IZVJEŠĆE o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016.

15.10.2015 - (11706/2015 – C8‑0274/2015 – 2015/2132(BUD))

1. dio: Prijedlog rezolucije
Odbor za proračune
Izvjestitelji: José Manuel Fernandes (Dio III. –Komisija)
Gérard Deprez (ostali dijelovi)


Postupak : 2015/2132(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0298/2015

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016. (11706/2015 – C8‑0274/2015 – 2015/2132(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica[1],

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[2],

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.[3],

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[4],

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. ožujka 2015. o općim smjernicama za pripremu proračuna – dio III. – Komisija[5],

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 29. travnja 2015. o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2016.[6],

–  uzimajući u obzir nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016. koji je Komisija usvojila 24. lipnja 2015. (COM(2015)0300),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016. koje je Vijeće usvojilo 4. rujna 2015. i proslijedilo Europskom parlamentu 17. rujna 2015. (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 8. srpnja 2015. o mandatu za trijalog o nacrtu proračuna za 2016.,[7]

–  uzimajući u obzir Komunikaciju koju je 23. rujna 2015. Komisija predstavila Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću o upravljanju izbjegličkom krizom: hitne operativne, proračunske i pravne mjere Europskog migracijskog programa (COM(2015)0490),

–  uzimajući u obzir pisma izmjene br. 1/2016 (COM(2015)0317) i br. 2/2016 (COM(2015)0513) nacrta općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 88. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune i mišljenja drugih relevantnih odbora (A8-0298/2015),

Dio III.

Opći pregled

1.  naglašava da u svom čitanju proračuna za 2016. Parlament u potpunosti održava političke prioritete koje je usvojila velika većina u prethodno spomenutim rezolucijama od 11. svibnja 2015. o općim smjernicama i od 8. srpnja 2015. o mandatu za trijalog; podsjeća da su ti prioriteti unutarnja i vanjska solidarnost, posebno učinkovito rješavanje migracijske i izbjegličke krize, kao i povećanje konkurentnosti stvaranjem dostojanstvenih i kvalitetnih poslova te razvojem poduzeća i poduzetništva u Uniji („tri P”);

2.  ističe da se Unija trenutno suočava s nizom ozbiljnih kriza, prije svega nezapamćenom migracijskom i izbjegličkom krizom; uvjeren je da je u proračunu Unije nužno predvidjeti potrebna financijska sredstva koja bi bila dovoljna za rješavanje političkih izazova i kojima bi se Uniji omogućilo da hitno pronađe rješenja i učinkovito odgovori na te krize, što mora biti njezin prioritet; razumije da migracijska i izbjeglička kriza ne mogu biti riješene isključivo financijskim sredstvima i da je potreban sveobuhvatan pristup kako bi se uhvatilo u koštac s njezinom unutarnjom i vanjskom dimenzijom; smatra da iznimno vrijeme zahtijeva iznimne mjere te da je potrebno snažno se politički obvezati kako bi se u tu svrhu osigurala nova sredstva iz proračuna;

3.  napominje da Parlament od samog početka u proračunu za 2016. poseban naglasak stavlja na migracije i izbjeglice; podsjeća na svoje ranije izjave da se rješenje migracijskih tokova nalazi na raskrižju unutarnje i vanjske solidarnosti te da se na integrirani način moraju aktivirati i vanjski financijski instrumenti kako bi se pronašlo rješenje temeljnih uzroka problema s kojima se Unija suočava; skreće pozornost na ugovore i sporazume oko kojih je postignut dogovor poput schengenske pravne stečevine, Uredbe Dublin te Komisijina prijedloga o obveznom kriznom mehanizmu premještanja (COM(2015)0450);

4.  stoga odlučuje da će odmah predložiti sveobuhvatni paket izmjena kojim se nacrt proračuna povećava za 1 161 milijun EUR za Naslov 3. (Sigurnost i građanstvo) i Naslov 4. (Globalna Europa) u svrhu pružanja prvotnog odgovora na migracijsku krizu; što se tiče unutarnje dimenzije krize, naglašava da se u izmjenama Parlamenta već u potpunosti uključuju i usklađuju dva paketa o premještanju tražitelja azila, a istovremeno se u njima predlažu dodatna povećanja za Fond za azil, migracije i integraciju (AMIF) i agencije Unije iz tog područja; što se tiče vanjske dimenzije, naglašava niz dodatnih povećanja usmjerenih na posebne programe u Naslovu 4. kao što su Europski instrument za susjedstvo, Instrument za razvojnu suradnju, humanitarna pomoć i Instrument pretpristupne pomoći;

5.  međutim, naglašava da se te izmjene mora sagledati u skladu s Komisijinim pismom izmjene 2/2016 za koje se očekuje da će sadržavati, povrh drugog paketa mjera za premještanje izbjeglica, dodatne mjere iz Komunikacije Komisije od 23. rujna 2015.; žali što Parlament i Vijeće nemaju više vremena da preispitaju prikladnost tog pisma izmjene, no razumije da je potrebno pružiti brzi odgovor i da je vremena vrlo malo; naglašava da Parlament u potpunosti podržava te nove mjere te se namjerava zauzeti za njihovo financiranje novim sredstvima čiji će iznos biti veći od onoga koji je predložio u vlastitom stajalištu o proračunu za 2016.;

6.  donio je također odluku da će poduzeti mjere u pogledu aktualne krize koja pogađa europske poljoprivrednike, osobito u mliječnom sektoru, te da će već u svom stajalištu o proračunu za 2016. uključiti mjere podrške u hitnim slučajevima u iznosu od 500 milijuna EUR koje je najavila Komisija; vjeruje da će pismo izmjene 2/2016 koje će poslati Komisija omogućiti određivanje točnih proračunskih linija koje će u tom kontekstu biti povećane; pozdravlja odluku Komisije da neiskorištena sredstva iz pričuve za slučaj krize prenese iz proračuna za 2015. u proračun za 2016. te napominje da će ta neiskorištena sredstva biti iskorištena za povrat sredstava korisnicima izravnih plaćanja, kao što je predviđeno u Uredbi (EU) br. 1306/2013;

7.  priznaje da se još mnogo toga mora učiniti kako bi se riješili nedostaci u gospodarstvu Unije povećanjem konkurentnosti, rasta i kvalitetnih radnih mjesta; naglašava ključnu ulogu koju u tom smislu imaju mikro, mala i srednja poduzeća te socijalna poduzeća; stoga povećava sredstva za program COSME za 16,5 milijuna EUR; također odlučuje da će predložiti nova sredstva 2016. godine za nastavak Inicijative za zapošljavanje mladih čija je cjelokupna financijska omotnica bila prebačena na početak razdoblja od 2014. do 2015. godine; priznaje znatan doprinos tog programa borbi protiv nezaposlenosti i odlučan je u osiguranju potrebnih sredstava kako bi se spriječio manjak financiranja za njegovu provedbu; stoga odobrava povećanje od 473,2 milijuna EUR za 2016., koje odgovara iznosu godišnje rate koja je prvotno bila predviđena za Inicijativu za zapošljavanje mladih;

8.  ponavlja svoj stav da se iz proračuna Unije ne bi trebale financirati nove inicijative na štetu već postojećih programa i politika Unije te da se ne bi smjele zanemarivati već preuzete političke obveze; u potpunosti potvrđuje svoju veliku političku i financijsku podršku osnivanju Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSI), namjerava ispuniti svoje obećanje koje je dao tijekom pregovora o EFSI-u, tj. u najvećoj mogućoj mjeri smanjiti učinak koji će to imati na Obzor 2020. i Instrument za povezivanje Europe (CEF) u okviru godišnjeg proračunskog postupka; stoga predlaže da se 2016. godine u potpunosti nadoknade rezovi za ta dva programa, nastali zbog izvršenih uplata jamstvenom fondu EFSI-a, kako bi im se omogućilo da u cijelosti provedu ciljeve dogovorene samo dvije godine ranije, prilikom usvajanja pravne osnove tih dvaju programa;

9.  naglašava da je važno u potpunosti poštovati zajedničku izjavu o planu plaćanja za razdoblje 2015. − 2016. koja je usuglašena između Parlamenta, Vijeća i Komisije te koja je nastala nakon preuzimanja zajedničke obveze da se smanje zaostaci u nepodmirenim zahtjevima za plaćanja za kohezijske programe u razdoblju 2007. ‒ 2013. na otprilike 2 milijarde EUR do kraja 2016.; u tom pogledu kritizira rezove koje je predložilo Vijeće i koji su u izravnom proturječju s tim planom plaćanja; nadalje, ističe potrebu da se izbjegne svako buduće gomilanje takvih neodrživih zaostataka u plaćanjima te poziva Komisiju da donese konkretne prijedloge u vezi s time; stoga smatra da nepredviđena plaćanja treba financirati novim sredstvima te da bi koncentracija financiranja na početku razdoblja u Grčkoj od 1 milijarde EUR trebala biti u okviru gornje granice plaćanja višegodišnjeg financijskog okvira; naglašava svoj dugogodišnji stav da se plaćanja koja proizlaze iz obveza aktiviranih u okviru instrumenta fleksibilnosti trebaju računaju iznad te gornje granice;

10.  sve rezove Vijeće vraća na razinu iz nacrta proračuna (563,6 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za obveze i 1 421,8 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanja); ne razumije razlog predloženih rezova, na primjer za Obzor 2020. i Instrument za povezivanje Europe, dva programa koji su već pogođeni preusmjeravanjem sredstava na Europski fond za strateška ulaganja, te za razvojne politike i politike susjedstva, posebno u svjetlu nedavnih događaja; zabrinut je zbog toga što predlaganjem tako velikih rezova u nacrtu proračuna Vijeće uvelike podcjenjuje neprikosnovenu vrijednost proračuna Unije; u svakom slučaju osporava namjeru Vijeća da će ciljati na one proračunske linije koje imaju slabu stopu izvršenja ili sposobnost apsorpcije jer to nije potkrijepljeno stvarnim podacima o provedbi i ne uzima u obzir različite načine na koje se neki programi provode;

11.  zaključuje da će se, kako bi se u dovoljnoj mjeri financirale te hitne potrebe i s obzirom na vrlo uske granice višegodišnjeg financijskog okvira 2016. godine, trebati upotrijebiti sva sredstva dostupna u Uredbi o VFO-u u pogledu fleksibilnosti, uključujući i potpunu aktivaciju instrumenta fleksibilnosti; očekuje da će Vijeće slijediti taj pristup te da će se sporazum lako postići u postupku mirenja, što će Uniji omogućiti da bude spremna i učinkovito odgovori na predstojeće izazove; u tom pogledu naglašava da bi ukupnu razliku VFO-a za obveze iz 2015. trebalo mobilizirati čim se za to ispune pravni uvjeti; očekuje da će o tom pitanju postići načelni dogovor s Vijećem i Komisijom;

12.  podsjeća na zajedničku deklaraciju triju institucija Unije u kontekstu političkog dogovora oko VFO-a da će godišnji proračunski postupci sadržavati, prema potrebi, rodne sastavnice; naglašava da bi rodno osviještena politika trebala podupirati, kao horizontalno načelo, politike Unije te poziva na sveobuhvatnu provedbu rodno pravednog proračunskog planiranja; nadalje, pozdravlja uvođenje zelenih politika u proračun Unije; ističe potrebu za dodatnim jačanjem tog postupka kako bi se ispunili dogovoreni ciljevi u području rashoda za klimu i ekoloških rashoda;

13.  stoga utvrđuje ukupnu razinu odobrenih sredstava za 2016. na 157 427,5 milijuna EUR za preuzimanje obveza te 146 459,5 milijuna EUR za plaćanja;

Podnaslov 1.a – Konkurentnost za rast i zapošljavanje

14.  kritizira činjenicu da je i ove godine Naslov 1.a ozbiljno pogođen rezovima Vijeća u iznosu od 140,9 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za obveze i 435,4 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanja u usporedbi s nacrtom proračuna; naglašava da je gotovo polovica tih rezova usmjerena na Obzor 2020., što rezultira daljnjim smanjenjem sredstava za taj program 2016. godine, nakon što se taj dio njegovih sredstava preusmjeri na Europski fond za strateška ulaganja;

15.  naglašava da se, zbog primjene načela dosljednosti, nekoliko rezova koje je Vijeće u lipnju 2015. provelo na temelju slabe sposobnosti apsorpcije mnogih programa u okviru naslova 1.a mora poništiti zbog ubrzane provedbe tih programa u rujnu 2015.; napominje da je to opći trend, u skladu sa životnim ciklusom tih programa; stoga odlučuje zadržati razinu iz nacrta proračuna za proračunske linije na kojima je Vijeće izvršilo rezove, i to za odobrena sredstva za obveze kao i za plaćanja;

16.  u skladu s prioritetima za 2016. ‒ posao, poduzeća, poduzetništvo ‒ i nakon pažljivog razmatranja njihove sposobnosti apsorpcije do sada, odlučuje predložiti, uz potpunu nadoknadu rezova za Obzor 2020. i Instrument za povezivanje Europe, a koji su bili povezani s EFSU-om, određena selektivna povećanja iznad razine iz nacrta proračuna za programe COSME, Obzor 2020., EaSI i Erasmus+;

17.  posebno naglašava da se prebacivanje sredstava na početak razdoblja za program COSME od 2014. ‒ 2015. pokazalo posebno korisnim s obzirom da u proteklih nekoliko godina stalno raste potražnja malih i srednjih poduzeća za pružanje potpore u pristupu tržištima i u financiranju; stoga se protivi smanjenju za program COSME u nacrtu proračuna u odnosu na 2015. te odlučuje povećati sredstva iznad granice iz nacrta proračuna za taj program; podsjeća da je Komisija već ukazala na nedostatak financijskih instrumenata za COSME za 2015., 2016. i 2017., što pokazuje veliki jaz između dostupnih obveza i očekivane potražnje; traži, u okviru programa COSME, znatno povećanje sredstava za Erasmus za mlade poduzetnike s obzirom da dostupna sredstva nisu dovoljna kako bi se zadovoljila velika potražnja za sudjelovanjem;

18.  poziva Komisiju da analizira financijsko opterećenje prouzročeno naknadama i pristojbama koje se moraju podmiriti u okviru obveznih postupaka certificiranja i licenciranja; potiče Komisiju da izradi temeljitu procjenu učinka tih troškova na konkurentnost industrije i malih i srednjih poduzeća;

19.  odlučuje povećati sredstva iznad razine iz nacrta proračuna za tri nadzorne agencije (EBA, EIOPA i ESMA) te Europsku agenciju za suradnju energetskih regulatora (ACER) kako bi im se namijenila dostatna sredstva za suočavanje sa sve većim brojem zadaća;

20.  potvrđuje svoju potporu programu ITER te se obvezuje da će mu osigurati dostatna sredstva; međutim, zabrinut je zbog mogućih daljnjih kašnjenja i dodatnih troškova tih programa kao i zbog s tim povezanih potencijalnih posljedica na proračun Unije; stoga žali što nije mogao procijeniti razinu sredstava za ITER za 2016. u odnosu na novi plan i raspored plaćanja koji će biti predstavljen tek na vijeću ITER-a u studenom 2015.; međutim, očekuje da će taj revidirani plan sadržavati dovoljno dokaza da su prijedlozi Parlamenta, iz relevantne Odluke o razrješnici za financijsku godinu 2013.[8], propisno uzeti u obzir te da će financijska stabilnost i učinkovitost potrošnje biti zajamčeni; to pitanje namjerava postaviti tijekom mirenja u proračunskom postupku za 2016.; nadalje, ustraje na potrebi za potpunom transparentnošću u pogledu korištenja doprinosima koje Fuzija za energiju pruža programu ITER; poziva na izradu odgovarajućeg mehanizma za odgovornost kojim će se dati jasan pregled iznosa financijskih sredstava za međunarodne projekte i ocijeniti uspješnost njihove uporabe;

21.  stavlja u pričuvu dio sredstava za standardizaciju financijskog izvještavanja i financijske revizije te poziva na usvajanje preporuka iz izvješća Maystadt koje se odnose na zadaću i odgovornosti Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje, čime bi se također ojačao utjecaj Europske unije u određivanju međunarodnih računovodstvenih standarda;

22.  kao rezultat toga povećava razinu odobrenih sredstava za obveze i plaćanja za Naslov 1.a iznad razine iz nacrta proračuna za 1 405,5 milijuna EUR, tj. 491,5 milijuna EUR (uključujući pilot-projekte i pripremna djelovanja), čime se premašuje gornja granica za preuzimanje obveza za 1 316,9 milijuna EUR, koja će se financirati iz svih raspoloživih sredstava s obzirom na fleksibilnost Uredbe o VFO-u i nakon što se iscrpe sve dostupne razlike;

Podnaslov 1.b — Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija

23.  ne slaže se s predloženim rezovima Vijeća u iznosu od 3,1 milijuna EUR za obveze i, još važnije, 220,1 milijun EUR za plaćanja u okviru podnaslova 1.b, kao i za proračunske linije za zaključenje; poziva Vijeće da objasni kako su ti rezovi spojivi s ciljevima, s jedne strane, smanjenja zaostataka u nepodmirenim računima i, s druge strane, izbjegavanja negativnih posljedica i nepotrebnih kašnjenja u provedbi programa tijekom razdoblja 2014. – 2020.; podsjeća da kohezijska politika predstavlja glavnu ulagačku politiku Unije čiji je cilj smanjiti nejednakosti među europskim regijama povećanjem ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije; naglašava da su instrumenti poput ESF-a, EFRR-a, Kohezijskog fonda ili Inicijative za zapošljavanje mladih ključni u poticanju konvergencije, smanjenju razvojnog jaza te pružanju podrške stvaranju kvalitetnih i održivih radnih mjesta;

24.  napominje preliminarnu procjenu Komisije, temeljenu na posljednjim predviđanjima država članica, prema kojoj će provedba programa u području kohezijske politike najvjerojatnije kasniti 2016. godine; zabrinut je da svako znatnije smanjenje potrošnje u trećoj godini provedbe novog ciklusa europskih strukturnih i investicijskih fondova, u vrijeme kada bi programi trebali biti u punom zamahu, ne samo da će negativno utjecati na pravovremeno postizanje rezultata na terenu, već može uzrokovati ozbiljan pritisak na plaćanja u sljedećim godinama, zbog čega može ponovno doći do zaostataka u neplaćenim računima; poziva dotične države članice da postignu brzi napredak u rješavanju temeljnih uzroka tih kašnjenja u provedbi, na primjer brzim imenovanjem tijela nadležnih za programe te izradom jedinstvenih i pojednostavljenih nacionalnih administrativnih postupaka; u skladu s planom plaćanja traži od Komisije da pomno prati trendove u plaćanjima u okviru naslova 1.b koji se odnosi na programsko razdoblje 2014. – 2020., između ostalog detaljnim, redovito ažuriranim predviđanjima o kojima će se raspravljati na prigodnim međuinstitucijskim sastancima te da prema potrebi donosi korisne prijedloge;

25.  podsjeća da Komisija nije predložila osiguranje sredstava za preuzimanje obveza za Inicijativu za zapošljavanje mladih za 2016. zbog pojačanog financiranja te inicijative na početku njezina razdoblja 2014. i 2015.; odlučuje, u skladu s Uredbom o Europskom socijalnom fondu,[9] kojom se predviđa mogućnost takvog nastavka, da Inicijativi za zapošljavanje mladih dodijeli 473,2 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza, što je iznos jednak prvotnoj godišnjoj rati predviđenoj za taj program; uvjeren je da se financiranje tog važnog programa, koji se bavi jednim od najvažnijih izazova Unije, ne smije zaustaviti 2015. godine; naglašava da bi dodatno financiranje trebalo biti iskorišteno za širenje programa, čime bi se pomoglo većem broju mladih da pronađu dostojno i stalno radno mjesto; poziva države članice da učine sve što je u njihovoj moći kako bi ubrzale provedbu te inicijative na terenu, što će izravno koristiti mladim Europljanima; potiče Komisiju da izvještava Parlament o mjerama borbe protiv nezaposlenosti mladih koje financira Unija i o rezultatima postignutim tim mjerama;

26.  uzimajući u obzir pilot-projekte i pripremna djelovanja, povećava odobrena sredstva za preuzimanje obveza za naslov 1.b za 482,7 milijuna EUR i odobrena sredstva za plaćanja za 1 164 milijuna EUR iznad nacrta sporazuma, čime se premašuje prag za obveze za 467,3 milijuna EUR, koji će se financirati svim dostupnim sredstvima s obzirom na fleksibilnost u Uredbi o VFO-u;

Naslov 2. — Održivi rast: prirodni resursi

27.  napominje da je Vijeće također smanjilo sredstva u Naslovu 2. za 199,9 milijuna EUR za odobrena sredstva za obveze i 251,1 milijun EUR za plaćanja, uključujući za ruralni razvoj, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo i program LIFE; smatra da pismo izmjene o poljoprivredi treba ostati osnova za svaku pouzdanu reviziju sredstava EFJP-a; u skladu s tim zadržava razine iz nacrta sporazuma;

