσιμότητας και όχι ως επιβάρυνση· υπογραμμίζει ότι η δημιουργία «πράσινων» θέσεων εργασίας και η οικονομική ανάπτυξη των ΜΜΕ στην ΕΕ απορρέουν εν μέρει από την περιβαλλοντική νομοθεσία·

3.  αναγνωρίζει ότι υπάρχουν αυστηροί δημοσιονομικοί περιορισμοί σε εθνικό επίπεδο, και ότι οι προσπάθειες εξυγίανσης συνεχίζονται· επισημαίνει, ωστόσο, ότι, κατά τη λήψη της απόφασης σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) του 2016, οι αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές πρέπει να έχουν κατά νου τη σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των πολιτικών και χρηματοδοτικών μέσων που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της παρούσας επιτροπής·

4.  εκφράζει έντονη αποδοκιμασία για το γεγονός ότι το Συμβούλιο έχει προτείνει περικοπές μάλλον οριζόντιου χαρακτήρα στον προϋπολογισμό ορισμένων σημαντικών προγραμμάτων, ιδίως για το τρίτο πρόγραμμα για τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας (2014-2020), για γραμμές που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, και για την πρόληψη των καταστροφών και την ετοιμότητα εντός της Ένωσης· στο πλαίσιο της προσχώρησης της Ένωσης σε διεθνείς συμβάσεις (π.χ. το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια), απορρίπτει τη μείωση των αντίστοιχων κονδυλίων του προϋπολογισμού που προτείνονται από το Συμβούλιο·

5.  υπενθυμίζει ότι, σε γενικές γραμμές, το ύψος των πόρων που διατίθενται για τις γραμμές του προϋπολογισμού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της παρούσας επιτροπής πρέπει να διατηρηθεί στο επίπεδο του 2015· ζητεί, συνεπώς, τα αρχικά ποσά που αναφέρονται στο σχέδιο προϋπολογισμού να αποκατασταθούν πλήρως για όλα τα προγράμματα και τα χρηματοδοτικά μέσα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της παρούσας επιτροπής·

6.  υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της παρούσας επιτροπής, με ερευνητικά προγράμματα στους τομείς του κλίματος, της υγείας και του περιβάλλοντος· επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να παρακολουθεί την ευθυγράμμιση των έργων με τους αντίστοιχους στόχους, καθώς και την πρόοδο της υλοποίησής τους· επικρίνει έντονα την απόφαση να περικοπούν οι πιστώσεις του προγράμματος αυτού προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η εγγύηση του ΕΤΣΕ·

7.  τονίζει ότι το κέντρο βάρους της περιβαλλοντικής έρευνας και καινοτομίας βρίσκεται στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», στη «Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, αποτελεσματική χρήση των πόρων και πρώτες ύλες», που έχει ως στόχο τη διαμόρφωση μιας οικονομίας και κοινωνίας αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων και ανθεκτικής στην αλλαγή του κλίματος, την προστασία και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων και τον βιώσιμο εφοδιασμό και χρήση των πρώτων υλών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού εντός των βιώσιμων ορίων των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων του πλανήτη·

8.  επισημαίνει ότι το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2016 ανέρχεται σε 153,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που αναπρογραμματίστηκαν και μεταφέρθηκαν από το 2014) και 143,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών· επισημαίνει ότι, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του αναπρογραμματισμού το 2015 και το 2016, αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +2,4% στις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και +1,6% στις πιστώσεις πληρωμών σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2015· τονίζει ότι αυτές οι χαμηλές συνολικά αυξήσεις, στη λογική του ΠΔΠ και με συνεκτίμηση του πληθωρισμού, αντιπροσωπεύουν σχεδόν μηδενική αύξηση σε πραγματικές τιμές, γεγονός που τονίζει τη σημασία της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δαπανών·

9.  υπενθυμίζει ότι, όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ δύσκολα, και ότι η εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης παρεμποδίστηκε από σοβαρούς περιορισμούς στο επίπεδο των εγκεκριμένων πιστώσεων πληρωμών, γεγονός που οδηγεί σε επανειλημμένους διορθωτικούς προϋπολογισμούς για την μερική κάλυψη των εκκρεμών αναγκών·

10.  απορρίπτει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο, σε περίπτωση ανεπάρκειας των πιστώσεων πληρωμών το 2016 να αποφασίσει η Επιτροπή, όπως έχει κάνει ήδη στο παρελθόν, να μη χρησιμοποιήσει πλήρως τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, κάτι που θα ερχόταν σε αντίθεση με την επανειλημμένη δέσμευση του Κοινοβουλίου στους τομείς του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών· συμπεραίνει, επίσης, ότι η έλλειψη πιστώσεων πληρωμών θα βλάψει τη φήμη της Ένωσης, δεδομένου ότι οι δικαιούχοι των αντίστοιχων προγραμμάτων παραμένουν απλήρωτοι·

11.  υπενθυμίζει ότι το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη έργων που αφορούν το περιβάλλον, τη διατήρηση της φύσης και τη δράση για το κλίμα σε ολόκληρη την Ένωση· επισημαίνει, ειδικότερα, τα προβλήματα που απορρέουν από την έλλειψη πιστώσεων πληρωμών για το πρόγραμμα LIFE, τα οποία αναμένεται να εμποδίσουν και να καθυστερήσουν την ορθή υλοποίηση αυτού του σημαντικού προγράμματος·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση του προϋπολογισμού του LIFE κατά 27,7 εκατομμύρια ευρώ στο ΣΠ 2016· επισημαίνει, ωστόσο, ότι το πρόγραμμα LIFE αντιστοιχεί σε ποσοστό μόλις 0,3 % του συνολικού ΣΠ 2016 και αναλογεί μόνο στο 0,73 % του τομέα 2 (σε αναλήψεις υποχρεώσεων), και ότι τα ποσοστά αυτά παρέμειναν σταθερά κατά τα προηγούμενα έτη·

13.  τονίζει την εξέχουσα σημασία των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία σε διάφορους τομείς οι οποίοι εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της παρούσας επιτροπής και τονίζει ότι ο προϋπολογισμός του 2016 πρέπει να αντικατοπτρίζει δεόντως το γεγονός ότι οι εν λόγω επενδύσεις αποτελούν προτεραιότητα· επισημαίνει ότι οι δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης και καινοτομίας των ΜΜΕ της Ένωσης αποτελούν ένα από τα βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που η ΕΕ διαθέτει στις παγκοσμιοποιημένες αγορές·

14.  υπενθυμίζει ιδίως την πολύ σημαντική προστιθέμενη αξία της Ένωσης στους τομείς της ιατρικής έρευνας (π.χ. της έρευνας για παιδιατρικά και ορφανά φάρμακα) και της καταπολέμησης των διασυνοριακών κινδύνων για την υγεία· σε αυτό το πλαίσιο, εκφράζει βαθιά αποδοκιμασία για το γεγονός ότι το πρόγραμμα δημόσιας υγείας, με συνολικό ποσό αναλήψεων υποχρεώσεων μόνο 62,2 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει, όπως και τα προηγούμενα έτη, ποσοστό μόνον 0,04 % σε αναλήψεις υποχρεώσεων στο ΣΠ 2016, δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τη σπουδαιότητα της υγείας ως αυτοτελούς αξίας και προϋπόθεσης για την προώθηση της ανάπτυξης· καλεί το Συμβούλιο να επανεξετάσει τις περαιτέρω δημοσιονομικές περικοπές που επέφερε στο πρόγραμμα αυτό·

15.  τονίζει ότι το αποτέλεσμα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και των αυστηρών πολιτικών λιτότητας που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη ήταν δημοσιονομικές περικοπές και μείωση των φορολογικών εσόδων, ότι αυτές με τη σειρά τους οδήγησαν σε μείωση της χρηματοδότησης των δημόσιων συστημάτων υγείας, και ότι οι ανισότητες στον τομέα της υγείας στην ΕΕ δημιουργούν σοβαρή επιβάρυνση για τα κράτη μέλη και τα συστήματα υγείας τους, και ζητεί, συνεπώς, αύξηση της χρηματοδότησης για τον συντονισμό των δημοσίων προληπτικών μέτρων στον συγκεκριμένο τομέα·

16.  υπογραμμίζει ότι η περιβαλλοντικά βιώσιμη γεωργία, στο πλαίσιο της οποίας γίνεται συνετή χρήση των φυσικών πόρων, είναι ουσιώδης για την παραγωγή τροφίμων, και ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη υποστήριξη στους γεωργούς που χρησιμοποιούν μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον και τα ζώα·

17.  επισημαίνει ότι η Ένωση έχει τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων στον κόσμο· τονίζει τη σημασία της προώθησης υγιεινών και ασφαλών τροφίμων, ως μέσου για την αποφυγή περιττών δαπανών στην υγειονομική περίθαλψη και την υποστήριξη των κρατών μελών στις προσπάθειες για βελτίωση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας τους· εκφράζει, συνεπώς, τη λύπη του για το γεγονός ότι το πρόγραμμα για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, με συνολικό ποσό αναλήψεων υποχρεώσεων μόνο 264,1 εκατομμύρια ευρώ, που αντιπροσωπεύει ποσοστό μόνον 0,17% σε αναλήψεις υποχρεώσεων στο ΣΠ 2016, και που το Συμβούλιο προτείνει να περικοπεί περαιτέρω, δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τη σημασία του ζητήματος της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών στην Ένωση·

18.  υπενθυμίζει ότι ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ενωσιακής αλληλεγγύης· υπενθυμίζει ότι πρωταρχική ευθύνη για την προστασία των πολιτών, καθώς και για το περιβάλλον και την ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς, έχουν τα κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι η Ένωση διαδραματίζει «καταλυτικό ρόλο» στην υποστήριξη, τον συντονισμό ή την συμπλήρωση των ενεργειών των κρατών μελών στο πεδίο της πρόληψης, της ετοιμότητας και της αντίδρασης στις καταστροφές· εκφράζει επιδοκιμασία για την ελαφρά αύξηση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων του προγράμματος, που προτείνει η Επιτροπή, αποδοκιμάζει ωστόσο έντονα την πρόταση του Συμβουλίου για μείωση του προϋπολογισμού στη συγκεκριμένη γραμμή·

19.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη διεξαγωγή κατάλληλων περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων προκειμένου να ελαττωθεί ο κίνδυνος περιβαλλοντικών καταστροφών·

20.  υπενθυμίζει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί στην άσκηση των τεχνικών, επιστημονικών και διοικητικών καθηκόντων τα οποία βοηθούν σε μεγάλο βαθμό τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να χαράζουν και να εφαρμόζουν πολιτικές·

21.  θεωρεί ότι, κατά γενικό κανόνα, οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί πρέπει να συμβάλουν με το μερίδιο που τους αναλογεί στην εξοικονόμηση κόστους, όπως έγινε και με τα άλλα θεσμικά όργανα· επισημαίνει ότι η ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών που υπάγονται στο πεδίο αρμοδιοτήτων της παρούσας επιτροπής (ECHA, EEA, ECDC, EFSA, EMA) και η διαρκής προσήλωση στην αύξηση της αποτελεσματικότητας έχουν ήδη οδηγήσει στη βελτίωση των δαπανών και της χρήσης των κονδυλίων·

22.  υπενθυμίζει, επιπλέον, τα πολύ σημαντικά καθήκοντα που επιτελούν αυτοί οι πέντε αποκεντρωμένοι οργανισμοί, τόσο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και για τους πολίτες της Ένωσης, αλλά και για τους εξωτερικούς πελάτες των οργανισμών που εισπράττουν τέλη (π.χ. ECHA και EMA)· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι έχει τεράστια σημασία να παρέχονται σε αυτούς τους οργανισμούς επαρκείς ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι, ώστε να μπορούν να επιτελούν αποτελεσματικά, ανεξάρτητα και έγκαιρα αυτά τα απαιτητικά και κεφαλαιώδους σημασίας καθήκοντα·