28.  pozdravlja predstavljanje sveobuhvatnog paketa mjera Komisije za hitne slučajeve u vrijednosti od 500 milijuna EUR za podršku europskim poljoprivrednicima, prvenstveno u mliječnom sektoru zbog sve manjih cijena sirovine i sve veće proizvodnje mlijeka; naglašava da su posljedice najozbiljnije u udaljenim područjima gdje je socioekonomska važnost mliječnog sektora neupitna; taj iznos uvrštava u svoje čitanje kao znak podrške najavi Komisije te sa zadovoljstvom očekuje njegovo cjelovito uvrštavanje tijekom postupka mirenja na temelju pisma izmjene; naglašava da bi taj paket trebao doprinijeti cijelom nizu mjera usmjerenih na pronalazak rješenja za gubitke i dugoročne posljedice koje je za europske poljoprivrednike imao ruski embargo na poljoprivredne proizvode, jer je Rusija do sada bila druga najvažnija destinacija za izvoz poljoprivrednih proizvoda Unije;

29.  naglašava sve veći broj zadaća dodijeljenih Uniji u sklopu Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo; stoga zadržava razinu sredstava iz proračuna za 2015. za znanstveno savjetovanje i znanje u ribarstvu zbog važnosti sakupljanja podataka u postupku donošenja odluka te jača proračun Europske agencije za kontrolu ribarstva (EFCA) kako bi podržao njezinu ulogu u usklađivanju i provedbi zajedničke ribarstvene politike;

30.  stoga povećava razinu sredstava za preuzimanje obveza za 510,6 milijuna EUR i  520,7 milijuna EUR za plaćanja (uključujući pilot-projekte i pripremna djelovanja), ostavljajući razliku od 647 milijuna EUR ispod gornje granice za preuzimanje obveza u Naslovu 2.;

Naslov 3. – Sigurnost i građanstvo

31.  podsjeća da su u nacrtu proračuna bila predviđena povećanja u području sigurnosti i migracija, uključujući i 150 milijuna EUR za program za premještanje 40 000 osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita, što je dovelo do toga da je Komisija premašila gornju granicu za taj naslov za 124 milijuna EUR i predložila odgovarajuću aktivaciju instrumenta fleksibilnosti; pozdravlja činjenicu da se Vijeće složilo s načelom aktivacije instrumenta fleksibilnosti u tu svrhu; napominje, međutim, da je potreban dugoročni financijski plan za pružanje odgovora na izbjegličku krizu te smatra da će se o tome voditi računa i tijekom revizije VFO-a;

32.  odlučuje, u svjetlu aktualnih, izvanrednih priljeva migranata i izbjeglica, da će da će dodatnim sredstvima osnažiti Fond za azil, migracije i integraciju (AMIF); u tom kontekstu snažno podržava drugi paket mjera u iznosu od 780 milijuna EUR za premještanje dodatnih 120 000 osoba; odlučuje da će nužna sredstva uvrstiti u svoje čitanje te da će prvi paket mjera uskladiti s drugim dodavanjem 20 milijuna EUR za financiranje troškova prijevoza (500 EUR po migrantu za Italiju i Grčku); odobrava dodatno povećanje od 79 milijuna EUR da za opća povećanja namijenjena AMIF-u; naglašava nužnost izdvajanja dostatnih financijskih sredstava i za AMIF u nadolazećim godinama; podsjeća da se u točki 17. MIS-a od 2. prosinca 2013. odobrava povećanje predviđenih sredstava za više od 10 % tijekom trajanja cijelog programa ako iskrsnu nove, objektivne dugoročne okolnosti;

33.  podsjeća da su takve mjere samo prvi korak prema cjelovitoj provedbi načela solidarnosti na kojima Unija počiva; poziva Komisiju i Vijeće da u cijelosti primijene planove predložene 23. rujna 2015. i iskažu punu predanost poštovanju ljudskih prava, u skladu s Poveljom o ljudskim pravima Europske unije; naglašava važnost dostatnog financiranja operacija vraćanja, u skladu s Poveljom i načelom „non-refoulmentˮ, kako bi se provodila uspješna politika vraćanja te pritom spriječila i smanjila ilegalna migracija; naglašava važnost pružanja potpore izbjeglicama koje se nalaze u blizini svojih zemalja porijekla te pojednostavnjenja postupaka za dobivanje azila u državama članicama;

34.  naposljetku, odlučuje da će financijski osnažiti agencije sa zadaćama u području migracije s ukupno 26 milijuna EUR, od čega će se najviše povećati sredstva za Europski potporni ured za azil, i to za 12 milijuna EUR više u odnosu na iznos iz nacrta proračuna; podsjeća da ta agencija ima središnju ulogu u koordiniranju provedbe privremenih mjera u području međunarodne zaštite, a države članice sve češće joj se obraćaju radi dobivanja pomoći;

35.  pozdravlja Komunikaciju Komisije od 23. rujna 2015. i povezne mjere obuhvaćene u pismu izmjene 2/2016, prvenstveno 600 milijuna EUR dodatnih sredstava za hitne slučajeve za države članice koje su najviše pogođene; zadovoljan je što Komisija preuzima vodeću ulogu u tom području te time potvrđuje pristup koji je Parlament zauzeo u svom čitanju; spreman je razmotriti dodatna povećanja tijekom postupka mirenja;

36.  žali što Vijeće smanjuje odobrena sredstva za preuzimanje obveza za 25,1 milijun EUR i odobrena sredstva za plaćanja za 33,6 milijuna EUR u odnosu na nacrt proračuna; vjeruje da ta smanjenja ugrožavaju propisnu provedbu programa i djelovanja iz Naslova 3.; u tom kontekstu podsjeća da iako se neka smanjenja mogu činiti neznatna, mora se uzeti u obzir da su neki važni i vrijedni programi relativno malog opsega, zbog čega su i posebno osjetljivi na rezove; stoga odlučuje zadržati razinu iz nacrta proračuna;

37.  nadalje, smatra da je nužno povećati sredstva kulturnim i medijskim programima za ukupno 10,5 milijuna EUR u sredstvima za preuzimanje obveza iznad razine iz nacrta sporazuma, s obzirom na njihovu važnu ulogu u podupiranju kulturne i kreativne industrije koja u sebi nosi temeljne europske vrijednosti, pa i za multimedijalne aktivnosti i Instrument jamstva za kulturni i kreativni sektor (CCSGF) planiran za 2016., kojim se namjerava riješiti kritično pitanje pristupa financiranju za mala i srednja poduzeća i organizacije u kulturnim i kreativnim sektorima;

38.  smatra da je prioritet podržati i program Europa za građane s 1,5 milijuna EUR kao i izmijeniti proračunsku nomenklaturu tog programa tako što će posebna proračunska linija biti posvećena provedbi europske građanske inicijative;

39.  napominje da njegovo čitanje (uključujući pilot-projekte i pripremna djelovanja) premašuje gornju granicu Naslova 3. za 1 055,1 milijun EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza, što je 931,1 milijun EUR iznad iznosa iz nacrta proračuna, dok se odobrena sredstva za plaćanja povisuju za 586,5 milijun EUR; stoga predlaže aktivaciju svih sredstava dostupnih u okviru VFO-u za financiranje paketa dodatnih sredstava za migracije;

Naslov 4. – Globalna Europa

40.  ističe da od svih naslova, Vijeće za Naslov 4. predviđa najveće rezove i to za odobrena sredstva za preuzimanje obveza (− 163,4 milijuna EUR) i za odobrena sredstva za plaćanja (− 450,4 milijuna EUR); s iznenađenjem napominje da se među onima koji su najviše pogođeni ubrajaju Europski instrument za susjedstvo (odnosno siromaštvo i sigurnost u zemljama Sredozemlja), Instrument za razvojnu suradnju (uključujući tematski cilj u pogledu migracija i azila) i instrument pretpristupne pomoći (unatoč tomu što se u državama kandidatkinjama nalazi velik broj izbjeglica ili se one nalaze na glavnim migracijskim putovima); ističe da je takav pristup u čistoj suprotnosti s izjavama Vijeća i Europskog vijeća o migracijskom programu, izbjegličkoj krizi i suradnji sa zemljama podrijetla i tranzita;

41.  s obzirom na to, odlučuje zadržati razinu odobrenih sredstava iz nacrta proračuna; napominje da je stanje u vezi s plaćanjima u Naslovu 4. još uvijek zabrinjavajuće zbog prijenosa velikih zaostataka u nepodmirenim računima i umjetnog odgađanja izvršenja ugovornih obveza kako bi mogao nadoknaditi kontinuirani manjak u proračunu za plaćanja; stoga ponavlja da su povećanja odobrenih sredstava za plaćanja koja je predložila Komisija bila samo nužnost, unatoč činjenici da je dosad nezabilježena migracijska i izbjeglička kriza u međuvremenu nametnula nove izazove za vanjsko djelovanje Unije;

42.  doprinosi paketu izmjena o migracijskoj i izbjegličkoj krizi usvajanjem ciljanog povećanja odobrenih sredstava za preuzimanje obveza, prije svega za Europski instrument za susjedstvo (+ 178,1 milijun EUR), ali i za Instrument za razvojnu suradnju (+ 26,6 milijuna EUR), humanitarnu pomoć (+ 26 milijuna EUR), Instrument pretpristupne pomoći (+ 11,2 milijuna EUR), Instrument za doprinos stabilnosti i miru (+ 12,6 milijuna EUR) i Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (+ 1 milijun EUR); iako podržava, tamo gdje je to potrebno, ponovno određivanje prioriteta u okviru programa osmišljenih za rješavanje gorućih pitanja, ističe da to ne smije voditi k smanjenju nastojanja da se ostvare prvotni ciljevi iz pripadajućih pravnih osnova, čime bi se stvorila opasnost od destabilizacije europskog susjedstva ili drugih regija o kojima je riječ; ponavlja da je potrebno usvojiti sveobuhvatan pristup utemeljen na ljudskim pravima kojim se migracija povezuje s razvojem i radi na integraciji legalnih migranata, tražitelja azila i izbjeglica; naglašava potrebu za jačanjem suradnje i zbližavanjem sa zemljama porijekla i tranzitnim zemljama kako bi se uspješno suzbila trenutačna migrantska kriza, a posebno ističe potrebe raseljenih osoba u trećim zemljama u području zdravlja i obrazovanja; stoga smatra da su ta povećanja nužna kako bi se, povrh prvotnih ciljeva predviđenih njihovim pravnim osnovama, financirale i dodatne inicijative;

43.  napominje da su Regionalni uzajamni fond Europske unije osnovan kao odgovor na sirijsku krizu i Uzajamni fond EU-a za hitne slučajeve za stabilnost i rješavanje glavnih uzroka nezakonite migracije i raseljavanja stanovništva u Africi stvoreni zato što Uniji manjka i fleksibilnosti i sredstava kojima bi se omogućilo pružanje brzog i sveobuhvatnog odgovora na te krize; smatra da je u okviru preispitivanja/revizije VFO-a potrebno pronaći cjelovitija rješenja za način na koji se podrška za humanitarnu pomoć i razvoj iz proračuna Unije može učiniti djelotvornijom i dostupnijom te kako je uspješno spojiti s Europskim razvojnim fondom i bilateralnom pomoći država članica; poziva da se dodatna sredstva za programe u okviru naslova 4. u prvom redu namijene za povećanje financiranja dvaju uzajamnih fondova te za pružanje trenutačne pomoći preko UNHCR-a i Svjetskog programa za hranu; poziva pojedinačne države članice da smjesta prijeđu s riječi na djela te da doprinesu dodatnim nužnim sredstvima kako bi Unija ispunila svoju obvezu spram uzajamnog fonda te kako bi se pokrio manjak u financiranju agencija UN-a; napominje da priprema projekata koji će se potencijalno financirati iz uzajamnih fondova dodatno opovrgava tezu Vijeća o navodnom nedostatku apsorpcijske sposobnosti u Naslovu 4.;

44.  povećava za 40 milijuna EUR proračunsku liniju za potporu mirovnom procesu i financijsku pomoć Palestini i Agenciji Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA); napominje da UNRWA ima učinkovitu ulogu u potpori sve većeg broja palestinskih izbjeglica koji direktno osjećaju posljedice krize u Siriji, što predstavlja dodatan teret za agenciju; zabrinut je zbog manjka financiranja s kojim se suočava UNRWA te poziva da se ta dodatna sredstva usmjere u njegov opći fond za podršku osnovnom obrazovanju te socijalnim i zdravstvenim uslugama;

45.  podsjeća da je radi ublažavanja štetnih dugoročnih posljedica koje proizlaze iz humanitarnih kriza presudno pobrinuti se za to da se djeca koja su njima zahvaćena i dalje obrazuju; stoga povećava sredstva za podršku obrazovanju u sklopu proračuna za humanitarnu pomoć kako bi ona iznosila 3 % umjesto 1 % te dosegla prag od 4 % do 2019.;

46.  podržava simbolično povećanje proračuna za ZVSP kako bi se podržale sve inicijative čiji je cilj migraciju učiniti posebnom komponentom civilnih misija zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP), istovremeno u potpunosti podržavajući vojnu operaciju EUNAVFOR Med usmjerenu na borbu protiv krijumčara i trgovaca ljudima;

47.  cijeni postupak razmatranja koji ESVD trenutačno provodi u pogledu budućnosti posebnih predstavnika EU-a i njihova odnosa s ESVD-om; smatra da ne bi trebalo uvoditi nikakve izmjene u proračunskoj liniji za posebne predstavnike EU-a prije nego što se zaključi postupak razmatranja koji se trenutačno provodi;

48.  smatra da je potrebno povećati sredstva u proračunskoj liniji za tursko-ciparsku zajednicu (za 2 milijuna EUR) kako bi se jasno doprinijelo nastavku i jačanju misije Odbora za nestale osobe na Cipru te podržava Tehnički odbor za kulturnu baštinu dviju zajednica, te tako promicati povjerenje i pomirenje između tih dviju zajednica;

49.  naglašava da će provedba Sporazuma o olakšavanju trgovine postignutog na 9. ministarskoj konferenciji Svjetske trgovinske organizacije iziskivati veću financijsku potporu za najslabije razvijene zemlje i zemlje u razvoju; naglašava da se Komisija i države članice trebaju koordinirati u svojim naporima oko međunarodnih financijskih institucija kako bi se izbjeglo smanjenje odobrenih sredstava za inicijativu „Pomoć za trgovinu” i multilateralne inicijative, kao i neregularnosti u vezi sa suradnjom s određenim partnerima koje bi dovele do smanjene učinkovitosti potrošnje, te kako bi se zajamčilo da Sporazum o olakšavanju trgovine djeluje u interesu razvoja;

50.  odlučuje da će, zajedno s pilot-projektima i pripremnim djelovanjima, da će iskoristiti razliku od 261,3 milijuna EUR koja je još dostupna u Naslovu 4. jer njezina gornja granica nije do kraja iskorištena u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza te da u ovom trenutku neće ići dalje; odobrena sredstva za plaćanja također povisuje za 132,5 milijuna EUR; sa zadovoljstvom očekuje uspješan postupak mirenja na temelju tih izmjena, uzimajući pritom u obzir i pismo izmjene 2/2016; međutim, naglašava da će ta gornja granica možda biti nedovoljna s obzirom da je određena mnogo prije važnih zbivanja u Ukrajini, Siriji, Tunisu i općenito u susjednim zemljama, na Bliskom istoku i u Africi; stoga poziva da se u potpunosti upotrijebi sav potencijal pričuve za pomoć u nuždi te ostaje otvoren za svu daljnju aktivaciju odredaba o fleksibilnosti predviđenih u VFO-u za razmatranje vanjske dimenzije migracijske i izbjegličke krize;

Naslov 5. — Administracija; Ostali naslovi – rashodi za potporu administraciji i istraživanju

51.  napominje da rezovi Vijeća u tom naslovu iznose 31,2 milijuna EUR od čega se 19,3 milijuna EUR odnosi na administrativni proračun Komisije, prije svega za njezine zgrade, opremu i u prvom redu osoblje, kao posljedica povećanja standardnog paušalnog smanjenja na 4,3 %; ne vidi opravdanje za takvo stajalište u prvom čitanju Vijeća te podsjeća da su nakon primjene stalnih ograničenja proteklih nekoliko godina predloženi administrativni rashodi Komisije za 2016. ostali blizu očekivane razine inflacije, tj. stabilni u realnim vrijednostima, te da Komisija kontinuirano provodi smanjenje broja svog osoblja;

52.  štoviše smatra da su ti rezovi proizvoljni s obzirom na predvidljivost te vrste rashoda koji se uvelike temelje na ugovornim obvezama i s obzirom na svoju vrlo visoku provedbe o kojoj je izvijestila Komisija; posebno napominje da je popunjenost prema planu radnih mjesta Komisije dosegla vrhunac 1. travnja 2015. kada je stvarno bilo popunjeno 97,8 % radnih mjesta; izražava žaljenje što je, osim u Naslovu 5., Vijeće smanjilo troškove za administraciju i istraživanje za ukupno 28 milijuna EUR, unatoč činjenici da su oni ključni za jamčenje uspjeha programa u različitim područjima politike Unije;

53.  stoga odlučuje zadržati nacrt sporazuma u svim stavkama rashoda za podršku administraciji i istraživanju u političkim područjima i u svim proračunskim linijama iz Naslova 5 koje je smanjilo Vijeće te odobrava određeni broj malih povećanja;

54.  poziva Komisiju da se pobrine da zajednički proračun Nadzornog odbora Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i njegova tajništva bude naznačen u zasebnoj proračunskoj liniji proračuna OLAF-a za 2016. godinu;

Agencije

55.  u načelu potvrđuje procjene Komisije o proračunskim potrebama agencija; primjećuje da je Komisija već znatno smanjila početne zahtjeve većine agencija;

56.  stoga smatra da bi dodatni rezovi koje predlaže Vijeće ugrozili dobro funkcioniranje agencija te bi im onemogućili da ispune svoje zadaće koje su im dodijelila zakonodavna tijela;

57.  odlučuje u okviru ukupnog paketa o migraciji povećati sredstva glavnim agencijama koje rade u tom području: Europskom potpornom uredu za azil, Frontex-u, Europol-u, Eurojust-u, eu.LISA-i, Cepol-u i Agenciji za temeljna prava, za ukupno 26 milijuna EUR jer su te agencije ključne za učinkovito rješavanje aktualnog gorućeg problema migracijskih tokova; pozdravlja dodatna sredstva i dodatnih 120 radnih mjesta u planu radnih mjesta za agencije u nacrtu izmjene proračuna br. 7/2015 te očekuje da će ta odluka utjecati i na proračun za 2016. i proračune u narednim godinama; ističe da se kriza brzo pogoršava i da se priljev migranata znatno povećao; potiče Komisiju da prosljeđuje ažurirane i konsolidirane podatke o potrebama agencija prije proračunskog mirenja; poziva Komisiju da predloži srednjoročnu i dugoročnu strategiju za rad agencija za pravosuđe i unutarnje poslove: ciljeve, zadaće, koordinaciju, razvoj centara za prikupljanje otisaka i registraciju te financijske resurse;

58.  nadalje odlučuje povećati proračunska sredstva za 2016. za tri financijske nadzorne agencije zbog njihovih dodatnih zadaća i povećanog obujma posla; poziva Komisiju da do 2017. izradi prijedlog za koncept financiranja koji se temelji na naknadama i koji bi u potpunosti zamijenio trenutačne doprinose država članica kao način jamčenja neovisnosti europskih tijela od nacionalnih vlasti država članica;

59.  također odlučuje povećati odobrena sredstva Europskoj agenciji za suradnju energetskih regulatora, Europskoj agenciji za kontrolu ribarstva i Europskom centru za praćenje droga i ovisnosti o drogama kako bi se dostupna sredstva uskladila sa zadacima agencija;

60.  međutim, ne može prihvatiti pristup Komisije i Vijeća prema zapošljavanju u agencijama te stoga izmjenjuje velik broj planova radnih mjesta; još jednom naglašava da svaka agencija mora smanjiti za 5 % broj radnih mjesta tijekom pet godina, kao što je dogovoreno u Međuinstitucijskom sporazumu, ali nova radna mjesta koja su potrebna kako bi se ispunili dodatni zadaci nastali zbog novih razvoja politike i novog zakonodavstva od 2013. moraju biti popraćena dodatnim sredstvima koja ne smiju biti obuhvaćena ciljem smanjenja osoblja iz Međuinstitucijskog sporazuma;

61.  stoga još jednom naglašava svoje protivljenje konceptu preraspodjele djelatnika među agencijama, ali ponovno potvrđuje da je spreman osloboditi radna mjesta tako što će postići veću učinkovitost agencija povećanom administrativnom suradnjom te udruživanjem određenih službi bilo s Komisijom bilo s agencijom, a prema potrebi i razmotriti mogućnosti spajanja;

62.  još jednom naglašava da radna mjesta koje financira industrija nemaju učinak na proračun Unije te se stoga smanjenje osoblja ne bi trebalo odnositi na njih; naglašava da bi svaka agencija trebala sama upravljati promjenjivom količinom posla, ne popunjavajući pritom sva radna mjesta kojima raspolaže;

63.  stoga izmjenjuje niz planova radnih mjesta agencija u skladu s prethodno navedenim prioritetima kako bi zapošljavanje bilo u skladu s dodatnim zadaćama, dok druge planove izmjenjuje kako bi ih uskladio s realnim smanjenjem od 5 % tijekom 5 godina te kako bi se na drugačiji način postupalo prema radnim mjestima koja se financiraju sredstvima od naknada; podsjeća da je smanjenje od 5 % za razdoblje od pet godina uvedeno kako bi se smanjili troškovi administracije; u tom kontekstu naglašava da dodatna radna mjesta u planu radnih mjesta nemaju automatski financijski učinak na proračun Unije jer agencije popunjavaju radna mjesta prema svojim potrebama, koja stoga nisu uvijek sva popunjena;

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

64.  nakon pažljive analize podnesenih pilot-projekata i pripremnih djelovanja u pogledu uspješnosti tekućih projekata i djelovanja te isključujući inicijative koje su već obuhvaćene postojećim pravnim osnovama te u potpunosti uzimajući u obzir procjenu Komisije o provedivosti projekata, odlučuje usvojiti kompromisni paket koji se sastoji od ograničenog broja pilot-projekata i pripremnih djelovanja, također imajući u vidu ograničene raspoložive razlike do gornje granice;

Plaćanja

65.  još jednom potvrđuje važnost zajedničkog plana plaćanja za razdoblje 2015. – 2016. koji su prije proračunskog postupka dogovorili Parlament, Vijeće i Komisija i kojim se odražava zalaganje tih triju institucija da se smanji zaostatak u nepodmirenim plaćanjima; napominje da su se tri institucije obvezale na punu suradnju u cilju odobravanja one razine odobrenih sredstava za plaćanja u proračunu za 2016. kojom se omogućuje ostvarenje tog cilja te da je prema tome Komisija izračunala zatražena odobrena sredstva za plaćanja za 2016.; smatra da bi svaka mjera za ublažavanje rizika od neodrživog gomilanja nepodmirenih plaćanja trebala biti popraćena nastojanjima da se ostvari plodnija razmjena mišljenja i unaprijedi duh suradnje između Vijeća s jedne strane i Parlamenta i Komisije s druge strane; podsjeća da prema članku 310. UFEU-a svi prihodi i rashodi prikazani u proračunu Unije moraju biti uravnoteženi;

66.  žali što je unatoč umjerenim povećanjima i širokom manevarskom prostoru koji iz toga proizlazi i koje je predložila Komisija, Vijeće odlučilo smanjiti odobrena sredstva za plaćanja za 1,4 milijarde EUR za proračunske linije za zaključenje kao i za programe koji su u punom jeku, čime se ugrozilo postupno smanjenje ogromnih nepodmirenih plaćanja; podsjeća da se u programima pod direktnim upravljanjem manjak u odobrenim sredstvima za plaćanja ne vidi samo u kretanjima zaostalih plaćanja već i u umjetnom odgađanju provedbe programa, na primjer u odgađanju poziva na podnošenje prijedloga i/ili potpisivanja novih ugovora;

67.  odlučuje zadržati razinu za plaćanja iz nacrta proračuna za sve proračunske linije na kojima je Vijeće izvršilo rezove, pod uvjetom da su razine plaćanja koje je Komisija predložila u svom nacrtu sporazuma dovoljne za postizanje ciljeva iz plana plaćanja;

68.  u istom omjeru povećava odobrena sredstva za plaćanja za sve proračunske linije u kojima su izmijenjena odobrena sredstva za preuzete obveze, uzimajući u obzir područja koja imaju sposobnost brze isplate ili kojima je isplata hitno potrebna, prije svega Erasmus+, dva sustava za premještanje izbjeglica, UNRWA i humanitarna pomoć; povećava odobrena sredstva za plaćanja za dodatnih 1 milijardu EUR kako bi nova sredstva u potpunosti pokrila prebacivanje sredstava za plaćanja na početak razdoblja za Grčku; također odlučuje, s obzirom na prijašnju provedbu, povećati plaćanja za Europski fond za prilagodbu globalizaciji;

Ostali dijelovi

Dio I. – Europski parlament

69.  podsjeća da su procjene Parlamenta za 2016. iznosile 1 823 648 600 EUR, što predstavlja povećanje od 1,6 % u odnosu na proračun iz 2015.; uz to podsjeća da je 15 milijuna EUR bilo namijenjeno hitnim ulaganjima u sigurnost i računalnu sigurnost, čime je ukupna razina proračuna za 2016. određena na 1 838 648 600 EUR;

70.  naglašava da je 15. lipnja 2015., nakon usvajanja procjena Parlamenta, osnovan novi klub zastupnika te da je zbog tih promjena u organizaciji Parlamenta potrebno osigurati dodatna sredstva kako bi se zajamčilo jednako postupanje prema svima klubovima zastupnika;

71.  u potpunosti nadomješta ta povećanja smanjenjem odobrenih sredstava u proračunskim linijama za nepredviđene troškove, opće troškove zastupnika, daljnja osposobljavanja, opremanje prostorija, potrošnju energije, obradu podataka i telekomunikacije ‒ ulaganje u projekte i namještaj;

72.  napominje zaključke Predsjedništva od 7. rujna 2015. u pogledu parlamentarnog čitanja proračuna za 2016. u kojem se predlaže uvrštavanje nedavnih odluka i tehničkih prilagodbi u proračun; odobrava te ograničene tehničke promjene koje predlaže Predsjedništvo, koje uključuju prilagodbe odobrenih sredstava i plana radnih mjesta koje su neutralne za proračun i ažuriranja određenih aspekata proračunske nomenklature;

73.  stoga zadržava nepromijenjenom ukupnu razinu svog proračuna za 2016.u iznosu od 1 838 648 600 EUR u iznosu u kojemu je usvojen na plenarnoj sjednici 29. travnja 2015.;

74.  naglašava da aktivnosti klubova zastupnika nisu istovjetne s administrativnim poslovima; potvrđuje da iz tog razloga ukupna razina osoblja u klubovima zastupnika neće biti obuhvaćena ciljem smanjenja osoblja od 5 % u skladu s donesenim odlukama koje se odnose na financijske godine 2014.[10], 2015.[11] i procjene za 2016.[12];

75.  podsjeća da klubovi zastupnika od 2012. nisu zaposlili novo osoblje i da su njihove potrebe tek djelomično ispunjene u proteklim proračunskim godinama;

76.  ponavlja da se obvezao primijeniti točku 27. Međuinstitucijskog sporazuma i smanjiti broj osoblja za 1 %;

77.  ističe da Parlament i Vijeće moraju razmotriti potrebu za izradom plana za jedinstveno sjedište, u skladu sa zahtjevom velike većine ovog Parlamenta iskazanim u više rezolucija, kako bi se ostvarile dugoročne uštede u proračunu Unije;

Izmjene plana radnih mjesta

78.  smanjuje plan radnih mjesta svog Glavnog tajništva za 2016. za 57 radnih mjesta (cilj smanjenja osoblja od 1 %) kako slijedi: stalna radna mjesta koja po razredima ubrajaju četiri  AD14, 13 AD13, dva AD12, jedno AD9, dva AD8, jedno AD5, dva AST11, jedno AST10, tri AST9, osam AST8, sedam AST7, četiri  AST6, tri AST5, dva AST4, jedno AST3, jedno AST1 i dva privremena radna mjesta razreda AST4; podsjeća da je u procjenama već uzet u obzir proračunski učinak tih mjera;

79.  u skladu s novim Pravilnikom o osoblju 80 stalnih radnih mjesta razreda AST (25 AST 11, 10 AST 10, 5 AST 8, 15 AST 7, 5 AST 6, 5 AST 5, 5 AST 4, 5 AST 3 i 5 AST 2) pretvara u 80 radnih mjesta razreda AST/SC1;

80.  unosi sljedeće tehničke izmjene: briše tri radna mjesta razreda AST7 i tri AST te dodaje šest radnih mjesta razreda AST5 i briše bilješku br. 1 u planu radnih mjesta s obzirom da se relevantni postupak u zadnje vrijeme nije koristio;

81.  odobrava otvaranje 43 privremena radna mjesta (dva AD 7, 19 AD 5, pet AST 5, pet AST 3 i 12 AST 1) te prijelaz jednog privremenog radnog mjesta iz razreda AD 10 na AD 14 za dodatne potrebe u vezi s osnivanjem novog kluba zastupnika;

Smanjenje osoblja za 5 %

82.  podsjeća da Parlament treću godinu za redom provodi cilj smanjenja osoblja od 5 % uzimajući u obzir slovo i duh Međuinstitucijskog sporazuma; ističe da je u tu svrhu od 2014. u njegovu planu radnih mjesta ukinuto 171 stalno radno mjesto[13]; naglašava da bi, kako bi se u potpunosti ispunio cilj smanjenja osoblja od 5%, do 2018. trebalo provesti dva dodatna godišnja smanjenja od 57 radnih mjesta[14];

83.  naglašava da je, u skladu s točkom 27. Međuinstitucijskog sporazuma, cilj smanjenja osoblja od 5 % ustupak u pogledu osoblja koji se odnosi na povećanje radnog vremena s 37,5 na 40 sati tjedno, u usporedbi s planom osoblja iz siječnja 2013.; smatra da se to smanjenje mora odnositi na uobičajeni obujam posla te da nove odgovornosti i zadaci moraju biti izuzeti iz tog izračuna;

84.  napominje da su, uzimajući u obzir jačanje odgovornosti i nove zadatke Parlamenta od 2013. te važne strukturne promjene kao što su postupci internalizacije za koje su u najvećoj mogućoj mjeri bili zaposleni radnici u okviru unutarnje preraspodjele, nova radna mjesta otvarana samo kada je to bilo nužno potrebno; odlučuje da ta dodatna radna mjesta neće uključiti u svoja nastojanja da smanji broj osoblja za 5 %;

85.  poziva Komisiju da prilikom praćenja provedbe cilja smanjenja osoblja Parlamenta uzme u obzir nova dodatna razmatranja kao što su stalan obujam posla, izuzeće klubova zastupnika, internalizacije neutralizirane smanjenjem u proračunskim linijama za vanjske usluge i nove ovlasti i zadaće;

86.  naglašava da provedba smanjenja osoblja od 5 % ne smije ugroziti pravilno funkcioniranje Parlamenta i provođenje njegovih temeljnih ovlasti te ne smije izmijeniti njegovu zakonodavnu izvrsnost ni kvalitetu radnih uvjeta za zastupnike i osoblje;

87.  podsjeća da ni jedan sporazum ne može Europskom parlamentu i Vijeću uskratiti njihovu slobodu procjene i ovlast da svake godine odlučuju o sadržaju proračuna;

Pitanja povezana s ostalim osobljem

88.  podsjeća da bi nova mjesta u Glavnom tajništvu trebala biti popunjena unutarnjom preraspodjelom, osim ako potreba za otvaranjem novih radnih mjesta nije propisno opravdana i dokazana;

89.  podsjeća da ni jedan oblik preustroja rada ili postupaka Parlamenta ne bi trebao voditi k pogoršanju radnih uvjeta i socijalnih prava osoblja, neovisno o njihovu položaju;

90.  ponavlja da je radi jamčenja primjerene potpore zastupnicima u uspješnom obavljanju njihovih parlamentarnih aktivnosti potrebna uspostava nove ravnoteže između akreditiranih parlamentarnih asistenata i lokalnih asistenata; prima na znanje činjenicu da je Glavno tajništvo izašlo s prijedlogom Predsjedništvu kako bi ostvarilo taj cilj; žali što Predsjedništvo dosad nije o tome odlučilo; smatra da bi se pri provedbi revizije trenutačnih pravila trebalo pridržavati rokova prijelaznog razdoblja; očekuje da će konačna odluka stupiti na snagu najkasnije u srpnju 2016., kada završava prijelazno razdoblje;

91.  ponavlja svoju predanost višejezičnosti u radu Parlamenta održavanjem visokih standarda u usmenom i pismenom prevođenju; traži od glavnog tajnika da Odboru za proračune predstavi rezultate analize i procjene koje je pokrenuo nakon neuspjelog pokušaja da se postigne dogovor oko novih radnih uvjeta za usmene prevoditelje (proljeće 2015.); očekuje od glavnog tajnika da se koristi svim raspoloživim mjerama fleksibilnosti kada je riječ o pružanju visokokvalitetnih usluga usmenog i pismenog prevođenja za zastupnike;

92.  traži od glavnog tajnika da predstavi detaljan pregled svih radnih mjesta u Parlamentu za razdoblje 2014. – 2016., uključujući preraspodjelu mjesta po službi te kategoriji i vrsti ugovora;

Politika nekretnina

93.  podsjeća da je Odbor za proračune trebao biti redovito informiran o novim razvojima događaja u vezi s politikom nekretnina Parlamenta te bi trebao biti pravodobno, tj. prije sklapanja ugovora, obaviješten o svakom građevinskom projektu s financijskim implikacijama; potvrđuje da će se financijski učinak svih građevinskih projekata pomno pratiti;

94.  smatra da bi odluke u vezi s građevinskim projektima trebale biti transparentne;

95.  još jednom poziva da se Odboru za proračune što prije iznese nova srednjoročna strategija za nekretnine, a najkasnije početkom 2016., odnosno dovoljno rano da Parlament može izraditi procjenu za financijsku godinu 2017.; poziva glavnoga tajnika da Odboru za proračune predstavi okvirnu dugoročnu strategiju za razdoblje do 2025., i to prije čitanja proračuna u Parlamentu ujesen 2016. godine;

96.  napominje da od 2014. nisu dodijeljena nikakva sredstva za ulaganje u izgradnju zgrade Konrad Adenauer (KAD) u Luxembourgu; podsjeća da su procjene iz 2016. uključivale samo sredstva za radove i usluge koje će platiti izravno Parlament, prvenstveno za vođenje projekta, tehničko stručno znanje i savjetovanje; poziva glavnog tajnika da prije kraja godine procijeni sredstva koja nisu iskorištena 2015. godine i da ih podnošenjem zahtjeva za prijenos na kraju 2015. dodijeli projektu KAD kako bi se što je više moguće spriječilo buduće plaćanje kamata za tu zgradu;

Troškovi zastupnika

97.  ponovno apelira na veću transparentnost u pogledu naknada za opće troškove zastupnika; poziva Predsjedništvo Parlamenta da počne raditi na definiranju preciznijih pravila kada je riječ o odgovornosti za opravdane rashode u okviru te naknade, bez stvaranja dodatnih troškova za Parlament;

98.  zahtijeva ocjenu dobrovoljnog pristupa koji je zajednička radna skupina odabrala za ograničavanje letova zastupnika i osoblja u prvom razredu te mogućih načina da se dobiju povoljnije cijene kako bi se smanjili putni troškovi zastupnika i osoblja;

Dio IV. – Sud Europske unije

99.  žali što je, unatoč stalnom porastu aktivnosti Suda i planiranoj reformi Općeg suda, Komisija smanjila ukupno osoblje za 20 radnih mjesta, što može uzrokovati stvaranje uskih grla i ugroziti pravilno funkcioniranje i pravovremeno donošenje odluka; stoga odlučuje da će ponovno uvesti 20 radnih mjesta koje je isprva tražio Sud;

100.  žali što je Vijeće povećalo standardno paušalno smanjenje koje se primjenjuje na odobrena sredstva za plaće zaposlenika od 2,5 % na 3,2 % što je jednako smanjenju od 1,55 milijuna EUR i u suprotnosti s izrazito visokom stopom popunjenosti radnih mjesta na Sudu (98 % na kraju 2014. godine) i visokom stopom provedbe proračuna (99 % 2014. godine); stoga ponovno prilagođava standardno paušalno smanjenje razini iz nacrta proračuna te poništava s tim povezano smanjenje sredstava kako bi osigurao da se Sud na odgovarajući način može nositi sa znatnim porastom broja predmeta te u potpunosti iskoristiti sva radna mjesta koja su mu dodijeljena;

101.  nadalje odlučuje ponovno uvesti sedam radnih mjesta koja je Sud isprva zatražio kako bi mogao ispuniti dvostruki zahtjev koji s jedne strane uključuje jačanje službe za zaštitu i sigurnost Suda kako bi bolje zaštitio osoblje, posjetitelje i dokumente, a s druge strane provedbu novog članka 105. Poslovnika Općeg suda Europske unije prema kojem je potrebno uspostaviti strogo siguran sustav kako bi se strankama u nekom postupku omogućilo da daju informacije i materijale koji se odnose na sigurnost Unije, država članica ili vođenje njihovih međunarodnih odnosa;

102.  u istom kontekstu ističe potrebu za sredstvima za sigurnost i nadzor zgrada Suda te stoga odlučuje rezove u tom području koje je predložilo Vijeće vratiti na razinu iz nacrta proračuna;

103.  ukida postojeću pričuvu koja se odnosi na misije i zamjenjuje je novom koja će se osloboditi kada Sud objavi informacije o vanjskim aktivnostima sudaca, kao što je Parlament zatražio u svojoj odluci o razrješnici za financijsku godinu 2013. koja se odnosi na Sud[15];

Dio V. — Revizorski sud

104.  prilagođava standardno paušalno smanjenje na početnu razinu od 2,76 % kako bi se Revizorskom sudu omogućilo da ispuni svoje potrebe u odnosu na plan radnih mjesta;

105.  zadržava razinu plaćanja iz nacrta proračuna za sve druge proračunske linije u kojima je Vijeće izvršilo rezove kako bi Revizorski sud mogao provesti svoj program rada i dostaviti planirana izvješća o reviziji;

Dio VI — Europski gospodarski i socijalni odbor

106.  prilagođava standardno paušalno smanjenje na početnu razinu od 4,5 % kako bi se Odboru omogućilo da ispuni svoje potrebe i da se nosi sa stalnim smanjenjem osoblja u kontekstu sporazuma o suradnji između Parlamenta i Odbora;

107.  nadalje odlučuje zadržati nacrt proračuna za putne troškove i dnevnice;

Dio VII. - Odbor regija

108.  s jedne strane smanjuje plaće i naknade za iznos koji je jednak iznosu za 66 prijelaza na viši razred i četiri dodatna radna mjesta za koja prethodno nisu predviđena sredstva u nacrtu proračuna kako bi odražavao prijelaz tih radnih mjesta u Parlament;

109.  s druge strane povećava niz proračunskih linija (korištenje vanjskim uslugama prevođenja, treće strane, komunikacija, troškovi predstavljanja, komunikacija klubova zastupnika, misije i čišćenje i održavanje) u skladu s vlastitim procjenama Odbora, kako bi Odbor mogao nastaviti sa svojim političkim radom i ispunjavati svoje obveze;

110.  naposljetku, ukida rezove Vijeća u području sigurnost i nadzora zgrada Odbora kako bi se osiguralo dovoljno sredstava za sigurnosne mjere u slučaju povećane razine sigurnosnog rizika („žuta” razina) tijekom 2016.;

Dio VIII. – Europski ombudsman

111.  sa žaljenjem napominje da je Vijeće smanjilo nacrt proračuna za Europskog ombudsmana za 135 000 EUR; ističe da bi to smanjenje stvorilo nerazmjeran teret vrlo ograničenom proračunu Ombudsmana te bi imalo znatan učinak na sposobnost te institucije da na učinkoviti način služi građanima; stoga zadržava razinu plaćanja iz nacrta proračuna za većinu proračunskih linija na kojima je Vijeće izvršilo rezove kako bi se omogućilo da Ombudsman izvršava svoj mandat i ispunjava svoje obveze;

Dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka

112.  sa žaljenjem napominje da je Vijeće smanjilo nacrt proračuna Europskog nadzornika za zaštitu podataka za 135 000 EUR; ističe da bi to smanjenje stvorilo nerazmjeran teret vrlo ograničenom proračunu Europskog nadzornika za zaštitu podataka te bi imalo znatan učinak na sposobnost te institucije da na učinkoviti način služi institucijama Unije; stoga zadržava razinu plaćanja iz nacrta proračuna za sve proračunske linije na kojima je Vijeće izvršilo rezove kako bi se omogućilo da Europski nadzornik za zaštitu podataka izvršava svoje zadaće i obveze;

Dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje

113.  smatra da je radi nošenja s izazovima geopolitičke nesigurnosti i održavanja prisutnosti Unije u svijetu nužno namijeniti dostatna sredstva za ESVD; stoga zadržava razinu plaćanja iz nacrta proračuna za sve proračunske linije na kojima je Vijeće izvršilo rezove i briše sve pričuve koje se odnose na nestabilnost deviznog tečaja eura;

o

o o

114.  uvjeren je da proračun Unije može doprinijeti učinkovitom razmatranju ne samo posljedica, već i temeljnih uzroka krize s kojom se Unija trenutno suočava; međutim, smatra da bi se nepredviđeni događaji koji se tiču cijele Unije trebali rješavati zajedničkim snagama i osiguranjem dodatnih sredstava na razini Unije, a ne dovođenjem u pitanje preuzetih obveza ili vraćanjem na stav da je rješenje moguće postići isključivo na nacionalnoj razini; stoga naglašava da odredbe o fleksibilnosti služe za pružanje zajedničkog i brzog odgovora i trebale bi se u potpunosti iskoristiti kako bi se nadoknadila stroga ograničenja zadana u okviru gornjih granica VFO-a;

115.  naglašava da je samo dvije godine nakon početka sadašnjeg VFO-a Komisija u dva navrata morala zatražiti mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti te korištenje pričuvom za nepredviđene izdatke kako bi mogla pokriti hitne i nepredviđene potrebe koje nisu mogle biti financirane u okviru postojećih gornjih granica VFO-a; također napominje da je ukupna razlika za obveze tijekom 2015., prve godine njegove primjene, odmah iskorištena u punoj mjeri, dok su sredstva za dva važna programa Unije morala biti smanjena kako bi se omogućilo financiranje novih inicijativa; naglašava da će 2016. zbog koncentracije sredstava u 2014. i 2015. više programa Unije imati manje sredstava ili ih uopće neće imati; stoga je jasno da su gornje granice VFO-a u mnogim naslovima prenisko postavljene i paraliziraju Uniju u mnogim važnim područjima, a mehanizmi fleksibilnosti u okviru VFO-a pogurani su do svojih granica; smatra da je zbog tih okolnosti opravdano zatražiti temeljitu reviziju VFO-a na polovici razdoblja; s nestrpljenjem iščekuje ambiciozne prijedloge Komisije u vezi s time tijekom 2016.;

116.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s amandmanima na nacrt općeg proračuna, proslijedi Vijeću, Komisiji, drugim relevantnim institucijama i tijelima te nacionalnim parlamentima.