23.  εκφράζει στο πλαίσιο αυτό ανησυχία για την προσέγγιση που έχει υιοθετήσει η Επιτροπή όσον αφορά τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, δεδομένου ότι οι περικοπές που τους επιβάλλονται, ιδίως στους ανθρώπινους πόρους, είναι άδικες και δυσανάλογες σε σύγκριση με εκείνες που επιβάλλονται σε άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης· είναι αποφασισμένο να επιστρέψει στην ειδική ανά περίπτωση αξιολόγηση των συγκεκριμένων αναγκών κάθε οργανισμού·

24.  γενικά, δεν έχει πειστεί ότι η εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών με στόχο τη μείωση του προσωπικού στα οργανογράμματα θα είναι πιο αποδοτική από πλευράς κόστους σε μακροπρόθεσμη βάση, δεδομένου ότι οι πάροχοι υπηρεσιών χρειάζονται επίβλεψη και καθοδήγηση, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκουν το κέρδος·

25.  τονίζει ότι τα δοκιμαστικά σχέδια (ΔΣ) και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες (ΠΕ) είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία για την δρομολόγηση νέων δραστηριοτήτων και πολιτικών· επαναλαμβάνει ότι πολλές ιδέες της παρούσας επιτροπής εφαρμόστηκαν με επιτυχία στο παρελθόν· θα συνεχίσει, συνεπώς, να χρησιμοποιεί τα μέσα αυτά και το 2016· παροτρύνει για την πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων περιθωρίων κάθε τομέα·

26.  επισημαίνει το αποτέλεσμα της προκαταρκτικής αξιολόγησης της Επιτροπής σχετικά με τη δυνατότητα εκτέλεσης των ΔΣ που προτείνονται από μέλη της επιτροπής ENVI, τα οποία αντικατοπτρίζουν γενικά τις προτεραιότητες της επιτροπής ENVI στον τομέα του περιβάλλοντος και της υγείας· καλεί την Επιτροπή να καθορίσει διαδικασία παρακολούθησης και να τηρεί το Κοινοβούλιο ενήμερο σχετικά με την πρόοδο και το επίπεδο της εκτέλεσης των ΔΣ και των ΠΕ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

3.9.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

50

8

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nicola Caputo, Fredrick Federley, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Marijana Petir

3.9.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

(2015/2132(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Ildikó Gáll-Pelcz

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επισημαίνει ότι το πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλύπτει στη διαδικασία του προϋπολογισμού κονδύλια των τίτλων 2 (Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ), 14 (Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση) και 33 (Δικαιοσύνη και Προστασία του Καταναλωτή)·

2.  υπενθυμίζει ότι η ενιαία αγορά αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)· επισημαίνει, ωστόσο, ότι το δυναμικό αυτό παραμένει αναξιοποίητο από πολλές απόψεις, όπως ως προς την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά· ζητεί στο πλαίσιο αυτό να αξιοποιούνται καλύτερα οι δαπάνες του προϋπολογισμού, με τον καθορισμό μιας σαφούς δέσμης χρηματοδοτικών προτεραιοτήτων για την προώθηση της ενιαίας αγοράς και, κατά συνέπεια, την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας·

3.  χαιρετίζει τη σημαντική αύξηση του ποσού που διατίθεται στο κονδύλιο 14 02 01 του προϋπολογισμού «Στήριξη της λειτουργίας και εκσυγχρονισμός της τελωνειακής ένωσης»· υποστηρίζει την επίτευξη και εφαρμογή των στόχων του προγράμματος μέσω της προώθησης των υφιστάμενων πρωτοβουλιών εκσυγχρονισμού, ιδίως δε του σχεδίου για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών τελωνείων, και μέσω της ανάπτυξης στρατηγικής για την από κοινού διαχείριση και λειτουργία συστημάτων ΤΠ σε τομείς που σχετίζονται με τα τελωνεία, καθώς και με τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών, την προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, την έγκαιρη μεταφορά και την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης·

4.  θεωρεί ότι οι καταναλωτές βρίσκονται στο επίκεντρο του νέου ψηφιακού οικονομικού μοντέλου, και είναι πεπεισμένο ότι αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον προϋπολογισμό του συγκεκριμένου τομέα πολιτικής· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την επικαιροποίηση της πολιτικής για τους καταναλωτές, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή προσαρμογή της κοινωνίας στις ραγδαίες τεχνολογικές και οικονομικές αλλαγές·

5.  ζητεί να χρηματοδοτηθεί νέο δοκιμαστικό σχέδιο με τίτλο «Ενδυνάμωση και εκπαίδευση των καταναλωτών σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς στην ψηφιακή ενιαία αγορά», ως η κατάλληλη επακολούθηση του μονοετούς δοκιμαστικού σχεδίου με τίτλο «Κατάρτιση των MMΕ σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών στην ψηφιακή εποχή», που είχε προτείνει η επιτροπή IMCO για το 2015, το οποίο να συμβάλλει σε ευρεία εκστρατεία εκπαίδευσης του κοινού με στόχο να βοηθηθούν οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις στην κατανόηση των σύνθετων κανόνων και κανονισμών που συνδέονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο·

6.  τονίζει ότι τούτο θα βοηθά τους πολίτες και τις ΜΜΕ να συμμορφώνονται προς το δίκαιο για την προστασία των καταναλωτών στο τηλεματικό περιβάλλον· τονίζει ότι σε μία πραγματικά συνδεδεμένη ψηφιακή εσωτερική αγορά κάθε καταναλωτής θα πρέπει να μπορεί να επωφελείται από την ίδια ποιότητα υπηρεσιών και προϊόντων που πωλούνται τηλεματικά και να λαμβάνει επαρκή ενημέρωση για την αγορά του, με διαφανή τρόπο·

7.  θεωρεί σημαντικό να είναι σε θέση οι αρμόδιες αρχές να διακόπτουν την πώληση των προϊόντων και να υποχρεώνουν τις εταιρείες να τα ανακαλούν ή να τα αποσύρουν από την ευρωπαϊκή αγορά· θεωρεί ότι η απλούστευση και η ενοποίηση των κανόνων και προτύπων θα μειώσουν τα ενδεχόμενα προβλήματα συμμόρφωσης, και συνεπώς θα είναι επωφελείς τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους εμπόρους· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι έμποροι θα πρέπει να επίσης να ενημερωθούν σχετικά με τον τρόπο τακτοποίησης των φορολογικών υποχρεώσεών τους από διασυνοριακές συναλλαγές εντός της ΕΕ με την αποτελεσματική χρήση του συστήματος VATMΟSS·

8.  υπενθυμίζει την ανάγκη για χρηματοδότηση του πολυγλωσσικού εργαλείου για την τηλεματική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών (ODR)· τονίζει ότι αν υπάρχουν ηλεκτρονικά συστήματα επίλυσης διαφορών που λειτουργούν αποτελεσματικά σε ολόκληρη την ΕΕ θα ενθαρρυνθούν οι καταναλωτές να επιδιώκουν την επίλυση των προβλημάτων που συναντούν κατά την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών στην ενιαία αγορά και θα δοθεί ώθηση στις τηλεματικές αγορές· υπενθυμίζει ότι η αύξηση του τηλεματικού και του διασυνοριακού εμπορίου στην ΕΕ θα διευρύνει επίσης το φάσμα επιλογών για τους καταναλωτές και θα προσφέρει στις επιχειρήσεις νέες ευκαιρίες, θα δώσει πρόσβαση σε νέες αγορές και θα βοηθήσει στη δημιουργία μεγαλύτερης οικονομικής ανάπτυξης·

9.  αναγνωρίζει τη σημασία του «Φόρουμ ενιαίας αγοράς»· υπενθυμίζει ότι το 2015 είναι το τελευταίο έτος της προπαρασκευαστικής ενέργειας και ότι για τον λόγο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί επειγόντως από την Επιτροπή νέα νομοθετική πρόταση προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια αυτής της σημαντικής δράσης·

10.  τονίζει ότι το SOLVIT έχει καλές επιδόσεις όσον αφορά την ικανοποίηση του πελάτη κατά την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες· πιστεύει ότι θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα για να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζεται η λειτουργία των εργαλείων διακυβέρνησης, να βελτιωθεί η προβολή των εργαλείων αυτών και να μεγιστοποιηθεί η αξία των πόρων που τους διατίθενται· ζητεί να υπάρξει περαιτέρω προβληματισμός σχετικά με τη δυνατότητα παγίωσης των εν λόγω εργαλείων στις μελλοντικές δημοσιονομικές προτάσεις· επισημαίνει τη στήριξή του προς τον κονδύλιο 02 03 04 του προϋπολογισμού περί μέσων διακυβέρνησης της εσωτερικής αγοράς· πιστεύει ότι το δίκτυο ευρωπαϊκών κέντρων καταναλωτών θα πρέπει επίσης να λάβει κατάλληλη χρηματοδότηση, που να του επιτρέπει να συνεχίσει την αποστολή του για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα δικαιώματά τους ως καταναλωτών στην Ευρώπη·

11.  πιστεύει πως η στήριξη της πραγματικής οικονομίας πρέπει να αποτελεί κύρια προτεραιότητα της ΕΕ για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη· παροτρύνει τις ΜΜΕ να ενημερωθούν καλύτερα για τη συγκεκριμένη επιλογή, ώστε να μεγιστοποιηθεί η απορρόφηση αυτής της οικονομικής στήριξης ειδικά από τις ΜΜΕ· καλεί για την επαρκή χρηματοδότηση της μετάβασης σε μια αποδοτική ως προς τους πόρους, κυκλική οικονομία·

12.  επισημαίνει την ανάγκη να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για το πρόγραμμα COSME και για το δίκτυο Enterprise Europe Network το 2016, προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη των ΜΜΕ και να τους δοθεί βοήθεια για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που συνδέονται με την πρόσβαση στην ενιαία αγορά καθώς και στην παγκόσμια αγορά, μέσα από την καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες που προφέρει η ενιαία αγορά εκτός του κράτους μέλους τους όπως επίσης εκτός των συνόρων της Ένωσης· τονίζει ότι η εξασφάλιση καλής πρόσβασης σε χρηματοδότηση και η αύξηση της χρήσης των ψηφιακών μέσων είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ·

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση των πιστώσεων του κονδυλίου 02 04 02 03 «Αύξηση της καινοτομίας στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)» και του κονδυλίου 02 03 «Εσωτερική αγορά αγαθών και υπηρεσιών», και προτείνει να παρακολουθεί η Επιτροπή την αποτελεσματικότητα των χρηματοδοτούμενων σχεδίων προκειμένου να αυξηθεί η καινοτομία για τις ΜΜΕ·

14.  εκφράζει την ανησυχία του για τη δραστική μείωση των πιστώσεων στις θέσεις 02 02 01 «Προώθηση της επιχειρηματικότητας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και πρόσβαση στις αγορές των επιχειρήσεων της Ένωσης» και 02 02 02 «Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με τη μορφή συμμετοχών και χρεωστικών μέσων» του προϋπολογισμού, στο πλαίσιο του προγράμματος COSME·

15.  τονίζει ότι τα πρότυπα είναι σημαντικά εργαλεία για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων των οποίων η συμμετοχή στη διεργασία τυποποίησης είναι ουσιαστική για την τεχνική πρόοδο καθώς και για τη συγκρισιμότητα της ποιότητας του υλικού και του προϊόντος στην Ένωση· συμφωνεί, συνεπώς, ότι οι πιστώσεις πληρωμών από τη γραμμή 02 03 02 01, που αποσκοπούν στη στήριξη δραστηριοτήτων τυποποίησης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI), θα πρέπει να αυξηθούν σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής·