1.9.2015

MIŠLJENJE ODBORA ZA VANJSKE POSLOVE

upućeno Odboru za proračune

o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016.

(2015/2132(BUD))

Izvjestitelj za mišljenje: Cristian Dan Preda

PRIJEDLOZI

Odbor za vanjske poslove poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja povećanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i za plaćanja u okviru naslova 4., Globalna Europa, u odnosu na prethodnu godinu, kojim bi se Europskoj uniji trebala pružiti sredstva za podržavanje i promicanje njezinih vrijednosti i interesa te doprinošenje zaštiti njezinih građana u njezinim odnosima s ostatkom svijeta; posebno napominje važnost osjetnog povećanja u plaćanjima koje će pomoći u suočavanju sa znatnim zaostacima koji su se nagomilali posljednjih godina; stoga se snažno protivi rezovima odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i za plaćanja koje je predložilo Vijeće;

2.  naglašava osobitu važnost pružanja dovoljnih sredstava za Europski instrument za susjedstvo, koji ima ključnu ulogu u podupiranju stabilnosti u istočnom i južnom susjedstvu Europe; sa zadovoljstvom pozdravlja povećanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za 4,9 % u odnosu na prošlu godinu; kritički promatra duboke rezove Vijeća koji se odnose na Europski instrument za susjedstvo te naglašava da je potrebno hitno i znatno povećanje odobrenih sredstava kako bi se zadovoljile potrebe zemalja koje taj instrument obuhvaća; ističe da su problemi koji pogađaju Libiju i Tunis dosegli kritičnu točku te naglašava da je važno pružiti veću potporu kako bi se doprinijelo izgradnji kapaciteta za njihove institucije, reformi pravosuđa, reformi sigurnosnog sektora i pomoći u upravljanju granicama;

3.  ističe važnost povećanja odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i plaćanja u proračunu za 2016. za borbu protiv terorizma;

4.  naglašava da su obrana ljudskih prava i temeljnih sloboda te promicanje demokracije od presudne važnosti u trenutačnom globalnom okružju te da simboliziraju posvećenost EU-a njegovim temeljnim vrijednostima; ističe da je Europski instrument za demokraciju i ljudska prava u tom pogledu neophodan alat kojemu treba pružiti dovoljna sredstva;

5.  uzima na znanje zaključke Europskog vijeća od 25. lipnja 2015.; naglašava da zajednička vanjska i sigurnosna politika podrazumijeva snažnu posvećenost prepoznatljivosti i fleksibilnosti, ponajprije razvoju civilnih i vojnih kapaciteta, jačanju obrambene industrije te malim i srednjim poduzećima; u tu svrhu sa zadovoljstvom pozdravlja spremnost Vijeća da zajamči prikladna sredstva za pripremna djelovanja u pogledu istraživanja povezanih sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom, čime bi se otvorio put prema namjenskom, dobro financiranom programu istraživanja i tehnologije u području obrane u okviru sljedećeg VFO-a;

6.  ističe da je važno da se u proračunu dodijele dovoljna sredstva za bliskoistočni mirovni proces, Palestinsku samoupravu i Agenciju Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku kako bi se zadovoljile potrebe na terenu koje su se posljednjih godina povećale zbog brojnih regionalnih kriza; naglašava da je potrebno riješiti problem koji nastaje zbog toga što je planirana financijska potpora EU-a Agenciji Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku u okviru proračuna EU-a uvijek nedovoljna;

7.  cijeni postupak razmatranja koji ESVD trenutačno provodi u pogledu budućnosti posebnih predstavnika EU-a i njihova odnosa s ESVD-om; smatra da ne bi trebalo uvoditi nikakve izmjene u proračunskoj liniji za posebne predstavnike EU-a prije nego što se zaključi postupak razmatranja koji se trenutačno provodi;

8.  podupire plan ESVD-a da otvori delegaciju EU-a u Iranu nakon uspješnog zaključenja pregovora o nuklearnom programu.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

31.8.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

44

7

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Daniel Caspary, Neena Gill, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Othmar Karas, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Norbert Neuser, Urmas Paet, Gilles Pargneaux, Helmut Scholz

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Heidi Hautala, Jutta Steinruck

24.9.2015

MIŠLJENJE oDBORA ZA RAZVOJ

upućeno Odboru za proračune

o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016.

(2015/2132(BUD))

Izvjestitelj: Arne Lietz

PRIJEDLOZI

Odbor za razvoj poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

1.  oštro se protivi smanjenju financijskih sredstava za razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć od strane Vijeća;

2.  smatra da je smanjenje sredstava u okviru proračunskih linija za Instrument za razvojnu suradnju osobito neprimjereno u svjetlu velikih potreba za financiranjem novih ciljeva održivog razvoja i Unijina zalaganja za povećanje kolektivne službene razvojne pomoći na 0,7 % njezina BND-a koje je obnovljeno u vezi s konferencijom UN-a o financiranju razvoja održanom u srpnju ove godine;

3.  podsjeća na obvezu razvijenih zemalja da pojačaju financijsku pomoć za zemlje u razvoju i pobrinu se da to bude nova i dodatna pomoć uz službenu razvojnu pomoć koja nije u vezi s klimatskim ciljevima; naglašava da ta obveza podrazumijeva barem jednaka sredstva u odnosu na ukupnu službenu razvojnu pomoć; napominje važnost navedenog za izglede za postizanje novog globalnog klimatskog sporazuma krajem ove godine;

4.  napominje da je broj izbjeglica i interno raseljenih osoba u svijetu porastao i dosegao dosad nezabilježenu razinu od 60 milijuna osoba te da su kao posljedica toga porasle i potrebe za humanitarnom pomoći; pozdravlja činjenicu što je Vijeće zadržalo iznose za humanitarnu pomoć u Komisijinu nacrtu proračuna; međutim, smatra da bi u proračunsku liniju 23 02 01 trebalo dodati iznos od 26 milijuna EUR koji će se koristiti za edukaciju u izbjegličkim kampovima, kao i u hitnim i kriznim situacijama, jer se njome može doprinijeti usvajanju vještina potrebnih za očuvanje života, može se pomoći djeci da izgrade budućnost i zaštititi ih od radikalizacije;

5.  smatra da se s obzirom na trenutačnu izbjegličku krizu iznosi u proračunskoj liniji 21 02 07 05 nacrta proračuna za migraciju i azil ne smiju smanjivati, nego se trebaju povećati; smatra da bi se sredstvima iz te linije trebale financirati mjere za rješavanje temeljnih uzroka migracija i podupirati dobro upravljanje migracijskim tokovima u zemljama u razvoju;

6.  upozorava na potrebu da se pojača i proračunska linija 21 02 08 02 jer će lokalna tijela imati veliku ulogu u pružanju osnovnih socijalnih usluga i u savladavanju izazova povezanih s urbanizacijom u razvojnom okviru nakon 2015.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

22.9.2015.

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

24

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Brian Hayes, Eleni Theocharous

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Liliana Rodrigues, Estefanía Torres Martínez

2.9.2015

MIŠLJENJE oDBORA ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU

upućeno Odboru za proračune

o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016.

(2015/2132(BUD))

Izvjestitelj za mišljenje: Reimer Böge

PRIJEDLOZI

Odbor za međunarodnu trgovinu poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1. naglašava da bi odgovarajuća odobrena sredstva trebalo dodijeliti proračunskim linijama povezanima s trgovinom kako bi se Komisiji omogućilo da na učinkovit i djelotvoran način provodi svoj ambiciozni trgovinski program čiji je cilj stvaranje rasta i radnih mjesta u cijeloj Europi i ostvarivanje širih međunarodnih ciljeva Unije te da pojača napore u pogledu praćenja provedbe i učinaka trgovinskih sporazuma;

2. ističe da bi Unija trebala pojačati napore u pogledu praćenja provedbe i posljedica trgovinskih sporazuma koje je već potpisala ili o kojima trenutačno pregovara; poziva na to da se namijene dostatna sredstva za prethodnu, srednjoročnu i naknadnu procjenu trgovinskih sporazuma kako bi se ocijenili njihovi učinci na gospodarstvo EU-a i njegovih partnerskih zemalja te kako bi se zajamčilo da trgovinski partneri u potpunosti ispunjavaju i poštuju preuzete obveze;

3. pozdravlja sve veću ulogu nevladinih organizacija u oblikovanju javnog mišljenja o pitanjima povezanima s trgovinom, ističe potrebu za djelotvornom komunikacijskom strategijom Unije kojom bi se omogućilo informiranje te bolja interakcija s građanima i s organizacijama civilnog društva koje se bave trgovinskim pitanjima;

4. s odobravanjem dočekuje malo povećanje u obvezama za Instrument makrofinancijske pomoći i Europski instrument za susjedstvo; no zabrinut je da ta povećanja neće biti dostatna da se odgovori na potrebe istočnog i južnog susjedstva, čime su obuhvaćeni i mogući dodatni programi pomoći za Ukrajinu;

5. naglašava da će provedba Sporazuma o olakšavanju trgovine postignutog na 9. ministarskoj konferenciji Svjetske trgovinske organizacije iziskivati veću financijsku potporu za najslabije razvijene zemlje i zemlje u razvoju; naglašava da se Komisija i države članice trebaju koordinirati u svojim naporima oko međunarodnih financijskih institucija kako bi se izbjeglo smanjenje odobrenih sredstava za inicijativu „Pomoć za trgovinu” i multilateralne inicijative, kao i neregularnosti u vezi sa suradnjom s određenim partnerima koje bi dovele do smanjene učinkovitosti potrošnje, te kako bi se zajamčilo da Sporazum o olakšavanju trgovine djeluje u interesu razvoja;

6. podsjeća na to da je Parlament 2009. uveo dodatni kredit od 1 milijuna EUR namijenjen konkretno za aktivnosti povezane s poštenom trgovinom u proračunsku liniju koja je usmjerena na financiranje projekata u području vanjske trgovine te poziva Komisiju da razmotri ponovno uvođenje te proračunske linije 2016. za financiranje aktivnosti koje se odnose na poštenu trgovinu, kako je određeno u Komunikaciji Komisije od 5. svibnja 2009.[16];

7. primjećuje umjereno povećanje u odobrenim sredstvima za Instrument za partnerstvo; podsjeća na cilj tog programa da se unapređuju međunarodna trgovina i mogućnosti ulaganja za europska mala i srednja poduzeća; naglašava važnost tehničke potpore malim i srednjim poduzećima za poticanje njihove internacionalizacije; poziva Komisiju da procijeni i poboljša postojeće instrumente kad je riječ o njihovoj učinkovitosti i djelotvornosti te da zajamči dostatne kontrole i nadzor nad svim aktivnostima, kao što su one europskih poslovnih centara, radi razvoja dosljednijeg pristupa, istovremeno imajući u vidu postojeće privatne inicijative.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

31.8.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

24

5

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Reimer Böge, Klaus Buchner, Edouard Ferrand, Sander Loones, Gabriel Mato, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Karoline Graswander-Hainz, Miguel Urbán Crespo

22.9.2015

MIŠLJENJE oDBORA ZA PRORAČUNSKI NADZOR

upućeno Odboru za proračune

o općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2016.

(2015/2132(BUD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Ingeborg Gräßle

PRIJEDLOZI

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

A.  budući da se u doba oskudnih sredstava još snažnije nameće potreba za proračunskom disciplinom te učinkovitim i djelotvornim korištenjem sredstava;

B.  budući da će glavni cilj nacrta proračuna za 2016. biti zajamčiti da se u proračunu Unije nalaze sva potrebna sredstva za potpuno pružanje pojačanog doprinosa Unije radnim mjestima, rastu, ulaganjima i solidarnosti te za davanje odgovora na nove razvoje događaja, posebice u Ukrajini i Siriji, i učinke koji će oni imati na imigraciju, humanitarnu pomoć i sigurnost;

C.  budući da bi dijalog između Parlamenta i Komisije predviđen člankom 318. UFEU-a trebao unutar Komisije potaknuti kulturu usredotočenosti na uspješnost;

1.  poziva Komisiju da, u skladu s preporukama iz godišnjih izvješća Europskog revizorskog suda za 2012. i 2013. godinu, na godišnjoj osnovi priprema i objavljuje dugoročna predviđanja novčanog toka kako bi se dionicima olakšala procjena budućih zahtjeva za plaćanje i proračunskih prioriteta, a Komisiji pomoglo donijeti odluke kojima će se zajamčiti da se ključna plaćanja mogu izvršiti sredstvima iz odobrenih godišnjih proračuna;

2.  ističe da je krajem 2013. bruto pretfinanciranje iznosilo 79,4 milijardi EUR te naglašava da dulja razdoblja pretfinanciranja mogu prouzročiti povećan rizik pogreške ili gubitka; podsjeća da se taj rizik posebno odnosi na naslov 4. proračuna (EU kao globalni čimbenik), u kojem za tipičnu operaciju između preuzimanja obveze i Komisijinog knjiženja konačnih povezanih rashoda proteknu 4 godine;

3.  primjećuje da je provedba ispravaka financijskih nepravilnosti koje je Komisija odredila za države članice koje ne primjenjuju uredne sustave i povrate 2014. iznosila oko 2980 milijuna EUR što je manje nego u 2013. (3362 milijuna EUR)[17]; poziva Komisiju da jasno naznači koji su vraćeni iznosi tijekom 2014. u računima Unije knjiženi kao prihodi ili kompenzirani te u kojoj bi mjeri ispravke financijskih nepravilnosti i povrati o kojima je odlučeno 2014. mogli utjecati na obveze u vezi s plaćanjima u proračunima za 2015. i 2016. godinu;

4.   traži od Komisije i država članica da poboljšaju transparentnost u vezi s povratima, osobito u vezi s godinom u kojoj je izvršeno plaćanje, godinom u kojoj je predmetna pogreška utvrđena i godinom u kojoj su povrati ili ispravke financijskih nepravilnosti objavljeni u bilješkama uz računovodstvenu dokumentaciju;

5.   poziva Komisiju da Parlamentu dostavi pregled već nastalih troškova i obroka za financiranje koji su postali dostupni za projekte strukturnih fondova koji su već bili financirani u razdobljima financiranja 2000. – 2006. i 2007. – 2013. i za one koji još nisu dovršeni.

6.   ponavlja svoj zahtjev da Komisija izradi prijedloge s ciljem sankcioniranja lažnog ili netočnog izvješćavanja tijela država članica koja su nadležna za upravljanje sredstvima Europske unije; podsjeća da su gotovo sve agencije za izravna plaćanja akreditirala i certificirala nadležna tijela za certificiranje u državama članicama i da je stoga zabrinut što neke agencije za plaćanja pokazuju vrlo visoke stope pogreške; u tom pogledu poziva države članice da provedu plan bolje potrošnje sredstava iz proračuna EU-a osiguravajući učinkovitije i djelotvornije nacionalne sustave upravljanja i kontrole; također poziva Komisiju da dostavi prijedloge o tome na koji bi način države članice mogle poboljšati ex-ante provjere kako bi smanjile broj nepravilno isplaćenih iznosa i osigurale sustav prema kojem bi se provodile primjerene istrage sumnjivog, lažnog ili netočnog izvješćivanja koje bi se i sankcioniralo;

7.   poziva Komisiju da u svoje godišnje izvješće o zaštiti financijskih interesa Europske unije i borbi protiv prijevara uključi procjenu učinka korupcije na sredstva EU-a za određenu godinu u svakoj državi članici te utvrdi određen i usmjeren plan djelovanja za borbu protiv takve vrste korupcije;

8.   poziva Komisiju da poboljša transparentnost pri korištenju instrumenata financijskog inženjeringa, da redovito izvješćuje o učincima poluge, gubicima i rizicima te da provede analizu troškova i koristi instrumenata financijskog inženjeringa u usporedbi s izravnijim oblicima financiranja projekata; poziva Komisiju da uvede učinkovite sustave nadzora kako bi se analizirala potreba za financijskim instrumentima u državama članicama, što bi smanjilo rizik prekomjerne kapitalizacije;

9.  poziva Komisiju da se pobrine da zajednički proračun Nadzornog odbora Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i njegova tajništva bude naznačen u zasebnoj proračunskoj liniji proračuna OLAF-a za 2016. godinu;

10.  ustraje u tome da bi Komisija, prilikom podnošenja Parlamentu i Vijeću evaluacija o uspješnosti Unije u skladu s člankom 318. UFEU-a, trebala izvještavati i o ostvarenim rezultatima u pogledu rashoda poslovanja koji se navode u programskim izvještajima o administrativnim rashodima priloženim nacrtu općeg proračuna Unije;

11.  u tom pogledu poziva Komisiju da posebno posveti pažnju funkcioniranju decentraliziranih agencija Unije i osobito njihovoj vidljivosti i demokratskoj odgovornosti s obzirom na njihovu prostornu udaljenost i manjak svijesti građana Unije o njihovom djelovanju te čak i o njihovom postojanju;

12.  podsjeća na hitnu potrebu da se usredotoči na odgovornost i učinkovitost pri korištenju sredstvima iz proračuna Unije; stoga poziva na razvoj konkretnih mehanizama i pokazatelja za procjenu;

13.  poziva Komisiju da detaljno objasni svoju politiku transparentnosti u pogledu financiranja iz sredstava Unije i posebno mjere kojima se koristi kako bi omogućilo uravnoteženo donošenje odluka u kojem sudjeluju svi važni dionici, uključujući organizacije potrošača, mala i srednja poduzeća, sindikate i razne organizacije za opće dobro, osobito organizacije za zaštitu okoliša;

14.  s obzirom na to da zbog svoje politike „boljeg zakonodavnog uređenja” Komisija sada predlaže mnogo manje zakonodavnih incijativa nego ranije, poziva Komisiju da detaljno objasni implikacije ovog pomaka naglaska sa zakonodavnih aktivnosti na aktivnosti provedbe u pogledu proračuna i osoblja te osobito da pokaže mogu li se na taj način uštedjeti sredstva;

15.  poziva Komisiju da pruži podršku učinkovitoj provedbi nacionalnih strategija za integraciju Roma na lokalnoj i regionalnoj razini kako bi se zajamčilo da se sredstva namijenjena za integraciju Roma doista troše u tu svrhu te da se njima nastoje ostvariti ciljevi središnje politike;

16.  potiče Komisiju da izvještava Parlament o mjerama borbe protiv nezaposlenosti mladih koje financira Unija i o rezultatima postignutim tim mjerama;