16.  σε συνέχεια της θέσπισης του κανονισμού για το σύστημα e-call, ζητεί να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση στον οργανισμό του Ευρωπαϊκού GNSS, προκειμένου να υλοποιηθεί πλήρως ο κανονισμός αυτός.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

3.9.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

5

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dita Charanzová, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Margot Parker, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Kaja Kallas, Jens Nilsson, Marc Tarabella, Lambert van Nistelrooij

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrey Novakov, Adam Szejnfeld

1.9.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

(2015/ΧΧΧΧ(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Massimiliano Salini

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.   υπογραμμίζει ότι οι πιστώσεις που προβλέπονται για τον τομέα των μεταφορών έχουν δικαιολογημένα συνδεθεί με άλλες πολιτικές όπως η συνοχή, ο ανταγωνισμός, το περιβάλλον, η έρευνα, ο τουρισμός και η ασφάλεια· υπενθυμίζει ότι οι υποδομές των μεταφορών αποτελούν τη βάση για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών επί της οποίας εδράζεται το σχέδιο της ενιαίας αγοράς και ότι αυτή η ελεύθερη κυκλοφορία συνιστά ταυτόχρονα ισχυρό παράγοντα ολοκλήρωσης της Ένωσης και βασική συνιστώσα της αποδοτικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και του εμπορίου·

2.   υπενθυμίζει ότι η επανεκκίνηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης συνιστά προτεραιότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών και ότι τα προγράμματα υποδομών συμβάλλουν στην επιδίωξη της προτεραιότητας αυτής όχι μόνον άμεσα, χάρη στις θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται στα εργοτάξια, αλλά και έμμεσα, κατά την εκμετάλλευση των υποδομών αυτών και, γενικότερα, καθώς ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα των αντίστοιχων περιοχών· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι με την ευκαιρία των συζητήσεων επί του σχεδίου Juncker, όλα τα κράτη μέλη επικύρωσαν την προσέγγιση αυτή και θεώρησαν ότι το σύμφωνο σταθερότητας δεν πρέπει να αποβεί εις βάρος των επενδύσεων στις στρατηγικές υποδομές.

3.   σημειώνει ότι η συμφωνία για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) οδηγεί σε περικοπές στη Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη (ΔΣΕ)· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία μεγαλύτερης κινητοποίησης του ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδότηση των προγραμμάτων μεταφορών μέσω της χρήσης καινοτόμων δημοσιονομικών μέσων· υπενθυμίζει ωστόσο ότι ορισμένα προγράμματα είναι λιγότερο ελκυστικά για αυτόν τον τύπο φορέων λόγω της πολύ χαμηλής και/ή αβέβαιης απόδοσης των επενδύσεων· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να διορθώσει ελλείψες της αγοράς σε τομείς όπου στη σχέση μεταξύ κινδύνου και αποδοτικότητας υπερτερεί ο κίνδυνος ο οποίος θα μπορούσε να αποθαρρύνει τους ιδιωτικούς επενδυτές και τονίζει ότι, μολονότι οι επενδύσεις στις σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές μεταφορές αποφέρουν σημαντικά κοινωνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη, είναι μάλλον λιγότερο επικερδείς και απαιτούνται επιχορηγήσεις για την υλοποίησή τους· τονίζει ότι, ανεξάρτητα από την τρόπο χρηματοδότησης που θα επιλεγεί, η συνεισφορά του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού πρέπει να επικεντρωθεί σε έργα υψηλής ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας·

4.   τονίζει την σημασία των ΔΕΔ-Μ όχι μόνον ως κομβικών σημείων σύνδεσης στο εσωτερικό της Ευρώπης, αλλά και ως ευκαιρίας για την εκκίνηση της λειτουργίας των επιμέρους εθνικών αγορών, των τοπικών οικονομιών και των μητροπολιτικών περιοχών· υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία της ολοκλήρωσης των διαδρόμων προτεραιότητας που χαράχτηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κυρίως για τους σιδηροδρομικούς άξονες μεγάλης ταχύτητας· εφιστά την προσοχή στο πρωτοφανές ενδιαφέρον που εκδήλωσαν τα κράτη μέλη για τις προσκλήσεις της ΔΣΕ του 2014 για τις μεταφορές, καθώς και στον μεγάλο αριθμό των επιλέξιμων σχεδίων υψηλής ποιότητας που υποβλήθηκαν και δεν μπόρεσαν να εγκριθούν λόγω ανεπάρκειας διαθέσιμων πόρων· επιμένει, εν προκειμένω, ότι πρέπει να γίνει σεβαστή και να επανεξετασθεί η χρηματοδότηση που προβλέπεται από το ΠΔΠ τόσο για τις υποχρεώσεις όσο και για τις πληρωμές, ώστε να επιτευχθούν οι προτεραιότητες και οι στόχοι της ΔΣΕ και να συμπληρωθούν οι πόροι του προϋπολογισμού που διατίθενται για την ΔΣΕ·

5.   καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη, εν όψει της διάθεσης κεφαλαίων από τη ΔΣΕ, τις οικονομικές και κοινωνικές δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν σήμερα ορισμένα κράτη μέλη και που θα μπορούσαν να εμποδίσουν σημαντικά την υποβολή σχεδίων· καλεί, για τους λόγους αυτούς, την Επιτροπή να παράσχει την αναγκαία συνδρομή προς τις χώρες αυτές στο πλαίσιο του προγράμματος ΔΣΕ·

6.   υπογραμμίζει ότι η έρευνα και η καινοτομία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού, ιδίως όσον αφορά τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, τις κοινωνικο-οικονομικές γνώσεις και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις· θα πρέπει συνεπώς να διατεθούν οι αρμόζοντες δημοσιονομικοί πόροι σε αυτές τις μορφές καινοτόμων τεχνολογιών και γνώσεων δυνάμει του προγράμματος « Ορίζων 2020 » και της κοινής επιχείρησης Shift2Rail·

7.   συνιστά να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις πολιτικές μεταφορών που αφορούν τους λιμένες και τους αερολιμένες, δεδομένου ότι προάγουν την ανταγωνιστικότητα με την περαιτέρω ανάπτυξη μιας βιώσιμης εσωτερικής αγοράς και με το άνοιγμα της Ευρώπης στον υπόλοιπο κόσμο· υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ορθολογική ευρωπαϊκή πολιτική που να ενισχύει κυρίως την ιδιαιτερότητα των λιμένων και της γεωγραφικής τους θέσης· πιστεύει ότι η βελτίωση των διατροπικών συνδέσεων και της διασυνδεσιμότητας θα καταστήσει δυνατή τη διευκόλυνση των συναλλαγών με τις γύρω περιοχές και το σύστημά μας μεταφορών πιο βιώσιμο· υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή στρατηγική που θα ενθαρρύνει τη βελτίωση και τη διεύρυνση της διασυνδεσιμότητας των αεροδρομίων, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο·

8.   τονίζει ότι η πρόσβαση του Κοινοβουλίου στις επίσημες πράξεις και έγγραφα που αφορούν τον προϋπολογισμό της Ένωσης είναι λιγότερο εγγυημένη από όσο η πρόσβαση των άλλων θεσμικών οργάνων· ζητεί, συνεπώς, αναθεώρηση των διοργανικών συμφωνιών, προκειμένου να εξασφαλιστεί στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίοι εκπροσωπούν του ευρωπαίους πολίτες, εύκολη πρόσβαση στα έγγραφα, ακόμα και στις περιπτώσεις στις οποίες περιέχονται σε αυτά οι λεγόμενες ευαίσθητες πληροφορίες·

9.   εφιστά την προσοχή στην επικείμενη έγκριση της τέταρτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους η οποία προβλέπει ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, ως προς την πιστοποίηση και την άδεια κυκλοφορίας στην αγορά και τούτο προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών, του χρονοδιαγράμματος και των πόρων· τονίζει την ανάγκη να δοθούν στον οργανισμό αυτόν επαρκή οικονομικά, ανθρώπινα και υλικοτεχνικά μέσα, ούτως ώστε να αντεπεξέλθει σε αυτά τα νέα καθήκοντα· επιπλέον, υπενθυμίζει ότι η δέσμη αυτή πρέπει να αποτελέσει στοιχείο ενός ευρύτερου σχεδίου δράσης που να αποσκοπεί στην αύξηση της ελκυστικότητας του σιδηροδρομικού τομέα· θεωρεί, επομένως, ότι είναι σημαντικό να πραγματοποιηθούν περισσότερες επενδύσεις στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) με ενιαίο Ευρωπαϊκό και διαλειτουργικό πρότυπο και να τεθεί χωρίς χρονοτριβή σε εφαρμογή η κοινή επιχείρηση Shift2Rail·

10. τονίζει ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) πρέπει να εξοπλιστεί με τα απαραίτητα μέσα για τον έλεγχο της ασφάλειας και την πρόληψη της ρύπανσης από υπεράκτιες εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως έχει συμφωνηθεί στον κανονισμό σχετικά με τη χρηματοδότηση του EMSA·

11. εφιστά την προσοχή στον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανισμοί, των οποίων βασική ευθύνη είναι να εξασφαλίσουν ασφάλεια στους διάφορους τρόπους μεταφοράς· επομένως, απορρίπτει τις προτεινόμενες περικοπές στους προϋπολογισμούς των λειτουργικών δαπανών των οργανισμών και διαφωνεί με τις προτεινόμενες περικοπές οι οποίες θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ασφάλεια των μεταφορών·

12. υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού ως του κυριότερου μέσου εγγύησης της ασφάλειας, των περιβαλλοντικών επιδόσεων, της ανταγωνιστικότητας και της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να διαθέσει, μέσω της ΔΣΕ, επαρκείς πόρους στο τεχνολογικό της σκέλος, τη SESAR, και σε ερευνητικά προγράμματα· πιστεύει ότι η επικείμενη έγκριση μιας σειράς προτάσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της θέσης των ευρωπαϊκών φορέων έναντι του υπόλοιπου κόσμου προβλέπει την επέκταση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια των Αερομεταφορών· εκτιμά επομένως ότι πρέπει έστω να παραμείνει αμείωτο το μέρος των πόρων του που προέρχεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, παρά το γεγονός ότι ο ιδιωτικός τομέας συμμετέχει στη χρηματοδότησή του·

13. υπογραμμίζει ότι πρέπει να βελτιωθεί η δημοσιονομική διαφάνεια των οργανισμών, κυρίως όσον αφορά τις αρμοδιότητες που όντως ασκούν· φρονεί ότι οι διορισμοί πρέπει να γίνονται με αξιοκρατικά κριτήρια και με δημόσιες διαδικασίες, που θα γνωστοποιούν τα κριτήρια επιλογής και θα θέτουν όρια για τους ανώτατους μισθούς·

14. προτείνει, έχοντας κατά νου ότι δεν υπάρχει χωριστή γραμμή του προϋπολογισμού για τον τουρισμό, να συνεχιστεί η μεγίστη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και το πρόγραμμα COSME καθώς και διάφορα πιλοτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσεις, προκειμένου να ενισχυθεί η ελκυστικότητα της «γηραιάς ηπείρου» για τους ταξιδιώτες· τονίζει ότι μια αποτελεσματική διατομεακή συνεργασία μεταξύ των πολυάριθμων σχετικών πολιτικών και ταμείων της ΕΕ είναι καθοριστικής σημασίας στον τομέα αυτό, και πρέπει να πρέπει να λάβει επίσης υπόψη τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα·

15. ζητεί την εισαγωγή στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2016 χωριστής γραμμής προϋπολογισμού για τον τουρισμό·

16. αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει ετήσια επισκόπηση των τουριστικών έργων που συγχρηματοδοτήθηκαν από διάφορα ταμεία της ΕΕ·

17. λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ της ΕΕ, καθώς και τον αντίκτυπό του στη δημιουργία θέσεων εργασίας, ζητεί να αυξηθεί ο προϋπολογισμός για το 2016 για τις δράσεις στον τομέα του τουρισμού στο πλαίσιο του προγράμματος COSME στα 13 εκατομμύρια ευρώ· ζητεί να αποφευχθούν περαιτέρω περικοπές στη χρηματοδότηση των δράσεων του τουριστικού τομέα από το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

18. συνιστά, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους αστικούς κόμβους· υπενθυμίζει ότι σήμερα, περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε πόλεις, και ότι το φαινόμενο αυτό αποκτά ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις· για τον λόγο αυτό πιστεύει ότι η συμβολή σε αποτελεσματικά, διατροπικά, βιώσιμα και ασφαλή συστήματα κινητικότητας και η σύνδεση των αστικών και μητροπολιτικών περιοχών με τις αγροτικές και απόμακρες περιοχές συνιστούν σημαντική συμβολή στην παγκόσμια ανάπτυξη·

19. καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές και τους ενδιαφερομένους παράγοντες να διερευνήσουν υπάρχουσες και νέες δυνατότητες χρηματοδότησης της ΕΕ για τις δημόσιες μεταφορές και να αναπτύξουν καινοτόμα σχήματα συμπράξεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα· τονίζει ότι τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πιο συστηματικά για τις πόλεις που έχουν αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο τοπικό συγκοινωνιακό σχέδιο, όπως τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ), και έχουν εντοπίσει τις κατάλληλες δράσεις σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει η σχετική νομοθεσία·

20. επιμένει ότι οι επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών, μέσω της ΔΣΕ και η έρευνα στον τομέα των μεταφορών, μέσω της κοινής πρωτοβουλίας Shift2Rail και του προγράμματος H2020, δεν πρέπει να χρησιμεύσουν ως μεταβλητή προσαρμογής εν όψει μιας συμφωνίας επί του Προϋπολογισμού του 2016·

21. επισημαίνει τον ρόλο που διαδραματίζουν η έρευνα και η καινοτομία στον τομέα των μεταφορών και του τουρισμού για τη δημιουργία έξυπνων συστημάτων μεταφορών και βιώσιμης και καθαρής ενέργειας, καθώς και για τη μεγαλύτερη ασφάλεια και τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους καταναλωτές· συνεπώς, απορρίπτει τις προτεινόμενες περικοπές στον τομέα της έρευνας, και ιδίως όσες αφορούν τις πιστώσεις πληρωμών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

31.8.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Peter Lundgren, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Dalton, Markus Ferber, Michael Gahler, Matthijs van Miltenburg, Георги Пирински

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eugen Freund, Каролине Грасвандер-Хайнц, Piernicola Pedicini, Julia Reda, Kristina Winberg

18.9.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

(2015/2132(BUD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Μαρία Σπυράκη

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  θεωρεί ανησυχητική τη μείωση των πιστώσεων πληρωμών του τομέα 1β σε 49 δισεκατομμύρια ευρώ (-4% σε σύγκριση με το 2015), και εκφράζει αμφιβολία για το κατά πόσο τα ποσά που προτείνονται στο σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) του 2016 για τον τομέα 1β επαρκούν για να αντιμετωπιστεί το τρέχον πρωτοφανές επίπεδο πληρωμών που απαιτείται λόγω των συσσωρευμένων εκκρεμοτήτων στον συγκεκριμένο τομέα·

2.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το έγγραφο της Επιτροπής με τίτλο «Τα στοιχεία ενός σχεδίου πληρωμών για την επαναφορά του προϋπολογισμού της ΕΕ σε βιώσιμη τροχιά», οι προβλεπόμενες πιστώσεις πληρωμών του τομέα 1β πρέπει να χρησιμοποιηθούν και για την κάλυψη των αναμενόμενων εκκρεμοτήτων στο τέλος του 2015 (20 δισεκατομμύρια ευρώ), και καλεί την Επιτροπή να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για τη μείωση των καθυστερήσεων στις πληρωμές, τονίζοντας ότι οι καθυστερήσεις αυτές επιδεινώνουν σημαντικά τον φόρτο των περιφερειακών και των εθνικών αρχών, ιδίως εκεί που υπάρχουν σοβαρά κοινωνικά, οικονομικά και δημοσιονομικά προβλήματα, και έχουν σοβαρότατες αλυσιδωτές επιπτώσεις στους αποδέκτες και στους ευπαθείς δικαιούχους των πόρων·

3.  υπενθυμίζει ότι στα συμπεράσματα της έκτης έκθεσης για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή τονίζεται πως οι περιφερειακές ανισότητες έχουν διευρυνθεί σε σχέση με το 2008· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την κινητοποίηση επενδύσεων, δεδομένου ότι η μόχλευση που προκαλεί, συμπληρώνοντας τις δημόσιες και ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, συμβάλλει στην ενίσχυση της ανάπτυξης και στην εξασφάλιση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

4.  επισημαίνει ότι το ΣΠ 2016 προβλέπει πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 153,5 δισ. ευρώ (μείωση κατά 5,3% σε σχέση με το 2015) και πιστώσεις πληρωμών ύψους 143,5 δις ευρώ (αύξηση κατά 1,6% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2015)·

5.  επισημαίνει ότι το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών που προτείνεται στο ΣΠ 2016 προκύπτει από σημαντική αύξηση των πιστώσεων πληρωμών για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 και σημαντική μείωση για τα προγράμματα της περιόδου 2007-2013, εντούτοις σχεδόν το 50% των πληρωμών που ζητούνται για το 2016 αφορούν ακόμη την περίοδο 2007-2013·

6.  επισημαίνει ακόμα, ότι είναι επίσης σκόπιμο να ληφθεί εκ των προτέρων υπόψη ο αντίκτυπος που θα έχει στις πληρωμές του τομέα 1β η τροποποίηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020·

7.  υπενθυμίζει ότι απαιτείται να διατεθούν επαρκείς πόροι για την εξασφάλιση της ορθής εκτέλεσης των προγραμμάτων, αφενός, και της πολυετούς λειτουργίας τους, αφετέρου, και ότι για τούτο επιβάλλονται κατάλληλα μέσα και μέτρα ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος επανάληψης του φαινομένου της συσσώρευσης εκκρεμών πληρωμών· υπενθυμίζει ότι οι καθυστερούμενες πληρωμές υπονομεύουν την αξιοπιστία και τη λογοδοσία της Ένωσης· ζητεί να δοθεί μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα της συσσώρευσης εκκρεμών πληρωμών, το οποίο είναι διαρθρωτικό και θα επανεμφανιστεί αν δεν αντιμετωπιστεί κατάλληλα· εκφράζει, ωστόσο, ανησυχία για την αύξηση των διοικητικών δαπανών, παρά τις προηγούμενες διαβεβαιώσεις ότι θα περιορίζονταν στο ίδιο επίπεδο·

8.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει προσεκτικά, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, την εξέλιξη των πληρωμών του τομέα 1β για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, και να ετοιμάσει σχετική πρόβλεψη, με τη χρήση μετρήσιμων και, συνεπώς, συγκρίσιμων δεικτών επιδόσεων όσον αφορά την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των πιστώσεων του προϋπολογισμού·

9.  εκφράζει τον φόβο ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορεί να εκταμιεύσουν γρήγορα τα κονδύλια για να μην χαθούν τα δεσμευμένα ποσά, με συνέπεια την αύξηση του κινδύνου παρατυπιών που μπορεί να οδηγήσει σε δημοσιονομικές διορθώσεις, και ότι μπορεί να προκύψει μια κατάσταση όπου κονδύλια δεν απορροφήθηκαν στο τέλος της περιόδου προγραμματισμού θα αποδεσμευτούν αυτόματα·

10.  επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής για μια προπαρασκευαστική ενέργεια στο πλαίσιο του τομέα 1β, ανοικτή σε όλα τα κράτη μέλη, η οποία αποσκοπεί στην ανάπτυξη χρηματοδοτικής ικανότητας και την οικοδόμηση θεσμών για την υποστήριξη της εφαρμογής μεταρρυθμίσεων που έχουν χαρακτηριστεί ως προτεραιότητες στον κύκλο ζωής της μακροοικονομικής εποπτείας, και ζητεί να αναληφθούν και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

17.9.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

6

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Edward Czesak, Rosa D’Amato, Bill Etheridge, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Julia Reid, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Δημήτρης Παπαδάκης, Μαρία Σπυράκη, Андрей Новаков

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Petras Auštrevičius, Jan Olbrycht, Maurice Ponga

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Brando Benifei, Andrejs Mamikins, Soraya Post

7.9.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

(2015/2132(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jean-Paul Denanot

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, δεδομένου του ανωτάτου ορίου που επιβλήθηκε από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020 για τον τομέα 2, είναι πιθανόν σημαντικές κατηγορίες της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) να υποστούν στην πράξη περικοπές το 2016, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων ενισχύσεων και των μέτρων για την αγορά, παρά την αύξηση των συνολικών πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών κατά 2,4% και 1,6% αντιστοίχως·

2.  λαμβάνει εν προκειμένω υπό σημείωση τα προτεινόμενα ποσά των 63,1 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων (-0,1% σε σύγκριση με το 2015, χωρίς τον αντίκτυπο του αναπρογραμματισμού) και των 55,9 δισ. ευρώ σε πληρωμές (-0,2%) για τον τομέα 2, στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2016·

3.  επισημαίνει ότι το σχέδιο προϋπολογισμού 2016 αφήνει ένα περιθώριο 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ κάτω από το ανώτατο όριο για τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και ένα περιθώριο 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ κάτω από το επιμέρους ανώτατο όριο για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ)· τονίζει ότι το περιθώριο παραμένει στον τομέα 2 για να επιλύσει τυχόν μελλοντική κρίση στα πλαίσια του γεωργικού τομέα· περιμένει τη διορθωτική επιστολή της Επιτροπής, η οποία αναμένεται τον Οκτώβριο 2015 και θα βασίζεται σε επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση του ΕΓΤΕ·

4.  υπογραμμίζει ότι το σχέδιο προϋπολογισμού 2016 αντιπροσωπεύει το πρώτο έτος πλήρους εκτέλεσης των άμεσων ενισχύσεων που εισήχθησαν με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013· λαμβάνει υπό σημείωση, στο πλαίσιο αυτό, την μείωση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων κατά 1,4% σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών, λόγω των μεταφορών μεταξύ των δύο πυλώνων της ΚΓΠ·

5.  επισημαίνει ότι, βάσει του σχεδίου προϋπολογισμού του 2016, η χρηματοδότηση της ανάπτυξης της υπαίθρου στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, θα σημειώσει αύξηση 2% σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 6,3% σε πιστώσεις πληρωμών· τονίζει, ωστόσο, ότι η αύξηση αποτελεί λογική συνέπεια του τελευταίου προγραμματισμού των νέων προγραμμάτων κατά την περίοδο 2014-2020 και της ολοκλήρωσης των προγραμμάτων από το 2007-2013·

6.  επιδοκιμάζει τα μέτρα που έχουν ως στόχο να τεθεί υπό έλεγχο το ύψος των υποχρεώσεων που δεν έχουν καλυφθεί και θεωρεί ότι αποτελούν προϋπόθεση για την επιτυχημένη έναρξη της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020· καλεί, ως εκ τούτου, κατεπειγόντως το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για να εκτελεστούν οι εκκρεμείς αξιώσεις πληρωμών·

7.  εκφράζει τη λύπη του για τις περικοπές που έγιναν στον προϋπολογισμό για την παρέμβαση στις γεωργικές αγορές σε σύγκριση με το 2015· δεδομένου ότι η Ρωσία έχει επιβεβαιώσει την παράταση της απαγόρευσης των εισαγωγών μέχρι τον Αύγουστο του 2016, ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει όλα τα αναγκαία μέτρα, όπως είναι η χρήση των διαθεσίμων περιθωρίων, για να στηριχθούν οι αγρότες της ΕΕ σε όλους τους γεωργικούς τομείς και στον τομέα των τροφίμων που επλήγησαν από το εμπάργκο, και συγκεκριμένα στις χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία, και συντάσσεται με την άποψη ότι τα έκτακτα μέτρα πρέπει να επεκταθούν σε χώρες που επηρεάζονται εμμέσως από το ρωσικό εμπάργκο· εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της Επιτροπής με την οποία παρατείνεται η εφαρμογή των μέτρων στήριξης για τους πληγέντες από το ρωσικό εμπάργκο παραγωγούς οπωροκηπευτικών, με ισχύ από 1ης Αυγούστου 2015 και ζητεί να συνεχιστεί η εφαρμογή των εν λόγω μέτρων για όσο διάστημα διαρκέσει η απαγόρευση εισαγωγών και να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής τους προκειμένου να καλύψει όλους τους γεωργοκτηνοτροφικούς τομείς που πλήττονται· επισημαίνει ότι ο γαλακτοκομικός τομέας απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή διότι το ρωσικό εμπάργκο επιτείνει την αβεβαιότητα των παραγωγών διότι συμβάλλει στην επιδείνωση της πτώσης των τιμών που παρατηρείται από τότε που καταργήθηκαν οι ποσοστώσεις·

8.  επιμένει στην ανάγκη να παρασχεθούν κεφάλαια για να αντισταθμισθούν οι οικονομικές απώλειες των αγροτών λόγω της κρίσης στην αγορά και της υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής κρίσης όπως το βακτήριο Xylella fastidiosa, και επαναλαμβάνει την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα περιθώρια στον τομέα 2 προς τον σκοπό αυτό· επιμένει ότι η αποζημίωση για την εξάλειψη του βακτηρίου πρέπει επίσης να καλύπτει την αποκατάσταση των αγροοικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένου του εδάφους, καθώς και την εξασφάλιση σταθερής βιολογικής ποικιλότητας και, ιδίως, την εξασφάλιση γενετικής ποικιλότητας του μητρικού υλικού, το οποίο στην ιδανική περίπτωση χαρακτηρίζεται από αντοχή ή ανοχή όσον αφορά την ασθένεια· στην ουσία, θεωρεί ότι ένας από τους στόχους οποιασδήποτε ενίσχυσης θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση ισορροπημένων αγροοικοσυστημάτων και εκτάσεων με βιολογική ποικιλότητα, λιγότερο ευάλωτων σε μελλοντικές προσβολές· ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την καταπολέμηση των φαινομένων παρακμής των εν λόγω αγορών·

9.  ζητεί να διατεθούν περισσότεροι πόροι στον τομέα ελαιοκαλλιέργειας-ελαιοπαραγωγής για την αποζημίωση των αγροτών που έχουν υποστεί ζημιές από το βακτήριο Xylella fastidiosa, για την ενίσχυση των μέτρων πρόληψης, για την ανάσχεση της εξάπλωσης του φονικού βακτηρίου στην Ευρώπη καθώς και για την αναδιάρθρωση του τομέα και την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας σχετικά με το παθογόνο αυτό και τον φορέα του·

10.  παρατηρεί σε γενικές γραμμές ότι απαιτούνται επενδύσεις προκειμένου να καταστούν τα αγροοικοσυστήματά μας ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή και στην εμφάνιση και την εξάπλωση χωροκατακτητικών ειδών, ιδίως μέσω βιολογικά διαφοροποιημένης καλλιέργειας εκτάσεων και με ζώντα και υγιή εδάφη που περιέχουν και θηρευτές και ωφέλιμα είδη, ούτως ώστε να ρυθμίζεται με φυσικό τρόπο ο αριθμός των πληθυσμών των επιβλαβών οργανισμών·

11.  εκφράζει τη λύπη του για την περικοπή 2 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα για τη διανομή γάλακτος στα σχολεία από 77 εκατομμύρια ευρώ το 2015 σε 75 εκατομμύρια ευρώ στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2016· υπενθυμίζει το αίτημα του Κοινοβουλίου για αύξηση 20 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο για το πρόγραμμα αυτό· επιδοκιμάζει την μικρή αύξηση στο πρόγραμμα προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία σε 150 εκατομμύρια ευρώ, την οποία πρότεινε η Επιτροπή και υποστήριξε το Συμβούλιο· τονίζει ότι αμφότερα τα προγράμματα έχουν αποδειχθεί χρήσιμα στα κράτη μέλη και υπογραμμίζει την σημασία τους δεδομένης της κρίσης και των επιπέδων κακής διατροφής των παιδιών στην Ένωση· καλεί το Συμβούλιο να λάβει υπόψη του τις προτάσεις του Κοινοβουλίου με τις οποίες ζητεί απλούστευση της γραφειοκρατίας για τα κράτη μέλη προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και των δύο προγραμμάτων·

12.  εκφράζει τη λύπη του για τις προτεινόμενες από το Συμβούλιο περικοπές 13,8 εκατομμυρίων ευρώ από τα επιχειρησιακά ταμεία για τις οργανώσεις παραγωγών οπωροκηπευτικών, δεδομένης της σημασίας αυτών για την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων αλλά και δεδομένων των σημερινών προβλημάτων του κλάδου·

13.  ζητεί τη μετάθεση των προγραμμάτων διανομής γάλακτος και φρούτων στα σχολεία στον δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ, για να είναι δυνατή η συγκεκριμένη διαμόρφωσή τους επί τόπου με βάση τις ανά περιφέρεια ιδιαιτερότητες και ανάγκες και να βρουν έτσι μεγαλύτερη αποδοχή και να γίνουν φιλικότερα στον χρήστη·

14.  επιμένει ότι τυχόν έσοδα που συσσωρεύονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ και προέρχονται από την συμπληρωματική εισφορά πρέπει να δεσμευτούν για επενδύσεις στον γαλακτοκομικό τομέα και ότι άλλα έσοδα για ειδικό προορισμό από την γεωργία το 2014/2015 πρέπει να παραμείνουν στον τομέα 2· συντάσσεται με την άποψη ότι τα τέλη που επεβλήθησαν το 2015 για υπέρβαση των ποσοστώσεων πρέπει να χρησιμοποιηθούν στο σύνολό τους για μέτρα στήριξης της αγοράς και άλλες μορφές ενίσχυσης του γαλακτοκομικού τομέα· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να δεσμεύσει τα εν λόγω έσοδα για το ΕΓΤΕ·

15.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι πόροι που θα εγγραφούν στο αποθεματικό για κρίσεις στον γεωργικό τομέα, στον προϋπολογισμό του 2016, και δεν θα δαπανηθούν, θα παραμείνουν στο σύνολό τους στον τομέα 2 για το επόμενο έτος προϋπολογισμού για άμεσες ενισχύσεις στους αγρότες, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013·

16.   διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή γεωργία τα τελευταία χρόνια ήταν επανειλημμένως εκτεθειμένη σε κρίσεις· καλεί επομένως την Επιτροπή να επανεξετάσει το σύστημα της χρηματοδότησης λόγω κρίσεων και να δημιουργήσει ένα νέο μέσο το οποίο θα καθιστά δυνατή τη γρήγορη πολιτική παρέμβαση σε περίπτωση κρίσεως, χωρίς να επιβαρύνονται οι ετήσιες άμεσες πληρωμές·

17.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ελέγξουν έγκαιρα την αστάθεια των τιμών των γεωργικών προϊόντων, με ειδική έμφαση στον γαλακτοκομικό τομέα, η οποία έχει αρνητικές επιπτώσεις στα εισοδήματα των γεωργών, και να αντιδράσουν άμεσα και αποτελεσματικά, αν χρειαστεί, δίνοντας στους γεωργούς τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν την αστάθεια των τιμών·

18.  καταγράφει τις συνέπειες της κατάργησης των ποσοστώσεων γάλακτος και συντάσσεται με την άποψη ότι είναι απαραίτητη η εφαρμογή προπαρασκευαστικών μέτρων προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε ανισορροπίες στην αγορά μετά την κατάργηση των ποσοστώσεων ζαχάρεως το Σεπτέμβριο του 2017·

19.   καλεί την Επιτροπή να προβεί στη κινητοποίηση του αποθεματικού ταμείου για τη κρίση του γεωργικού τομέα προκειμένου να εφαρμοστούν έκτακτα μέτρα στήριξης του γαλακτοκομικού τομέα· εκτιμά ότι στόχος παρόμοιων μέτρων πρέπει να είναι η στήριξη των μικρών και μεσαίων γαλακτοκομικών επιχειρήσεων που έχουν δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα από τότε που καταργήθηκαν οι ποσοστώσεις το 2015 και ότι οι δαπάνες πρέπει να διοχετευθούν στην τεχνολογική βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής και στη δημιουργία κινήτρων για την παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας·

20.  επιδοκιμάζει το επίπεδο των πόρων που διατίθενται για την στήριξη της μελισσοκομίας, δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο αντιμετώπιζε ανέκαθεν την μελισσοκομία και τη διατήρηση της λειτουργικής βιοποικιλότητας, συγκριμένα δε τους επικονιαστές και τις υπηρεσίες που παρέχουν, ως προτεραιότητες για το μέλλον της γεωργίας·

21.  επισημαίνει τους στόχους της αύξησης της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας, και ζητεί να παρασχεθούν πόροι για να εκπληρωθούν αυτοί οι στόχοι· υπενθυμίζει τις μεγάλες δυνατότητες της γεωργικής πολιτικής ως προς τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τις τεχνικές και κοινωνικές καινοτομίες και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ιδίως στις περιοχές της υπαίθρου όπου προάγεται η περιφερειακή ανάπτυξη·

22.   υπογραμμίζει τη σημασία του ανοίγματος νέων αγορών για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της αντοχής της ευρωπαϊκής γεωργίας σε κρίσεις της αγοράς όπως συνέβη π.χ. με το εμπάργκο της Ρωσίας· ζητεί να στηριχθεί χρηματοδοτικά το άνοιγμα νέων αγορών μεταξύ άλλων με τη χρήση πόρων από την υπερεισφορά·

23.  επισημαίνει ότι είναι ουσιώδες οι πόροι οι οποίοι προορίζονται για την έρευνα στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής και ιδίως οι πόροι από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» να παραμείνουν εξ ολοκλήρου διαθέσιμοι για τον σκοπό αυτό, προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία στον γεωργικό τομέα·

24.  υπενθυμίζει τις δυσχέρειες που υπήρξαν τα προηγούμενα οικονομικά έτη κατά τη διάρκεια των οποίων είχαν μειωθεί οι πιστώσεις· εκτιμά ότι κάθε απόπειρα περιορισμού των πιστώσεων για τη γεωργία είναι μάταιη και επικίνδυνη, διότι θα ήταν επιζήμια για τους στόχους της ΚΓΠ, θα επέτεινε την ευπάθεια του τομέα και θα περιόριζε σημαντικά τις προσπάθειες για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

3.9.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

4

8

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marit Paulsen, Marijana Petir, Bronis Ropė, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bas Belder, Angélique Delahaye, Jean-Paul Denanot, Jørn Dohrmann, Fredrick Federley, Jens Gieseke, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Susanne Melior, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Hannu Takkula, Γεώργιος Επιτήδειος, Владимир Уручев

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Heinz K. Becker, Carlos Iturgaiz, Igor Šoltes