17.  poziva proračunska tijela da razmotre napore Unije s ciljem sprečavanja i suzbijanja prijevara, korupcije i drugih nezakonitih radnji koje štete njezinim financijskim interesima; naglašava u tom smislu da bi proračunski rezovi programa kao što su „Hercule” i Informacijski sustav za borbu protiv prijevara (AFIS) bili štetni za proračun Unije zato što pružaju podršku OLAF-u i državama članicama pri zaštiti financijskih interesa Unije;

18.  ističe da je tijekom postupka davanja razrješnice za Sud Europske unije za financijsku godinu 2013. Parlament dobio nedostatne informacije u pogledu popisa vanjskih aktivnosti sudaca; podsjeća da Sud Europske Unije na svojoj internetskoj stranici objavljuje registar u kojem se detaljno navode podaci o vanjskim aktivnostima svakog suca.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

22.9.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

26

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balèytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Ashworth, Cãtãlin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Raymond Finch

8.9.2015

MIŠLJENJE oDBORA ZA EKONOMSKU I MONETARNU POLITIKU

upućeno Odboru za proračune

o općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2016. – svi dijelovi

2015/2132(BUD)

Izvjestitelj za mišljenje: Peter Simon

PRIJEDLOZI

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  upozorava na učinak koji smanjenje ulaganja, koje odražava proračunsko i ekonomsko stanje u državama članicama, ima na brzinu gospodarskog oporavka i dugoročne prognoze rasta u EU-u; u tom smislu pozdravlja stavljanje velikog naglaska na otvaranje novih radnih mjesta, rast, ulaganja i povećanje konkurentnosti u naslovu 1.1. nacrta proračuna stvaranjem povoljnog okruženja za poduzetništvo;

2.  smatra da bi proračun za 2016. trebao u realnim vrijednostima biti veći u odnosu na proračun za 2015. kako bi se učvrstio gospodarski oporavak u Europskoj uniji;

3.  naglašava ključnu ulogu Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) u smanjenju jaza koje tržište ne pokriva te u mobiliziranju privatnih ulaganja i novih izvora financiranja za ulaganja, poticanju konkurentnosti i gospodarskog oporavka, kao i povećanju tržišnog povjerenja; pozdravlja dogovor postignut između suzakonodavaca o povećanju doprinosa EFSU-u za razdoblje 2016. – 2020. u iznosu od 3 milijarde EUR, koje će se financirati iz neiskorištenih proračunskih sredstava; ponovo naglašava odlučnost u daljnjem smanjenju proračunskih posljedica za Obzor 2020. i Instrument za povezivanje Europe;

4.  poziva da se u proračunu za 2016. odraze prioriteti iz europskog semestra, uključujući povećanje ulaganja, podršku otvaranju radnih mjesta, promicanje strukturnih reformi i fiskalne konsolidacije što vodi ka realnom, održivom rastu;

5.  naglašava sadašnju i buduću odlučujuću ulogu triju europskih nadzornih tijela u pogledu bankovne unije i financijskog nadzora na razini EU-a; ističe da je nacrtom proračuna za 2016. potrebno predvidjeti dostatna proračunska sredstava za ta nadzorna tijela u skladu s novim ulogama koje su dane tim agencijama te zbog vanjskih faktora kao što su nestabilnost deviznih tečajeva i opće povećanje iznosa plaća;

6.  podsjeća da je Europski parlament snažno podržao osnivanje europskih nadzornih tijela te vjeruje da Europska unija treba dodatno poboljšati kvalitetu nadzora u Uniji; vjeruje da europska nadzorna tijela imaju važnu ulogu u funkcioniranju financijskih tržišta u Uniji;

7.  naglašava u tom smislu potrebu da europska nadzorna tijela uz odgovarajuće financijske resurse raspolažu i odgovarajućim ljudskim resursima, i u pogledu broja zaposlenih i u pogledu njihovih kvalifikacija, kako bi mogla kvalitetno obavljati sve veći broj zadaća koje im se dodjeljuju; u tom smislu zahtijeva da Zajednički odbor europskih nadzornih tijela podnese izvješće o budućim potrebama tih tijela u vezi s ljudskim resursima i financijskim sredstvima;

8.  prima na znanje da se europska nadzorna tijela trenutačno financiraju iz obveznih doprinosa tijela država članica, sredstvima iz proračuna EU-a te naknadama koje plaćaju institucije koje se nadziru; smatra da je taj financijski aranžman nefleksibilan i usmjeren na nacionalne države te da predstavlja teret i potencijalnu prijetnju neovisnosti europskih nadzornih tijela; ponavlja stoga zahtjev Europskoj komisiji da najkasnije do 2017. predloži koncept financiranja naknadama, koji bi u potpunosti zamijenio trenutačne doprinose iz država članica; zastupa mišljenje da će se na taj način osigurati financijska neovisnost europskih tijela od tijela država članica i potpuni integritet europskih nadzornih tijela u odnosu na aktere s financijskih tržišta;

9.  naglašava sve veću važnost povećane transparentnosti pri oporezivanju poduzeća i donošenju odluka o porezima te koordinirane borbe protiv utaje i izbjegavanja poreza; zahtijeva stoga da se u proračunu za 2016. na odgovarajući način odražava važnost programa Fiscalis za bolju suradnju država članica na području upravljanja poreznim sustavima; također poziva da se pažljivo uzmu u obzir savjetovanja Europske komisije o transparentnosti poreza na dobit, osobito u pogledu izvještavanja po pojedinim državama;

10.  zahtijeva od Komisije da se pri provedbi planiranih mjera restrukturiranja u vezi s odgovarajućim brojem zaposlenih usredotoči na svoje prioritete; u tom smislu naglašava ulogu odjela zaduženog za državne potpore kako bi se ubuduće zajamčila učinkovitija provjera poreznih praksi povezanih s odlukama o porezima i drugim mjerama slične prirode ili učinka, koje su upitne prema pravilima o državnim potporama, što će doprinijeti poštenijem oporezivanju poduzeća u Europskoj uniji i uravnoteženijoj raspodjeli prihoda od poreza između privatnih osoba i poduzeća;

11.  ističe da postoji potreba za opsežnijom, metodološki više usporedivom, točnijom i pravodobnijom statistikom koja će biti više na europskoj razini; pozdravlja stoga činjenicu da je u nacrtu proračuna predviđeno dovoljno povećanje rashoda za primjenu novih metoda izrade europske statistike i za bolju suradnju unutar europskog statističkog sustava;

12.  ponovno naglašava nužnost osiguranja dostatnih sredstava u nacrtu proračuna za povećanje kapaciteta civilnog društva u području financijskih usluga;

13.  zahtijeva provedbu preporuka iz izvješća Philippea Maystadta koje se odnose na zadaću i odgovornosti Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje, čime bi se također ojačao utjecaj Europske unije u određivanju međunarodnih računovodstvenih standarda;

14.  smatra da se predstavnici Odbora za međunarodne računovodstvene standarde trebaju izabirati demokratskim putem te snositi odgovornost; Europski parlament trebao bi imati ulogu u izboru europskih predstavnika i smatrati ih odgovornima;

15.  traži od ESMA-e da zajamči da Europski parlament, uključujući odgovorne zastupnike i njihovo osoblje, imaju stvaran pristup dokumentima u isto vrijeme kada i nadzorni odbor.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

3.9.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

40

12

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Anneliese Dodds, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Diane James, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Alain Cadec, Matt Carthy, Mady Delvaux, Doru-Claudian Frunzulică, Sophia in ‘t Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Barbara Kappel, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Eva Paunova, Michel Reimon, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Beatrix von Storch

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Sven Schulze, Axel Voss

3.9.2015

MIŠLJENJE oDBORA ZA OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE

upućeno Odboru za proračune

o općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2016. – svi dijelovi

(2015/2132(BUD))

Izvjestitelj za mišljenje: Giovanni La Via

PRIJEDLOZI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  podsjeća da je visoka razina zaštite okoliša i zdravlja u Uniji preduvjet gospodarskog blagostanja i da su sigurnost prehrambenih proizvoda i hrane za životinje te mehanizmi zaštite od prirodnih katastrofa i katastrofa izazvanih ljudskim djelovanjem od ključne važnosti za sve europske građane te stoga i za Europski parlament;

2.  istovremeno je u potpunosti svjestan da su politike i instrumenti financiranja koji su u nadležnosti Odbora ENVI mali u odnosu na druge politike i instrumente financiranja pod naslovima 2. i 3. te da ne dobivaju jednaku pozornost kao drugi programi i fondovi; stoga odlučno odbacuje dodatna smanjenja financiranja programa i proračunskih linija jer bi to dovelo do neprihvatljivih posljedica; osobito poziva države članice da na provedbu ekoloških i klimatski prihvatljivih politika, mjera i projekata gledaju kao na priliku za poticanje rasta i održivog razvoja, a ne kao na teret; ističe da otvaranje zelenih radnih mjesta i gospodarski rast među malim i srednjim poduzećima Unije dijelom proizlaze iz provedbe zakonodavstva o okolišu;

3.  uzima u obzir da na nacionalnim razinama postoje snažna proračunska ograničenja i to da je konsolidacija u tijeku; ističe, međutim, da Europski parlament i Vijeće pri odlučivanju o nacrtu proračuna za 2016. moraju voditi računa o znatnoj europskoj dodanoj vrijednosti politika i instrumenata financiranja koje su u nadležnosti Odbora ENVI;

4.  duboko žali zbog toga što je Vijeće za neke važne programe predložilo rezove u proračunu, koji su izgleda horizontalne prirode, posebno za treći Program djelovanja Unije u području zdravlja (2014. – 2020.), u proračunskim linijama za sigurnost prehrambenih proizvoda i hrane za životinje, te za sprečavanje katastrofa i pripravnost u Uniji; u kontekstu pristupanja Unije međunarodnim konvencijama (npr. Protokolu iz Nagoye) odbija smanjenje povezanih proračunskih linija koje je predložilo Vijeće;

5.  podsjeća da razinu sredstava dodijeljenih proračunskim linijama koje su u nadležnosti Odbora ENVI općenito treba zadržati na razini iz 2015.; stoga poziva da se za sve programe i financijske instrumente u nadležnosti odbora ENVI u potpunosti ponovno odrede početni iznosi navedeni u nacrtu proračuna;

6.  podsjeća da će se programom Obzor 2020. doprinijeti postizanju ciljeva koji su u nadležnosti Odbora ENVI uz pomoć istraživačkih projekata u području klime, zdravlja i okoliša; potvrđuje svoju obvezu da prati usklađivanje projekata s odgovarajućim ciljevima te napredak u njihovoj provedbi; oštro kritizira odluku o smanjivanju financiranja tog programa u korist financiranja jamstvenog fonda EFSU-a;

7.  ističe da su istraživanja i inovacije u području okoliša u prvom redu zastupljeni u programu Obzor 2020. u okviru izazova „Klimatska politika, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine”, kojim se u gospodarstvu i društvu želi ostvariti učinkovita upotreba resursa i otpornost na klimatske promjene, zaštititi prirodne resurse i ekosustave i njima održivo gospodariti te zajamčiti održivu opskrbu sirovinama i njihovu upotrebu kako bi se zadovoljile potrebe rastuće svjetske populacije unutar održivih granica prirodnih resursa i ekosustava;

8.  napominje da nacrt proračuna EU-a za 2016. iznosi 153,5 milijardi EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza (uključujući 4,5 milijardi EUR reprogramiranih iz 2014.) i 143,5 milijardi EUR u odobrenim sredstvima za plaćanja; ističe da, ako se zanemari učinak reprogramiranja tijekom 2015. i 2016., to odgovara povećanju od +2,4 % u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i +1,6 % u odobrenim sredstvima za plaćanja u odnosu na proračun za 2015.; ističe da ta, ukupno gledajući, umjerena povećanja, u skladu sa smjernicama VFO-a i uzimajući u obzir inflaciju, u stvari ne predstavljaju gotovo nikakvo povećanje te je zato bitno naglasiti važnost učinkovitosti i djelotvornosti trošenja;

9.  podsjeća da je situacija u pogledu odobrenih sredstava za plaćanja posljednjih godina bila vrlo teška i da je provedba politika Unije bila otežana znatnim ograničenjima u razini odobrenih sredstava za plaćanja, što je rezultiralo učestalim izmjenama proračuna kako bi se pokrio dio nepodmirenih potreba;

10.  odlučno odbacuje mogućnost da bi u slučaju nedovoljne razine isplata 2016. Komisija mogla odlučiti, kao što je to bio slučaj u prošlosti, da neće u cijelosti iskoristiti odobrena sredstva za preuzimanje obveza, što bi bilo u suprotnosti s postojanim angažmanom Parlamenta u područjima kao što su okoliš, zdravlje, sigurnost prehrambenih proizvoda i hrane za životinje; nadalje zaključuje da će izostanak plaćanja naštetiti ugledu Unije jer korisnici dotičnih programa neće primiti isplate;

11.  podsjeća no to da je program LIFE financijski instrument EU-a za potporu projektima u području okoliša, očuvanja prirode i klime u cijeloj Uniji; posebno ističe probleme koji bi nastali zbog nedostatka odobrenih sredstava za plaćanja za program LIFE, što bi onemogućilo i odgodilo odgovarajuću provedbu tog važnog programa;

12.  pozdravlja povećanje proračunskih sredstava za 27,7 milijuna EUR za program LIFE u nacrtu proračuna za 2016.; napominje, međutim, da udio namijenjen programu LIFE u cjelokupnom nacrtu proračuna za 2016. iznosi samo 0,3 % i da u okviru naslova 2. (u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza) na njega otpada samo 0,73 % te da su ti postotci posljednjih godina stabilni;

13.  ističe da su ulaganja u istraživanje i razvoj u nekoliko područja koja su u nadležnosti Odbora ENVI iznimno važna te naglašava da se činjenica da su takva ulaganja prioritet mora adekvatno odraziti na proračun za 2016.; ističe da su održivi rast i kapacitet za inovacije malih i srednjih poduzeća Unije jedna od glavnih prednosti kada je riječ o konkurentnosti EU-a na globaliziranim tržištima;

14.  posebno podsjeća na znatnu dodanu vrijednost Unije u području medicinskog istraživanja (npr. istraživanje lijekova za pedijatrijsku upotrebu i lijekova za rijetke bolesti) te u pogledu borbe protiv prekograničnih prijetnji zdravlju; s tim u vidu, duboko žali zbog toga što program javnog zdravlja, s iznosom odobrenih sredstava za preuzimanje obveza od samo 62,2 milijuna EUR, što, kao i prošlih godina, predstavlja udio od samo 0,04 % u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza u nacrtu proračuna za 2016., ne odražava u potpunosti važnost zdravlja koje predstavlja vrijednost samo po sebi i koje je preduvjet za promicanje rasta; poziva Vijeće da preispita dodatna smanjenja proračuna koja je uvelo za taj program;

15.  naglašava da su gospodarska i financijska kriza i stroge politike štednje koje se provode u državama članicama dovele do proračunskih rezova i nižih poreznih prihoda, što je zatim dovelo do slabijeg financiranja sustava javnog zdravstva, te da zdravstvena nejednakost u EU-u predstavlja ozbiljno opterećenje za države članice i njihove zdravstvene sustave, te stoga poziva na povećanje sredstava namijenjenih koordiniranim javnim preventivnim mjerama u tom području;

16.  naglašava da je ekološki održiva poljoprivreda u okviru koje se prirodni resursi razumno upotrebljavaju nužna kada je riječ o proizvodnji hrane te poziva na veću potporu poljoprivrednicima koji se koriste metodama kod kojih se vodi računa o okolišu i životinjama;

17.  naglašava da su standardi Unije o sigurnosti hrane najviši u svijetu; naglašava da je važno promicati zdravu i sigurnu hranu kao sredstvo za sprečavanje nastanka nepotrebnih troškova u zdravstvu i za pomoć državama članicama u poboljšanju dugoročne održivosti njihovih zdravstvenih sustava; stoga također žali zbog toga što program za prehrambene proizvode i hranu za životinje, s iznosom odobrenih sredstava za preuzimanje obveza od samo 264,1 milijuna EUR, što predstavlja udio od samo 0,17 % u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza u nacrtu proračuna za 2016., a Vijeće je predložilo dodatne rezove, ne odražava u potpunosti važnost pitanja sigurnosti prehrambenih proizvoda i hrane za životinje u Uniji;

18.  podsjeća da je Mehanizam Unije za civilnu zaštitu kamen temeljac solidarnosti u Uniji; podsjeća da glavnu odgovornost za zaštitu ljudi, kao i okoliša i imovine, uključujući kulturnu baštinu, imaju države članice; ističe da je uloga Unije omogućiti bolju podršku, koordinaciju ili nadopunjavanje mjera koje države članice poduzimaju kako bi spriječile prirodne katastrofe, pripremile se za njih te na njih odgovorile; pozdravlja blago povećanje u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza za taj program koje je predložila Komisija, no duboko žali zbog toga što je Vijeće predložilo smanjenje proračuna za tu liniju;

19.  poziva države članice da zajamče propisne inspekcije zaštite okoliša kako bi se smanjio rizik od ekoloških katastrofa;

20.  podsjeća na iznimno važnu ulogu koju decentralizirane agencije imaju u izvršavanju tehničkih, znanstvenih ili upravljačkih zadaća koje znatno pomažu institucijama Unije pri oblikovanju i provedbi politika;

21.  vjeruje da, kao opće pravilo, decentralizirane agencije moraju kao i druge institucije smanjiti svoje troškove; napominje da su bolja suradnja među agencijama koje su u nadležnosti Odbora ENVI (Europska agencija za okoliš, Europska agencija za kemikalije, Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti, Europska agencija za sigurnost hrane i Europska agencija za lijekove) i trajna predanost povećanju učinkovitosti već rezultirale boljim trošenjem i korištenjem sredstava;

22.  nadalje podsjeća da tih pet decentraliziranih agencija odrađuje vrlo važne zadaće za Europsku komisiju i za građane Unije, te za vanjske klijente u slučaju agencija koje imaju prihode od naknada (npr. Europska agencija za kemikalije i Europska agencija za lijekove); s tim u vidu, ističe da je iznimno važno da se tim agencijama omoguće odgovarajući ljudski i financijski resursi kako bi mogle pravilno, neovisno i pravovremeno izvršavati te zahtjevne i iznimno važne zadaće;

23.  stoga izražava zabrinutost zbog pristupa Komisije decentraliziranim agencijama s obzirom na to da su rezovi koji su im nametnuti, osobito u pogledu ljudskih resursa, nepravedni i neprimjereni u odnosu na rezove nametnute drugim institucijama Unije; odlučan je u namjeri da se potrebe svake agencije ponovo pojedinačno procjenjuju;

24.  općenito nije uvjeren da će eksternalizacija usluga, kojom se želi smanjiti plan radnih mjesta za osoblje, dugoročno biti isplativija jer pružatelje usluga treba nadgledati i voditi dok oni istovremeno teže zaradi;

25.  ističe da su pilot-projekti i pripremne aktivnosti vrlo važni instrumenti u poticanju novih aktivnosti i politika; ponavlja da je više ideja Odbora ENVI u prošlosti uspješno provedeno; stoga će se i dalje koristiti tim instrumentima i 2016.; potiče potpuno iskorištavanje gornjih granica koje su na raspolaganju u okviru svakog naslova;

26.  prima na znanje rezultat rane procjene Komisije u pogledu izvedivosti pilot-projekata koje su predložili članovi Odbora ENVI i koji općenito odražavaju prioritete Odbora ENVI u području okoliša i zdravstva; poziva Komisiju da odredi postupak praćenja kako bi Parlament bio u toku s napretkom i stupnjem provedbe pilot-projekata i pripremnih aktivnosti.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

3.9.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

50

8

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Nicola Caputo, Fredrick Federley, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Marijana Petir

3.9.2015

MIŠLJENJE oDBORA ZA UNUTARNJE TRŽIŠTE I ZAŠTITU POTROŠAČA

upućeno Odboru za proračune

o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016.

(2015/2132(BUD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Ildikó Gáll-Pelcz

PRIJEDLOZI

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  napominje da nadležnost Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača u proračunskom postupku obuhvaća proračunske linije u glavama 2 (Unutarnje tržište, industrija, poduzetništvo te mala i srednja poduzeća), 14 (Oporezivanje i carinska unija) i 33 (Pravosuđe i zaštita potrošača);

2.  podsjeća da je jedinstveno tržište glavni pokretač otvaranja radnih mjesta i rasta, posebno za mala i srednja poduzeća (MSP); ipak primjećuje da taj potencijal u mnogim aspektima, kao što je jedinstveno digitalno tržište, ostaje neiskorišten; stoga poziva da se proračun troši učinkovitije i to tako da se odredi jasan skup prioriteta povezanih s financiranjem u cilju napredovanja jedinstvenog tržišta te, slijedom toga, razvoja gospodarstva;

3.  pozdravlja znatno povećanje iznosa dodijeljenog proračunskoj liniji 14 02 01 za „potporu funkcioniranju i modernizaciji carinske unije”; podržava ostvarivanje i primjenu ciljeva programa daljnjim provođenjem postojećih inicijativa za modernizaciju, osobito projekta elektroničke carine, te razvijanjem strategije za sustave informacijske tehnologije kojima se zajednički upravlja u područjima povezanima s carinom i njihovo djelovanje, kao i poboljšanjem odgovarajuće koordinacije između država članica, promicanjem razmjene najboljih praksi te praćenjem ispravne primjene zakonodavstva Unije;

4.  smatra da su potrošači u središtu novog modela digitalnog gospodarstva te je uvjeren da bi se to trebalo odraziti na proračun za to političko područje; stoga napominje da je važno osigurati sredstva za ažuriranje potrošačke politike kako bi se zajamčila dobra prilagodba brzim tehnološkim i gospodarskim promjenama;

5.  traži financiranje novog pilot-projekta pod nazivom „Jačanje položaja potrošača i obrazovanje potrošača u vezi sa sigurnošću proizvoda i nadzorom tržišta na jedinstvenom digitalnom tržištu” kao odgovarajući nastavak jednogodišnjeg pilot-projekta pod nazivom „Obučavanje malih i srednjih poduzeća o pravima potrošača u digitalnom dobu” koji je predložio Odbor IMCO za 2015. i čime se doprinosi širokoj javnoj obrazovnoj kampanji kako bi se potrošačima i poduzećima pomoglo da shvate složena pravila i odredbe povezane s e-trgovinom;

6.  ističe da bi to trebalo pomoći građanima te malim i srednjim poduzećima u poštovanju zakona o zaštiti potrošača u internetskom okruženju; naglašava da bi se na istinski povezanom jedinstvenom digitalnom tržištu svaki potrošač trebao moći koristiti jednakom kvalitetom usluga i proizvoda kupljenih na internetu te dobiti dovoljne informacije o kupnji na transparentan način;

7.  smatra da je važno da nadležna tijela mogu zaustaviti prodaju proizvoda te narediti poduzećima da opozovu ili povuku proizvode s europskog tržišta; smatra da bi se pojednostavljenjem i ujednačenjem pravila i normi smanjili mogući problemi s usklađenošću te da bi od toga posljedično imali koristi i potrošači i trgovci; u tom pogledu smatra da bi trgovci također trebali dobiti informacije o tome kako da plate porez na prekogranične transakcije unutar Unije učinkovitim korištenjem sustavom VATMOSS;

8.  podsjeća da je potrebno financirati višejezični alat za platformu za rješavanje sporova na internetu; naglašava da će se djelotvornim sustavima za rješavanje sporova na internetu diljem Unije potaknuti potrošače da traže rješenja problema na koje nailaze pri kupnji proizvoda i usluga na jedinstvenom tržištu te da će se povećati kupnja na internetu; podsjeća da će se porastom internetske i prekogranične trgovine u Uniji također povećati mogućnost odabira za potrošače te stvoriti nove prilike za poduzeća, omogućiti pristup novim tržištima i pomoći u ostvarivanju većeg gospodarskog rasta;

9.  svjestan je važnosti Foruma o jedinstvenom tržištu; podsjeća da je 2015. posljednja godina pripremnog djelovanja te da bi Komisija stoga hitno trebala podnijeti novi zakonodavni prijedlog kako bi osigurala nastavak tog ključnog događanja;

10.  ističe da SOLVIT ima dobre rezultate u području zadovoljstva potrošača kada je riječ o rješavanju problema koji utječu na građane; smatra da bi se moglo učiniti više kako bi se poboljšalo zajedničko djelovanje instrumenata za upravljanje, povećala razina osviještenosti o tim instrumentima te ostvarila najveća moguća vrijednost od resursa koji su im dodijeljeni; poziva na daljnje razmatranje mogućnosti konsolidacije tih instrumenata u budućim prijedlozima proračuna; konstatira svoju potporu proračunskoj liniji 02 03 04 koja se odnosi na sredstva za upravljanje unutarnjim tržištem; smatra da bi za Mrežu europskih potrošačkih centara trebalo izdvojiti odgovarajuća sredstva kako bi mogla nastaviti ispunjavati svoju zadaću informiranja građana o njihovim potrošačkim pravima u Europi;

11.  smatra da bi davanje podrške realnom gospodarstvu trebalo biti jedan od ključnih prioriteta Unije u pogledu otvaranja radnih mjesta i održivog rasta; apelira na to da se mala i srednja poduzeća bolje informiraju o toj opciji kako bi upravo ona maksimalno iskoristila tu financijsku pomoć; odlučno poziva na to da se osiguraju dovoljna financijska sredstva za prelazak na cirkularnu ekonomiju u kojoj se učinkovito iskorištavaju resursi;

12.  ističe da je 2016. potrebno osigurati odgovarajuće financiranje programa COSME i Europske poduzetničke mreže kako bi se potaknuo rast malih i srednjih poduzeća i kako bi im se pomoglo da prevladaju izazove povezane s pristupom jedinstvenom tržištu i globalnom tržištu boljim pristupom informacijama o prilikama izvan njihove države članice i izvan granica Unije; naglašava da je jamčenje dobrog pristupa financiranju i povećanje iskorištavanja digitalnih instrumenata ključno za održavanje konkurentnosti poduzeća;

13.  pozdravlja povećanje iznosa dodijeljenog proračunskoj liniji 02 04 02 03 za „povećanje inovacija u malim i srednjim poduzećima (MSP-ovi)” i proračunskoj liniji 02 03 za „unutarnje tržište robe i usluga” te predlaže da Komisija prati učinkovitost financiranih projekata kako bi se povećale inovacije u malim i srednjim poduzećima;

14.  zabrinut je zbog drastičnog smanjenja proračunskih linija 02 02 01 „za promicanje poduzetništva i poboljšanje konkurentnosti poduzeća iz Unije te njihova pristupa tržištima” i 02 02 02 za „poboljšanje pristupa financiranju za mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) u obliku vlasničkog i dužničkog kapitala” kao dijela programa COSME;

15.  ističe da norme predstavljaju važan instrument za ostvarenje konkurentnosti poduzeća, čije je sudjelovanje u procesu normizacije od ključne važnosti za ostvarenje tehnološkog napretka, kao i za usporedivost kvalitete materijala i proizvoda u Uniji; stoga se slaže s time da bi se plaćanja u okviru proračunske linije 02 03 02 01 namijenjene potpori aktivnostima normizacije koje provode CEN, Cenelec i ETSI trebala povisiti u skladu s prijedlogom Komisije;

16.  s obzirom na donošenje Uredbe o ePozivu traži da se Europskoj agenciji za globalne navigacijske satelitske sustave dodijele odgovarajuća sredstva kako bi se ta uredba u cijelosti provela.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

3.9.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

26

5

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Dita Charanzová, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Margot Parker, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Kaja Kallas, Jens Nilsson, Marc Tarabella, Lambert van Nistelrooij

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Andrey Novakov, Adam Szejnfeld

1.9.2015

MIŠLJENJE oDBORA ZA PROMET I TURIZAM

upućeno Odboru za proračune

o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016.

(2015/2132(BUD))

Izvjestitelj za mišljenje: Massimiliano Salini

PRIJEDLOZI

Odbor za promet i turizam poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.   naglašava da je opravdana povezanost financiranja koje je planirano za sektor prometa s drugim politikama kao što su kohezijska politika, politika tržišnog natjecanja, okoliša, istraživanja, turizma i sigurnosti; napominje da su prometne infrastrukture ključne za slobodno kretanje osoba, dobara i usluga na kojima počiva projekt jedinstvenog tržišta te da je slobodno kretanje istovremeno i snažan poticaj integraciji EU-a i ključan čimbenik za uspješnost europske trgovine i industrije;

2.   naglašava da, s obzirom na to da je prioritet europskih politika omogućiti oporavak rasta i stvaranja radnih mjesta, infrastrukturni projekti doprinose tom oporavku izravno stvaranjem radnih mjesta na samim projektnim lokalitetima i neizravno korištenjem i održavanjem navedene infrastrukture te, u širem smislu, poticanjem konkurentnosti u regijama u kojima se ti projekti odvijaju; pozdravlja činjenicu da su tijekom rasprave o Junckerovom planu sve države članice podržale takav pristup i zauzele stajalište da ulaganja u stratešku infrastrukturu ne bi smjela biti ugrožena Paktom o stabilnosti;

3.   napominje da je zbog sporazuma o Europskom fondu za strateška ulaganja (EFSU) došlo do rezova u okviru Instrumenta za povezivanje Europe; pozdravlja inicijativu kojoj je cilj dodatno potaknuti sudjelovanje privatnog sektora u financiranju prometnih projekata uporabom inovativnih financijskih instrumenata; međutim, napominje da su neki projekti manje privlačni za tu vrstu ulagača s obzirom na preslab ili nesiguran povrat ulaganja; podsjeća ipak da je svrha EFSU-a ispraviti tržišne nedostatke u sektorima s rizičnom profitabilnošću koja bi mogla odvratiti privatne ulagače; ističe da su ulaganja u željeznice, održivu gradsku mobilnost i unutarnje plovne putove manje unosna i da su potrebne potpore za njihovu provedbu iako donose znatne društveno-gospodarske i ekološke prednosti; naglašava da, bez obzira na usvojenu metodu financiranja, doprinos iz proračuna EU-a treba usredotočiti na projekte s visokom europskom dodanom vrijednošću;

4.   naglašava važnost TEN-T-a ne samo kao čvorišta za veze u Europi već i kao prilike za pokretanje pojedinačnih domaćih tržišta, lokalnih gospodarstava te urbanih i širih gradskih područja; stoga podsjeća na važnost dovršetka prioritetnih koridora definiranih na europskoj razini, a naročito željezničkih pravaca za vlakove velikih brzina; skreće pozornost na nezapamćen interes koje su države članice pokazale u pogledu poziva za podnošenje prijedloga u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) za 2014. u sektoru prometa i na velik broj podnesenih prihvatljivih i visokokvalitetnih projekata koje nije bilo moguće usvojiti zbog nedostatka dostupnog financiranja; u tom smislu ustraje u tome da se financiranje koje je predvidio VFO mora poštovati i preispitati i za preuzimanje obveza i za plaćanja kako bi se uspješno ostvarili prioriteti i ciljevi u okviru Instrumenta za povezivanje Europe te kako bi se povećao proračun za Instrument za povezivanje Europe;

5.   poziva Komisiju da u pogledu dodjeljivanja sredstava u okviru Instrumenta za povezivanje Europe uzme u obzir gospodarske i socijalne poteškoće s kojima se određene države članice trenutačno suočavaju, a koje bi mogle znatno otežati podnošenje projekata; stoga poziva Komisiju da u okviru programa Instrumenta za povezivanje Europe tim državama pruži potrebnu pomoć;

6.   ističe važnu ulogu istraživanja i inovacija u sektoru turizma i prometa uz naglasak na održivoj gradskoj mobilnosti, društveno-ekonomskom znanju i ekološkoj uspješnosti; stoga bi trebalo dodijeliti primjerena sredstva za te oblike inovativnih tehnologija i znanja u okviru programa Obzor 2020. i Shift2Rial;

7.   preporučuje da se veći naglasak stavi na prometne politike u vezi s lukama i zračnim lukama s obzirom na to da se njima promiče konkurentnost daljnjim razvijanjem održivog unutarnjeg tržišta te otvaranjem Europe ostatku svijeta; ističe potrebu za racionalnom europskom politikom kojom se posebno jača specifičnost luka i njihova geografskog položaja; vjeruje da bi poboljšane intermodalne veze i međupovezanost trebale omogućiti lakšu trgovinu s okolnim područjima i doprinijeti održivosti našeg prometnog sustava; naglašava važnost pripreme strategije na europskoj razini kojom bi se potaknula bolja i šira povezanost zračnih luka na nacionalnoj i međunarodnoj razini;

8.   ističe da se Parlamentu slabije jamči pristup službenim dokumentima vezanima uz proračun EU-a nego drugim institucijama; stoga poziva na preispitivanje međuinstitucijskih sporazuma kako bi se zastupnicima u Europskom parlamentu kao predstavnicima europskih građana jamčio prikladan pristup dokumentima i u slučajevima kada su u njima sadržane „povjerljive” informacije;

9.   skreće pozornost na predstojeće usvajanje četvrtog željezničkog paketa kojim se omogućuje da Europska agencija za željeznice ima veću ulogu u certificiranju i izdavanju odobrenja za stavljanje u promet kako bi postupci, vremenski raspored i resursi postali učinkovitiji; naglašava da je Europskoj agenciji za željeznice nužno pružiti prikladnu financijsku, ljudsku i logističku potporu kako bi ona mogli izvršiti te nove zadaće; štoviše, podsjeća da taj paket mjera mora biti dio šireg akcijskog plana s ciljem jačanja privlačnosti željezničkog sektora; stoga smatra da je važno dodatno ulagati u razvoj Europskog sustava upravljanja željezničkim prometom (ERTMS) s jedinstvenom europskom i interoperabilnom normom te bez odgode utemeljiti zajedničko poduzeće Shift2Rail;

10. ističe da se Europskoj agenciji za pomorsku sigurnost (EMSA) moraju priskrbiti potrebna sredstva za kontroliranje sigurnosti i sprečavanje onečišćenja koje prouzrokuju naftna i plinska postrojenja na moru, u skladu s Uredbom o financiranju Europske agencije za pomorsku sigurnost;

11. usmjerava pozornost na ključnu ulogu agencija čija je glavna odgovornost zajamčiti sigurnost raznih načina prijevoza; stoga odbija predložene rezove u operativnim proračunima agencija i ne slaže se s predloženim rezovima koji bi mogli naštetiti sigurnosti prometa;

12. naglašava stratešku važnost jedinstvenog europskog neba, glavnog instrumenta za jamčenje sigurnosti, ekološke uspješnosti, konkurentnosti i zaštite prava građana; naglašava da bi EU trebao pružiti dostatna sredstva svojem tehnološkom stupu Europskog sustava upravljanja zračnim prometom (SESAR) provedbom Instrumenta za povezivanje Europe i istraživačkih programa; vjeruje da se brojnim prijedlozima koji će uskoro biti usvojeni, a kojima je cilj ojačati položaj europskih operatera u odnosu na ostatak svijeta, Europskoj agenciji za sigurnost zračnog prometa dodjeljuju dodatne zadaće; stoga smatra da bi udio njezinih sredstava iz proračuna EU-a trebalo barem zadržati na trenutačnoj razini, a ne ga smanjiti, unatoč tome što u njenom financiranju sudjeluje i privatni sektor;

13. ističe da se financijska transparentnost agencija treba poboljšati, osobito u vezi sa stvarnim zadaćama koje izvršavaju; smatra da bi se imenovanja trebala provoditi na temelju zasluga i u javnim postupcima uz objavljivanje kriterija za odabir i maksimalnog iznosa plaća;

14. imajući na umu da za turizam ne postoji izravna proračunska linija, predlaže da se nastave maksimalno iskorištavati mogućnosti koje nude europski strukturni i investicijski fondovi i program COSME te pilot-projekti i pripremna djelovanja kojima je cilj povećati privlačnost „starog kontinenta” za turiste; naglašava da je u tom području presudna učinkovita međusobna suradnja brojnih uključenih politika i fondova EU-a te da bi se u okviru nje trebala uzeti u obzir i javno-privatna partnerstva (JPP);

15. poziva na uvođenje izravne proračunske linije za turizam u proračunu EU-a za 2016. godinu;

16. očekuje da Komisija predstavi godišnji pregled turističkih projekata koji su sufinancirani raznim fondovima EU-a;

17. s obzirom na financijski doprinos turističkih aktivnosti BDP-u EU-a i njegov učinak na stvaranje radnih mjesta, poziva na povećanje proračuna za djelovanja u turističkom sektoru u okviru programa COSME tijekom 2016. na 13 milijuna EUR; poziva na izbjegavanje daljnjih smanjenja u proračunu za djelovanja u turističkom sektoru u aktualnom višegodišnjem financijskom okviru (VFO);

18. preporučuje da se posebna pozornost posveti gradskim čvorištima u kontekstu europske prometne politike; podsjeća da danas više od polovice svjetskog stanovništva živi u gradovima te da se trend rasta gradskog stanovništva nastavlja; stoga smatra da su doprinos učinkovitim, intermodalnim, održivim i sigurnim sustavima gradske mobilnosti te povezanost gradskih i širih gradskih područja s ruralnim i udaljenim područjima dobar doprinos globalnom rastu;

19. poziva Komisiju da pomogne lokalnim, regionalnim i nacionalnim tijelima vlasti te zainteresiranim stranama da istraže postojeće i nove mogućnosti za financiranje EU-a u području javnog prijevoza i da izrade inovativne programe javno-privatnog partnerstva; naglašava da bi europske strukturne i investicijske fondove trebalo rabiti sustavnije za gradove koji su uspostavili lokalne integrirane prometne planove, kao što su planovi održive gradske mobilnosti, i koji su utvrdili odgovarajuća djelovanja u skladu s kriterijima u relevantnom zakonodavstvu;

20. inzistira na tome da ulaganja u prometnu infrastrukturu u okviru Instrumenta za povezivanje Europe i istraživanja o prometu u okviru zajedničkog poduzeća Shift2Rail te programa Obzor 2020. ne smiju služiti kao varijabla prilagodbe kako bi se postigao sporazum oko proračuna za 2016.;

21. naglašava ulogu koja istraživanje i inovacije u sektoru prometa i turizma imaju u razvoju inteligentnih prometnih sustava te održive i čiste energije, kao i u postizanju bolje sigurnosti i poboljšane usluge za potrošače; stoga odbacuje predložena smanjenja za istraživanje, posebno za odobrena sredstva za plaćanja.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

31.8.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

35

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Peter Lundgren, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Daniel Dalton, Markus Ferber, Michael Gahler, Georgi Pirinski, Matthijs van Miltenburg

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Eugen Freund, Karoline Graswander-Hainz, Piernicola Pedicini, Julia Reda, Kristina Winberg

18.9.2015

MIŠLJENJE oDBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

upućeno Odboru za proračune

o općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2016.

(2015/2132(BUD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Maria Spyraki

PRIJEDLOZI

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  smatra da je zabrinjavajuće smanjenje odobrenih sredstava za plaćanja iz naslova 1.b na 49 milijardi EUR (-4 % u odnosu na 2015.) i sa zabrinutošću se pita jesu li iznosi iz nacrta proračuna za 2016. predviđeni za naslov 1.b dovoljni za suočavanje s dosad nezabilježenom razinom plaćanja potrebnih zbog zaostataka pod tim naslovom;

2.  prima na znanje činjenicu da se, u skladu s dokumentom Komisije o elementima za plan plaćanja radi vraćanja proračuna EU-a na održiv put, predviđena odobrena sredstva za plaćanja za naslov 1.b također moraju iskoristiti za plaćanje očekivanih zaostataka na kraju 2015. (20 milijardi EUR) i poziva Komisiju da uloži dodatne napore kako bi smanjila kašnjenja u plaćanjima, ističući da takva kašnjenja znatno povećavaju opterećenje regionalnih i nacionalnih tijela, posebno u slučajevima kada prevladavaju socijalni, gospodarski i financijski problemi, te izazivaju vrlo ozbiljnu lančanu reakciju i učinak na primatelje i ugrožene korisnike sredstava;

3.  podsjeća da je u zaključcima šestog izvješća o gospodarskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji istaknuta činjenica da su se od 2008. povećale regionalne razlike; naglašava ključnu ulogu koju proračun Unije ima u pokretanju ulaganja, s obzirom na to da njegov učinak poluge, kojim se nadopunjuju javna i privatna ulaganja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, doprinosi jačanju rasta i jamčenju gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u Uniji;

4.  napominje da su u nacrtu proračuna za 2016. predviđena odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 153 500 milijardi EUR (smanjenje od 5,3 % u odnosu na 2015.) te odobrena sredstva za plaćanja u iznosu od 143,5 milijardi EUR (povećanje od 1,6 % u odnosu na 2015.);

5.  prima na znanje da predložena razina odobrenih sredstava za plaćanja u nacrtu proračuna za 2016. proizlazi iz znatnog porasta odobrenih sredstava za plaćanja za programe u razdoblju 2014. – 2020. i iz znatnog smanjenja za programe u razdoblju 2007. – 2013., iako je gotovo 50 % plaćanja zatraženih za 2016. i dalje povezano s tim posljednjim razdobljem;

6.  nadalje prima na znanje da je poželjno unaprijed uzeti u obzir i utjecaj na plaćanja iz naslova 1.b zbog izmjene višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020.;

7.  podsjeća da su dostatna sredstva potrebna kako bi se s jedne strane zajamčila pravilna provedba programâ, a s druge njihovo višegodišnje djelovanje, što iziskuje odgovarajuća sredstva i mjere kako bi se rizik od ponovne pojave zaostataka u plaćanjima sveo na minimum; podsjeća da nepodmirena plaćanja narušuju vjerodostojnost i odgovornost Unije; zahtijeva da se pronađe dugoročno rješenje za zaostatke u plaćanjima, što je strukturni problem koji će se vjerojatno ponavljati ako se ne pronađe zadovoljavajuće rješenje; štoviše, prima na znanje rast administrativnih rashoda, do kojeg dolazi usprkos prethodnim uvjeravanjima da će ti rashodi biti ograničeni na istu razinu;

8.  poziva Komisiju da u bliskoj suradnji s državama članicama i regijama detaljno nadzire i pripremi temeljitu prognozu razvoja plaćanja iz naslova 1.b u vezi s programskim razdobljem 2014. – 2020. koristeći se mjerljivim i stoga usporedivim ključnim pokazateljima uspješnosti kojima će se mjeriti učinkovitost i djelotvornost odobrenih proračunskih sredstava;

9.  izražava zabrinutost da će u nekim slučajevima države članice ubrzano distribuirati sredstva kako ne bi izgubile iznose preuzetih obveza, čime se povećava rizik od nepravilnosti i može dovesti do financijskih ispravaka, te da će doći do automatskog opoziva sredstava neiskorištenih na kraju programskog razdoblja;

10.  pozdravlja prijedlog Komisije o pripremnom djelovanju za naslov 1.b koje mogu provesti sve države članice, a čija je svrha financirati razvoj sposobnosti i izgradnju institucija radi podržavanja provedbe reformi određenih kao prioritetnih u životnom ciklusu makroekonomskog nadzora, te poziva na provedbu daljnjih sličnih inicijativa.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

17.9.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

31

6

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Edward Czesak, Rosa D’Amato, Bill Etheridge, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Demetris Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Julia Reid, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Petras Auštrevičius, Jan Olbrycht, Maurice Ponga

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Brando Benifei, Andrejs Mamikins, Soraya Post

7.9.2015

MIŠLJENJE oDBORA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

upućeno Odboru za proračune

o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016.

(2015/2132(BUD))

Izvjestitelj za mišljenje: Jean-Paul Denanot

PRIJEDLOZI

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  žali zbog činjenice da će se 2016. godine glavne kategorije potrošnje za zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP), uključujući izravna plaćanja i tržišne mjere, najvjerojatnije smanjiti zbog gornje granice koja je za naslov 2. određena Višegodišnjim financijskim okvirom (VFO) za razdoblje 2014. – 2020., a unatoč tome što su ukupne obveze veće za 2,4 %, a ukupna plaćanja za 1,6 %;

2.  u tom pogledu prima na znanje predloženih 63,1 milijarde EUR u obvezama (0,1 % manje u odnosu na 2015., uz neutraliziran učinak reprogramiranja) i 55,9 milijardi EUR u plaćanjima (0,2 % manje) prema nacrtu proračuna za 2016. za naslov 2.;

3.  napominje da je u nacrtu proračuna za 2016. ostavljena razlika od 1,2 milijarde EUR u okviru gornje granice za preuzimanje obveza i razlika od 1,1 milijarde EUR u okviru posebne gornje granice za Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP); inzistira na zadržavanju razlike u okviru naslova 2. kako bi se mogle rješavati moguće buduće krize u poljoprivrednom sektoru; očekuje da Komisija u listopadu 2015. pošalje pismo izmjene koje bi se trebalo temeljiti na ažuriranim informacijama o financiranju EFJP-a;

4.  ističe da je nacrt proračuna za 2016. u prvoj godini pune provedbe izravnih plaćanja koja su uvedena Uredbom (EU) br. 1307/2013; u tom pogledu prima na znanje smanjenje proračuna EFJP-a od 1,4 % za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava do kojeg je došlo zbog prijenosa između dvaju stupova ZPP-a;

5.  primjećuje da bi prema nacrtu proračuna za 2016. došlo do povećanja sredstava namijenjenih za ruralni razvoj u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) od 2,8 % za preuzimanje obveza i 6,3 % za plaćanja; međutim, ističe da je povećanje logična posljedica kasnog programiranja novih programa u razdoblju 2014. – 2020. i finalizacije programa iz razdoblja 2007. – 2013.;

6.  pozdravlja mjere kojima se želi razinu neplaćenih obveza staviti pod kontrolu i smatra da su one preduvjet za uspješan početak programskog razdoblja 2014. – 2020.; stoga hitno poziva Vijeće i države članice da poduzmu sve mjere koje su potrebne za pokrivanje nepodmirenih zahtjeva za plaćanje;

7.  žali zbog rezova u proračunu za intervencije na poljoprivrednim tržištima u odnosu na 2015.; s obzirom na činjenicu da je Rusija potvrdila produljenje zabrane uvoza do kolovoza 2016., poziva Komisiju da provede sve potrebne mjere, poput upotrebe dostupne razlike do gornje granice, za potporu poljoprivrednicima iz Unije u svim područjima poljoprivrede, kao i u prehrambenom sektoru, koji su pogođeni embargom, posebno u državama koje graniče s Rusijom, te smatra da se hitne mjere moraju primijeniti i u državama koje su neizravno pogođene ruskim embargom; čestita na odluci Komisije da od 1. kolovoza 2015. produži mjere pomoći proizvođačima voća i povrća zahvaćenima ruskim embargom i smatra da spomenute mjere trebaju ostati na snazi dok god ta zabrana traje te ih valja proširiti na sve zahvaćene sektore poljoprivrede i stočarstva; ustraje u tome da je potrebno obratiti posebnu pozornost na sektor mlijeka i mliječnih proizvoda jer zabrana koju je Rusija uvela pogoršava nesigurnost proizvođača time što doprinosi padu cijena uzrokovanog ukidanjem sustava kvota;

8.  inzistira na tome da je potrebno omogućiti sredstva kojima se poljoprivrednicima kompenziraju ekonomski gubici zbog kriza na tržištu i zbog sanitarnih i fitosanitarnih kriza poput Xylelle fastidiose te ponavlja da je potrebno u tu svrhu iskoristiti razlike dostupne pod naslovom 2.; ustraje u tome da bi kompenzacija za iskorjenjivanje trebala obuhvaćati i oporavak poljoprivrednih ekosustava, uključujući tlo, te uspostavu snažne biološke raznolikosti, posebno jamčenje genetske raznolikosti sadnica koje su u najboljem slučaju otporne ili tolerantne na bolest ili nametnike; zaista, smatra da bi jedan od ciljeva bilo koje pružene potpore trebao biti jamčenje uravnoteženih, biološki raznolikih poljoprivrednih ekosustava i okoliša manje osjetljivih na buduće napade; poziva Komisiju i Vijeće da poduzmu sve potrebne mjere kako bi se spriječilo pogoršanje stanja na tim tržištima;

9.  traži da se sektoru maslinarstva i proizvodnje maslinovog ulja dodijeli više sredstava kako bi se poljoprivrednicima nadoknadila šteta prouzročena bakterijom Xylella fastidiosa, pojačale preventivne mjere i suzbilo širenje te ubojite bolesti u Europi, restrukturirao navedeni sektor i ojačalo znanstveno istraživanje patogena i njegova prijenosnika;

10.  općenito napominje da su potrebna ulaganja kojima će se naši poljoprivredni sustavi učiniti otpornijima na klimatske promjene te na pojavu i širenje invazivnih vrsta, posebno preko biološki raznovrsno obrađenih površina te živih i zdravih tala u kojima se nalaze grabežljivci i korisne vrste, što će omogućiti prirodno reguliranje populacije nametnika;

11.  žali zbog rezova u iznosu od 2 milijuna EUR za program opskrbe škola mlijekom koji je predložila Komisija i poduprlo Vijeće sa 77 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za 2015. na 75 milijuna EUR u okviru nacrta proračuna za 2016.; podsjeća na zahtjev Parlamenta za godišnjim povećanjem od 20 milijuna EUR za taj program; pozdravlja blago povećanje u programu opskrbe škola voćem na 150 milijuna EUR koje je predložila Komisija i poduprlo Vijeće; naglašava da je dokazana korisnost obaju programa u državama članicama te ističe njihovu važnost s obzirom na aktualnu krizu i razinu pothranjenosti djece u Uniji; poziva Vijeće da u obzir uzme prijedloge Parlamenta u kojima se poziva na pojednostavljenje birokracije država članica kako bi se povećala učinkovitost oba programa;

12.  žali zbog toga što je Vijeće predložilo smanjenje operativnih sredstava za 13,8 milijuna EUR za organizacije proizvođača u sektoru voća i povrća s obzirom na njihovu važnost u lancu opskrbe hranom i trenutačne izazove s kojima se taj sektor suočava;

13.  poziva na to da se programi opskrbe škola mlijekom i voćem pomaknu u drugi stup zajedničke poljoprivredne politike kako bi ih se u praksi moglo bolje prilagoditi regionalnim posebnostima i potrebama, čime bi se povećala prihvatljivost i prilagođenost tih programa;

14.  inzistira na tome da se sav prihod koji se slijeva u proračun EU-a od kaznenih pristojbi za prekoračene količine namijeni za ponovna ulaganja u sektor mlijeka i mliječnih proizvoda te da drugi namjenski prihodi od poljoprivrede u razdoblju 2014. – 2015. moraju ostati pod naslovom 2.; smatra da bi pristojbe zbog prekoračenja kvota naplaćene u 2015., posebno u sektoru mlijeka, trebalo iskoristiti u cijelosti za potporu tržištu i za ostale mjere pomoći za sektor mlijeka; pozdravlja prijedlog Komisije da se ti prihodi namijene za Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP);

15.  poziva Komisiju i države članice da zajamče da sredstva dodijeljena za pričuvu za krize u poljoprivrednom sektoru u okviru proračuna za 2016., koja ostaju neiskorištena, u cijelosti ostanu pod naslovom 2. za narednu proračunsku godinu za izravna plaćanja poljoprivrednicima u skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013;

16.  primjećuje da se europska poljoprivreda posljednjih godina sve češće suočava s krizama; stoga poziva Komisiju da razmisli o sustavu financiranja u slučaju kriza te izradi novi instrument koji će omogućiti brzu političku intervenciju u slučaju krize, bez opterećivanja godišnjih izravnih plaćanja;

17.  poziva Komisiju i države članice da redovito prate nestabilnost cijena poljoprivrednih proizvoda koja nepovoljno djeluje na prihode poljoprivrednika, s posebnim naglaskom na sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda, te da pravovremeno i učinkovito reagiraju kad to bude potrebno i poljoprivrednicima izravno omoguće da djeluju protiv nestabilnosti cijena;

18.  prima na znanje posljedice ukidanja kvota za mlijeko i smatra da su potrebne pripremne mjere za sprečavanje neravnoteža na tržištu koje bi nastale kao rezultat ukidanja kvota za šećer u rujnu 2017.;

19.  poziva Komisiju na mobilizaciju pričuve za krize u poljoprivrednom sektoru za provedbu kriznih mjera pomoći sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda; te bi mjere trebale biti usmjerene na pomoć malim i srednjim proizvođačima mlijeka koji trpe najteže posljedice ukidanja sustava kvota 2015. godine, i namjenski trošene za tehnološko unapređenje proizvodnje i poticanje proizvodnje proizvoda s dodanom vrijednosti;

20.  pozdravlja razinu sredstava dodijeljenih za potporu pčelarstvu s obzirom na to da Parlament dosljedno smatra pčelarstvo i očuvanje funkcionalne bioraznolikosti, posebno oprašivača i njihove funkcije, prioritetima za budućnost poljoprivrede;

21.  ističe ciljeve povećanja konkurentnosti i održivosti europske poljoprivrede i zahtijeva da se na raspolaganje stave sredstva kojima će se ti ciljevi postići; podsjeća na potencijal poljoprivredne politike koji se odnosi na stvaranje radnih mjesta, tehničke i društvene inovacije te održiv razvoj, posebno u ruralnim područjima u kojima se time potiče regionalni razvoj;

22.  ističe iznimnu važnost otvaranja novih prodajnih tržišta za očuvanje konkurentnosti i poboljšanje otpornosti europske poljoprivrede na krize na tržištu, kao na primjer u slučaju ruskog embarga; poziva na financijsku potporu za otvaranje tržišta, između ostalog upotrebom sredstava iz dodatnih pristojbi;

23.  naglašava da je od ključne važnosti da sredstva namijenjena za istraživanje u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, posebno sredstva iz proračuna za program Obzor 2020., ostanu u potpunosti dostupna kako bi se poticale inovacije u poljoprivrednom sektoru;

24.  podsjeća na poteškoće iz proteklih proračunskih razdoblja u kojima su odobrena sredstva bila umanjena; smatra da je svaki pokušaj smanjenja iznosa odobrenih sredstava za poljoprivredu neučinkovit, pa čak i opasan, jer bi se time ugrozili ciljevi ZPP-a, povećala nestabilnost sektora i znatno smanjili napori za poboljšanje konkurentnosti europske poljoprivrede;

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

3.9.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

4

8

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marit Paulsen, Marijana Petir, Bronis Ropė, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Bas Belder, Angélique Delahaye, Jean-Paul Denanot, Jørn Dohrmann, Georgios Epitideios, Fredrick Federley, Jens Gieseke, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Susanne Melior, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Hannu Takkula, Vladimir Urutchev

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Heinz K. Becker, Carlos Iturgaiz, Igor Šoltes

4.9.2015

MIŠLJENJE oDBORA ZA RIBARSTVO

upućeno Odboru za proračune

o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016.

(2015/2132(BUD))

Izvjestitelj za mišljenje: Alain Cadec

PRIJEDLOZI

Odbor za ribarstvo poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

Opći pregled

1.  podsjeća na to da je važno da proračun Europske unije odražava utvrđene ciljeve politika za zapošljavanje, poduzeća i poduzetništvo; naglašava da se u području ribarstva i pomorstva također stvaraju radna mjesta i ostvaruje rast te da ona aktivno doprinose regionalnom razvoju i upravljanju prirodnim resursima;

2.  ističe da ribarstvo i pomorstvo imaju bitnu gospodarsku, socijalnu i ekološku dimenziju te imaju ključnu ulogu u plavom gospodarstvu;

3.  izražava zabrinutost zbog stanja u sektoru ribarstva koji mora ostati konkurentan te istodobno biti u skladu sa zahtjevima Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) i dobrog upravljanja ribolovnim resursima u kontekstu upravljanja stokovima iznad razine biomase pri kojoj se može zajamčiti najveći održivi prinos; izražava zabrinutost zbog poteškoća na koje u provedbi obveze iskrcavanja nailaze zaposleni u sektoru i državna tijela;

4.   smatra da je zapošljavanje mladih u tom sektoru politički prioritet; naglašava da države članice trebaju poduzeti sve mjere kako bi se mladima olakšao pristup različitim zanimanjima povezanima s ribarstvom koristeći se pritom svim raspoloživim sredstvima, između ostalog i strukturnim fondovima;

Stajalište Vijeća

5.  žali zbog činjenice da je u dijelu III. glave 11 Vijeće smanjilo odobrena sredstva za preuzimanje obveza za 750 388 EUR i odobrena sredstva za plaćanja za 4 646 986 EUR;

6.  izražava zabrinutost zbog čitanja Vijeća o proračunu za 2016., pri kojem se u obzir ne uzimaju političke obveze u višegodišnjem financijskom okviru (VFO) te se smanjuju određena sredstva koja su od ključne važnosti za provedbu ZRP-a; stoga poziva da se zadrži iznos sredstava za dio III. glave 11. iz nacrta proračuna koji je izradila Komisija;

Stanje sredstava za preuzimanje obveza iz dijela III. glave 11

7.  prima na znanje iznos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza koji je Komisija predložila za proračun za 2016.; prima na znanje uneseni iznos od 1 047 031 838 EUR iz naslova 2. VFO-a; prima na znanje smanjenje od 41,1 % u odnosu na prethodnu financijsku godinu; utvrđuje da je to smanjenje u iznosu od 729 120 330 EUR prije svega rezultat prijenosa sredstava iz 2014. godine u 2015. do kojeg je došlo zbog tehničke revizije VFO-a i kašnjenja pri izradi programa strukturnih fondova, uključujući Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR);

8.  naglašava da se iznos odobrenih sredstava za financijsku godinu 2015. povećao za 740 725 000 EUR zbog odobrenih sredstava za 2014. koja su ostala neiskorištena;

9.  primjećuje da se smanjenje iznosa u nacrtu proračuna u najvećoj mjeri odnosi na odobrena sredstava za EFPR, što je u odnosu na financijsku godinu 2015. smanjenje za 728 588 330 EUR; no smatra da je iznos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u skladu s političkim odlukama donesenima tijekom pregovora o EFPR-u kao i s gornjim granicama VFO-a;

10. prima na znanje da su odobrena sredstava za preuzimanje obveza iz nacrta proračuna dodijeljena sporazumima o partnerstvu u održivom ribarstvu i regionalnim organizacijama za upravljanje ribarstvom u iznosu od 150 500 000 EUR, što odgovara smanjenju od 0,4 % u odnosu na 2015.; no smatra da ta stagnacija odražava stvarno smanjenje sredstava ako se u obzir uzmu pretpostavke u pogledu inflacije;

11. prima na znanje da odobrena sredstva za preuzimanje obveza iz naslova V. namijenjena pokrivanju administrativnih rashoda iz dijela III. glave 11 iznose 36 056 336 EUR, što predstavlja smanjenje od 139 563 EUR i odražava nastojanja da se smanje administrativni rashodi Komisije; s tim u vezi pozdravlja primjer Komisije u smanjenju svojih administrativnih rashoda;

Stanje sredstva za plaćanja iz dijela III. glave 11

12.  prima na znanje prijedlog proračuna Komisije za 2016. u vezi s odobrenim sredstvima za plaćanja; prima na znanje uneseni iznos od 720 647 758 EUR iz naslova 2. VFO-a, koji je za 24,9 % manji od iznosa za prethodnu financijsku godinu; utvrđuje da to smanjenje iznosa od 238 621 588 EUR u biti odgovara povećanju odobrenih sredstava 2015. namijenjenih za rješavanje zahtjeva za plaćanje Europskog fonda za ribarstvo (EFR);

13.  primjećuje da se to smanjenje isključivo odnosi na proračunske linije koje su povezane sa strukturnim fondovima; potvrđuje da se navedeno smanjenje moglo predvidjeti i da iznosi uneseni u nacrt proračuna za 2016. odgovaraju potrebama;

14. prima na znanje da su za sporazume o partnerstvu u održivom ribarstvu i za obvezne doprinose regionalnim organizacijama za upravljanje ribarstvom zatražena plaćanja u iznosu od 150 000 000 EUR, što predstavlja blagi rast od 0,3 %, koji je u velikoj mjeri poništen inflacijom;

15.  utvrđuje da je iznos odobrenih sredstava za plaćanja iz naslova 5. namijenjenih za pokrivanje administrativnih rashoda iz dijela III. glave 11 jednak iznosu odobrenih sredstava za preuzimanje obveza;

Administrativni rashodi i plan radnih mjesta

16.  ističe napore koje je Komisija poduzela za smanjenje troškova odnosno za smanjenje administrativnih rashoda; upozorava Vijeće da ne pokušava smanjiti te rashode s obzirom na činjenicu da bi se time, u slučaju da do njih dođe, znatno ograničile mogućnosti DG MARE-a da pravilno izvrši sve svoje zadaće;

17.  prima na znanje da je plan radnih mjesta DG MARE-a u skladu s ciljem smanjenja broja radnih mjesta za 1 % godišnje, pri čemu se u obzir uzimaju i preraspodjele; utvrđuje da čak ni nepovoljna proračunska predviđanja za 2016. neće znatno utjecati na budući rad DG MARE-a;

18. pozdravlja suradnju u području ljudskih resursa između DG MARE-a i Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća (EASME), koja provodi određene dijelove EFPR-a, između ostalog programe u vezi s integriranom pomorskom politikom, nadzorom, znanstvenim mišljenjem i spoznajama; poziva Komisiju da dodatno unaprijedi tu konstruktivnu suradnju;

19.  poziva Vijeće da zadrži iznose administrativnih odobrenih sredstava iz naslova 2. i 5. na razini koja se zahtijeva u nacrtu proračuna;

Vanjska dimenzija ZRP-a

20. smatra da bi se sredstva dodijeljena sporazumima o partnerstvu u održivom ribarstvu trebala smatrati nediferenciranim odobrenim sredstvima s obzirom na činjenicu da po odobrenju neke proračunske obveze slijedi isplata sredstava u istom iznosu;

21.  poziva DG MARE da provede strogu kontrolu sektorske potpore kao i da uspostavi detaljne matrice u skladu s pokazateljima predloženima u izjavama o programu;

22. smatra da je iznos odobrenih sredstava koje je zatražila Komisija dovoljan i potreban za ostvarivanje ambicioznih ciljeva vanjske dimenzije ZRP-a;

Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)

23.  prima na znanje odobrena sredstva predviđena za Agenciju za kontrolu ribarstva; izražava žaljenje zbog gubitka jednog radnog mjesta u planu radnih mjesta; stoga predlaže da se proračun za EFCA poveća kako bi se omogućilo da EFCA izvršava nove zadaće koje proizlaze iz nove Temeljne uredbe o ZRP-u; smatra da bi se predloženim povećanjem trebali pokriti troškovi za osoblje, aktivnosti i IT podršku;

24.  traži od Vijeća i Komisije da u okviru revizije ZRP-a ponovno započne dijalog o odobrenim sredstvima namijenjenima agencijama EU-a;

EFPR

25. naglašava da je krajnji rok za prihvatljivosti izdataka korisnika Europskog fonda za ribarstvo (EFR) 31. prosinac 2015.; smatra da će države članice 2016. zatražiti nadoknadu nekih od tih izdataka; prima na znanje odobrena sredstava za plaćanja koja su zatražena u nacrtu proračuna EFR-a; smatra da bi ta sredstva trebala biti dostatna;

26.  poziva dotične države članice da poduzmu sve kako bi svi operativni programi iz članaka 17., 18. i 19. Uredbe o EFPR-u bili odobreni najkasnije do 31. prosinca 2015.; smatra da su iznosi uneseni u nacrt proračuna za linije 11 06 60, 11 06 61, 11 06 62 i 11 06 63 u skladu s potrebama, ipak uz iznimku linije 11 06 62 01 o znanstvenom mišljenju i spoznajama, za koju se drastično smanjenje plaćanja čini neopravdano, prije svega u odnosu na 2015., te da bi se iznosi trebali vratiti na razinu iz 2015.;

Transparentnost

27. zahtijeva da Komisija bez odlaganja, a potom svake godine, Parlamentu podnese tablicu koja sadrži pregled svih odobrenih obveza i plaćanja po državi članici kako bi se osigurala usklađenost s različitim gornjim granicama predviđenima EFPR-om;

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

28.  podupire sve trenutačne pilot-projekte i pripremna djelovanja povezane s ribarstvom čiju bi provedbu trebalo zajamčiti odgovarajućim financiranjem; prima na znanje zahtjeve za odobrena sredstava za plaćanja za projekte i djelovanja predviđena proračunskim linijama 11 06 77 03, 11 06 77 06, 11 06 77 07, 11 06 77 08 i 11 06 77 09; poziva Vijeće da razmotri nove pilot-projekte koje podupire Parlament.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

3.9.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

14

4

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

José Blanco López, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Francisco José Millán Mon

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Enrique Calvet Chambon, Axel Voss

16.9.2015

MIŠLJENJE oDBORA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE

upućeno Odboru za proračune

o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016.

(2015/2132(BUD))

Izvjestitelj za mišljenje: Bogdan Andrzej Zdrojewski

PRIJEDLOZI

Odbor za kulturu i obrazovanje poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja činjenicu da se u okviru nacrta općeg proračuna Europske Unije za 2016. koji je sastavila Komisija predlaže pojačanje potpore Unije vodećim programima mobilnosti kao što je Erasmus+, što je u skladu sa zalaganjem Komisije za povećanje mobilnosti studenata sa sadašnjih 10 % na 20 % do kraja desetljeća;

2.   podsjeća na to da Parlament dosljedno i snažno podržava namjenu odgovarajućih financijskih sredstava kulturnim i medijskim programima, s obzirom na njihovu važnu ulogu u podupiranju kulturne i kreativne industrije; stoga pozdravlja povećanje sredstava za program Kreativna Europa, uključujući multimedijalne aktivnosti, u odnosu na proračun za 2015., te izražava zadršku u vezi s administrativnom podjelom između njegovih potprograma za kulturu i medije; međutim, žali zbog toga što je Vijeće smanjilo iznos financijskih sredstava namijenjenih tom programu, jer bi to građane Unije moglo navesti da pomisle kako Vijeće podcjenjuje vrijednost kulture kao pokretačke snage gospodarskog rasta i osobnog razvoja;

3.   snažno podržava predloženo povećanje sredstava namijenjenih programu Europa za građane; smanjenje sredstava za preuzimanje obveza i sredstava za plaćanja koje je predložilo Vijeće smatra politički neopravdanim, jer je taj program ključan za sudjelovanje građana u demokratskom procesu u Europi te predstavlja središnji instrument participativne demokracije u Uniji;

4.   duboko žali zbog toga što je smanjenje proračunskih sredstava namijenjenih programima iz područja kulture i građanstva, kao što su programi Kreativna Europa i Europa za građane, navedeno u okviru naslova 3., razmjerno veće u odnosu na ostale programe, i u pogledu preuzetih obveza i plaćanja;

5.   s obzirom na to da se 2016. u okviru programa Kreativna Europa planira pokrenuti Instrument jamstva za kulturni i kreativni sektor (CCSGF), potrebno je dodijeliti dostatna financijska sredstava tom fondu u prvoj godini provedbe kako bi se zajamčio njegov učinkovit početak;

6.   podsjeća da bi Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) trebao obuhvaćati ulaganja u obrazovanje, osposobljavanje, kulturne i kreativne industrije te u istraživanje jer ona predstavljaju ključan čimbenik socijalne uključenosti, što će u kasnijoj fazi potaknuti donošenje odluka o ulaganju, gospodarski rast te, dugoročno, konkurentnost;

7.  ističe pozitivnu ulogu paneuropskih mreža lokalnih i nacionalnih medija poput mreže Euranet Plus i poziva na povećanje proračunskih sredstava kako bi se nastavile trenutačne aktivnosti i konsolidirao stabilan okvir financiranja za budućnost mreže Euranet Plus;

8.  sa zabrinutošću naglašava da Komisija nije ostavila prostora za daljnja povećanja ili pilot-projekte i pripremna djelovanja u okviru naslova 3, čak ni za nastavak vrlo uspješnih pilot-projekata i pripremnih djelovanja; naglašava da su pilot-projekti i pripremna djelovanja važni kao sredstva za određivanje političkih prioriteta i uvođenje novih inicijativa koje bi se mogle pretvoriti u trajne aktivnosti i programe Unije te poziva da se pronađe način i otvori prostor za financiranje mogućih pilot-projekata i pripremnih djelovanja u okviru naslova 3.

9.   općenito ističe da smanjenje proračunskih sredstava namijenjenih europskim programima u području kulture i obrazovanja te kašnjenja u zaključivanju ugovora i u plaćanjima između tijela vlasti i korisnika ugrožavaju potpunu provedbu programa od strane Komisije te narušavaju povjerenje građana i vjerodostojnost institucija Unije.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

15.9.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

17

4

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Petra Kammerevert, Rikke Karlsson, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Fernando Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Yana Toom, Helga Trüpel, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Paul Nuttall, Hermann Winkler

4.9.2015

MIŠLJENJE oDBORA ZA GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJE POSLOVE

upućeno Odboru za proračune

o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016.

(2015/2132(BUD))

Izvjestitelj za mišljenje: Péter Niedermüller

PRIJEDLOZI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja povećanje sredstava Fonda za azil, migracije i integraciju (FAMI) za 31,2 % u obvezama i za 35 % u plaćanjima u odnosu na 2015. godinu; smatra da to povećanje doprinosi osiguravanju pravedne i transparentne podjele financijskih sredstava prema raznim ciljevima FAMI-ja; vjeruje da je potrebno znatno povećati financijska sredstva EU-a koja se dodjeljuju za prihvat i integraciju migranata i tražitelja azila, za razliku od prioriteta koji se danas stavlja na graničnu kontrolu i druge skupe sigurnosne mjere, kao što je administrativni pritvor, koje se nisu pokazale učinkovitima te često ne poštuju prava migranata; poziva Komisiju da dodatna sredstva prvenstveno dodijeli za konkretne namjenske mjere država članica koje se dobrovoljno prijavljuju za provedbu mjera za prihvat i integraciju migranata i tražitelja azila; smatra da je potrebno uvesti odvojene proračunske linije koje obuhvaćaju četiri posebna cilja FAMI-ja i jednu novu proračunsku liniju za mehanizam za hitni premještaj;

2.  smatra da je aktualna izbjeglička kriza ukazala da je potrebno stvoriti znatan manevarski prostor i spremnost na izdvajanje sredstava iz proračuna za 2016. kojima će se omogućiti brža i sadržajnija potpora državama članicama u koje pristiže najveći broj osoba, kao i potpora državama članicama za prihvat i integraciju izbjeglica;

3.  pozdravlja povećanje sredstava Fonda za unutarnju sigurnost s obzirom na to da su zaštita i sigurnost granica ključna pitanja za Uniju, uključujući jačanje plana za sigurnost i Europskog centra za borbu protiv terorizma;

4.  smatra da je umjesto trenutačnog ad hoc odlučivanja nužan dugoročniji pristup operacijama traganja i spašavanja; stoga predlaže novu proračunsku liniju za fond EU-a za traganje i spašavanje koja bi obuhvaćala takve operacije;

5.  podržava prijedlog o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti s ciljem financiranja dijela mehanizma za hitni premještaj, no smatra da bi se gornja granica za naslov 3. morala dodatno povećati kako bi se EU-u omogućilo da ispuni svoje obveze u području azila i migracija; poziva Komisiju da u tom kontekstu preispita VFO tijekom revizije polovinom razdoblja 2017.;

6.  smatra da je potrebno povećati sredstva koja se dodjeljuju svim agencijama u području pravosuđa i unutarnjih poslova s obzirom na specifične izazove u tom području politika te sve zahtjevnije zadaće s kojima se te agencije suočavaju; podsjeća da se od tih agencija traži da preuzmu nove zadaće povezane s mehanizmima premještanja i reintegracije izbjeglica, aktivnostima traganja i spašavanja na moru, provedbom zajedničkog europskog sustava azila, nedavnim odlukama i strategijama za borbu protiv terorizma i organiziranog kriminala, uključujući računalni kriminal te krijumčarenje migranata; smatra da je Frontexu, EASO-u i Eurojustu potrebno više osoblja nego što je Komisija predložila;

7.  pozdravlja predloženo povećanje za Frontex jer omogućava širenje operacija Triton i Posejdon; predlaže stvaranje odvojene proračunske linije za te zajedničke operacije Frontexa s ciljem povećanja njihove transparentnosti;

8.  vjeruje da dosljedni europski odgovor na operacije traganja i spašavanja u Sredozemlju mora biti neovisan o misijama za upravljanje granicama i graničnu kontrolu te osmišljen kao zasebna misija; stoga predlaže novu proračunsku liniju za fond EU-a za traganje i spašavanje kojom bi se ojačale i podržale operacije traganja i spašavanja koje provode države članice;

9.  naglašava da bi Komisija trebala dodatno i detaljnije pojasniti proračunski učinak mjera koje su predstavljene kao dio Europskog programa sigurnosti, osobito onih u vezi s Europolom i njegovim zadaćama u području borbe protiv terorizma, organiziranog kriminala i računalnog kriminala; ističe potrebu da se Europolu za 2016. zajamči primjeren proračun i broj osoblja kako bi mu se omogućilo da učinkovito izvršava svoje zadaće, osobito u pogledu novog Europskog centra za borbu protiv terorizma koji će se utemeljiti u okviru Europola;

10.  poziva Komisiju da poveća financijska sredstva koja se dodjeljuju za preventivne aktivnosti i mjere protiv nasilne radikalizacije u okviru Europskog programa sigurnosti, osobitom putem Mreže za osvješćivanje o radikalizaciji i njegovog budućeg Centra izvrsnosti; ponavlja da su takve mjere važne u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma;

11.  poziva na jačanje Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) kako bi se usvojila uredba o psihoaktivnim tvarima kojom se EMCDDA-u dodjeljuju dodatne zadaće;

12.  ističe da je potrebno povećati sredstva za antidiskriminacijsku politiku i politiku jednakosti; poziva na izdvajanje posebnih sredstava za borbu protiv sve prisutnijeg antisemitizma, islamofobije, afrofobije i antiromizma u državama članicama; osobito poziva Uniju da podrži projekte u dotičnim zajednicama kojima je cilj osnaživanje žena i djevojčica.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

3.9.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

38

6

7

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Andrejs Mamikins, Elly Schlein, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

10.7.2015

MIŠLJENJE oDBORA ZA USTAVNA PITANJA

upućeno Odboru za proračune

o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016.

(2015/2132(BUD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Danuta Maria Hübner

PRIJEDLOZI

Odbor za ustavna pitanja poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja činjenicu da je Komisija predložila povećati iznos odobrenih sredstava u naslovu 3. za 9,75 % u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i za 17,1 % u odobrenim sredstvima za plaćanja u usporedbi s proračunom za 2015.; napominje da to povećanje nije neočekivano, nego je posljedica novih potreba višegodišnjih programa na početku etape u kojoj se počinju provoditi punom brzinom; napominje da Komisija ne ostavlja prostora za neočekivane potrebe u naslovu 3. i predlaže mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti u iznosu od 124 milijuna EUR radi pronalaska odgovora na trenutačnu krizu u vezi s azilom i migracijama;

2.  osobito pozdravlja predloženo povećanje u programu Europa za građane u iznosu od 4,1 % u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i 30 % u odobrenim sredstvima za plaćanja u usporedbi s proračunom za 2015., s obzirom na to da je spomenuti program ključan za građansko sudjelovanje u demokratskom procesu u Europi;

3.  zadovoljan je zbog povećanja financiranja komunikacijskih aktivnosti za 8,9 % u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i 11,28 % u odobrenim sredstvima za plaćanja u usporedbi s proračunom za 2015., s obzirom na to da to uključuje i aktivnosti u organizaciji Komisije u cilju približavanja europskim građanima, stjecanja njihova povjerenja i povećanja njihova razumijevanja politike i propisa Unije;

4.  upozorava Vijeće na bilo kakve neopravdane rezove na području građanstva i komunikacija jer su ti programi ključni u uspostavljanju odnosa s europskim građanima utemeljenog na razumijevanju i povjerenju;

5.  misli da je europska građanska inicijativa središnji instrument participativne demokracije u EU-u i smatra da je žalosno što su europski građani i dalje suočeni sa znatnim preprekama u ostvarivanju svojeg prava na pokretanje takve inicijative; ustraje na tome da se vidljivost tog instrumenta poboljša tako da mu se osigura posebna proračunska linija u okviru linije Europa za građane te da se za njega izradi temeljna komunikacijska strategija i odvoji dovoljno sredstava za ostvarivanje ciljeva i olakšanje pristupa građana tom vrijednom instrumentu participativne demokracije;

6.  ustraje, uzimajući u obzir proračun Parlamenta, na tome da se odvoji dovoljno sredstava za komunikacijske programe kojima se potiče interakcija s građanima i obavještavanje o aktivnostima Parlamenta, te da se pojačaju mjere razmjene informacija s nacionalnim parlamentima.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

6.7.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

18

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Claudia Tapardel, Josep-Maria Terricabras

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Viviane Reding, Helmut Scholz

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Ashley Fox

16.9.2015

MIŠLJENJE oDBORA ZA PRAVA ŽENA I JEDNAKOST SPOLOVA

upućeno Odboru za proračune

o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016.

(2015/2132(BUD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Barbara Matera

PRIJEDLOZI

Odbor za prava žena i jednakost spolova poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  podsjeća na zajedničku izjavu triju institucija u kojoj je navedeno da će se u godišnje proračunske postupke na temelju VFO-a za razdoblje 2014. – 2020. po potrebi uključiti rodna perspektiva; ističe da bi jednakost spolova trebalo obuhvatiti svim politikama Unije i rodnim analizama kao horizontalno načelo te da bi jednakost spolova pri izradi proračuna trebala biti sastavni dio svih faza proračunskog postupka, uključujući projekte, definiranje, provedbu, praćenje i evaluaciju; stoga poziva na sveobuhvatno planiranje rodno osjetljivog proračuna koje obuhvaća ocjenu općeg proračuna Unije iz rodne perspektive koju bi proveo Revizorski sud;

2.  poziva na planiranje proračuna pri kojemu se uzima u obzir jednakost spolova u europskim strategijama za učinkovitije promicanje jednakosti spolova; naglašava da je potrebno odrediti više sredstava za borbu protiv svih oblika nasilja i diskriminacije nad ženama i djevojčicama;

3.  ističe da se u cilju poticanja otvaranja novih radnih mjesta, rasta i ulaganja, što je prioritet nacrta proračuna za 2016., posebna pozornost mora posvetiti osnaživanju žena na poslovnom planu, u znanosti i obrazovanju te na tržištu rada kako bi se postojeće vještine i znanja bolje iskoristili i kako bi se ostvarila jednakost žena i muškaraca, posebno u pogledu još uvijek prisutnih razlika u plaći povezanih sa spolom; ponovno poziva na upotrebu europskih strukturnih i investicijskih fondova, kao i Europskog fonda za strateška ulaganja, kako bi se postigao taj cilj;

4.  ističe da bi se zbog nedovoljne zastupljenosti žena u poduzetništvu posebna pozornost u svim programima za podupiranje poduzetnika i poduzetništva trebala posvetiti ženama te da se ženama poduzetnicama mora omogućiti pristup financiranju, uključujući mikrofinanciranje;

5.  naglašava važnost borbe protiv nezaposlenosti mladih u Europi dodjeljivanjem dodatnih sredstava Inicijativi za zapošljavanje mladih; ističe da je u sklopu Inicijative potrebno podupirati mlade žene koje se mogu suočiti s rodno uvjetovanim poteškoćama kako bi im se pružila kvalitetna ponuda poslova, daljnje obrazovanje te naukovanje ili stažiranje;

6.  poziva na dodjeljivanje sredstava Unije kako bi se žene u znanosti i istraživanju potaknulo na započinjanje i nastavljanje karijera i kako bi se na taj način povećala zastupljenost žena u tom sektoru;

7.  poziva na dodjelu sredstava iz fondova Unije za promicanje prava žena i jednakosti spolova;

8.  ponovno poziva na ostvarivanje što veće vidljivosti programa Daphne; napominje da se u okviru programskog izvještaja za Program o pravima, jednakosti i građanstvu ne spominje naziv Daphne; poziva na povećanje relativnog udjela financijskih sredstava dodijeljenih u svrhu postizanja posebnog cilja programa Daphne u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu;

9.  traži od Europske komisije da jamči pružanje transparentnih informacija o aktivnostima odabranim za financiranje kako bi se omogućio pravilan nadzor nad ostvarenjem posebnog cilja sprječavanja i suzbijanja nasilja;

10.  poziva na istinsku transparentnost proračuna u pogledu sredstava (ESF, program Progress, program Daphne) dodijeljenih za politike jednakosti spolova;

11.  ponovno poziva na to da se u okviru Europskog instituta za jednakost spolova uspostavi Europski opservatorij za pitanja nasilja temeljenog na spolu i da se u tu svrhu predvidi jedno novo radno mjesto, kao i odgovarajuće povećanje proračuna Europskog instituta za jednakost spolova.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

15.9.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

23

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Malin Björk, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Krisztina Morvai, Angelika Niebler, Maria Noichl, Margot Parker, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Biljana Borzan, Ildikó Gáll-Pelcz, Sylvie Goddyn, Constance Le Grip

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Michel Reimon

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

13.10.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

24

7

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Michał Marusik, Louis Michel, Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Massimo Paolucci

 • [1]  SL L 163, 23.6.2007., str. 17.
 • [2]  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
 • [3]  SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
 • [4]  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
 • [5]  Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2015)0060.
 • [6]  Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2015)0172.
 • [7]  Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0263.
 • [8]  Rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2013. (usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0168).
 • [9]  Uredba (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 470.).
 • [10]  Rezolucija Europskog parlamenta od 23. listopada 2013. o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014. (usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0437).
 • [11]  Rezolucija Europskog parlamenta od 22. listopada 2014. o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015. (usvojeni tekstovi, P8_TA(2014)0036).
 • [12]  Rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2016. (usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0172).
 • [13]  − 67 radnih mjesta 2014., − 47 radnih mjesta 2015. i − 57 radnih mjesta 2016.
 • [14]  S obzirom da je donesena odluka u kojoj se klubovi zastupnika isključuju iz ovog izračuna, ovo smanjenje se primjenjuje na dio plana radnih mjesta koji se odnosi na Glavno tajništvo (referentni broj radnih mjesta (1 %): − 57)
 • [15]  Rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., Dio IV. – Sud (usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0124).
 • [16] COM (2009)0215.
 • [17]    Vidi Komunikaciju Komisije od 3. lipnja 2015. pod naslovom „Objedinjeni pregled postignuća uprave Komisije za 2014.” (COM(2015)0279), točka 2.4.