4.9.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αλιείας

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

(2015/2132(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Alain Cadec

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Γενική επισκόπηση

1.   υπενθυμίζει ότι είναι πολύ σημαντικό ο προϋπολογισμός της ΕΕ να αντικατοπτρίζει τους δεδηλωμένους πολιτικούς στόχους για την απασχόληση, τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα· τονίζει ότι οι τομείς της αλιείας και των θαλάσσιων υποθέσεων αποτελούν επίσης πηγή απασχόλησης και ανάπτυξης και ότι συμβάλλουν ενεργά στη χωροταξία και τη διαχείριση των φυσικών πόρων·

2.  υπογραμμίζει ότι η οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της αλιείας και των θαλάσσιων υποθέσεων είναι σημαντική και ότι ο ρόλος που διαδραματίζουν στη γαλάζια οικονομία είναι ζωτικός·

3.  εκφράζει τον προβληματισμό του σχετικά με την κατάσταση του τομέα της αλιείας, ο οποίος πρέπει να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά του συμμορφούμενος παράλληλα προς τις απαιτήσεις της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ) και προς τις επιταγές καλής διαχείρισης των αλιευτικών πόρων, καθώς η διαχείριση των αποθεμάτων πρέπει να γίνεται με τρόπο που να επιτρέπει επίπεδα βιομάζας ανώτερα από εκείνα που απαιτούνται για να επιτευχθεί η μέγιστη βιώσιμη απόδοση· εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν ο κλάδος και οι εθνικές αρχές στην εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης·

4.   δίνει πολιτική προτεραιότητα στην κατάσταση της απασχόλησης των νέων στον τομέα· τονίζει το γεγονός ότι είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών να κάνουν τα πάντα για να διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων στα διάφορα επαγγέλματα της αλιείας με τη βοήθεια όλων των εργαλείων που τίθενται στη διάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων·

Θέση του Συμβουλίου

5.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι στον τίτλο 11 του τμήματος ΙΙΙ το Συμβούλιο μείωσε τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων κατά 750.388 ευρώ και τις πιστώσεις πληρωμών κατά 4.646.986 ευρώ·

6.  εκφράζει την ανησυχία του για την ανάγνωση του προϋπολογισμού 2016 από το Συμβούλιο, στην οποία δεν λαμβάνονται υπόψη οι πολιτικές δεσμεύσεις του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) και στην οποία μειώνονται ορισμένες πιστώσεις ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση της ΚΑλΠ· ζητεί, συνεπώς, την επαναφορά των πιστώσεων του τίτλου 11 του τμήματος ΙΙΙ του σχεδίου προϋπολογισμού της Επιτροπής·

Κατάσταση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων του τίτλου 11 του τμήματος III

7.  λαμβάνει υπό σημείωση τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων που προτάθηκαν από την Επιτροπή για τον προϋπολογισμό 2016· λαμβάνει γνώση του εγγεγραμμένου ποσού των 1.047.031.838 ευρώ στο πλαίσιο του τομέα 2 του ΠΔΠ· επισημαίνει τη μείωση κατά 41,1% σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος· διαπιστώνει ότι αυτή η μείωση ύψους 729.120.330 ευρώ οφείλεται ουσιαστικά στη μεταφορά των πιστώσεων του έτους 2014 στο έτος 2015, μετά την τεχνική αναθεώρηση του ΠΔΠ και την καθυστέρηση του προγραμματισμού των διαρθρωτικών ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)·

8.  υπενθυμίζει ότι οι πιστώσεις του οικονομικού έτους 2015 αυξήθηκαν κατά 740.725.000 ευρώ, γεγονός που οφείλεται στις πιστώσεις που δεν χρησιμοποιήθηκαν το 2014·

9.  επισημαίνει ότι η μείωση στο σχέδιο προϋπολογισμού αφορά ουσιαστικά τις πιστώσεις που προορίζονται για το ΕΤΘΑ, οι οποίες μειώθηκαν κατά 728.588.330 ευρώ σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2015· φρονεί ωστόσο ότι οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων είναι σύμφωνες με τις πολιτικές αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τις διαπραγματεύσεις του ΕΤΘΑ, καθώς και με τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ·

10.  λαμβάνει γνώση του γεγονότος ότι στο σχέδιο προϋπολογισμού κατανέμονται πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 150.500.000 ευρώ στις συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας (ΣΣΒΑ) και στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας (ΠΟΔΑ), κάτι που αντιστοιχεί σε μείωση της τάξης του 0,4 % σε σχέση με το 2015· θεωρεί ωστόσο ότι αυτή η στασιμότητα στο επίπεδο των πιστώσεων αντιστοιχεί σε πραγματική μείωση εάν ληφθούν υπόψη οι παραδοχές για τον πληθωρισμό·

11.  λαμβάνει γνώση της κατανομής πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 36.056.336 ευρώ που προέρχονται από τον τομέα 5 για την κάλυψη διοικητικών δαπανών στο πλαίσιο του τίτλου 11 του τμήματος III, καθώς και ότι αυτές οι μειωμένες κατά 139.563 ευρώ πιστώσεις αντικατοπτρίζουν την προσπάθεια της Επιτροπής να μειώσει τις διοικητικές δαπάνες της· χαιρετίζει από αυτή την άποψη την υποδειγματική στάση που έχει επιδείξει η Επιτροπή όσον αφορά τη μείωση των διοικητικών δαπανών της·

Κατάσταση των πιστώσεων πληρωμών του τίτλου 11 του τμήματος III

12.  λαμβάνει γνώση των πιστώσεων πληρωμών που προτάθηκαν από την Επιτροπή για τον προϋπολογισμό 2016· διαπιστώνει το εγγεγραμμένο ποσό ύψους 720.647.758 ευρώ στον τομέα 2 του ΠΔΠ, το οποίο είναι μειωμένο κατά 24,9 % σε σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό έτος· διαπιστώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτής της μείωσης ύψους 238.621.588 ευρώ οφείλεται ουσιαστικά σε αύξηση των πιστώσεων του 2015 για την κάλυψη των αιτήσεων πληρωμών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ)·

13.  επισημαίνει ότι αυτή η μείωση αφορά μόνο τις γραμμές του προϋπολογισμού που αντιστοιχούν στα διαρθρωτικά ταμεία· επισημαίνει ότι αυτή η μείωση ήταν αναμενόμενη και ότι τα ποσά που εγγράφονται στο σχέδιο προϋπολογισμού 2016 είναι σύμφωνα με τις ανάγκες·

14. λαμβάνει γνώση των πιστώσεων πληρωμών ύψους 150.000.000 ευρώ που ζητήθηκαν για τις ΣΣΒΑ και τις υποχρεωτικές εισφορές στις ΠΟΔΑ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ελαφρά αύξηση της τάξης του 0,3 % (η οποία απαλείφθηκε σε μεγάλο βαθμό από τον πληθωρισμό)·

15.  λαμβάνει υπό σημείωση τις πιστώσεις πληρωμών του τομέα 5, που έχουν το ίδιο ύψος με τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, και οι οποίες προορίζονται για την κάλυψη διοικητικών δαπανών του τίτλου 11 του τμήματος III·

Διοικητικές δαπάνες και πίνακας προσωπικού

16.  υπογραμμίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για εξοικονόμηση πόρων μέσω της μείωσης των διοικητικών δαπανών της· προειδοποιεί το Συμβούλιο να μην αποπειραθεί να μειώσει τις δαπάνες αυτές, δεδομένου ότι εάν το πράξει, θα διακυβευθούν σημαντικά οι ικανότητες της ΓΔ MARE να εκτελεί σωστά όλα τα καθήκοντά της·

17.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι ο πίνακας προσωπικού της ΓΔ MARE συμμορφώνεται προς τους στόχους μείωσης των θέσεων κατά 1% ανά έτος, και ότι λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι αναδιατάξεις προσωπικού· διαπιστώνει ότι οι μελλοντικές εργασίες της ΓΔ MARE δεν θα παρεμποδιστούν σημαντικά από τις προβλέψεις για το 2016 (παρόλο που θα είναι μειωμένες)·

18. επιδοκιμάζει τη συνεργασία, σε θέματα ανθρώπινων πόρων, ανάμεσα στη ΓΔ MARE και τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΕΟΜΜΕ), στο πλαίσιο της οποίας ο τελευταίος υλοποιεί ορισμένες ενέργειες του ΕΤΘΑ, περιλαμβανομένων της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής και του ελέγχου, και των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων και γνώσεων· καλεί τις υπηρεσίες της Επιτροπής να εμβαθύνουν αυτήν την καλή συνεργασία·

19.  καλεί το Συμβούλιο να διατηρήσει τα επίπεδα των διοικητικών πιστώσεων των τομέων 2 και 5 στα επίπεδα που έχουν ζητηθεί στο σχέδιο προϋπολογισμού·

Η εξωτερική διάσταση της ΚΑλΠ

20. φρονεί ότι είναι σωστό να εξεταστεί το ενδεχόμενο να εκλαμβάνονται οι πιστώσεις που χορηγούνται στις ΣΣΒΑ ως μη διαχωριζόμενες πιστώσεις, καθώς μόλις κυρώνεται μια δημοσιονομική δέσμευση, ακολουθεί πληρωμή του ίδιου ποσού·

21.  ζητεί από τη ΓΔ MARE να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς την τομεακή βοήθεια χρησιμοποιώντας λεπτομερή διαγράμματα, σύμφωνα με τους δείκτες που προτείνονται στις προγραμματικές δηλώσεις·

22. θεωρεί ότι το επίπεδο των πιστώσεων που ζήτησε η Επιτροπή είναι επαρκές και αναγκαίο για να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι της εξωτερικής διάστασης της ΚΑλΠ·

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (ΕΥΕΑ)

23.  λαμβάνει γνώση των πιστώσεων που προβλέπονται για την ΕΥΕΑ· εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια μιας θέσης στον πίνακα προσωπικού· προτείνει για τον λόγο αυτό να αυξηθεί ο προϋπολογισμός της ΕΥΕΑ, ώστε να μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντά της που απορρέουν από τον νέο κανονισμό για την ΕΑλΠ· θεωρεί ότι η προτεινόμενη αύξηση θα πρέπει να καλύπτει τις δαπάνες που συνδέονται με το προσωπικό, τις επιχειρήσεις και την υποστήριξη ΤΠ·

24.  ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ξεκινήσουν ξανά το διάλογο για τις πιστώσεις που προορίζονται για τους οργανισμούς της Ένωσης στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΠΔΠ·

ΕΤΘΑ

25. υπενθυμίζει ότι ως ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας των δαπανών στις οποίες έχουν προβεί οι δικαιούχοι του ΕΤΑ έχει ορισθεί η 31η Δεκεμβρίου 2015· φρονεί ότι τα κράτη μέλη θα ζητήσουν το 2016 την επιστροφή ορισμένων από αυτές τις δαπάνες· λαμβάνει γνώση των πιστώσεων πληρωμών που έχουν ζητηθεί στο σχέδιο προϋπολογισμού για το ΕΤΑ· θεωρεί ότι οι πιστώσεις αυτές επαρκούν·

26.  καλεί λοιπόν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να κάνουν ό,τι μπορούν ούτως ώστε όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα, όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 17, 18 και 19 του κανονισμού ΕΤΘΑ, να έχουν κυρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 το αργότερο· θεωρεί ότι τα ποσά που έχουν εγγραφεί στο σχέδιο προϋπολογισμού στις γραμμές 11 06 60, 11 06 61, 11 06 62 και 11 06 63 του προϋπολογισμού είναι σύμφωνα με τις ανάγκες, με εξαίρεση τον τομέα 11 06 62 01 σχετικά με τις επιστημονικές συμβουλές και τη γνώση, στον οποίο οι πιστώσεις πληρωμών μειώνονται αδικαιολόγητα, ιδίως σε σύγκριση με το 2015, με αποτέλεσμα να κρίνεται σκόπιμη η επαναφορά των ποσών στα επίπεδα του 2015·

Διαφάνεια

27. ζητεί από την Επιτροπή να διαβιβάσει αμέσως, και στη συνέχεια να διαβιβάζει σε ετήσια βάση, στο Κοινοβούλιο έναν πίνακα παρακολούθησης όλων των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών, κατανεμημένων ανά κράτος μέλος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των ανωτάτων ορίων που προβλέπει το ΕΤΘΑ·

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες

28.  στηρίζει το σύνολο των σημερινών δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών στον τομέα της αλιείας, και κρίνει ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η περάτωσή τους μέσω της παροχής επαρκούς χρηματοδότησης· λαμβάνει υπό σημείωση τις αιτήσεις για πιστώσεις πληρωμής για τα σχέδια και τις ενέργειες που έχουν εγγραφεί στις θέσεις 11 06 77 03, 11 06 77 06, 11 06 77 07, 11 06 77 08 και 11 06 77 09· καλεί το Συμβούλιο να λάβει υπόψη τα νέα δοκιμαστικά σχέδια που στηρίζει το Κοινοβούλιο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

3.9.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

14

4

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Blanco López, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Francisco José Millán Mon

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Enrique Calvet Chambon, Axel Voss

16.9.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

(2015/2132(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Bogdan Andrzej Zdrojewski

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.   χαιρετίζει το γεγονός ότι το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Επιτροπής για το 2016 προτείνει να ενταθούν οι προσπάθειες της Ένωσης για ένα εμβληματικό πρόγραμμα κινητικότητας όπως το Erasmus+, το οποίο συνάδει προς τις δεσμεύσεις της Επιτροπής για αύξηση της κινητικότητας των φοιτητών από 10% σε 20% έως το τέλος της δεκαετίας·

2.   υπενθυμίζει την ισχυρή στήριξη την οποία παρέχει ανελλιπώς το Κοινοβούλιο υπέρ της επαρκούς χρηματοδότησης των προγραμμάτων για τον πολιτισμό και τα μέσα ενημέρωσης δεδομένου του σημαντικού της ρόλου στην στήριξη των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για την αύξηση των πιστώσεων του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένων των δράσεων στον τομέα των πολυμέσων, σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2015, διατυπώνοντας, ωστόσο επιφυλάξεις όσον αφορά τη διοικητική διαίρεση μεταξύ των συνιστωσών «Πολιτισμός» και «Μέσα Ενημέρωσης»· λυπάται ωστόσο που το Συμβούλιο μείωσε τη χρηματοδότηση για το εν λόγω πρόγραμμα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει την εντύπωση στους πολίτες της Ένωσης ότι υποτιμά την αξία του πολιτισμού ως κινητήριας δύναμης της οικονομικής ανάπτυξης και της προσωπικής εξέλιξης·

3.   υποστηρίζει σθεναρά την προτεινόμενη αύξηση των πιστώσεων του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες»· φρονεί αδικαιολόγητη από πολιτική άποψη τη μείωση στις αναλήψεις υποχρεώσεων και στις πληρωμές που προτείνει το Συμβούλιο, δεδομένου ότι είναι ένα πρόγραμμα ζωτικής σημασίας για τη συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία στην Ευρώπη και αποτελεί κεντρικό εργαλείο για τη συμμετοχική δημοκρατία στην Ένωση·

4.   εκφράζει τη βαθειά του λύπη για το γεγονός ότι στον Τομέα 3 τα προγράμματα που αφορούν τον πολιτισμό και την ιθαγένεια, όπως «Δημιουργική Ευρώπη» και «Ευρώπη για τους πολίτες» υπέστησαν μεγαλύτερη μείωση του προϋπολογισμού τους αναλογικά με άλλα τόσο στις αναλήψεις υποχρεώσεων όσο και στις πληρωμές·

5.   επισημαίνει ότι καθώς πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία το 2016 ο μηχανισμός εγγυοδοσίας για τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», χρειάζεται να διατεθούν αρκετά χρήματα κατά το πρώτο έτος της εφαρμογής του για να εξασφαλισθεί μια αποτελεσματική έναρξη·

6.   υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο ΕΤΣΕ επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, όπως και στην έρευνα, καθώς αποτελούν βασικό παράγοντα για την κοινωνική ένταξη, η οποία, σε μεταγενέστερο στάδιο, θα οδηγήσει σε αποφάσεις για επενδύσεις και σε βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, και μακροπρόθεσμα σε ανταγωνιστικότητα·

7.  τονίζει τον θετικό ρόλο των πανευρωπαϊκών δικτύων που αποτελούνται από τοπικά και εθνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως το Euranet Plus, και ζητεί ενίσχυση του προϋπολογισμού για να διασφαλιστούν οι δραστηριότητες που βρίσκονται σε εξέλιξη και να εδραιωθεί μελλοντικά ένα σταθερό πλαίσιο χρηματοδότησης για το Euranet Plus·

8.  επισημαίνει με ανησυχία ότι η Επιτροπή δεν έχει προβλέψει περιθώριο για περαιτέρω ενισχύσεις ή δοκιμαστικά σχέδια (ΔΣ) και προπαρασκευαστικές ενέργειες (ΠΕ) στο πλαίσιο του τομέα 3, ούτε καν για τη συνέχιση πολύ επιτυχημένων δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών· τονίζει τη σημασία των ΔΣ-ΠΕ ως εργαλείων για τη διαμόρφωση πολιτικών προτεραιοτήτων και την εισαγωγή νέων πρωτοβουλιών οι οποίες ενδέχεται να μετεξελιχθούν σε μόνιμες δραστηριότητες και προγράμματα της Ένωσης, και ζητεί να διερευνηθούν τρόποι για να υπάρξει περιθώριο για τυχόν ΔΣ-ΠΕ στον τομέα 3.

9.   επισημαίνει γενικότερα ότι η μείωση της χρηματοδότησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων στους τομείς του πολιτισμού και της εκπαίδευσης, και οι καθυστερήσεις στην οριστικοποίηση συμβάσεων και στις πληρωμές ανάμεσα σε αρχές και δικαιούχους, θέτουν σε κίνδυνο την πλήρη εφαρμογή των προγραμμάτων της Επιτροπής και υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και την αξιοπιστία των θεσμικών οργάνων της Ένωσης·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

15.9.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Jill Evans, Petra Kammerevert, Rikke Karlsson, Andrew Lewer, Fernando Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Yana Toom, Helga Trüpel, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka, Ангел Джамбазки, Светослав Христов Малинов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Paul Nuttall, Hermann Winkler

4.9.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

(2015/2132(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Péter Niedermüller

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επιδοκιμάζει την αύξηση των πιστώσεων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) κατά 31,2 % σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 35 % σε πιστώσεις πληρωμών συγκριτικά με το 2015· θεωρεί ότι η αύξηση αυτή συνεισφέρει ώστε να εξασφαλιστεί μια δίκαιη και διαφανής κατανομή πιστώσεων μεταξύ των διαφόρων στόχων του AMIF· πιστεύει ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ για την υποδοχή και την ενσωμάτωση μεταναστών και αιτούντων άσυλο πρέπει να αυξηθεί σημαντικά, σε αντίθεση με την προτεραιότητα που δίνεται σήμερα στον έλεγχο των συνόρων και άλλα δαπανηρά μέτρα ασφάλειας, όπως η διοικητική κράτηση, που δεν έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους και συχνά παραβιάζουν τα δικαιώματα των μεταναστών· καλεί την Επιτροπή να διαθέσει πρόσθετα κονδύλια, κυρίως για προκαθορισμένες ειδικές ενέργειες, σε κράτη μέλη που οικειοθελώς προσφέρονται για ενέργειες με στόχο την υποδοχή και ενσωμάτωση μεταναστών και αιτούντων άσυλο· κρίνει ότι είναι απαραίτητο να θεσπιστούν χωριστές γραμμές του προϋπολογισμού που θα καλύπτουν τους τέσσερις ειδικούς στόχους του AMIF και μία νέα γραμμή του προϋπολογισμού για τον μηχανισμό επείγουσας μετεγκατάστασης·

2.  πιστεύει ότι η τρέχουσα προσφυγική κρίση δείχνει πως είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί σημαντικό δημοσιονομικό περιθώριο και ετοιμότητα στον προϋπολογισμό του 2016 , ώστε να είναι δυνατή η ταχύτερη και πιο ουσιαστική στήριξη των κρατών μελών όπου σημειώνονται οι περισσότερες αφίξεις, καθώς και για τη στήριξη των κρατών μελών όσον αφορά τις ενέργειές τους σε θέματα υποδοχής και ενσωμάτωσης των προσφύγων·

3.  επιδοκιμάζει την αύξηση του ΤΕΑ, δεδομένου ότι η προστασία και ασφάλεια των συνόρων αποτελεί καίριο ζήτημα για την ΕΕ, όπως και η αναβάθμιση του θεματολογίου ασφάλειας και το ευρωπαϊκό κέντρο αντιτρομοκρατίας·

4.  είναι της άποψης ότι, αντί της σημερινής ad-hoc διαδικασίας λήψης αποφάσεων, είναι απαραίτητη μια πιο μακροπρόθεσμη προσέγγιση για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης· προτείνει συνεπώς να δημιουργηθεί νέα γραμμή του προϋπολογισμού για ένα Ταμείο Έρευνας και Διάσωσης προκειμένου να καλύπτονται οι εν λόγω επιχειρήσεις·

5.  υποστηρίζει την πρόταση για κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας με σκοπό να χρηματοδοτηθεί μέρος του μηχανισμού επείγουσας μετεγκατάστασης, αλλά θεωρεί ότι το ανώτατο όριο για τον Τομέα 3 πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω, ούτως ώστε να μπορέσει η ΕΕ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να αναθεωρήσει το ΠΔΠ, κατά την ενδιάμεση επανεξέταση του 2017·

6.  θεωρεί αναγκαία την αύξηση των πιστώσεων όλων των οργανισμών στο πεδίο της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων, δεδομένων των ιδιαίτερων προκλήσεων σε αυτό το πεδίο πολιτικής και των διαρκώς αυξανόμενων αρμοδιοτήτων των οργανισμών αυτών· υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω οργανισμοί καλούνται να αναλάβουν νέες ευθύνες που σχετίζονται με τους μηχανισμούς μετακίνησης και επανεγκατάστασης προσφύγων, με δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα, με την εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, με τις πρόσφατες αποφάσεις και στρατηγικές που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, περιλαμβανομένου και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, καθώς και με τη λαθραία διακίνηση μεταναστών· πιστεύει ότι η Frontex, η Ευρωπόλ, η EASO και η Eurojust χρειάζονται περισσότερο προσωπικό από αυτό που προτείνει η Επιτροπή·

7.  επιδοκιμάζει την προτεινόμενη αύξηση για τον Frontex, καθώς επιτρέπει την επέκταση των επιχειρήσεων «Τρίτων» και «Ποσειδών»· προτείνει τη δημιουργία χωριστής γραμμής του προϋπολογισμού για τις εν λόγω επιχειρήσεις του Frontex με σκοπό να αυξηθεί η διαφάνειά τους·

8.  πιστεύει ότι μια συνεκτική ευρωπαϊκή απάντηση όσον αφορά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τις αποστολές διαχείρισης και ελέγχου των συνόρων και να έχει σχεδιασθεί ως αυτόνομη αποστολή· προτείνει συνεπώς να δημιουργηθεί νέα γραμμή του προϋπολογισμού για ένα Ταμείο Έρευνας και Διάσωσης που θα ενισχύει και θα υποστηρίζει τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη·

9.  τονίζει ότι ο δημοσιονομικός αντίκτυπος των μέτρων που παρουσιάζονται ως μέρος του ευρωπαϊκού θεματολογίου για την ασφάλεια, ιδίως όσον αφορά την Ευρωπόλ και τα συναφή καθήκοντά της στους τομείς της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο, θα πρέπει να εξηγηθεί περαιτέρω και να αναλυθεί από την Επιτροπή· υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος προϋπολογισμός και το αρμόζον επίπεδο επάνδρωσης για την Ευρωπόλ το 2016, για να της παρέχεται η δυνατότητα να επιτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά της, ιδίως όσον αφορά το νέο ευρωπαϊκό κέντρο αντιτρομοκρατίας που θα συγκροτηθεί στο πλαίσιο της Ευρωπόλ·

10.  καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη χρηματοδότηση για προληπτικά μέτρα κατά της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης, ως μέρος του ευρωπαϊκού θεματολογίου για την ασφάλεια, ιδίως μέσω του δικτύου για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση και του υπό δημιουργία κέντρου αριστείας του· επαναλαμβάνει τη σπουδαιότητα των μέτρων αυτών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού·

11.  ζητεί την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA), στην προοπτική της έγκρισης του κανονισμού για τις νέες ψυχοτρόπες ουσίες, με τον οποίο ανατίθενται πρόσθετες αρμοδιότητες στο EMCDDA·

12.  τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί ο προϋπολογισμός για τις πολιτικές ισότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων· ζητεί να διατεθούν ειδικά κονδύλια για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, της ισλαμοφοβίας, της αφρικανοφοβίας και της αρνητικής στάσης απέναντι στους Ρομά, που εντείνονται σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ· καλεί, ιδίως, την Ένωση να υποστηρίξει σχέδια με στόχο τη χειραφέτηση των γυναικών και κοριτσιών στις κοινωνικές ομάδες όπου αυτό είναι αναγκαίο·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

3.9.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

6

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Мария Габриел, Филиз Хюсменова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Elly Schlein, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss, Μιλτιάδης Κύρκος

10.7.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

(2015/2132(BUD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Danuta Maria Hübner

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να αυξηθούν οι πιστώσεις για τον Τομέα 3 κατά 9,75% σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και κατά 17,1% σε πιστώσεις πληρωμών σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2015· επισημαίνει ότι η αύξηση αυτή ήταν αναμενόμενη, καθώς απλά αντικατοπτρίζει τις νέες ανάγκες των πολυετών προγραμμάτων που εισέρχονται στο στάδιο της πλήρους εφαρμογής τους· παρατηρεί ότι η Επιτροπή δεν αφήνει κανένα περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες στον Τομέα 3 και προτείνει τη κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για 124 εκατομμύρια EUR προκειμένου να αντιμετωπιστεί η τρέχουσα κρίση στους τομείς του ασύλου και της μετανάστευσης·

2.  επιδοκιμάζει συγκεκριμένα την πρόταση να αυξηθούν οι πιστώσεις που διατίθενται στο πρόγραμμα «η Ευρώπη για τους Πολίτες» κατά 4,1% σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και κατά 30% σε πιστώσεις πληρωμών σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2015, δεδομένου ότι το πρόγραμμα αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τη συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία στην Ευρώπη·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη πρόσθετη χρηματοδότηση των επικοινωνιακών δράσεων που ισοδυναμεί με αύξηση κατά 8,9% των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και κατά 11,28% των πιστώσεων πληρωμών σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2015, δεδομένου ότι στη χρηματοδότηση αυτή περιλαμβάνονται οι δράσεις που αναπτύσσει η Επιτροπή προκειμένου να προσεγγίσει τους ευρωπαίους πολίτες, να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους και να τους βοηθήσει να κατανοούν καλύτερα τα ενωσιακά πολιτικά ζητήματα και τις ενωσιακές πολιτικές·

4.  προειδοποιεί το Συμβούλιο σχετικά με κάθε αδικαιολόγητη περικοπή στους τομείς της ιθαγένειας και της επικοινωνίας, δεδομένου ότι τα προγράμματα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία σχέσης με τους ευρωπαίους πολίτες που θα βασίζεται στη κατανόηση και στην εμπιστοσύνη·

5.  εκτιμά ότι η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών (ΠΕΠ) αποτελεί βασικό στοιχείο της συμμετοχικής δημοκρατίας στην ΕΕ και θεωρεί λυπηρό ότι οι ευρωπαίοι πολίτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια κατά την άσκηση του δικαιώματός τους να δρομολογούν μια τέτοια πρωτοβουλία· επιμένει ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η ορατότητα αυτού του μέσου με τη τοποθέτησή του σε χωριστή γραμμή του προϋπολογισμού υπό τη γραμμή «η Ευρώπη για τους Πολίτες» και να εφοδιαστεί, μαζί με τη σχετική επικοινωνιακή στρατηγική, με επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους ώστε να επιτύχει τους στόχους του και να διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών σε αυτό το πολύτιμο εργαλείο της συμμετοχικής δημοκρατίας·

6.  επιμένει, σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου, ότι θα πρέπει να εξασφαλιστούν επαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι για επικοινωνιακά προγράμματα που προωθούν την αλληλεπίδραση με τους πολίτες και τους ενημερώνουν για τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου, και ότι θα πρέπει να ενισχυθούν τα μέτρα ανταλλαγής πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

6.7.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Claudia Tapardel, Josep-Maria Terricabras

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Viviane Reding, Helmut Scholz

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ashley Fox

16.9.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

(2015/2132(BUD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Barbara Matera

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπενθυμίζει την κοινή δήλωση των τριών θεσμικών οργάνων, σύμφωνα με την οποία οι ετήσιες διαδικασίες του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2014-2020 θα ενσωματώνουν, όπου είναι σκόπιμο, στοιχεία που αντανακλούν τη διάσταση του φύλου· τονίζει ότι η ισότητα των φύλων θα πρέπει να αποτελεί οριζόντια αρχή όλων των ευρωπαϊκών πολιτικών και ότι η ανάλυση με γνώμονα το φύλο και η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι όλων των σταδίων της διαδικασίας κατάρτισης του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων, του ορισμού, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της αξιολόγησής του· ζητεί για αυτόν τον λόγο να συνεκτιμάται συνολικά η διάσταση του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, καθώς και να πραγματοποιείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο αξιολόγηση του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ με γνώμονα την ισότητα των φύλων·

2.  ζητεί να συνεκτιμάται η διάσταση του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών στρατηγικών προκειμένου να προωθείται αποτελεσματικότερα η ισότητα των φύλων· τονίζει ότι απαιτείται να διατεθούν αυξημένα κονδύλια στην καταπολέμηση όλων των μορφών βίας και διακρίσεων εις βάρος των γυναικών και των κοριτσιών·

3.  τονίζει ότι για την τόνωση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων, η οποία αποτελεί βασική προτεραιότητα του σχεδίου προϋπολογισμού του 2016, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση των γυναικών στους τομείς των επιχειρήσεων, της επιστήμης, της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν ακόμη περισσότερο οι υφιστάμενες δεξιότητες και η εμπειρογνωμοσύνη, επιτυγχάνοντας παράλληλα την ισότητα μεταξύ αντρών και γυναικών, ιδίως όσον αφορά τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων που εξακολουθούν να υπάρχουν· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να χρησιμοποιηθούν τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία , καθώς και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων , για την επίτευξη του σκοπού αυτού·

4.  τονίζει ότι λόγω της υποεκπροσώπησης των γυναικών στον επιχειρηματικό κόσμο, σε όλα τα προγράμματα υποστήριξης των επιχειρηματιών και της επιχειρηματικότητας, επιβάλλεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες· η πρόσβαση των γυναικών στη χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της μικροχρηματοδότησης πρέπει να διευκολυνθεί·

5.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να καταπολεμηθεί η ανεργία των νέων στην Ευρώπη μέσω της κατανομής επιπλέον πόρων στην πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να υποστηριχθούν, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, οι νέες γυναίκες, οι οποίες ενδέχεται να αντιμετωπίζουν εμπόδια λόγω του φύλου τους, έτσι ώστε να λαμβάνουν καλές από άποψη ποιότητας προσφορές απασχόλησης, συνεχούς εκπαίδευσης, μαθητείας ή άσκησης·

6.  ζητεί να διατεθούν πόροι από τα ενωσιακά κονδύλια προκειμένου να ενθαρρύνονται οι γυναίκες επιστήμονες και οι ερευνήτριες να ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους και να τη συνεχίζουν, καθώς κάτι τέτοιο θα συμβάλει στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε αυτόν τον τομέα·

7.  ζητεί να διατεθούν πόροι από τα ταμεία της Ένωσης για να προωθηθούν τα δικαιώματα των γυναικών και η ισότητα των φύλων·

8.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του το πρόγραμμα Δάφνη να συνεχίσει να προβάλλεται όσο το δυνατόν περισσότερο· επισημαίνει ότι στη δήλωση του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» δεν αναφέρεται ο τίτλος «Δάφνη»· ζητεί να αυξηθεί το σχετικό μερίδιο των χρηματοδοτικών πόρων που κατανέμονται για την υλοποίηση του ειδικού στόχου του προγράμματος Δάφνη στο πλαίσιο του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια»·

9.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μεριμνά ώστε να διασφαλίζει διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις που επιλέγονται για χρηματοδότηση, ώστε να είναι δυνατό να ελέγχεται δεόντως η υλοποίηση του ειδικού στόχου που αφορά την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας·

10.  ζητεί πραγματική δημοσιονομική διαφάνεια όσον αφορά τα κονδύλια (ΕΚΤ, PROGRESS, Δάφνη) που διατίθενται για τις πολιτικές ισότητας των φύλων·

11.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του να συσταθεί ευρωπαϊκό παρατηρητήριο για τη βία λόγω φύλου εντός του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) και, για αυτόν τον σκοπό, ζητεί να προστεθεί στον πίνακα προσωπικού μία θέση, καθώς και να αυξηθεί αντίστοιχα ο προϋπολογισμός του EIGE.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

15.9.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Malin Björk, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Krisztina Morvai, Angelika Niebler, Maria Noichl, Margot Parker, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Biljana Borzan, Ildikó Gáll-Pelcz, Sylvie Goddyn, Constance Le Grip

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michel Reimon

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

13.10.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

7

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michał Marusik, Louis Michel, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Андрей Новаков

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Massimo Paolucci

(1)

ΕΕ L 163, 23.6.2007, σ. 17.

(2)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(4)

ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν κατά την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2015)0061.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν κατά την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2015)0172.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0263.

(8)

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2013 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0168).

(9)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 470).

(10)

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0437).

(11)

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0036).

(12)

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 29ης Απριλίου 2016, σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2016 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0172).

(13)

-67 θέσεις το 2014, -47 θέσεις το 2015 και -57 θέσεις το 2016

(14)

δεδομένου ότι έχει ληφθεί πολιτική απόφαση για την εξαίρεση των πολιτικών ομάδων από αυτόν τον υπολογισμό, αυτή η μείωση εφαρμόζεται στο μέρος του πίνακα προσωπικού που αφορά τη Γενική Γραμματεία (αριθμός αναφοράς θέσεων (1%): -57)

(15)

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα IV – Δικαστήριο, (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0124).

(16)

COM (2009)0215.

(17)

  Βλέπε έκθεση της Επιτροπής της 3ης Ιουνίου 2015 με τίτλο «Συγκεφαλαιωτική έκθεση των επιτευγμάτων της Επιτροπής στον τομέα της διαχείρισης για το 2014» (COM(2015)0279), σημείο 2.4.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου