Postup : 2015/2132(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0298/2015

Predkladané texty :

A8-0298/2015

Rozpravy :

PV 27/10/2015 - 10
CRE 27/10/2015 - 10

Hlasovanie :

PV 28/10/2015 - 7.2
CRE 28/10/2015 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0376

SPRÁVA     
PDF 409kWORD 480k
15.10.2015
PE 567.773v02-00 A8-0298/2015(Časť 1)

o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016

(11706/2015 – C8‑0274/2015 – 2015/2132(BUD))

Časť 1: Návrh uznesenia

Výbor pre rozpočet

Spravodajcovia: José Manuel Fernandes (oddiel III – Komisia)

Gérard Deprez (ďalšie oddiely)

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016 (11706/2015 – C8‑0274/2015 – 2015/2132(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(1),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3) (nariadenie o VFR),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4) (MID),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. marca 2015 o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2016, oddiel III - Komisia(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 29. apríla 2016 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2016(6),

–  so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016, ktorý Komisia prijala 24. júna 2015 (COM(2014)0300),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016, ktorú Rada prijala 4. septembra 2015 a postúpila Európskemu parlamentu 17. septembra 2015 (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júla 2015 o mandáte na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2016(7),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade a Rade z 23. septembra 2015 s názvom Riadenie utečeneckej krízy: okamžité opatrenia operatívneho, rozpočtového a právneho charakteru na základe európskej migračnej agendy (COM(2015)0490),

–  so zreteľom na opravné listy č. 1/2016 (COM(2015)0317) a č. 2/2016 (COM(2015)0513) k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 88 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanoviská ďalších príslušných výborov (A8-0298/2015),

Oddiel III

Všeobecný prehľad

1.  zdôrazňuje, že Parlament vo svojom čítaní rozpočtu na rok 2016 v plnej miere odzrkadľuje politické priority prijaté výraznou väčšinou vo svojich vyššie uvedených uzneseniach z 11. marca 2015 o všeobecných usmerneniach a z 8. júla 2015 o mandáte na trialóg; pripomína, že tieto priority spočívajú vo vnútornej a vonkajšej solidarite, a to najmä v účinnom riešení migračnej a utečeneckej krízy, ako aj vo zvyšovaní konkurencieschopnosti prostredníctvom tvorby dôstojných a kvalitných pracovných miest a rozvoja podnikov a podnikania v celej Únii (tzv. tri E);

2.  zdôrazňuje, že Únia v súčasnosti čelí mnohým vážnym núdzovým situáciám, najmä bezprecedentnej kríze v súvislosti s migráciou a utečencami; je presvedčený, že do rozpočtu Únie treba zahrnúť potrebné finančné zdroje s cieľom čeliť politickým výzvam a umožniť Únii konať a účinne na tieto krízy reagovať, a to s najväčšou naliehavosťou a prioritou; chápe, že migračnú a utečeneckú krízu nemožno vyriešiť len finančnými prostriedkami a že je potrebný komplexný prístup na riešenie jej vnútorného aj vonkajšieho rozmeru; nazdáva sa, že mimoriadne časy si vyžadujú mimoriadne opatrenia a že je potrebný silný politický záväzok s cieľom zabezpečiť nové rozpočtové prostriedky na tento účel;

3.  poznamenáva, že Parlament v rozpočte na rok 2016 od počiatku kládol osobitný dôraz na migráciu a utečencov; pripomína svoje predchádzajúce vyhlásenia, že riešenie migračných tokov leží na križovatke vnútornej a vonkajšej solidarity a že by sa mali mobilizovať aj nástroje na financovanie vonkajšej činnosti, a to v rámci integrovaného prístupu, s cieľom riešiť základné príčiny problémov, s ktorými sa Únia stretáva; pripomína spoločné zmluvy a dohody, akými sú schengenské acquis a dublinské nariadenie, a návrh Komisie na záväzný krízový mechanizmus premiestnenia (COM(2015)0450);

4.  rozhodol sa preto bezodkladne predložiť rozsiahly balík návrhov na zmenu týkajúcich sa zvýšenia návrhu rozpočtu (NR) o 1 161 miliónov EUR v okruhu 3 (Bezpečnosť a občianstvo) a okruhu 4 (Globálna Európa) s cieľom poskytnúť počiatočnú reakciu na migračnú krízu; zdôrazňuje, že pokiaľ ide o vnútorný rozmer tejto krízy, pozmeňujúce návrhy Parlamentu už plne začleňujú a zosúlaďujú dva balíky o premiestňovaní žiadateľov o azyl, a zároveň navrhuje ďalšie zvýšenie prostriedkov pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a agentúry Únie v tejto oblasti; pokiaľ ide o vonkajší rozmer, zdôrazňuje niekoľko ďalších zvýšení prostriedkov zameraných na osobitné programy v okruhu 4, ako sú napríklad nástroj európskeho susedstva, nástroj rozvojovej spolupráce, humanitárna pomoc a nástroj predvstupovej pomoci;

5.  podčiarkuje však, že tieto pozmeňujúce návrhy by sa mali zvážiť spolu s opravným listom Komisie č. 2/2016, ktorý by mal okrem druhého balíka týkajúceho sa premiestnenia zahŕňať dodatočné opatrenia uvedené v oznámení Komisie z 23. septembra 2015; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Parlament a Rada nemajú viac času na preskúmanie vhodnosti tohto opravného listu, chápe však potrebu okamžitej reakcie a značný časový tlak; zdôrazňuje, že Parlament plne podporuje tieto nové opatrenia a má v úmysle brániť ich financovanie prostredníctvom nových rozpočtových prostriedkov dokonca vo väčšej miere, než je úroveň navrhovaná v jeho vlastnej pozícii k rozpočtu na rok 2016;

6.  rozhodol sa prijať opatrenia aj vzhľadom na prebiehajúcu krízu, ktorá postihuje európskych poľnohospodárov, najmä v mliekarenskom sektore, a začleniť už do svojej pozície k rozpočtu na rok 2016 podporné núdzové opatrenia, ktoré oznámila Komisia, vo výške 500 miliónov EUR; verí, že opravný list Komisie č. 2/2016 umožní presne určiť rozpočtové riadky, v ktorých sa prostriedky v tejto súvislosti zvýšia; víta rozhodnutie Komisie preniesť nevyužité rozpočtové prostriedky z rezervy na krízové situácie z rozpočtu na rok 2015 do rozpočtu na rok 2016 a poznamenáva, že tieto nevyužité prostriedky sa použijú na náhrady pre príjemcov priamych platieb podľa nariadenia (EÚ) č. 1306/2013;

7.  uznáva, že je potrebné vynaložiť oveľa viac úsilia na riešenie nedostatkov v hospodárstve Únie prostredníctvom podpory konkurencieschopnosti, rastu a kvalitných pracovných miest; zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú v tejto súvislosti zohrávajú mikropodniky, malé a stredné podniky a sociálne podniky; posilňuje preto program COSME o 16,5 milióna EUR; rozhodol sa tiež navrhnúť nové záväzky v roku 2016 na pokračovanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ktorej celkové finančné krytie sa prednostne uskutočnilo v rokoch 2014 – 2015; uznáva významný prínos tohto programu k boju proti nezamestnanosti a je rozhodnutý zabezpečiť, aby boli k dispozícii potrebné rozpočtové prostriedky s cieľom zabrániť medzere vo financovaní pri jeho vykonávaní; schvaľuje preto zvýšenie o 473,2 milióna EUR na rok 2016, čo zodpovedá pôvodnej splátke, ktorá bola naplánovaná pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí na ročnom základe;

8.  opakuje svoje presvedčenie, že rozpočet Únie by nemal financovať nové iniciatívy na úkor existujúcich programov a politík Únie a nebrať do úvahy už prijaté politické záväzky; zatiaľ čo uznáva a plne potvrdzuje svoju politickú a finančnú podporu vytvoreniu Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), má v úmysle splniť záväzok, ktorý prijal počas rokovaní o EFSI, a to čo najviac obmedziť dosah na program Horizont 2020 a Nástroj na prepájanie Európy (NPE) v rámci ročného rozpočtového postupu; navrhuje preto plne kompenzovať zníženia prostriedkov týchto dvoch programov – v dôsledku financovania záručného fondu EFSI – v roku 2016 (vo výške 1 326 miliónov EUR) s cieľom umožniť im riadne plniť ciele dohodnuté iba pred dvoma rokmi prijatím ich príslušných právnych základov;

9.  zdôrazňuje, že je dôležité plne rešpektovať spoločné vyhlásenie o pláne platieb na roky 2015 – 2016 dohodnutom medzi Parlamentom, Radou a Komisiou v nadväznosti na spoločný záväzok znížiť počet neuhradených žiadostí o platby za programy v oblasti súdržnosti v období 2007 – 2013 vo výške približne 2 miliardy EUR do konca roka 2016; v tejto súvislosti kritizuje, že škrty navrhnuté Radou sú v priamom rozpore s týmto plánom platieb; okrem toho zdôrazňuje, že je potrebné zabrániť akémukoľvek vzniku neudržateľného nahromadenia takýchto neuhradených žiadostí v budúcnosti, a vyzýva Komisiu, aby predložila konkrétne návrhy na tento účel; z tohto dôvodu sa domnieva, že nepredvídané platobné potreby by mali byť financované z nových rozpočtových prostriedkov a že prednostné vyčlenenie 1 miliardy EUR v roku 2016 pre Grécko by preto malo byť financované prostredníctvom dostupného stropu pre platby vo VFR; zdôrazňuje svoju dlhodobú pozíciu, že platby vyplývajúce zo záväzkov mobilizovaných v rámci nástroja flexibility sa započítavajú nad rámec tohto stropu;

10.  ruší všetky škrty navrhované Radou v návrhu rozpočtu (563,6 milióna EUR v záväzkoch a 1 421,8 milióna EUR v platbách); nerozumie odôvodneniu navrhovaných znížení prostriedkov, napríklad na Horizont 2020 a NPE, t. j. dva programy, ktoré sú už ovplyvnené presunmi prostriedkov do EFSI, a na rozvojovú a susedskú politiku, najmä vzhľadom na nedávne udalosti; je znepokojený skutočnosťou, že pri navrhovaní takýchto značných škrtov v návrhu rozpočtu Rada vo veľkej miere nezohľadňuje nespornú pridanú hodnotu rozpočtu Únie; v každom prípade namieta proti vyhlásenému zámeru Rady zacieliť sa na rozpočtové riadky, v ktorých je nízka miera plnenia alebo absorpčná kapacita, pretože to nie je podložené údajmi o skutočnom plnení a nezohľadňuje rôzne spôsoby realizácie určitých programov;

11.  vyvodzuje záver, že na účely primeraného financovania týchto naliehavých potrieb a vzhľadom na veľmi obmedzené rezervy VFR v roku 2016 bude potrebné zaviesť všetky dostupné prostriedky v rámci nariadenia o VFR v zmysle flexibility vrátane úplnej mobilizácie nástroja flexibility; očakáva, že Rada bude takisto zastávať tento prístup a že sa v zmierovacom konaní ľahko dosiahne dohoda, čo umožní Únii, aby využila príležitosť a účinne reagovala na výzvy, pred ktorými stojí; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že celková rezerva VFR na záväzky z roku 2015 by sa mala mobilizovať, hneď ako budú splnené zákonné podmienky; očakáva dosiahnutie predbežnej dohody s Radou a Komisiou o tejto otázke;

12.  pripomína spoločné vyhlásenie troch inštitúcií Únie v kontexte politickej dohody o VFR, že sa do ročných rozpočtových postupov podľa potreby začlenia rodové prvky; zdôrazňuje, že uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti by malo byť základom politík Únie ako horizontálna zásada, a žiada komplexné uskutočňovanie rodového rozpočtovania; okrem toho víta prvé kroky na ekologizáciu rozpočtu Únie; poukazuje na potrebu dosiahnuť ďalší pokrok v tomto procese s cieľom splniť dohodnuté ciele týkajúce sa vynakladania prostriedkov spôsobom rešpektujúcim klímu a životné prostredie;

13.  stanovuje celkovú výšku rozpočtových prostriedkov na rok 2016 na 157 427,5 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a na 146 459,5 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch;

Podokruh 1a – Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

14.  kritizuje, že tento rok je podokruh 1a opäť vážne postihnutý škrtmi Rady so znížením o 140,9 milióna EUR v záväzkoch a 435,4 milióna EUR v platbách v porovnaní s NR; zdôrazňuje, že približne polovica týchto znížení je zacielená na program Horizont 2020, čo má za následok ďalšie zníženie pre tento program v roku 2016 po tom, ako bola časť jeho rozpočtových prostriedkov presunutá do EFSI;

15.  zdôrazňuje, že v záujme koherentného prístupu sa viaceré škrty, ktoré Rada uplatnila z dôvodu nízkej absorpčnej kapacity mnohých programov podokruhu 1a v júni 2015, musia teraz zrušiť kvôli značnému urýchleniu realizácie týchto programov v septembri 2015; konštatuje, že je to všeobecný trend v súlade so životným cyklom týchto programov; rozhodol sa preto obnoviť úroveň z NR v riadkoch, v ktorých Rada vykonala škrty v záväzkoch aj platbách;

16.  v súlade so svojimi prioritami na rok 2016 – zamestnanosť, podniky a podnikanie – a po dôkladnom posúdení ich doterajšej absorpčnej kapacity sa rozhodol predložiť okrem plnej kompenzácie škrtov v programe Horizont 2020 a v NPE súvisiacich s EFSI aj niektoré selektívne zvýšenia nad úroveň NR pre programy COSME, Horizont 2020, EaSI a Erasmus+;

17.  zdôrazňuje najmä, že prednostné plnenie rozpočtových prostriedkov pre program COSME na roky 2014 a 2015 sa ukázalo byť skutočným prínosom vzhľadom na neustály nárast požiadaviek MSP na podporu v rámci prístupu k trhom a financovaniu v niekoľkých minulých rokoch; odmieta preto zníženie prostriedkov na program COSME v NR oproti roku 2015 a rozhodol sa zvýšiť rozpočtové prostriedky nad úroveň NR pre tento program; pripomína, že Komisia už poukázala na nedostatok finančných nástrojov pre program COSME na roky 2015, 2016 a 2017, čo poukazuje na medzeru medzi dostupnými záväzkami a očakávanými požiadavkami; v rámci programu COSME žiada o podstatné zvýšenie rozpočtových prostriedkov na program Erasmus pre mladých podnikateľov, keďže dostupné zdroje nepostačujú na pokrytie výrazného dopytu po účasti;

18.  vyzýva Komisiu, aby analyzovala finančné bremeno spôsobené poplatkami a platbami splatnými v rámci povinných postupov udeľovania osvedčení a povolení; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila náležité hodnotenie vplyvu týchto nákladov na konkurencieschopnosť priemyselných spoločností a MSP;

19.  rozhodol sa zvýšiť rozpočtové prostriedky nad úroveň NR pre tri orgány dohľadu (EBA, EIOPA a ESMA), ako aj pre agentúru ACER s cieľom poskytnúť im primerané zdroje, aby mohli zvládať rastúci počet svojich úloh;

20.  potvrdzuje svoju podporu programu ITER a je zaviazaný zabezpečiť jeho primerané financovanie; je však znepokojený možnými ďalšími zdržaniami a dodatočnými nákladmi tohto programu, ako aj súvisiacim možným dosahom na rozpočet Únie; vyjadruje preto poľutovanie nad tým, že nemohol posúdiť úroveň rozpočtových prostriedkov pre ITER na rok 2016 oproti aktualizovanému plánu platieb a harmonogramu, ktorý má byť predložený Rade ITER až v novembri 2015; očakáva však, že tento revidovaný plán poskytne dostatočné dôkazy o tom, že odporúčania Parlamentu, ako sú stanovené v príslušnom uznesení o absolutóriu za rok 2013(8), boli náležite zohľadnené a že finančné zdravie a efektívnosť výdavkov budú zabezpečené; má v úmysle predložiť túto otázku v rámci rozpočtového zmierovacieho konania v súvislosti s rokom 2016; okrem toho trvá na tom, že je potrebná úplná transparentnosť, pokiaľ ide o príspevky spoločného podniku Fusion for Energy do programu ITER; požaduje vytvorenie riadneho mechanizmu zodpovednosti, ktorý poskytne jasný prehľad o sumách finančných prostriedkov poskytovaných na tento medzinárodný projekt a vyhodnotí efektívnosť ich využitia;

21.  vyhradzuje časť rozpočtových prostriedkov na štandardizáciu finančného výkazníctva a auditu a požaduje vykonávanie odporúčaní Maystadtovej správy týkajúcich sa úlohy a zodpovednosti Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG), čím sa tiež posilní vplyv Únie pri stanovovaní medzinárodných účtovných štandardov;

22.  v dôsledku toho zvyšuje úroveň viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov nad úroveň NR pre podokruh 1a o 1 405,5 milióna EUR a 491,5 milióna EUR (vrátane pilotných projektov a prípravných akcií), ktorá tým prekročí strop pre viazané rozpočtové prostriedky o 1 316,9 milióna EUR, pričom má byť financovaná pomocou všetkých dostupných prostriedkov, pokiaľ ide o flexibilitu v nariadení o VFR po vyčerpaní dostupných rezerv;

Podokruh 1b – Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

23.  vyjadruje nesúhlas so zníženiami navrhovanými Radou vo výške 3,1 milióna EUR v záväzkoch a – čo je dôležitejšie – vo výške 220,1 milióna EUR v platbách v rámci podokruhu 1b vrátane riadkov súvisiacich s dokončením programov; vyzýva Radu, aby vysvetlila, ako sú tieto škrty zlučiteľné s cieľom na jednej strane znížiť objem nahromadených neuhradených účtov a na druhej strane vyhnúť sa negatívnym vplyvom a zbytočným oneskoreniam v realizácii programov na roky 2014 – 2020; pripomína, že politika súdržnosti predstavuje hlavnú investičnú politiku Únie zameranú na znižovanie rozdielov medzi európskymi regiónmi posilnením hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti; zdôrazňuje, že nástroje ako ESF, EFRR, Kohézny fond či iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí pomáhajú posilňovať konvergenciu, obmedzovať rozdiely v rozvoji a podporovať vytváranie kvalitných a udržateľných pracovných miest;

24.  berie na vedomie predbežné hodnotenie Komisie založené na najnovších prognózach členských štátov, že vykonávanie programu v oblasti politiky súdržnosti sa v roku 2016 pravdepodobne oneskorí; je znepokojený tým, že akékoľvek výrazné nedostatočné čerpanie v treťom roku vykonávania nového cyklu európskych štrukturálnych a investičných fondov, t. j. v čase, keď by sa programy mali naplno vykonávať, bude mať nielen nepriaznivý účinok na včasné dosiahnutie výsledkov v praxi, ale môže takisto viesť k vážnemu tlaku na platby v nasledujúcich rokoch, čo pravdepodobne obnoví nahromadenie neuhradených účtov; naliehavo vyzýva príslušné členské štáty, aby dosiahli rýchly pokrok pri riešení základných príčin týchto oneskorení pri vykonávaní, napríklad prostredníctvom urýchleného určenia programových orgánov, ako aj zamedzením multiplikácie a zjednodušením vnútroštátnych administratívnych postupov; v súlade s plánom platieb žiada Komisiu, aby dôsledne monitorovala vývoj platieb v rámci podokruhu 1b na programové obdobie 2014 – 2020, a to aj prostredníctvom podrobných a pravidelne aktualizovaných predpovedí, o ktorých sa bude diskutovať na osobitných medziinštitucionálnych schôdzach, a aby podľa potreby predložila vhodné návrhy;

25.  pripomína, že Komisia nenavrhla žiadne viazané rozpočtové prostriedky pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí v roku 2016 v dôsledku jej prednostného uskutočňovania v rokoch 2014 – 2015; v súlade s nariadením o Európskom sociálnom fonde(9), ktoré stanovuje možnosť takéhoto pokračovania, sa rozhodol poskytnúť iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých ľudí sumu 473,2 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, čo je suma zodpovedajúca počiatočnej ročnej splátke stanovenej pre tento program; je presvedčený, že financovanie tohto dôležitého programu, ktorý rieši jednu z najnaliehavejších výziev Únie, by nemalo skončiť v roku 2015; zdôrazňuje, že dodatočné financovanie by sa malo využiť na rozšírenie programu, a tak pomôcť väčšiemu počtu mladých ľudí pri hľadaní dôstojného a trvalého zamestnania; naliehavo vyzýva členské štáty, aby vyvinuli maximálne úsilie o urýchlenie vykonávania iniciatívy na mieste, a to v záujme priameho prospechu mladým Európanom; nalieha na Komisiu, aby informovala Parlament o opatreniach na boj s nezamestnanosťou mladých ľudí, ktoré financuje Únia, a o výsledkoch, ktoré sa vďaka týmto opatreniam dosiahli;

26.  pri zohľadnení pilotných projektov a prípravných akcií zvyšuje viazané rozpočtové prostriedky pre podokruh 1b o 482,7 milióna EUR a platobné rozpočtové prostriedky o 1 164 miliónov EUR nad rámec NR, čím sa prekročí strop pre záväzky o 467,3 milióna EUR, čo má byť financované všetkými dostupnými prostriedkami, pokiaľ ide o flexibilitu v nariadení o VFR;

Okruh 2 – Udržateľný rast: prírodné zdroje

27.  berie na vedomie, že Rada znížila rozpočtové prostriedky aj v okruhu 2 o 199,9 milióna EUR v záväzkoch a o 251,1 milióna EUR v platbách vrátane rozvoja vidieka, Európskeho námorného a rybárskeho fondu a programu LIFE; domnieva sa, že opravný list týkajúci sa poľnohospodárstva by mal zostať základom pre akékoľvek spoľahlivé prehodnotenie rozpočtových prostriedkov EPZF; obnovuje preto úrovne prostriedkov z NR;

28.  víta skutočnosť, že Komisia predložila komplexný balík núdzových opatrení na podporu európskych poľnohospodárov vo výške 500 miliónov EUR, najmä v mliekarenskom sektore, a to v situácii klesajúcich cien komodít a väčšej produkcie mlieka; zdôrazňuje, že tieto účinky sú najvážnejšie v odľahlých oblastiach, kde je sociálno-ekonomický význam mliekarenského sektora nespochybniteľný; túto sumu zahŕňa do svojho čítania ako vyjadrenie podpory oznámeniu Komisie a očakáva jej plné začlenenie v priebehu zmierovacieho konania na základe opravného listu; zdôrazňuje, že tento balík by sa mal pripojiť k radu opatrení zameraných na riešenie strát a dlhodobých vplyvov ruského embarga týkajúceho sa poľnohospodárskych výrobkov na európskych poľnohospodárov, keďže Rusko je druhou najdôležitejšou destináciou pre vývoz poľnohospodárskych výrobkov z Únie;

29.  zdôrazňuje rastúce úlohy zverené Únii v rámci Európskeho námorného a rybárskeho fondu; preto obnovuje úroveň rozpočtových prostriedkov z rozpočtu na rok 2015 pre vedecké poradenstvo a poznatky v oblasti rybárstva vzhľadom na význam zhromažďovania údajov pri rozhodovaní a posilňuje rozpočet Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (EFCA) v záujme podpory jej úlohy pri koordinácii a vykonávaní spoločnej rybárskej politiky;

30.  zvyšuje preto viazané rozpočtové prostriedky o 510,6 milióna EUR a platobné rozpočtové prostriedky o 520,7 milióna EUR (vrátane pilotných projektov a prípravných akcií), čím ponecháva rezervu vo výške 647 miliónov EUR v rámci stropu pre záväzky v okruhu 2;

Okruh 3 – Bezpečnosť a občianstvo

31.  pripomína, že NR stanovil zvýšenia v oblasti bezpečnosti a migrácie vrátane 150 miliónov EUR na systém premiestnenia 40 000 osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, čo viedlo Komisiu k prekročeniu stropu tohto okruhu o 124 miliónov EUR a navrhnutiu zodpovedajúcej mobilizácie nástroja flexibility; víta skutočnosť, že Rada súhlasila so zásadou mobilizácie nástroja flexibility na tento účel; konštatuje však, že je potrebné vypracovať dlhodobý finančný plán na zvládanie utečeneckej krízy, a domnieva sa, že táto otázka by sa mala riešiť aj prostredníctvom revízie VFR;

32.  rozhodol sa vzhľadom na súčasné výnimočné toky migrantov a utečencov sústrediť svoje zvýšenia prostriedkov na posilnenie Fondu pre azyl, migráciu a integráciu; v tejto súvislosti dôrazne podporuje druhý balík vo výške 780 miliónov EUR týkajúci sa premiestnenia ďalších 120 000 osôb; rozhodol sa zahrnúť potrebné finančné prostriedky do svojho čítania a zosúladiť prvý balík týkajúci sa premiestnenia s druhým balíkom pripočítaním 20 miliónov EUR na financovanie nákladov na dopravu (500 EUR na migranta pre Taliansko a Grécko); schvaľuje ďalšie zvýšenie vo výške 79 miliónov EUR na všeobecné posilnenie Fondu pre azyl, migráciu a integráciu; zdôrazňuje, že je takisto nevyhnutné zabezpečiť možnosti dostatočného financovania Fondu pre azyl, migráciu a integráciu na nadchádzajúce roky; pripomína, že v bode 17 MID zo 2. decembra 2013 sa povoľuje zvýšenie o viac ako 10 % v sume plánovanej na celé trvanie programu, ak vzniknú nové, objektívne a dlhodobé okolnosti;

33.  konštatuje, že takéto opatrenia sú len prvým krokom smerujúcim k úplnej implementácii zásady solidarity, na ktorej je Únia založená; vyzýva Komisiu a Radu, aby plne implementovali plány navrhnuté 23. septembra 2015 a preukázali jednoznačný záväzok k dodržiavaniu ľudských práv, ako sú zakotvené v Charte základných práv Európskej únie; zdôrazňuje význam riadneho financovania návratových operácií v súlade s chartou a so zásadou nevyhostenia v záujme dosiahnutia účinnej politiky návratu, ktorá zabráni neregulárnej migrácii a obmedzí ju; zdôrazňuje význam podporovania utečencov v blízkosti svojich domovských krajín a uľahčovania konaní o azyle v členských štátoch;

34.  napokon sa rozhodol posilniť prostriedky agentúr, ktoré plnia úlohy súvisiace s migráciou, v celkovej výške 26 miliónov EUR, pričom Európskemu podpornému úradu pre azyl (EASO) bude poskytnuté najväčšie zvýšenie, a to o 12 miliónov EUR nad úrovňou z NR; pripomína, že táto agentúra zohráva ústrednú, koordinačnú úlohu pri vykonávaní predbežných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany a je čoraz viac vyzývaná, aby pomáhala dotknutým členským štátom;

35.  víta oznámenie Komisie z 23. septembra 2015 a zodpovedajúce opatrenia zohľadnené v opravnom liste č. 2/2016, konkrétne 600 miliónov EUR dodatočného núdzového financovania pre najviac postihnuté členské štáty; je spokojný, že Komisia zaujala vedúce postavenie v tejto oblasti, a tým potvrdzuje prístup, ktorý prijal Parlament v rámci svojho čítania; je pripravený zvážiť ďalšie zvýšenia v priebehu zmierovacieho konania;

36.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada znižuje viazané rozpočtové prostriedky o 25,1 milióna EUR a platobné rozpočtové prostriedky o 33,6 milióna EUR v porovnaní s NR; domnieva sa, že týmito zníženiami sa ohrozuje riadne vykonávanie programov a akcií v rámci okruhu 3; v tejto súvislosti pripomína, že hoci niektoré navrhované škrty sa môžu zdať mierne, je potrebné mať na pamäti relatívne malý rozsah viacerých dôležitých a cenných programov, čím sa stávajú osobitne náchylnými na škrty; rozhodol sa preto obnoviť úroveň prostriedkov z NR;

37.  okrem toho považuje za potrebné zvýšiť celkovo o 10,5 milióna EUR nad úroveň NR viazané rozpočtové prostriedky na čiastkové programy v oblasti kultúry a médií vrátane multimediálnych akcií a Záručného mechanizmu pre kultúrne a kreatívne sektory plánované na rok 2016 vzhľadom na ich významnú úlohu pri podpore kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ktorý predstavuje kľúčové európske hodnoty, pričom cieľom týchto programov je riešiť rozhodujúcu otázku prístupu k finančným prostriedkom pre MSP a organizácie v sektoroch kultúry a tvorivej činnosti;

38.  za prioritu považuje tiež posilnenie programu Európa pre občanov sumou 1,5 milióna EUR, ako aj úpravu nomenklatúry rozpočtu programu Európa pre občanov vyčlenením osobitného riadku na implementáciu európskej iniciatívy občanov;

39.  konštatuje, že jeho čítanie (vrátane pilotných projektov a prípravných akcií) presahuje strop okruhu 3 o 1 055,1 milióna EUR v záväzkoch, pričom dosahuje sumu 931,1 milióna EUR nad rámec NR, zatiaľ čo zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov predstavuje 586,5 milióna EUR; navrhuje preto mobilizovať všetky prostriedky dostupné vo VFR na financovanie balíka zvýšení, ktoré sa týkajú migrácie;

Okruh 4 – Globálna Európa

40.  poukazuje na skutočnosť, že zo všetkých okruhov boli v okruhu 4 zaznamenané najväčšie škrty zo strany Rady, a to v záväzkoch (- 163,4 milióna EUR), ako aj v platbách (- 450,4 milióna EUR); s údivom konštatuje, že nástroj európskeho susedstva (najmä chudoba a bezpečnosť v stredomorských krajinách), nástroj rozvojovej spolupráce (vrátane tematického cieľa migrácie a azylu) a nástroj predvstupovej pomoci (napriek tomu, že kandidátske krajiny prijali značné množstvo utečencov alebo sa nachádzajú na hlavných migračných trasách) patria medzi najviac postihnuté; zdôrazňuje, že tento prístup je v očividnom rozpore s vyhláseniami Rady a Európskej rady o migračnej agende, utečeneckej kríze a spolupráci s krajinami pôvodu a tranzitu;

41.  v tejto súvislosti sa rozhodol obnoviť úroveň rozpočtových prostriedkov stanovenú v NR; konštatuje, že situácia týkajúca sa platieb v okruhu 4 stále vzbudzuje mimoriadne obavy z dôvodu presunu značného objemu nahromadených neuhradených účtov a umelého odkladania zmluvných záväzkov kvôli pretrvávajúcemu nedostatočnému rozpočtu v platbách; preto opätovne potvrdzuje, že zvýšenia platobných rozpočtových prostriedkov navrhnuté Komisiou sú skutočne potrebné, nehľadiac na skutočnosť, že bezprecedentná kríza spojená s migráciou a utečencami medzičasom priniesla dodatočné výzvy v oblasti vonkajšej činnosti Únie;

42.  dopĺňa balík pozmeňujúcich návrhov o migračnej a utečeneckej kríze prijatím cielených zvýšení viazaných rozpočtových prostriedkov, predovšetkým v rámci nástroja európskeho susedstva (+ 178,1 milióna EUR), ale aj v rámci nástroja rozvojovej spolupráce (+ 26,6 milióna EUR), humanitárnej pomoci (+ 26 miliónov EUR), nástroja predvstupovej pomoci (+ 11,2 milióna EUR), nástroja na podporu stability a mieru (+ 12,6 milióna EUR) a európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva (+ 1 milión EUR); zatiaľ čo podporuje, podľa potreby, opätovné stanovenie priorít v rámci týchto programov s cieľom riešiť najaktuálnejšie výzvy, zdôrazňuje, že to nesmie viesť k zníženiu úsilia týkajúceho sa pôvodných cieľov príslušného právneho základu, čím by vzniklo riziko destabilizácie európskeho susedstva alebo iných dotknutých regiónov; opakuje potrebu prijať komplexný prístup založený na ľudských právach, ktorý prepája migráciu a rozvoj a ktorý sa usiluje o integráciu legálnych migrantov, žiadateľov o azyl a utečencov; zdôrazňuje potrebu posilniť spoluprácu a angažovanosť s krajinami pôvodu a tranzitu s cieľom účinne riešiť súčasnú migračnú krízu, a najmä potreby vysídlených osôb v tretích krajinách v oblasti zdravotníctva a vzdelávania; domnieva sa preto, že takéto zvýšenia sú nevyhnutné na financovanie ďalších iniciatív nad rámec pôvodných cieľov príslušných právnych základov;

43.  konštatuje, že Regionálny trustový fond Únie v reakcii na sýrsku krízu a Núdzový trustový fond pre stabilitu a riešenie základných príčin neregulárnej migrácie a vysídľovania osôb v Afrike boli vytvorené, pretože rozpočtu Únie chýbajú potrebná pružnosť a financovanie na umožnenie rýchlej a komplexnej reakcie na krízu; zdôrazňuje, že je potrebné nájsť celostnejšie riešenie v rámci preskúmania/revízie VFR, pokiaľ ide o otázku, ako poskytovať podporu z rozpočtu Únie na humanitárnu pomoc a rozvoj účinnejšie a pohotovejšie a ako ju úspešne zlúčiť s pomocou zo strany Európskeho rozvojového fondu a s bilaterálnou pomocou poskytovanou členskými štátmi; požaduje, aby sa dodatočné rozpočtové prostriedky na programy v rámci okruhu 4 použili najmä na zvýšenie financovania týchto dvoch trustových fondov, ako aj na okamžitú pomoc prostredníctvom UNHCR a Svetového potravinového programu; vyzýva jednotlivé členské štáty, aby zmenili slová na skutky a bez ďalšieho odkladu poskytli potrebné dodatočné príspevky s cieľom zodpovedajúco doplniť finančné prostriedky Únie súvisiace s týmito trustovými fondmi a vyplniť medzery vo financovaní agentúr OSN; konštatuje, že súbor projektov potenciálne financovaných prostredníctvom trustových fondov ďalej oslabuje argumenty Rady týkajúce sa údajnej nedostatočnej absorpčnej kapacity v okruhu 4;

44.  zvyšuje prostriedky v rozpočtovom riadku pre podporu mierového procesu a finančnú pomoc Palestíne a Agentúre Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA) o 40 miliónov EUR; konštatuje, že agentúra UNRWA zohráva účinnú úlohu pri podpore rastúceho počtu palestínskych utečencov priamo postihnutých sýrskou krízou, čo pre túto agentúru predstavuje ďalšiu záťaž; je znepokojený medzerami vo financovaní, ktorým čelí agentúra UNRWA, a požaduje, aby tieto dodatočné rozpočtové prostriedky boli nasmerované do jej všeobecného fondu na podporu služieb základného vzdelania a sociálnych a zdravotníckych služieb;

45.  pripomína, že s cieľom zmierniť škodlivé dlhodobé účinky, ktoré vyplývajú z humanitárnej krízy, je nevyhnutné zabezpečiť, aby deťom postihnutým krízou bolo aj naďalej poskytované vzdelávanie; preto zvyšuje financovanie na podporu vzdelávania v rámci rozpočtu na humanitárnu pomoc, takže predstavuje 3 % namiesto 1 %, a to s cieľom dosiahnuť prah 4 % do roku 2019;

46.  schvaľuje symbolické navýšenie rozpočtu SZBP s cieľom podporovať všetky iniciatívy zamerané na to, aby sa migrácia stala špecifickou zložkou civilných misií SBOP, pričom poskytuje plnú podporu vojenskej misii EUNAVFOR MED zameranej na boj proti prevádzačom a obchodníkom s ľuďmi;

47.  víta proces úvah prebiehajúci v ESVČ o budúcnosti osobitných zástupcov EÚ a ich vzťahu s ESVČ; domnieva sa, že akákoľvek zmena rozpočtového riadku pre osobitných zástupcov EÚ by sa mala uskutočniť až po skončení súčasného procesu úvah;

48.  považuje za potrebné zvýšiť rozpočtové prostriedky v rozpočtovom riadku pre komunitu cyperských Turkov (+ 2 milióny EUR) s cieľom rozhodne prispieť k pokračovaniu a zintenzívneniu misie Výboru pre nezvestné osoby na Cypre a podporiť Technický výbor pre kultúrne dedičstvo spoločný pre obe komunity, a tým podporovať dôveru a zmierenie medzi oboma spoločenstvami;

49.  zdôrazňuje, že vykonávanie dohody o uľahčení obchodu dosiahnutej na 9. ministerskej konferencii WTO si bude vyžadovať zvýšenú finančnú podporu pre najmenej rozvinuté a rozvojové krajiny; zdôrazňuje potrebu koordinovaného úsilia medzi Komisiou a členskými štátmi, pokiaľ ide o medzinárodné finančné inštitúcie, s cieľom predísť zníženiu rozpočtových prostriedkov na pomoc obchodu a na viacstranné iniciatívy, ako aj nezrovnalostiam vo vzťahu k spolupráci s niektorými partnermi, čo spôsobuje zníženie účinnosti výdavkov, a zabezpečiť, aby dohoda o uľahčení obchodu podporovala rozvoj;

50.  rozhodol sa, spolu s pilotnými projektmi a prípravnými akciami, vyčerpať rezervu vo výške 261,3 milióna EUR, ktorá zostala v NR v rámci stropu pre okruh 4 v záväzkoch, a v tejto fáze nezachádzať ďalej; takisto zvyšuje platobné rozpočtové prostriedky o 132,5 milióna EUR; očakáva plodné zmierovacie konanie na základe týchto návrhov na zmenu, zohľadňujúc aj opravný list č. 2/2016; zdôrazňuje však, že tento strop môže byť nedostatočný vzhľadom na to, že bol stanovený dávnejšie pred významnými udalosťami na Ukrajine, v Sýrii, Tunisku a všeobecnejšie vo všetkých susedných krajinách, na Blízkom východe a v Afrike; žiada preto, aby sa v plnej miere využil potenciál rezervy na núdzovú pomoc, a je aj naďalej otvorený voči akejkoľvek ďalšej mobilizácii ustanovení o flexibilite uvedených vo VFR na riešenie vonkajšieho rozmeru krízy týkajúcej sa migrácie a utečencov;

Okruh 5 – Administratíva; ďalšie okruhy – výdavky na administratívnu podporu a podporu výskumu

51.  berie na vedomie, že škrty Rady v tomto okruhu dosahujú sumu 31,2 milióna EUR, z čoho 19,3 milióna EUR sa týka administratívneho rozpočtu Komisie, najmä na svoje budovy a zariadenia, a predovšetkým na svojich zamestnancov, a to v dôsledku zvýšenia štandardnej zrážky na 4,3 %; nevidí žiadne odôvodnenie pre čítanie v Rade a pripomína, že po neustálej zdržanlivosti v predchádzajúcich rokoch sa administratívne výdavky na rok 2016 navrhované Komisiou ponechali blízko očakávanej miery inflácie, t. j. z reálneho hľadiska stabilné, a že Komisia pokračuje v znižovaní počtu svojich zamestnancov;

52.  navyše považuje tieto škrty za svojvoľné vzhľadom na predvídateľnosť tohto druhu výdavkov, ktoré sú vo veľkej miere založené na zmluvných záväzkoch, a vzhľadom na ich veľmi vysoké plnenie oznámené Komisiou; konštatuje najmä, že miera obsadenia v pláne pracovných miest Komisie dosiahla 1. apríla 2015 rekordnú výšku, a to 97,8 % skutočne obsadených pracovných miest; okrem toho vyjadruje poľutovanie nad tým, že v iných okruhoch než v okruhu 5 Rada znížila výdavky na administratívnu podporu a podporu výskumu celkovo o 28 miliónov EUR, hoci tieto výdavky majú kľúčový význam pre zabezpečenie úspechu programov v rôznych oblastiach politiky Únie;

53.  rozhodol sa preto obnoviť NR vo všetkých riadkoch pre výdavky na administratívnu podporu a podporu výskumu v oblastiach politiky a vo všetkých riadkoch okruhu 5, v ktorých Rada vykonala škrty, ako aj schváliť obmedzený počet miernych zvýšení prostriedkov;

54.  žiada Komisiu, aby zabezpečila, aby spojený rozpočet dozorného výboru úradu OLAF a jeho sekretariátu bol uvedený v samostatnom riadku rozpočtu úradu OLAF na rok 2016;

Agentúry

55.  vo všeobecnosti schvaľuje odhady Komisie, pokiaľ ide o rozpočtové potreby agentúr; konštatuje, že Komisia už značne zredukovala počiatočné požiadavky väčšiny agentúr;

56.  domnieva sa preto, že akékoľvek ďalšie škrty navrhované Radou by mohli ohroziť riadne fungovanie agentúr a neumožnili by im plniť úlohy, ktorými ich poveril legislatívny orgán;

57.  rozhodol sa zvýšiť, v rámci celkového balíka o migrácii, rozpočtové prostriedky pre hlavné agentúry, ktoré pôsobia v tejto oblasti: Európsky podporný úrad pre azyl, Frontex, Europol, Eurojust, agentúra eu.LISA, CEPOL a Agentúra pre základné práva, a to v celkovej výške 26 miliónov EUR, keďže tieto agentúry sú životne dôležité pre riešenie súčasného naliehavého problému migračných tokov účinným spôsobom; víta dodatočné rozpočtové prostriedky a dodatočných 120 pracovných miest v rámci plánu pracovných miest pre agentúry v návrhu opravného rozpočtu č. 7/2015 a očakáva, že toto rozhodnutie bude mať takisto vplyv na rozpočet na rok 2016, ako aj na rozpočty na nasledujúce roky; zdôrazňuje rýchlo sa zhoršujúcu krízovú situáciu a obrovský nárast migračných tokov; naliehavo vyzýva Komisiu, aby pred rozpočtovým zmierovacím konaním poskytla aktualizované a konsolidované informácie o potrebách agentúr; vyzýva Komisiu, aby navrhla strednodobú a dlhodobú stratégiu pre činnosti agentúr pôsobiacich v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí: ciele, úlohy, koordinácia, vytváranie krízových vstupných centier a finančné zdroje;

58.  rozhodol sa tiež zvýšiť rozpočtové prostriedky na rok 2016 pre tri agentúry pôsobiace v oblasti finančného dohľadu vzhľadom na ich dodatočné úlohy a zvýšené pracovné zaťaženie; vyzýva Komisiu, aby do roku 2017 predložila návrh koncepcie financovania založeného na poplatkoch, ktoré úplne nahradí súčasné príspevky členských štátov, ako prostriedok na zabezpečenie nezávislosti európskych orgánov od príslušných vnútroštátnych členských orgánov;

59.  rozhodol sa tiež zvýšiť rozpočtové prostriedky pre Agentúru pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky, Európsku agentúru pre kontrolu rybárstva a Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť s cieľom lepšie prispôsobiť dostupné zdroje úlohám agentúr;

60.  nemôže však prijať prístup Komisie a Rady v oblasti zamestnancov agentúr, a mení teda značný počet plánov pracovných miest; opäť zdôrazňuje, že každá agentúra by mala zrušiť 5 % pracovných miest počas piatich rokov, ako bolo dohodnuté v MID, ale že pre nové pracovné miesta, ktoré sú potrebné na plnenie dodatočných úloh vzhľadom na nový politický vývoj a nové právne predpisy od roku 2013, musia byť k dispozícii dodatočné zdroje a treba s nimi počítať mimo cieľa zníženia počtu zamestnancov uvedeného v MID;

61.  preto opätovne zdôrazňuje svoj nesúhlas s koncepciou fondu pracovných miest určených na presun medzi agentúrami, ale opätovne potvrdzuje svoju otvorenosť týkajúcu sa uvoľnenia pracovných miest prostredníctvom zvýšenia efektívnosti medzi agentúrami vďaka intenzívnejšej administratívnej spolupráci, alebo vo vhodných prípadoch dokonca analýzou možností zlúčenia, a prostredníctvom využívania určitých funkcií buď spoločne s Komisiou, alebo s inou agentúrou;

62.  opäť zdôrazňuje, že pracovné miesta financované z odvetvia nemajú žiadny vplyv na rozpočet Únie, a preto by sa na ne nemalo vzťahovať žiadne znižovanie počtu zamestnancov; zdôrazňuje, že vyrovnávanie kolísavého pracovného zaťaženia tým, že agentúra neobsadí všetky pracovné miesta, ktoré má k dispozícii, by sa malo ponechať na zvážení dotknutej agentúry;

63.  mení preto plány pracovných miest viacerých agentúr v súlade s prioritami, ktoré sú uvedené vyššie, aby sa tak ľudské zdroje zosúladili s dodatočnými úlohami, a mení ďalšie plány pracovných miest s cieľom väčšmi ich zosúladiť so skutočným znížením o 5 % počas piatich rokov a zabezpečiť, aby sa inak zaobchádzalo s pracovnými miestami financovanými z poplatkov; pripomína, že zníženie o 5 % počas piatich rokov bolo zavedené s cieľom znížiť náklady na administratívu; v tomto kontexte zdôrazňuje, že dodatočné pracovné miesta v pláne pracovných miest nemajú automatický finančný vplyv na rozpočet Únie, keďže agentúry obsadzujú svoje miesta podľa vlastných potrieb, a preto nemajú vždy obsadené všetky pracovné miesta vo svojich plánoch pracovných miest;

Pilotné projekty a prípravné akcie (PP/PA)

64.  po uskutočnení dôkladnej analýzy predložených pilotných projektov a prípravných akcií, pokiaľ ide o mieru úspešnosti tých, ktoré prebiehajú, a vylúčenie iniciatív, na ktoré sa už vzťahuje existujúci právny základ, ako aj s plným ohľadom na hodnotenie vykonateľnosti projektov uskutočnené Komisiou sa rozhodol prijať kompromisný balík pozostávajúci z obmedzeného počtu PP/PA, a to aj vzhľadom na obmedzené dostupné rezervy;

Platby

65.  opätovne zdôrazňuje význam spoločného plánu platieb na roky 2015 – 2016, na ktorom sa ešte pred rozpočtovým postupom dohodli Parlament, Rada a Komisia a ktorý vyjadruje záväzok týchto troch inštitúcií znížiť objem nahromadených neuhradených platieb; poznamenáva, že tieto tri inštitúcie súhlasili, že budú v plnej miere spolupracovať s cieľom schváliť úroveň platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2016, ktorá umožní dosiahnuť takýto cieľ, a že Komisia podľa toho vypočítala platobné rozpočtové prostriedky požadované na rok 2016; domnieva sa, že každé opatrenie na riadenie rizika neudržateľného nahromadenia neuhradených platieb by malo byť sprevádzané úsilím o zabezpečenie produktívnejšej výmeny stanovísk a zlepšenie ovzdušia spolupráce medzi Radou na jednej strane a Parlamentom a Komisiou na druhej strane; pripomína, že podľa článku 310 ZFEÚ musia byť príjmy a výdavky vykázané v rozpočte Únie v rovnováhe;

66.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek miernym zvýšeniam a značným rezervám, ktoré navrhla Komisia, sa Rada rozhodla znížiť platobné rozpočtové prostriedky o 1,4 miliardy EUR, pričom sa zamerala na riadky súvisiace s dokončením programov aj na programy vo fáze plného fungovania, čím ohrozuje postupné ukončovanie neprimeraného množstva neuhradených účtov; pripomína, že v prípade programov v rámci priameho hospodárenia sa nedostatok platobných rozpočtových prostriedkov odzrkadľuje nielen vo vývoji nedoplatkov, ale aj v umelých oneskoreniach pri vykonávaní programov, napríklad v odložení výziev na predkladanie návrhov a/alebo podpísania nových zmlúv;

67.  rozhodol sa obnoviť NR v platbách vo všetkých rozpočtových riadkoch, v ktorých Rada vykonala škrty, za predpokladu, že úrovne platieb navrhované Komisiou v NR sú potrebné na dosiahnutie cieľov plánu platieb;

68.  vo vhodnom pomere posilňuje platobné rozpočtové prostriedky vo všetkých riadkoch, v ktorých sa zmenili viazané rozpočtové prostriedky, berúc do úvahy oblasti s rýchlym profilom vyplácania alebo s vysokým stupňom naliehavosti, konkrétne Erasmus+, dva systémy premiestnenia, UNRWA a humanitárnu pomoc; zvyšuje platobné rozpočtové prostriedky o ďalšiu 1 miliardu EUR s cieľom úplne pokryť prednostné uskutočnenie platieb pre Grécko novými rozpočtovými prostriedkami; rozhodol sa tiež, vzhľadom na plnenie v minulosti, zvýšiť platby pre Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii;

Ďalšie oddiely

Oddiel I – Európsky parlament

69.  pripomína, že odhady Parlamentu na rok 2016 boli stanovené na 1 823 648 600 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 1,6 % oproti rozpočtu na rok 2015; okrem toho pripomína, že suma 15 miliónov EUR bola vyčlenená na naliehavé investície do bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti, čím sa jeho celkový rozpočet na rok 2016 stanovil vo výške 1 838 648 600 EUR;

70.  poukazuje na to, že k 15. júnu 2015, po prijatí odhadov Parlamentu na rok 2016, bola vytvorená nová politická skupina a že v dôsledku týchto zmien v organizácii Parlamentu sú potrebné dodatočné rozpočtové prostriedky na zabezpečenie toho, aby sa k všetkým politickým skupinám pristupovalo rovnako;

71.  tieto zvýšenia v plnej miere kompenzuje znížením rozpočtových prostriedkov v rozpočtových riadkoch určených na rezervu pre mimoriadne udalosti, všeobecné príspevky poslancom, ďalšie vzdelávanie, zariadenie priestorov, spotrebu energie, výpočtovú techniku a telekomunikácie – investície do projektov a nábytok;

72.  berie na vedomie závery Predsedníctva zo 7. septembra 2015 s ohľadom na parlamentné čítanie rozpočtu na rok 2016, v ktorých sa navrhuje transponovať jeho nedávne rozhodnutia a technické úpravy do rozpočtu; schvaľuje tieto obmedzené technické zmeny navrhnuté Predsedníctvom, ktoré zahŕňajú rozpočtovo neutrálne úpravy rozpočtových prostriedkov a plánu pracovných miest, ako aj aktualizáciu určitých aspektov rozpočtovej nomenklatúry;

73.  zachováva preto nezmenenú celkovú úroveň svojho rozpočtu na rok 2016, tak ako bol prijatý v pléne 29. apríla 2015, v objeme 1 838 648 600 EUR;

74.  podčiarkuje, že činnosti politických skupín nie sú administratívnou prácou; potvrdzuje, že celkový stav zamestnancov v politických skupinách je preto vyňatý z cieľa zníženia počtu zamestnancov o 5 % v súlade s rozhodnutiami, ktoré prijal v súvislosti s rozpočtovými rokmi 2014(10) a 2015(11) a odhadmi na rok 2016(12);

75.  pripomína, že politické skupiny majú prijímanie zamestnancov zastavené od roku 2012 a že ich potreby boli v predchádzajúcich rozpočtových rokoch pokryté len čiastočne;

76.  opätovne zdôrazňuje svoj záväzok vykonať bod 27 MID a znížiť počet svojich zamestnancov o 1 %;

77.  zdôrazňuje, že Parlament a Rada musia riešiť potrebu vytvoriť plán na zavedenie jediného sídla, ako požadovala veľká väčšina poslancov v tomto Parlamente vo viacerých uzneseniach, s cieľom vytvoriť dlhodobé úspory v rozpočte Únie;

Zmeny v pláne pracovných miest

78.  znižuje počet pracovných miest v pláne pracovných miest svojho generálneho sekretariátu na rok 2016 o 57 pracovných miest (cieľ zníženia počtu zamestnancov o 1 %) takto: 4 pracovné miesta AD 14, 13 pracovných miest AD 13, 2 pracovné miesta AD 12, 1 pracovné miesto AD 9, 2 pracovné miesta AD 8, 1 pracovné miesto AD 5, 2 pracovné miesta AST 11, 1 pracovné miesto AST 10, 3 pracovné miesta AST 9, 8 pracovných miest AST 8, 7 pracovných miest AST 7, 4 pracovné miesta AST 6, 3 pracovné miesta AST 5, 2 pracovné miesta AST 4, 1 pracovné miesto AST 3, 1 pracovné miesto AST 1 (trvalé pracovné miesta) a 2 dočasné pracovné miesta AST 4; pripomína, že vplyv tohto opatrenia na rozpočet už bol zohľadnený v odhadoch;

79.  v súlade s novým služobným poriadkom mení 80 trvalých pracovných miest AST (25 pracovných miest AST 11, 10 pracovných miest AST 10, 5 pracovných miest AST 8, 15 pracovných miest AST 7, 5 pracovných miest AST 6, 5 pracovných miest AST 5, 5 pracovných miest AST 4, 5 pracovných miest AST 3 a 5 pracovných miest AST 2) na 80 pracovných miest AST/SC 1;

80.  vykonáva tieto technické úpravy: ruší tri pracovné miesta AST 7 a tri pracovné miesta AST 6, pridáva šesť pracovných miest AST 5 a vypúšťa poznámku pod čiarou č. 1 k plánu pracovných miest, keďže príslušný postup nebol v nedávnej minulosti použitý;

81.  schvaľuje vytvorenie 43 nových dočasných pracovných miest (2 pracovné miesta AD 7, 19 pracovných miest AD 5, 5 pracovných miest AST 5, 5 pracovných miest AST 3 a 12 pracovných miest AST 1) a povýšenie jedného dočasného pracovného miesta z AD 10 na AD 14 z dôvodu dodatočných potrieb týkajúcich sa vytvorenia novej politickej skupiny;

Zníženie počtu zamestnancov o 5 %

82.  pripomína, že Parlament vykonáva cieľ zníženia počtu zamestnancov o 5 % tretí rok po sebe pri náležitom dodržiavaní znenia a ducha MID; zdôrazňuje, že na tento účel bolo odstránených 171 trvalých pracovných miest z jeho plánu pracovných miest od roku 2014(13); zdôrazňuje, že v záujme úplného dodržania cieľa zníženia počtu zamestnancov o 5 % by sa mali vykonať ďalšie dva ročné škrty 57 pracovných miest(14) do roku 2018;

83.  podčiarkuje, že v súlade s bodom 27 MID je tento cieľ zníženia o 5 % kompenzáciou, pokiaľ ide o zamestnancov, súvisiacou s predĺžením pracovného času z 37,5 na 40 hodín týždenne v porovnaní s plánom pracovných miest z 1. januára 2013; domnieva sa, že toto zníženie sa musí vzťahovať na stálu pracovnú záťaž a že v dôsledku toho musia byť nové zodpovednosti a úlohy vyňaté z tohto výpočtu;

84.  konštatuje, že Parlament spolu s posilňovaním svojich výsad a prijímaním nových úloh od roku 2013 prešiel významnými štrukturálnymi zmenami, akými sú procesy internalizácie, ktoré sa z personálneho hľadiska riešili podľa možnosti vnútornými presunmi, pričom nové pracovné miesta boli vytvorené len v úplne nevyhnutných prípadoch; rozhodol sa vyňať tieto dodatočné pracovné miesta z úsilia o zníženie počtu zamestnancov o 5 %;

85.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby pri monitorovaní vykonávania cieľa zníženia počtu zamestnancov Parlamentom zohľadňovala ďalšie nové skutočnosti, ako sú napríklad stála pracovná záťaž, vyňatie politických skupín, kompenzácia internalizácie znížením prostriedkov v rozpočtových riadkoch pre externé služby a nové výsady a úlohy;

86.  zdôrazňuje, že realizácia zníženia počtu zamestnancov o 5 % by nemala ohrozovať riadne fungovanie Parlamentu a vykonávanie kľúčových právomocí Parlamentom, ani meniť jeho prvotriednu legislatívnu činnosť alebo kvalitu pracovných podmienok poslancov a zamestnancov;

87.  pripomína, že žiadna dohoda nemôže zbaviť Európsky parlament a Radu svojej zvrchovanej slobody hodnotenia a svojej právomoci rozhodovať každý rok o obsahu rozpočtu;

Ďalšie otázky súvisiace so zamestnancami

88.  pripomína, že potreba nových pracovných miest na generálnom sekretariáte by sa mala pokryť interným presunom, pokiaľ potreba vytvorenia nových pracovných miest nie je riadne odôvodnená a preukázaná;

89.  pripomína, že akákoľvek reorganizácia parlamentnej činnosti alebo postupov by nemala viesť k zhoršeniu pracovných podmienok a sociálnych práv zamestnancov bez ohľadu na ich pozíciu;

90.  opakuje, že s cieľom zabezpečiť primeranú podporu pre poslancov pri výkone svojej parlamentnej činnosti je potrebné zaviesť novú rovnováhu medzi akreditovanými parlamentnými asistentmi a miestnymi asistentmi; berie na vedomie skutočnosť, že generálny tajomník predložil Predsedníctvu návrh na dosiahnutie tohto cieľa; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Predsedníctvo o tejto otázke doteraz nerozhodlo; domnieva sa, že pri vykonávaní revízie súčasných pravidiel by sa malo dodržiavať prechodné obdobie; očakáva, že konečné rozhodnutie nadobudne účinnosť najneskôr od júla 2016, keď sa má prechodné obdobie skončiť;

91.  opakuje svoj záväzok podporovať viacjazyčnosť v parlamentnej práci prostredníctvom prísnych noriem na tlmočenie a preklad; žiada generálneho tajomníka, aby Výboru pre rozpočet predložil výsledky analýzy a hodnotenia, ktoré začal po tom, ako sa nedospelo k dohode o nových pracovných podmienkach pre tlmočníkov (jar 2015); očakáva, že generálny tajomník využije všetku pružnosť, ktorá je potrebná na zabezpečenie vysokej kvality tlmočníckych a prekladateľských služieb pre poslancov;

92.  žiada generálneho tajomníka, aby predložil podrobný prehľad všetkých pracovných miest v Parlamente v rokoch 2014 – 2016 vrátane rozdelenia pracovných miest podľa útvaru, kategórie a typu zmluvy;

Politika v oblasti nehnuteľností

93.  pripomína, že Výbor pre rozpočet by mal byť pravidelne informovaný o novom vývoji v politike Parlamentu v oblasti nehnuteľností a malo by s ním v dostatočnom predstihu, t. j. pred uzatvorením zmluvy, konzultovať o každom stavebnom projekte, ktorý má finančné dôsledky; potvrdzuje, že finančný dosah všetkých stavebných projektov sa bude dôkladne kontrolovať;

94.  domnieva sa, že rozhodnutia týkajúce sa stavebných projektov by mali byť predmetom transparentného rozhodovacieho procesu;

95.  opakuje svoju výzvu, aby Výboru pre rozpočet bola čo najskôr, a to najneskôr do začiatku roka 2016, predložená nová strednodobá stratégia v oblasti nehnuteľností, aby tak bolo možné včas pripraviť odhady Parlamentu na rozpočtový rok 2017; vyzýva generálneho tajomníka, aby Výboru pre rozpočet predložil prípadnú dlhodobú stratégiu do roku 2025 v dostatočnom predstihu pred čítaním rozpočtu v Parlamente na jeseň 2016;

96.  konštatuje, že od roku 2014 neboli poskytnuté žiadne rozpočtové prostriedky na investície do výstavby budovy Konrad Adenauer (KAD) v Luxemburgu; pripomína, že odhady na rok 2016 zahŕňali len rozpočtové prostriedky na pokrytie prác a služieb, ktoré má vyplatiť priamo Parlament, hlavne na riadenie projektu, technickú expertízu a poradenstvo; vyzýva generálneho tajomníka, aby do konca tohto roka zhodnotil prostriedky, ktoré neboli v rozpočte na rok 2015 využité, a pridelil ich na projekt KAD prostredníctvom žiadosti o presun na konci roka 2015 s cieľom vyhnúť sa v čo najväčšej miere budúcim platbám úrokov v súvislosti s touto budovou;

Výdavky poslancov

97.  opakuje výzvu na väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o príspevok na všeobecné výdavky poslancov; vyzýva Predsedníctvo Parlamentu, aby pracovalo na vymedzení presnejších pravidiel týkajúcich sa zodpovednosti za výdavky oprávnené na základe tohto príspevku bez toho, aby vznikali ďalšie náklady pre Parlament;

98.  požaduje posúdenie výsledkov dobrovoľného prístupu, ktorý spoločná pracovná skupina prijala na obmedzenie letov poslancov a zamestnancov v obchodnej triede, ako aj posúdenie možností získať výhodnejšie sadzby s cieľom znížiť cestovné výdavky poslancov a zamestnancov;

Oddiel IV – Súdny dvor

99.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek nepretržitému nárastu objemu činnosti súdov a plánovanej reforme Všeobecného súdu Komisia znížila počet zamestnancov o 20 pracovných miest, v dôsledku čoho existuje riziko vytvorenia úzkych miest a ohrozuje sa riadne fungovanie a rýchlosť výkonu spravodlivosti; preto sa rozhodol obnoviť 20 pracovných miest, o ktoré pôvodne žiadal Súdny dvor;

100.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada zvýšila štandardnú zrážku uplatňovanú na rozpočtové prostriedky na odmeny zamestnancov z 2,5 % na 3,2 %, čo predstavuje zníženie o 1,55 milióna EUR a je v rozpore s mimoriadne vysokou mierou obsadenia pracovných miest Súdneho dvora (98 % na konci roka 2014) a vysokou mierou plnenia rozpočtu (99 % v roku 2014); preto znovu upravuje štandardnú zrážku na úroveň uvedenú v návrhu rozpočtu a ruší príslušné zníženie rozpočtových prostriedkov s cieľom zabezpečiť, aby Súdny dvor mohol primerane zvládať výrazný nárast počtu prípadov a plne využívať pracovné miesta, ktoré mu boli pridelené;

101.  okrem toho sa rozhodol obnoviť sedem pracovných miest, o ktoré pôvodne žiadal Súdny dvor, aby mohol plniť dvojakú požiadavku týkajúcu sa posilnenia oddelenia bezpečnosti Súdneho dvora s cieľom lepšie chrániť zamestnancov, návštevníkov a dokumenty a zároveň vykonávania nového článku 105 rokovacieho poriadku Všeobecného súdu, ktorý vyžaduje zriadiť vysoko bezpečný systém s cieľom umožniť zapojeným stranám v určitých prípadoch poskytovať informácie a materiály týkajúce sa bezpečnosti Únie, členských štátov alebo udržiavania ich medzinárodných vzťahov;

102.  v tejto súvislosti podčiarkuje potrebu zdrojov na bezpečnosť a stráženie budov Súdneho dvora, a rozhodol sa preto obnoviť škrty, ktoré navrhuje Rada v tejto oblasti, späť na úroveň návrhu rozpočtu;

103.  ruší existujúcu rezervu týkajúcu sa služobných ciest a nahrádza ju novou, ktorá bude uvoľnená, keď Súdny dvor uverejní informácie o vonkajších činnostiach sudcov, ako to požadoval Parlament vo svojom uznesení o absolutóriu za rok 2013 v súvislosti so Súdnym dvorom(15);

Oddiel V – Dvor audítorov

104.  znovu upravuje štandardnú zrážku na pôvodnú úroveň 2,76 % s cieľom umožniť Dvoru audítorov plniť svoje potreby súvisiace s plánom pracovných miest;

105.  obnovuje prostriedky vo všetkých ostatných riadkoch, v ktorých Rada vykonala škrty, aby tak Dvor audítorov mohol plniť svoj pracovný program a predkladať plánované audítorské správy;

Oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor

106.  upravuje štandardnú zrážku na pôvodnú úroveň 4,5 % s cieľom umožniť EHSV uspokojovať svoje potreby a vyrovnať sa s neustálym znižovaním stavu zamestnancov v súvislosti s dohodou o spolupráci medzi Parlamentom a EHSV;

107.  ďalej sa rozhodol obnoviť návrh rozpočtu, pokiaľ ide o príspevky na cestovanie a diéty;

Oddiel VII – Výbor regiónov

108.  na jednej strane znižuje odmeny a príspevky o sumu zodpovedajúcu 66 povýšeniam a štyrom dodatočným pracovným miestam, ktoré ešte nie sú zohľadnené v návrhu rozpočtu, tak aby odzrkadľovali presun týchto pracovných miest do Parlamentu;

109.  na druhej strane zvyšuje prostriedky v niektorých riadkoch (externé zabezpečovanie prekladov, tretie strany, komunikácia, výdavky na reprezentáciu, komunikácia politických skupín, misie a upratovanie a údržba), čo väčšmi zodpovedá vlastným odhadom Výboru regiónov, aby tak Výbor regiónov mohol vykonávať svoju politickú prácu a plniť svoje záväzky;

110.  napokon ruší škrty vykonané Radou v oblasti bezpečnosti a stráženia budov Výboru regiónov s cieľom zabezpečiť dostatočné financovanie bezpečnostných opatrení v prípade zvýšenia stupňa bezpečnostného ohrozenia („žltý“) v roku 2016;

Oddiel VIII – Európsky ombudsman

111.  s poľutovaním konštatuje, že Rada znížila návrh rozpočtu ombudsmana o 135 000 EUR; zdôrazňuje, že toto zníženie by predstavovalo neprimeranú záťaž pre veľmi obmedzený rozpočet ombudsmana a malo podstatný vplyv na schopnosť tejto inštitúcie účinne slúžiť európskym občanom; preto obnovuje prostriedky vo všetkých rozpočtových riadkoch, v ktorých Rada vykonala škrty, s cieľom umožniť ombudsmanovi plniť svoj mandát a záväzky;

Oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

112.  s poľutovaním konštatuje, že Rada znížila návrh rozpočtu európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov o 135 000 EUR; zdôrazňuje, že toto zníženie by predstavovalo neprimeranú záťaž pre veľmi obmedzený rozpočet dozorného úradníka pre ochranu údajov a malo podstatný vplyv na schopnosť tejto inštitúcie účinne slúžiť Únii; preto obnovuje prostriedky vo všetkých rozpočtových riadkoch, v ktorých Rada vykonala škrty, s cieľom umožniť dozornému úradníkovi pre ochranu údajov plniť svoje povinnosti a záväzky;

Oddiel X — Európska služba pre vonkajšiu činnosť

113.  je presvedčený, že na to, aby bolo možné riešiť výzvy, ktoré prináša geopolitická neistota, a v záujme zabezpečenia úlohy Únie vo svete je potrebné zaistiť primerané financovanie ESVČ; obnovuje preto návrh rozpočtu vo všetkých rozpočtových riadkoch a ruší rezervy, ktoré prijala Rada v súvislosti s fluktuáciou výmenného kurzu eura;

o

o o

114.  je presvedčený, že rozpočet Únie môže prispieť k účinnému riešeniu nielen následkov, ale aj základných príčin kríz, ktorým Únia v súčasnosti čelí; zastáva však názor, že neočakávané udalosti, ktoré majú celoeurópsky rozmer, by sa mali riešiť prostredníctvom spájania úsilia a poskytovania dodatočných prostriedkov na úrovni Únie, a nie spochybňovaním minulých záväzkov ani návratom k mylnej predstave čisto vnútroštátnych riešení; zdôrazňuje preto, že ustanovenia týkajúce sa flexibility slúžia na to, aby umožnili takúto spoločnú a rýchlu reakciu, a mali by sa využívať v plnej miere s cieľom vykompenzovať prísne obmedzenia stropov VFR;

115.  zdôrazňuje, že sotva dva roky po začiatku súčasného VFR Komisia musela dvakrát požadovať mobilizáciu nástroja flexibility, ako aj využitie rezervy na nepredvídané udalosti s cieľom pokryť naliehavé a nepredvídané potreby, ktoré nebolo možné financovať v rámci súčasných stropov VFR; ďalej konštatuje, že celková rezerva na záväzky v roku 2015, ktorý bol prvým rokom fungovania VFR, bola okamžite použitá v plnom rozsahu, zatiaľ čo zdroje dvoch dôležitých programov Únie bolo potrebné znížiť s cieľom umožniť financovanie nových iniciatív; podčiarkuje, že vzhľadom na presunutie ťažiska financovania na začiatočnú fázu v rokoch 2014 – 15 má niekoľko programov Únie od roku 2016 k dispozícii menej prostriedkov na záväzky, alebo dokonca žiadne takéto prostriedky; preto zreteľne vníma, že stropy VFR sú v mnohých okruhoch príliš prísne a paralyzujú Úniu v oblastiach s najväčšími potrebami, zatiaľ čo dostupné mechanizmy flexibility VFR už boli využité až po svoje hranice; domnieva sa, že tento vývoj je dôvodom na skutočnú revíziu VFR v polovici trvania; netrpezlivo očakáva ambiciózne návrhy Komisie na tento účel v roku 2016;

116.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s pozmeňujúcimi návrhmi k návrhu všeobecného rozpočtu Rade, Komisii a ďalším príslušným inštitúciám a orgánom, ako aj národným parlamentom.

1.9.2015

STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci

pre Výbor pre rozpočet

k pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016

(2015/2132(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Cristian Dan Preda

NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov a platobných rozpočtových prostriedkov v okruhu 4 Globálna Európa v porovnaní s predchádzajúcim rokom, ktoré Európskej únii poskytne prostriedok na presadzovanie a dodržiavanie jej hodnôt a záujmov a umožní jej prispieť k ochrane občanov Únie v rámci jej vzťahov s okolitým svetom; berie predovšetkým na vedomie význam výrazného zvýšenia platobných rozpočtových prostriedkov, ktoré umožní riešiť značný objem nevybavených žiadostí o platby nahromadených za posledné roky; preto dôrazne odmieta škrty v oblasti viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov, ktoré navrhuje Rada;

2.  zdôrazňuje, že je osobitne dôležité poskytnúť dostatočné finančné prostriedky na nástroj európskeho susedstva, ktorý zohráva kľúčovú úlohu pri podpore stability východných a južných susedov Európy; jednoznačne víta zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov o 4,9 % v porovnaní s minulým rokom; kriticky sa stavia k ráznym škrtom, ktoré v prípade nástroja európskeho susedstva urobila Rada, a vyzdvihuje naliehavú potrebu podstatného zvýšenia týchto rozpočtových prostriedkov s cieľom uspokojiť potreby krajín, na ktoré sa tento nástroj vzťahuje; zdôrazňuje kritickú povahu problémov, ktoré postihujú Líbyu a Tunisko, a význam poskytovania väčšej pomoci s cieľom prispieť k budovaniu kapacít ich inštitúcií, reforme súdnictva, reforme sektora bezpečnosti a pohraničnej pomoci;

3.  zdôrazňuje význam zvýšenia záväzkov a platieb v rozpočte na rok 2016 v záujme boja proti terorizmu;

4.  zdôrazňuje, že obhajoba ľudských práv, základných slobôd a podporovanie demokracie predstavujú v súčasnej celosvetovej situácii záležitosti nesmierneho významu a sú symbolickým prejavom presadzovania kľúčových hodnôt EÚ; zdôrazňuje, že európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva je v tejto súvislosti zásadným nástrojom, na ktorý je potrebné poskytnúť primerané finančné prostriedky;

5.  berie na vedomie závery zo zasadnutia Európskej rady z 25. júna 2015; zdôrazňuje, že SZBP zahŕňa rozhodné záväzky k viditeľnosti a pružnosti, najmä pokiaľ ide o rozvoj civilných a vojenských kapacít, posilnenie obranného priemyslu a malé a stredné podniky; v tejto súvislosti jednoznačne víta ochotu Rady zabezpečiť primerané finančné prostriedky na prípravnú akciu v oblasti výskumu týkajúceho sa SBOP, čím sa dláždi cesta k špecializovanému a dostatočne financovanému programu pre výskum a technológie v oblasti obrany v ďalšom VFR;

6.  zdôrazňuje, že je dôležité vyčleniť v rozpočte dostatočné finančné prostriedky v súvislosti s mierovým procesom na Blízkom východe, Palestínskou samosprávou a agentúrou UNRWA s cieľom pokryť potreby v daných oblastiach, ktoré sa v posledných rokoch zvýšili v dôsledku mnohých regionálnych kríz; zdôrazňuje, že je potrebné riešiť pravidelne nedostatočnú výšku plánovanej finančnej podpory EÚ pre agentúru UNRWA v rozpočte EÚ;

7.  oceňuje prebiehajúci proces úvah v rámci ESVČ o budúcnosti osobitných zástupcov EÚ a o ich vzťahu s ESVČ; domnieva sa, že akákoľvek zmena v rozpočtovom riadku pre osobitných zástupcov EÚ by sa mala uskutočniť až po ukončení súčasného procesu úvah;

8.  podporuje plán ESVČ otvoriť delegáciu EÚ v Iráne v nadväznosti na úspešné ukončenie rozhovorov o jadrovom programe.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

31.8.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

44

7

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Caspary, Neena Gill, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Othmar Karas, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Norbert Neuser, Urmas Paet, Gilles Pargneaux, Helmut Scholz

Náhradníčky (čl. 200 ods. 2) prítomné na záverečnom hlasovaní

Heidi Hautala, Jutta Steinruck

24.9.2015

STANOVISKO Výboru pre rozvoj

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016

(2015/2132(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Arne Lietz

NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  rozhodne odmieta škrty Rady vo financovaní rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci;

2.  považuje škrty v riadkoch nástroja rozvojovej spolupráce za mimoriadne nevhodné vzhľadom na veľkú potrebu financovania nových cieľov v oblasti udržateľného rozvoja a záväzok Únie zvýšiť kolektívnu oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA) na 0,7 % HND, ktorý bol obnovený v súvislosti s konferenciou OSN o financovaní rozvoja v júli tohto roku;

3.  pripomína záväzok rozvinutých krajín zvýšiť finančnú podporu rozvojovým krajinám v oblasti zmeny klímy a zabezpečiť, aby išlo o novú podporu, ktorá doplní ODA poskytovanú v iných oblastiach, ako je klíma; zdôrazňuje, že z tohto záväzku vyplýva prinajmenšom rovnaké zvýšenie celkovej ODA; konštatuje, že to má veľký význam v súvislosti s možnosťou dosiahnutia novej globálnej dohody o klíme neskôr v priebehu tohto roka;

4.  berie na vedomie nárast počtu utečencov a vnútorne vysídlených osôb vo svete na 60 miliónov, čo je bezprecedentná úroveň, a súvisiace zvýšenie potreby humanitárnej pomoci; víta skutočnosť, že Rada v návrhu rozpočtu Komisie zachovala výšku humanitárnej pomoci; domnieva sa však, že do riadku 23 02 01 by sa malo pridať 26 miliónov EUR, ktoré by sa mali použiť na účely vzdelávania v utečeneckých táboroch, ako aj v núdzových a krízových situáciách, keďže sa tým môžu poskytnúť schopnosti potrebné na záchranu života a deťom sa môže pomôcť pri budovaní budúcnosti a ochrániť ich pred radikalizáciou;

5.  domnieva sa, že vzhľadom na súčasnú utečeneckú krízu sa sumy v návrhu rozpočtu v riadku 21 02 07 05 na oblasť migrácie a azylu nesmú znížiť, ale mali by sa naopak zvýšiť; zdôrazňuje, že tento riadok by sa mal použiť na opatrenia na riešenie hlavných príčin migrácie a na podporu správneho riadenia migračných tokov v rozvojových krajinách;

6.  poukazuje tiež na potrebu zvýšenia prostriedkov v riadku 21 02 08 02, keďže miestne orgány budú zohrávať veľkú úlohu v poskytovaní základných sociálnych služieb a riešení problémov urbanizácie v rozvojom rámci po roku 2015.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

22.9.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Brian Hayes, Eleni Theocharous

Náhradníčky (čl. 200 ods. 2) prítomné na záverečnom hlasovaní

Liliana Rodrigues, Estefanía Torres Martínez

2.9.2015

STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod

pre Výbor pre rozpočet

k pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016

(2015/2132(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Reimer Böge

NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.zdôrazňuje, že na rozpočtové riadky spojené s obchodom by sa mali vyčleniť zodpovedajúce rozpočtové prostriedky, aby Komisia mohla účinne a účelne plniť svoj ambiciózny program v oblasti obchodu zameraný na tvorbu rastu a pracovných miest v celej Európe a dosiahnutie širších medzinárodných cieľov Únie, ako aj zintenzívniť svoje úsilie v monitorovaní vykonávania obchodných dohôd a ich účinkov;

2.zdôrazňuje, že Únia by mala zintenzívniť svoje úsilie o monitorovanie vykonávania a vplyvu obchodných dohôd podpísaných alebo v súčasnosti prerokúvaných Úniou; vyzýva na vyčlenenie dostatočných zdrojov na priebežné posúdenie a posúdenia ex-anteex-post obchodných dohôd s cieľom zhodnotiť ich vplyvy na hospodárstvo EÚ a jej partnerských krajín a zabezpečiť, aby tie záväzky, ktoré prijali obchodní partneri, sa v plnej miere plnili a presadzovali;

3.víta rastúcu úlohu mimovládnych organizácií pri formovaní verejnej mienky o záležitostiach súvisiacich s obchodom, zdôrazňuje potrebu účinnej komunikačnej stratégie Únie s cieľom informovať a umožniť lepšiu interakciu s občanmi a organizáciami občianskej spoločnosti pôsobiacimi v oblasti obchodu;

4.Víta mierne zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov na nástroj makrofinančnej pomoci a nástroj európskeho susedstva; je však znepokojený tým, že tieto zvýšenia nebudú postačovať na odozvu na potreby vo východnom a južnom susedstve, a to aj v prípade možných ďalších programov pomoci pre Ukrajinu;

5.zdôrazňuje, že vykonávanie dohody o uľahčení obchodu dosiahnutej na 9. ministerskej konferencii WTO si bude vyžadovať zvýšenú finančnú podporu pre najmenej rozvinuté a rozvojové krajiny; zdôrazňuje potrebu koordinovaného úsilia medzi Komisiou a členskými štátmi, pokiaľ ide o medzinárodné finančné inštitúcie, s cieľom predísť zníženiu rozpočtových prostriedkov na pomoc obchodu a viacstranné iniciatívy, ako aj nezrovnalostiam vo vzťahu k spolupráci s niektorými partnermi, čo spôsobuje zníženie účinnosti výdavkov, a zabezpečiť, aby dohoda o uľahčení obchodu podporovala rozvoj;

6.pripomína, že Parlament vyčlenil v roku 2009 dodatočné rozpočtové prostriedky vo výške 1 mil. EUR špeciálne určené na činnosti v oblasti spravodlivého obchodu v rozpočtovom riadku zameranom na financovanie projektov v oblasti zahraničného obchodu, a vyzýva Komisiu, aby zvážila opätovné zavedenie tohto rozpočtového riadku v roku 2016 s cieľom financovať činnosti v oblasti spravodlivého obchodu, ako sa vymedzuje v oznámení Komisie z 5. mája 2009(16);

7.berie na vedomie mierne zvýšenie rozpočtových prostriedkov na nástroj partnerstva; pripomína, že cieľom programu je posilniť medzinárodný obchod a investičné príležitosti európskych MSP; zdôrazňuje dôležitosť technickej podpory pre MSP pre posilnenie ich medzinárodnosti; vyzýva Komisiu, aby zhodnotila a zlepšila existujúce nástroje, pokiaľ ide o ich účinnosť a účelnosť, a aby zabezpečila dostatočné kontroly a dohľad nad všetkými činnosťami, ako napríklad európskymi podnikateľskými strediskami, s cieľom vytvoriť jednotnejší prístup a zároveň zohľadniť existujúce súkromné iniciatívy;

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

31.8.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

5

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Reimer Böge, Klaus Buchner, Edouard Ferrand, Sander Loones, Gabriel Mato, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Karoline Graswander-Hainz, Miguel Urbán Crespo

22.9.2015

STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu

pre Výbor pre rozpočet

k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016

(2015/2132(BUD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Ingeborg Gräßle

NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A.  keďže v stave nedostatku zdrojov by sa mal väčší význam prikladať potrebe dodržiavania rozpočtovej disciplíny a efektívneho a účinného využívania prostriedkov;

B.  keďže hlavným cieľom návrhu rozpočtu na rok 2016 bude zabezpečiť, aby v rozpočte Únie boli k dispozícii prostriedky, ktoré sú potrebné na plné zabezpečenie rozšíreného príspevku k pracovným miestam, rastu, investíciám a solidarite, a aby Únia mohla reagovať na najnovší vývoj, najmä na Ukrajine a v Sýrii, a na jeho vplyv na prisťahovalectvo, humanitárnu pomoc a bezpečnosť;

C.  keďže dialóg medzi Parlamentom a Komisiou podľa článku 318 ZFEÚ by mal v rámci Komisie podporiť kultúru orientovanú na výkonnosť;

1.  nalieha na Komisiu, aby v súlade s návrhom Európskeho dvora audítorov z jeho výročných správ za rok 2012 a 2013 každý rok vypracovala a zverejnila dlhodobú prognózu peňažných tokov, ktorá pomôže zainteresovaným stranám pri posudzovaní budúcich platobných požiadaviek a rozpočtových priorít a Komisii prijať potrebné rozhodnutia s cieľom zabezpečiť, aby sa dôležité platby mohli realizovať zo schválených ročných rozpočtov;

2.  upozorňuje, že na konci roka 2013 predstavovali hrubé sumy predbežného financovania 79,4 miliardy EUR, a zdôrazňuje, že predĺžené obdobia predbežného financovania môžu viesť k zvýšenému riziku chyby alebo straty; pripomína, že toto riziko je obzvlášť dôležité, pokiaľ ide o okruh 4 rozpočtu (EÚ ako globálny aktér), kde v prípade typickej operácie uplynú od prijatia záväzku do zaznamenania posledného súvisiaceho výdavku Komisiou štyri roky;

3.  konštatuje, že plnenie finančných opráv, ktoré Komisia uložila členským štátom, ktoré nezavádzajú spoľahlivé systémy, a spätne získané prostriedky predstavovali za rok 2014 sumu 2 980 miliónov EUR, čo je menej ako v roku 2013 (3 362 miliónov EUR)(17); žiada Komisiu, aby jasne uviedla, ktoré sumy spätne získané v roku 2014 boli zaznamenané ako príjem na účtoch Únie alebo boli vyrovnané, a rozsah, v ktorom finančné opravy a spätne získané sumy, o ktorých sa rozhodlo v roku 2014, môžu ovplyvniť platobné požiadavky v rozpočtoch na rok 2015 a 2016;

4.   žiada Komisiu a členské štáty, aby zlepšili transparentnosť, pokiaľ ide o vymáhanie finančných prostriedkov, a to najmä za rok, v ktorom sa platba uskutočňuje, rok, v ktorom sa súvisiaca chyba zistí, a rok, v ktorom sa vymáhanie alebo finančné opravy uvádzajú v poznámkach k účtovnej závierke;

5.   vyzýva Komisiu, aby poskytla Parlamentu prehľad skutočne vzniknutých nákladov a finančných prostriedkov, ktoré boli k dispozícii na projekty štrukturálnych fondov už financovaných v obdobiach financovania 2000 – 2006 a 2007 – 2013 a na tie, ktoré ešte neboli ukončené;

6.   opäť zdôrazňuje svoju požiadavku, aby Komisia navrhovala sankcie za podávanie nepravdivých alebo nesprávnych správ orgánmi členských štátov v súvislosti s hospodárením s prostriedkami Únie; pripomína, že takmer všetky platobné agentúry pre priame platby boli akreditované a certifikované certifikačnými orgánmi v členských štátoch, a vyjadruje preto znepokojenie nad tým, že niektoré platobné agentúry majú mimoriadne vysokú mieru chybovosti; v tejto súvislosti vyzýva členské štáty, aby dosiahli „lepšie čerpanie“ rozpočtu Únie zabezpečením účinnejších a efektívnejších vnútroštátnych systémov riadenia a kontroly; vyzýva tiež Komisiu, aby predložila návrhy spôsobov, akými členské štáty môžu posilniť kontroly ex ante s cieľom znížiť počet neoprávnene vyplatených súm a vytvoriť systém, v rámci ktorého sa bude uskutočňovať riadne vyšetrovanie podozrivých podaní nepravdivých alebo nesprávnych správ a takéto podania budú sankcionované;

7.   vyzýva Komisiu, aby do výročnej správy o ochrane finančných záujmov Únie a boji proti podvodom zahrnula posúdenie vplyvu korupcie na fondy Únie v príslušnom roku v každom členskom štáte a stanovila osobitný, cielený akčný plán na boj proti takejto korupcii;

8.   nalieha na Komisiu, aby zlepšila transparentnosť využívania nástrojov finančného inžinierstva (NFI), aby pravidelne podávala správy o pákovom účinku, stratách a rizikách a aby predkladala analýzu nákladov a prínosov NFI v porovnaní s priamejšími formami financovania projektov; vyzýva Komisiu, aby zaviedla účinné monitorovacie systémy na analýzu dopytu po finančných nástrojoch v členských štátoch, ktoré by znížili riziko nadmernej kapitálovej vybavenosti;

9.  žiada Komisiu, aby zabezpečila, aby spojený rozpočet dozorného výboru úradu OLAF a jeho sekretariátu bol uvedený v samostatnom riadku rozpočtu OLAF na rok 2016;

10.  trvá na tom, aby Komisia pri predkladaní hodnotení hospodárenia Únie Parlamentu a Rade podľa článku 318 ZFEÚ informovala o dosiahnutých výsledkoch v operačných výdavkoch, ako sa uvádza v programových vyhláseniach o operačných výdavkoch, ktoré sú súčasťou návrhu rozpočtu Únie;

11.  v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby venovala osobitnú pozornosť fungovaniu decentralizovaných agentúr Únie, a najmä ich viditeľnosti a demokratickej zodpovednosti, vzhľadom na ich vzdialené sídla a nedostatočnú informovanosť občanov Únie o ich činnostiach, a dokonca o ich existencii;

12.  pripomína, že je naliehavo potrebné zamerať sa na zodpovednosť a účinnosť využívania rozpočtu Únie; požaduje preto vypracovanie konkrétnych mechanizmov a ukazovateľov hodnotenia;

13.  vyzýva Komisiu, aby podrobne objasnila svoje politiky transparentnosti, pokiaľ ide o finančné prostriedky Únie, a najmä jej opatrenia na zabezpečenie vyváženého rozhodovania za účasti všetkých príslušných zainteresovaných strán vrátane MSP, spotrebiteľských organizácií, odborových zväzov a organizácií všeobecného záujmu, najmä environmentálnych organizácií;

14.  vzhľadom na to, že Komisia v dôsledku svojej novej politiky „lepšej regulácie“ navrhuje oveľa menej legislatívnych iniciatív ako v minulosti, ju vyzýva, aby podrobne objasnila dôsledky na rozpočet a personálne dôsledky tejto zmeny, v rámci ktorej sa dôraz prenáša z legislatívnej na implementačnú činnosť, a najmä uviedla, či je takýmto spôsobom možné dosiahnuť úspory;

15.  vyzýva Komisiu, aby podporila účinné plnenie vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov na miestnej a regionálnej úrovni s cieľom zabezpečiť, aby sa dostupné prostriedky na integráciu Rómov skutočne vynakladali na tento účel a aby sa zamerali na ciele v rámci hlavných politík;

16.  nalieha na Komisiu, aby informovala Parlament o opatreniach na boj s nezamestnanosťou mladých ľudí, ktoré financuje Únia, a o výsledkoch, ktoré sa vďaka týmto opatreniam dosiahli;

17.  vyzýva rozpočtové orgány, aby reagovali na úsilie Únie o predchádzanie podvodom, korupcii a akejkoľvek inej nezákonnej činnosti, ktorá poškodzuje finančné záujmy Únie, a boj proti takejto činnosti; zdôrazňuje v tejto súvislosti, že znižovanie rozpočtových výdavkov na programy, ako je Hercule alebo Informačný systém pre boj proti podvodom (AFIS), by malo negatívny vplyv na rozpočet Únie, pretože tieto programy podporujú úrad OLAF a členské štáty pri ochrane finančných záujmov Únie;

18.  upozorňuje, že počas postupu udeľovania absolutória za rozpočtový rok 2013 týkajúceho sa Súdneho dvora Európskej únie Parlament dostal nedostatočné informácie o zozname vonkajších činností, ktoré vykonávajú sudcovia; pripomína, že Súdny dvor na svojej internetovej stránke zverejňuje register, ktorý obsahuje podrobné informácie o vonkajších činnostiach každého sudcu.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

22.9.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

26

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Raymond Finch

4.9.2015

STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci

pre Výbor pre rozpočet

k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely

(2015/2132(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Peter Simon

NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  poukazuje na to, ako tempo hospodárskeho oživenia a dlhodobé vyhliadky rastu v EÚ sú ovplyvnené spomalením investícií, čo odráža rozpočtovú a hospodársku situáciu v členských štátoch; v tejto súvislosti víta, že v podokruhu 1.1 v návrhu rozpočtu sa kladie silný dôraz na vytvorenie nových stimulov pre pracovné miesta, rast a investície a väčšiu konkurencieschopnosť prostredníctvom priaznivého prostredia pre podnikanie;

2.  domnieva sa, že v záujme upevnenia hospodárskeho oživenia v Európskej únii by rozpočet na rok 2016 mal byť v reálnych hodnotách vyšší ako rozpočet na rok 2015;

3.  zdôrazňuje kľúčovú úlohu Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) pri odstraňovaní medzier v oblastiach nad rámec trhu a uvoľňovaní súkromných investícií a nových zdrojov finančných prostriedkov na investície, podpore konkurencieschopnosti a hospodárskej obnove a takisto pri zvyšovaní dôvery trhu; víta dohodu dosiahnutú medzi spoluzákonodarcami v súvislosti so zvýšením príspevkov do EFSI vo výške 3 miliárd EUR, ktoré sa počas obdobia rokov 2016 – 2020 budú financovať z nevyužitých rozpočtových rezerv; opakuje svoje odhodlanie, pokiaľ ide o ďalšie obmedzovanie rozpočtového vplyvu na program Horizont 2020 a Nástroj na prepájanie Európy (NPE);

4.  žiada, aby rozpočet na rok 2016 odrážal priority európskeho semestra vrátane podpory investícií a vytvárania pracovných miest, realizácie štrukturálnych reforiem a fiškálnej konsolidácie, ktoré povedú k reálnemu a udržateľnému rastu;

5.  zdôrazňuje súčasnú a budúcu rozhodujúcu úlohu, ktorú zohrávajú tri európske orgány dohľadu (ESA) v rámci európskeho finančného dohľadu a bankovej únie; zdôrazňuje, že návrh rozpočtu 2016 musí európskym orgánom dohľadu poskytovať dostatočné rozpočtové prostriedky zodpovedajúce novým úlohám, ktorými boli tieto orgány poverené, a zohľadňujúce vonkajšie faktory, ako sú výkyvy výmenného kurzu a zvyšovanie všeobecnej úrovne miezd;

6.  pripomína, že Európsky parlament rozhodne podporoval vytvorenie európskych orgánov dohľadu, a domnieva sa, že je potrebné, aby Únia naďalej zlepšovala kvalitu dohľadu v celej Únii; je presvedčený, že európske orgány dohľadu zohrávajú pri fungovaní finančných trhov v Únii dôležitú úlohu;

7.  v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je potrebné, aby európske orgány dohľadu okrem finančného zabezpečenia disponovali aj dostatočnými ľudskými zdrojmi, a to z hľadiska počtu aj kvalifikácie, aby mohli kvalitne plniť čoraz väčší počet úloh, ktorými sú poverené; v tejto súvislosti vyzýva Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu, aby predložil správu o svojich predpokladaných budúcich personálnych potrebách a finančných požiadavkách;

8.  konštatuje, že európske orgány dohľadu sa v súčasnosti financujú z povinných príspevkov od vnútroštátnych členských orgánov, zo zdrojov z rozpočtu EÚ a z poplatkov inštitúcií, v ktorých sa dohľad vykonáva; domnieva sa, že tento spôsob financovania sa opiera o vnútroštátne financovanie, je nepružný, vytvára záťaž a predstavuje potenciálnu hrozbu pre nezávislosť európskych orgánov dohľadu; preto opäť žiada Komisiu, aby najneskôr do roku 2017 navrhla koncepciu financovania z poplatkov, ktorá by úplne nahradila existujúce príspevky členských štátov; zastáva názor, že tým bude zabezpečená tak finančná nezávislosť európskych orgánov od vnútroštátnych členských orgánov, ako aj plná integrita európskych orgánov dohľadu voči subjektom na finančných trhoch;

9.  zdôrazňuje rastúci význam zvýšenej transparentnosti pri zdaňovaní právnických osôb a vydávaní daňových rozhodnutí, ako aj rastúci význam koordinovaného boja proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam; z tohto dôvodu požaduje, aby sa v rozpočte na rok 2016 primerane zohľadnila dôležitosť programu Fiscalis pre spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti daňovej správy; tiež žiada, aby sa riadne zohľadnili konzultácie Európskej komisie na tému transparentnosť dane z príjmov právnických osôb, najmä pokiaľ ide o podávanie správ o jednotlivých krajinách;

10.  vyzýva Komisiu, aby sa pri vykonávaní plánovaných reštrukturalizačných opatrení, pokiaľ ide o adekvátne personálne obsadenie, sústreďovala na svoje hlavné priority; v tejto súvislosti zdôrazňuje dôležitú úlohu oddelenia pre štátnu pomoc, s cieľom zabezpečiť, aby daňové praktiky, ktoré sa týkajú daňových rozhodnutí a iných opatrení podobného charakteru alebo účinku a ktoré sú kontroverzné z hľadiska pravidiel poskytovania pomoci, bolo možné v budúcnosti účinne preskúmať, čo prispeje k spravodlivejšiemu zdaňovaniu právnických osôb v Európskej únii a k rovnomernejšiemu rozdeleniu daňových príjmov medzi súkromné osoby a podniky;

11.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby bolo viac celoeurópskych štatistík, ktoré budú komplexné, metodicky porovnateľné a presné a budú poskytované včas; víta preto skutočnosť, že návrh rozpočtu predpokladá zodpovedajúci nárast výdavkov na vykonávanie nových metód tvorby európskych štatistík, ako aj na zlepšenie spolupráce v rámci Európskeho štatistického systému;

12.  opakuje potrebu zabezpečiť v návrhu rozpočtu dostatočné financovanie na budovanie kapacít občianskej spoločnosti v oblasti finančných služieb;

13.  vyzýva na vykonávanie odporúčaní uvedených v Maystadtovej správe, ktorá sa týka úlohy a povinností Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG), čím by sa tiež zvýšil vplyv Európskej únie pri stanovovaní medzinárodných účtovných štandardov;

14.  zastáva názor, že zástupcovia v Rade IASB by mali byť demokraticky menovaní a zodpovedať sa za svoje rozhodnutia. Európsky parlament by sa mal podieľať na výbere európskych zástupcov a vyvodzovať voči nim zodpovednosť;

15.  žiada ESMA, aby zabezpečil, aby mal Európsky parlament, vrátane príslušných poslancov a zamestnancov, účinný prístup k dokumentom súčasne s radou orgánov dohľadu.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

3.9.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

40

12

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Anneliese Dodds, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Diane James, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alain Cadec, Matt Carthy, Mady Delvaux, Doru-Claudian Frunzulică, Sophia in ‘t Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Barbara Kappel, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Eva Paunova, Michel Reimon, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Beatrix von Storch

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Sven Schulze, Axel Voss

3.9.2015

STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

pre Výbor pre rozpočet

k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely

(2015/2132(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Giovanni La Via

NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  pripomína, že vysoká úroveň ochrany životného prostredia a zdravia v Únii je predpokladom hospodárskej prosperity a že bezpečnosť potravín a krmív a mechanizmy, ktoré pomáhajú chrániť pred prírodnými a človekom spôsobenými katastrofami, sú základnými hodnotami všetkých európskych občanov, a teda aj Európskeho parlamentu;

2.  zároveň si je plne vedomý toho, že politiky a finančné nástroje v oblasti pôsobnosti tohto výboru majú malý rozsah v porovnaní s inými politikami a finančnými nástrojmi v rámci okruhov 2 a 3, pričom sa im nevenuje toľko pozornosti ako ostatným programom a fondom; preto dôrazne odmieta každé ďalšie zníženie financovania programov a rozpočtových riadkov, pretože výsledný dosah by bol neprijateľný; naliehavo vyzýva najmä členské štáty, aby vykonávanie environmentálnych a z hľadiska klímy šetrných politík, akcií a projektov videli ako šancu na podporu rastu a trvalo udržateľného rozvoja, a nie ako bremeno; zdôrazňuje, že tvorba zelených pracovných miest a hospodársky rast MSP v Únii vyplývajú aj z vykonávania environmentálnych právnych predpisov;

3.  berie na vedomie prísne rozpočtové obmedzenia na vnútroštátnej úrovni a pokračujúce konsolidačné úsilie; zdôrazňuje však, že Európsky parlament a Rada musia pri rozhodovaní o návrhu rozpočtu (NR) na rok 2016 zohľadniť významnú európsku pridanú hodnotu politík a finančných nástrojov v oblasti pôsobnosti tohto výboru;

4.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že Rada navrhla rozpočtové škrty, ktoré sa zdajú byť horizontálnej povahy, v niektorých dôležitých programoch, najmä pokiaľ ide o tretí program činnosti Únie v oblasti zdravia (2014 – 2020), riadky, ktoré sa týkajú bezpečnosti potravín a krmív a predchádzania katastrofám a pripravenosti na ne v rámci Únie; v súvislosti s pristúpením Únie k medzinárodným dohovorom (napr. Nagojskému protokolu) odmieta zníženie príslušných rozpočtových riadkov navrhnuté Radou;

5.  pripomína, že vo všeobecnosti sa úroveň zdrojov pridelených do rozpočtových riadkov v pôsobnosti tohto výboru musí zachovať na úrovni roku 2015; vyzýva preto na obnovenie počiatočných súm uvedených v návrhu rozpočtu v plnej miere pre všetky programy a finančné nástroje v pôsobnosti tohto výboru;

6.  pripomína, že program Horizont 2020 prispeje k cieľom v oblasti pôsobnosti tohto výboru výskumnými projektmi v oblasti klímy, zdravia a životného prostredia; potvrdzuje svoj záväzok monitorovať zlaďovanie projektov s príslušnými cieľmi a pokrok pri ich realizácii; dôrazne kritizuje rozhodnutie uskutočniť zníženie prostriedkov na tento program, aby sa pokryla záruka pre EFSI;

7.  zdôrazňuje, že ťažiskom environmentálneho výskumu a inovácie je program Horizont 2020: „Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny“, ktorého cieľom je vybudovať hospodárstvo a spoločnosť, ktoré efektívne využívajú zdroje a sú odolné voči zmene klímy, zaručiť ochranu a udržateľnú správu prírodných zdrojov a ekosystémov a udržateľné zásobovanie surovinami a ich využívanie s cieľom uspokojiť potreby rastúcej svetovej populácie v udržateľnom rámci prírodných zdrojov a ekosystémov;

8.  konštatuje, že návrh rozpočtu EÚ na rok 2016 predstavuje 153,5 miliardy EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch (vrátane 4,5 miliardy EUR preprogramovaných z roku 2014) a 143,5 miliardy EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch; poukazuje na to, že bez ohľadu na vplyv preprogramovania v rokoch 2015 a 2016 to predstavuje nárast o 2,4 % v záväzkoch a 1,6 % v platbách v porovnaní s rozpočtom na rok 2015; zdôrazňuje, že tieto celkovo mierne zvýšenia podľa návodu stanoveného vo VFR zohľadňujúce infláciu nepredstavujú v reálnom vyjadrení takmer žiadne zvýšenie, čím sa zdôrazňuje význam efektívneho a účinného vynakladania prostriedkov;

9.  pripomína, že pokiaľ ide o platobné rozpočtové prostriedky, uplynulé roky boli veľmi náročné, a že vykonávanie politík Únie bolo ohrozené výrazným obmedzením schválených platobných rozpočtových prostriedkov, čo viedlo k opakujúcim sa opravným rozpočtom zameraným na pokrytie časti ostávajúcich platieb;

10.  dôrazne odmieta možnosť Komisie rozhodnúť v prípade nedostatočných platieb v roku 2016, ako to už spravila v minulosti, že nevyužije viazané rozpočtové prostriedky v plnom rozsahu, čo by bolo v rozpore s opakovaným záväzkom Parlamentu v oblastiach životného prostredia, zdravia a bezpečnosti potravín a krmív; okrem toho dochádza k záveru, že nedostatok platieb poškodí povesť Únie, pretože príjemcovia v rámci jednotlivých programov nedostanú peniaze;

11.  pripomína, že LIFE je finančný nástroj EÚ na podporu projektov v oblasti životného prostredia, ochrany prírody a klímy v rámci celej Únie; poukazuje najmä na problémy spojené s nedostatkom platobných rozpočtových prostriedkov na program LIFE, ktoré by ohrozili alebo oddialili riadne plnenie tohto dôležitého programu;

12.  víta zvýšenie rozpočtu na program LIFE v NR na rok 2016 o 27,7 milióna EUR; konštatuje však, že program LIFE predstavuje len 0,3 % NR na rok 2016 a iba 0,73 % okruhu 2 (v záväzkoch) a že tieto podiely ostali za uplynulé roky stabilné;

13.  poukazuje na mimoriadnu dôležitosť investícií do výskumu a inovácií vo viacerých oblastiach, ktoré patria do pôsobnosti tohto výboru, a zdôrazňuje, že v rozpočte na rok 2016 sa musí primerane zohľadniť skutočnosť, že tieto investície sú prioritou; pripomína, že udržateľný rast a inovačné kapacity európskych MSP sú hlavné konkurenčné výhody, ktoré má Únia k dispozícii na globalizovaných trhoch;

14.  pripomína predovšetkým veľmi podstatnú pridanú hodnotu Únie v oblasti lekárskeho výskumu (napr. čo sa týka liekov na pediatrické použitie a liekov na zriedkavé choroby), ako aj v boji proti cezhraničným zdravotným hrozbám; vzhľadom na uvedené skutočnosti vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že program v oblasti verejného zdravia s celkovým objemom záväzkov len 62,2 milióna EUR, čo predstavuje ako v predchádzajúcich rokoch iba 0,04 % záväzkov v rámci NR na rok 2016, plne nezohľadňuje význam zdravia ako hodnoty samej osebe a predpokladu na podporu rastu; vyzýva Radu, aby opätovne zvážila ďalšie zníženia rozpočtu, ktoré zaviedla vo vzťahu k tomuto programu;

15.  zdôrazňuje, že hospodárska a finančná kríza a prísne úsporné opatrenia prijaté členskými štátmi viedli k zníženiu finančných prostriedkov na financovanie verejného zdravia v dôsledku rozpočtových škrtov a nižších daňových príjmov a že nerovnosť v oblasti zdravia v EÚ predstavuje významnú záťaž pre členské štáty a ich zdravotnícke systémy, a preto vyzýva na financovanie koordinovaných verejných preventívnych opatrení v záujme zlepšení v tejto oblasti;

16.  zdôrazňuje, že ekologicky udržateľné poľnohospodárstvo, ktoré rozumne využíva prírodné zdroje, je nevyhnutné pre našu produkciu potravín, a vyzýva na rozšírenie podpory metód, ktoré sú priaznivé pre životné prostredie a zvieratá;

17.  zdôrazňuje, že Únia má najprísnejšie normy v oblasti bezpečnosti potravín na svete; zdôrazňuje význam propagácie zdravej a bezpečnej výživy ako prostriedku na predchádzanie zbytočným výdavkom v zdravotníctve a pomoc členským štátom pri zlepšovaní dlhodobej udržateľnosti ich systémov zdravotníctva; preto vyjadruje poľutovanie aj nad tým, že program pre potraviny a krmivá s celkovým objemom záväzkov len 264,1 milióna EUR, čo predstavuje iba 0,17 % záväzkov v rámci NR na rok 2016, a navrhnuté ďalšie škrty zo strany Rady plne nezohľadňujú význam bezpečnosti potravín a krmív v Únii;

18.  pripomína, že mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany je základným kameňom solidarity Únie; pripomína, že hlavnú zodpovednosť za ochranu ľudí, ako aj životného prostredia a majetku vrátane kultúrneho dedičstva nesú členské štáty; zdôrazňuje, že Únia umožňuje podporu, koordináciu alebo dopĺňanie opatrení členských štátov v oblasti prevencie pohrôm a pripravenosti a reakcie na ne; víta mierne zvýšenie záväzkov na tento program navrhované Komisiou, ale vyjadruje hlboké poľutovanie nad návrhom Rady znížiť rozpočet v tomto riadku;

19.  vyzýva členské štáty, aby zaistili riadne environmentálne kontroly s cieľom znížiť riziko ekologických katastrof;

20.  pripomína rozhodujúcu úlohu decentralizovaných agentúr pri plnení technických, vedeckých alebo riadiacich úloh, ktoré výrazne pomáhajú inštitúciám Únie tvoriť a realizovať svoje politiky;

21.  je presvedčený, že decentralizované agentúry sa musia na úsporách nákladov podieľať rovnako ako ostatné inštitúcie; konštatuje, že užšia spolupráca medzi agentúrami, ktoré patria do pôsobnosti tohto výboru (Európska environmentálna agentúra, Európska chemická agentúra, Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Európska agentúra pre lieky), a trvalý záväzok na zvyšovanie efektívnosti už viedli k lepšiemu využívaniu finančných prostriedkov;

22.  okrem toho pripomína veľmi dôležité úlohy, ktoré týchto päť decentralizovaných agentúr plní v záujme tak Európskej komisie a občanov Únie, ako aj externých agentúr, ktoré majú príjmy z poplatkov (napr. v prípade Európskej chemickej agentúry či Európskej agentúry pre lieky); vzhľadom na uvedené skutočnosti zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité, aby sa týmto agentúram poskytli primerané ľudské a finančné zdroje, aby mohli riadne, nezávisle a načas plniť tieto náročné a zásadné úlohy;

23.  preto je znepokojený prístupom Komisie k decentralizovaným agentúram, pretože škrty, ktoré im uložila, a to najmä v oblasti ľudských zdrojov, sú nespravodlivé a neprimerané v porovnaní so škrtmi uloženými ostatným inštitúciám Únie; je odhodlaný vrátiť sa k riadnemu hodnoteniu konkrétnych potrieb každej agentúry od prípadu k prípadu;

24.  vo všeobecnosti nie je presvedčený, že externalizácia služieb zameraná na zníženie počtu zamestnancov v plánoch pracovných miest bude nákladovo efektívnejšia z dlhodobého hľadiska, pretože dodávatelia služieb potrebujú dozor a pomoc a zároveň sa snažia o zisk;

25.  zdôrazňuje, že pilotné projekty a prípravné akcie sú veľmi cenným nástrojom na iniciovanie nových aktivít a politík; pripomína, že niektoré myšlienky tohto výboru sa v minulosti úspešne realizovali; preto bude využívať tieto nástroje aj v roku 2016; podporuje plné využívanie rezerv dostupných v rámci každého okruhu;

26.  berie na vedomie výsledok Komisiou uskutočneného predbežného posúdenia uskutočniteľnosti pilotných projektov navrhnutých členmi výboru ENVI, ktoré všeobecne odrážajú priority výboru ENVI v oblasti životného prostredia a zdravia; vyzýva Komisiu, aby stanovila ďalší postup na pravidelné informovanie Parlamentu o pokroku a úrovni realizácie pilotných projektov a prípravných akcií.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

3.9.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

50

8

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nicola Caputo, Fredrick Federley, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Marijana Petir

3.9.2015

STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

pre Výbor pre rozpočet

o pozícii Rady k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016

(2015/2132(BUD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Ildikó Gáll-Pelcz

NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  poznamenáva, že zodpovednosť Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa v rámci rozpočtového postupu zahŕňa rozpočtové riadky v hlave 2 (vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP), v hlave 14 (dane a colná únia) a v hlave 33 (spravodlivosť a ochrana spotrebiteľa);

2.  pripomína, že jednotný trh je kľúčovou hnacou silou vytvárania pracovných miest a rastu, a to najmä pre malé a stredné podniky (MSP); poznamenáva však, že tento potenciál je v mnohých smeroch – napríklad v prípade jednotného digitálneho trhu – nevyužitý; požaduje preto účinnejšie čerpanie rozpočtu prostredníctvom vytvorenia jasného súboru priorít financovania na zlepšenie jednotného trhu a následný rozvoj hospodárstva;

3.  víta výrazné zvýšenie sumy vyčlenenej na rozpočtový riadok 14 02 01 – Podpora fungovania a modernizácie colnej únie; podporuje dosiahnutie a vykonávanie cieľov programu rozšírením existujúcich iniciatív pre modernizáciu, najmä projektu elektronického colníctva, a vytvorením stratégie spoločne riadených a prevádzkovaných IT systémov v oblastiach súvisiacich s colníctvom, ako aj zlepšením vhodnej koordinácie medzi členskými štátmi, podporou výmeny najlepších postupov, včasným vykonávaním a monitorovaním správneho uplatňovania právnych predpisov Únie;

4.  domnieva sa, že spotrebitelia sú jadrom nového digitálneho hospodárskeho modelu a je presvedčený, že by sa táto skutočnosť mala odraziť aj v rozpočte pre túto politickú oblasť; poznamenáva preto, že je dôležité zabezpečiť financovanie modernizácie spotrebiteľskej politiky, aby sa zaistilo dôkladné prispôsobenie sa rýchlym technologickým a hospodárskym zmenám;

5.  žiada vyčlenenie finančných prostriedkov na nový pilotný projekt s názvom Posilňovanie postavenia a vzdelávanie spotrebiteľov, zamerané na bezpečnosť výrobkov a dohľad nad trhom na jednotnom digitálnom trhu, ako vhodný nadväzujúci projekt na jednoročný pilotný projekt s názvom Odborná príprava pre MSP zameraná na práva spotrebiteľov v digitálnom veku, ktorý navrhol výbor IMCO na rok 2015, čo prispieva k rozsiahlej vzdelávacej kampani na pomoc spotrebiteľom a podnikom pochopiť zložité pravidlá a predpisy súvisiace s elektronickým obchodom;

6.  zdôrazňuje, že tento pilotný projekt by mal pomôcť občanom a malým a stredným podnikom pri dodržiavaní právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa v on-line prostredí; zdôrazňuje, že na skutočne prepojenom jednotnom digitálnom trhu by mal mať každý spotrebiteľ možnosť využívať rovnako kvalitné služby a výrobky zakúpené na internete a dostať dostatok informácií, ktoré mu umožnia nakupovať transparentným spôsobom;

7.  považuje za dôležité, aby príslušné orgány mohli pozastaviť predaj výrobkov a prinútiť spoločnosti stiahnuť výrobky z obehu alebo ich odstrániť z európskeho trhu; domnieva sa, že zjednodušenie a zjednotenie pravidiel a noriem by znížilo potenciálne problémy v oblasti dodržiavania predpisov a následne by bolo na prospech tak spotrebiteľom, ako aj obchodníkom; v tejto súvislosti sa domnieva, že obchodníci by mali tiež dostávať informácie o spôsobe platenia daní z cezhraničných transakcií v rámci Únie prostredníctvom účinného využívania systému VATMOSS;

8.  pripomína, že je potrebné finančne podporiť viacjazyčný nástroj na platformu riešenia sporov on-line; zdôrazňuje, že správne fungujúce systémy riešenia sporov on-line v rámci Únie podporia spotrebiteľov v hľadaní riešení problémov, s ktorými sa stretávajú pri nakupovaní výrobkov a služieb na jednotnom trhu a podporia nakupovanie na internete; pripomína, že viac internetových a cezhraničných nákupov v EÚ zároveň rozšíri výber pre spotrebiteľov a poskytne podnikom nové príležitosti, prístup na nové trhy a pomôže dosiahnuť vyšší hospodársky rast;

9.  uznáva význam Fóra jednotného trhu; pripomína, že rok 2015 je posledným rokom prípravnej akcie a Komisia by preto mala urýchlene predložiť nový legislatívny návrh, aby sa zaistilo pokračovanie tejto veľmi dôležitej udalosti;

10.  zdôrazňuje, že v súvislosti s mechanizmom SOLVIT pri riešení problémov, s ktorými sa stretávajú občania, bola zaznamenaná vysoká úroveň spokojnosti zákazníkov; domnieva sa, že by sa mohlo urobiť viac pre zlepšenie spoločného fungovania nástrojov riadenia, zvýšenie povedomia o týchto nástrojoch a maximalizáciu hodnoty zdrojov, ktoré boli vyčlenené na tieto nástroje; vyzýva na ďalšie zváženie prípadnej konsolidácie týchto nástrojov v budúcich rozpočtových návrhoch; berie na vedomie podporu rozpočtovému riadku 02 03 04, ktorý sa týka nástrojov na riadenie vnútorného trhu; domnieva sa, že aj sieť európskych spotrebiteľských centier by mala získať primerané finančné prostriedky, ktoré jej umožnia pokračovať vo svojej úlohe vzdelávania občanov o ich právach spotrebiteľa v Európe;

11.  domnieva sa, že podpora reálnej ekonomiky by mala byť kľúčovou prioritou Únie z hľadiska vytvárania pracovných miest a udržateľného rastu; žiada, aby MSP boli o tejto možnosti lepšie informované, aby sa dosiahlo čo najväčšie využívanie tejto finančnej podpory, najmä zo strany MSP; dôrazne vyzýva na sprístupnenie dostatočných finančných prostriedkov na prechod na obehové hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje;

12.  poukazuje na potrebu zabezpečiť primerané financovanie programu COSME a siete Enterprise Europe Network v roku 2016 s cieľom podporiť rast MSP a pomôcť im prekonať problémy v súvislosti s prístupom na jednotný, ako aj svetový trh, a to prostredníctvom lepšieho prístupu k informáciám o príležitostiach mimo vlastného členského štátu a za hranicami Únie; zdôrazňuje, že zabezpečenie dobrého prístupu k financiám a zvýšenie používania digitálnych nástrojov sú rozhodujúce pre udržanie konkurencieschopnosti podnikov;

13.  víta zvýšenie prostriedkov v rozpočtovom riadku 02 04 02 03 „Zvyšovanie miery inovácií v malých a stredných podnikoch (MSP)“ a v rozpočtovom riadku 02 03 „Vnútorný trh s tovarom a službami“ a navrhuje, aby Komisia monitorovala účinnosť financovaných projektov s cieľom posilniť inovácie pre MSP;

14.  vyjadruje znepokojenie nad drastickým znížením rozpočtových riadkov 02 02 01 „Podpora podnikania a zlepšenie konkurencieschopnosti podnikov z Únie a ich prístupu na trhy“ a 02 02 02 „Zlepšenie prístupu malých a stredných podnikov (MSP) k finančným prostriedkom vo forme kapitálového a dlhového financovania“ v rámci programu COSME;

15.  zdôrazňuje, že normy sú dôležitým nástrojom na vytváranie konkurencieschopnosti podnikov, ktorých zapojenie sa do procesu normalizácie má zásadný význam pre technologický pokrok, ako aj pre porovnateľnosť kvality materiálov a výrobkov v Únii; súhlasí preto s tým, aby sa platobné rozpočtové prostriedky v rozpočtovom riadku 02 03 02 01, ktoré sú určené na podporu normalizačných činností vykonávaných orgánmi CEN, Cenelec a ETSI, zvýšili v súlade s návrhom Komisie.

16.  vyzýva, vzhľadom na prijatie nariadenia o eCall, na primerané financovanie Agentúry pre európsky GNSS, aby sa nariadenie mohlo v plnom rozsahu implementovať.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

3.9.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

26

5

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Dita Charanzová, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Margot Parker, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Kaja Kallas, Jens Nilsson, Marc Tarabella, Lambert van Nistelrooij

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrey Novakov, Adam Szejnfeld

1.9.2015

STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch

pre Výbor pre rozpočet

k pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016

(2015/2132(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Massimiliano Salini

NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.   zdôrazňuje, že financovanie plánované pre odvetvie dopravy je oprávnene prepojené s inými politikami, napríklad v oblasti súdržnosti, hospodárskej súťaže, životného prostredia, výskumu, cestovného ruchu a bezpečnosti; konštatuje, že dopravné infraštruktúry sú veľmi dôležité pre voľný pohyb osôb, tovaru a služieb, na ktorých sa zakladá projekt jednotného trhu, a že táto sloboda pohybu je účinný katalyzátor integrácie EÚ a takisto aj kľúčovým faktorom výkonu európskeho obchodu a priemyslu;

2.   zdôrazňuje, že vzhľadom na to, že prioritou európskych politík je dosiahnuť oživenie rastu a zamestnanosti, projekty infraštruktúry prispievajú k tomuto oživeniu, a to priamo prostredníctvom pracovných miest vytvorených na miestach projektu, ako aj nepriamo prostredníctvom používania a údržby tejto infraštruktúry a zo širšieho hľadiska zvýšením konkurencieschopnosti dotknutých regiónov; víta skutočnosť, že v rámci diskusií o Junckerovom pláne všetky členské štáty tento prístup podporili a usúdili, že investície do strategickej infraštruktúry by sa nemali znevýhodňovať prostredníctvom Paktu stability;

3.   poznamenáva, že dohoda o Európskom fonde pre strategické investície (EFSI) má za následok škrty v rámci Nástroja na prepájanie Európy (NPE); víta iniciatívu zameranú na väčšie zapojenie súkromného sektora do financovania projektov v oblasti dopravy prostredníctvom inovatívnych finančných nástrojov; pripomína však, že niektoré projekty sú menej príťažlivé pre takýchto aktérov z dôvodu svojej príliš nízkej alebo neistej návratnosti investícií; pripomína však, že účelom EFSI je napraviť zlyhanie trhu v odvetviach, v ktorých je taký rizikový profil ziskovosti, ktorý by mohol odradiť súkromných investorov, a zdôrazňuje, že hoci investície do železníc, udržateľnej mestskej mobility a vnútrozemských vodných ciest prinášajú významné sociálno-ekonomické a environmentálne výhody, sú menej ziskové a vyžadujú si granty na vykonávanie; zdôrazňuje, že bez ohľadu na prijatý spôsob financovania sa príspevok z rozpočtu EÚ musí sústrediť na projekty s vysokou európskou pridanou hodnotou;

4.   zdôrazňuje význam transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), a to nielen ako uzlových bodov pripojenia v rámci Európy, ale aj ako príležitosti na začatie fungovania jednotlivých domácich trhov, miestnych hospodárstiev a mestských a metropolitných oblastí; zdôrazňuje preto význam dokončenia prioritných koridorov vymedzených na európskej úrovni, najmä na vysokorýchlostných železničných tratiach; upozorňuje na nebývalý záujem, ktorý prejavili členské štáty v súvislosti s výzvami na predkladanie návrhov v rámci NPE – doprava v roku 2014, a na veľký počet predložených projektov vysokej kvality oprávnených na financovanie, ktoré nemohli byť prijaté pre nedostatok dostupných prostriedkov; v tejto súvislosti trvá na tom, aby sa prostriedky stanovené vo VFR dodržiavali a prehodnocovali, a to tak v prípade záväzkov, ako aj platieb, s cieľom úspešne dosiahnuť priority a ciele NPE a zvýšiť rozpočet vyčlenený na NPE;

5.   vyzýva Komisiu, aby s cieľom prideľovať finančné prostriedky z NPE zohľadnila hospodárske a sociálne ťažkosti, ktorým v súčasnosti čelia niektoré členské štáty a ktoré vedú k riziku značných prekážok pri predkladaní projektov; preto vyzýva Komisiu, aby v rámci programu NPE poskytla potrebnú pomoc týmto krajinám;

6.   zdôrazňuje dôležitú úlohu výskumu a inovácií v odvetví dopravy a cestovného ruchu s dôrazom na udržateľnú mestskú mobilitu, sociálno-ekonomické znalosti a environmentálne správanie; domnieva sa preto, že by sa mali vyčleniť primerané rozpočtové prostriedky na tieto formy inovačných technológií a znalostí v rámci programu Horizont 2020 a Shift2Rail;

7.   odporúča klásť väčší dôraz na dopravné politiky súvisiace s prístavmi a letiskami, keďže podporujú konkurencieschopnosť prostredníctvom ďalšieho rozvoja udržateľného vnútorného trhu, ako aj otvorenie Európy voči zvyšku sveta; zdôrazňuje, že je potrebná rozumná európska politika, ktorá posilňuje špecifickosť, najmä v prípade prístavov a ich geografickej polohy; domnieva sa, že zlepšené intermodálne spojenia a vzájomná prepojenosť by mali umožniť uľahčenie obchodu s okolitými oblasťami a zabezpečiť väčšiu udržateľnosť nášho dopravného systému; zdôrazňuje význam európskej stratégie na podporu lepšej a väčšej prepojenosti letísk, a to na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni;

8.   poukazuje na to, že Parlament má menšiu záruku prístupu k úradným dokumentom týkajúcim sa rozpočtu EÚ než ostatné inštitúcie; požaduje preto revíziu medziinštitucionálnych dohôd s cieľom poskytnúť poslancom Parlamentu, ktorí zastupujú európskych občanov, riadny prístup k dokumentom, a to aj vtedy, keď obsahujú „citlivé“ informácie;

9.   upozorňuje na blížiace sa prijatie štvrtého železničného balíka, ktorý ustanovuje významnejšiu úlohu Európskej železničnej agentúry, pokiaľ ide o certifikáciu a povolenie na uvedenie na trh, s cieľom zefektívniť postupy, časový harmonogram a zdroje; zdôrazňuje potrebu prideliť tejto agentúre primerané finančné, ľudské a logistické zdroje v záujme vykonávania týchto nových úloh; okrem toho pripomína, že tento balík musí byť súčasťou komplexnejšieho akčného plánu zameraného na zvýšenie príťažlivosti odvetvia železníc; zastáva preto názor, že je dôležité viac investovať do rozvoja Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS) s jedným európskym a interoperabilným štandardom a bezodkladne zaviesť spoločný podnik Shift2Rail;

10. zdôrazňuje, že Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) by mala mať k dispozícii potrebné prostriedky na kontrolu bezpečnosti a predchádzanie znečisteniu zo zariadení na ťažbu ropy a zemného plynu na mori, ako sa rozhodlo v nariadení o financovaní EMSA;

11. upozorňuje na kľúčovú úlohu agentúr, ktorých hlavnou povinnosťou je zaistenie bezpečnosti rôznych druhov dopravy, a preto odmieta navrhované škrty v prevádzkových rozpočtoch týchto agentúr a nesúhlasí s navrhovanými zníženiami prostriedkov, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť dopravy;

12. zdôrazňuje strategický význam projektu Jednotné európske nebo ako hlavného nástroja na zaistenie bezpečnosti, environmentálneho správania, konkurencieschopnosti a ochrany práv občanov; zdôrazňuje, že EÚ by mala poskytnúť dostatočné zdroje na jeho technologický pilier SESAR prostredníctvom NPE a výskumných programov; domnieva sa, že viaceré návrhy, ktoré sa majú čoskoro prijať a ktorých cieľom je posilniť pozíciu európskych prevádzkovateľov vo vzťahu k zvyšku sveta, ustanovujú dodatočné úlohy, ktoré sa majú prideliť Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva; zastáva preto názor, že podiel jej zdrojov z rozpočtu EÚ by sa mal ponechať aspoň na súčasnej úrovni a nemal by sa znížiť, hoci sa aj súkromný sektor zúčastňuje na jej financovaní;

13. poukazuje na to, že finančná transparentnosť agentúr sa musí zlepšiť, a to v neposlednom rade aj v súvislosti so skutočnými úlohami, ktoré vykonávajú; domnieva sa, že vymenovania by sa mali zakladať na zásluhách a na verejných konaniach, v ktorých sa uverejnia kritériá výberu a stropy týkajúce sa platov;

14. majúc na pamäti, že neexistuje priamy rozpočtový riadok pre cestovný ruch, navrhuje, aby sa naďalej maximálne využívali príležitosti, ktoré ponúkajú európske štrukturálne a investičné fondy a program COSME, ako aj pilotné projekty a prípravné akcie zamerané na posilnenie príťažlivosti „starého kontinentu“ pre turistov; zdôrazňuje, že efektívna prierezová spolupráca medzi viacerými príslušnými politikami a fondmi EÚ je v tejto oblasti rozhodujúca, pričom by sa mali brať do úvahy aj verejno-súkromné partnerstvá;

15. požaduje zavedenie priameho rozpočtového riadku pre cestovný ruch v rozpočte EÚ na rok 2016;

16. očakáva, že Komisia predloží ročný prehľad o projektoch v oblasti cestovného ruchu, ktoré boli spolufinancované z rôznych fondov EÚ;

17. vzhľadom na finančný príspevok cestovného ruchu k HDP EÚ a jeho vplyv na tvorbu pracovných miest požaduje zvýšenie rozpočtu na opatrenia v oblasti cestovného ruchu v rámci programu COSME v roku 2016 na 13 miliónov EUR; žiada o zabránenie ďalším zníženiam rozpočtu na opatrenia v odvetví cestovného ruchu v súčasnom viacročnom finančnom rámci (VFR);

18. odporúča venovať mimoriadnu pozornosť mestským uzlovým bodom v kontexte európskej dopravnej politiky; pripomína, že v súčasnosti žije viac ako polovica ľudí v mestách a že tento trend sa prehlbuje; domnieva sa preto, že prispievanie k efektívnym, intermodálnym, udržateľným a bezpečným systémom mestskej mobility, ako aj k prepojeniu mestských a metropolitných oblastí s vidieckymi a odľahlými oblasťami je solídnym príspevkom ku globálnemu rastu;

19. vyzýva Komisiu, aby pomáhala miestnym, regionálnym a vnútroštátnym orgánom a zainteresovaným stranám skúmať existujúce a nové možnosti financovania zo strany EÚ v oblasti verejnej dopravy a rozvíjať inovačné systémy verejno-súkromného partnerstva; zdôrazňuje, že európske štrukturálne a investičné fondy by sa mali systematickejšie využívať v prípade miest, ktoré vytvorili plán integrovanej miestnej dopravy, napríklad plány udržateľnej mestskej mobility, a určili vhodné opatrenia, a to v súlade s kritériami príslušných právnych predpisov;

20. trvá na tom, že investície do dopravnej infraštruktúry prostredníctvom NPE a výskum dopravy prostredníctvom spoločného podniku Shift2Rail a programu Horizont 2020 by nemali slúžiť ako premenná, ktorú možno upraviť s cieľom dosiahnuť dohodu o rozpočte na rok 2016;

21. zdôrazňuje úlohu výskumu a inovácií v odvetví dopravy a cestovného ruchu, a to tak pre rozvoj inteligentných dopravných systémov a trvalo udržateľnej a ekologickej energie, ako aj pre lepšiu bezpečnosť a zlepšenie služieb pre spotrebiteľov; odmieta preto navrhované škrty v oblasti výskumu, najmä pokiaľ ide o platobné rozpočtové prostriedky.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

31.8.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

35

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Peter Lundgren, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Dalton, Markus Ferber, Michael Gahler, Georgi Pirinski, Matthijs van Miltenburg

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eugen Freund, Karoline Graswander-Hainz, Piernicola Pedicini, Julia Reda, Kristina Winberg

18.9.2015

STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj

pre Výbor pre rozpočet

k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016

(2015/2132(BUD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Maria Spyraki

NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  považuje zníženie platobných rozpočtových prostriedkov v okruhu 1b na 49 miliárd EUR (- 4 % v porovnaní s rokom 2015) za alarmujúce a s obavou si kladie otázku, či sumy pre okruh 1b uvedené v návrhu rozpočtu (NR) na rok 2016 postačujú na pokrytie súčasnej nevídanej úrovne platieb potrebných kvôli nedoplatkom v rámci tohto okruhu;

2.  berie na vedomie skutočnosť, že podľa dokumentu Komisie s názvom Prvky platobného plánu zameraného na znovunastolenie udržateľného rozpočtu EÚ („Elements for a payment plan to bring the EU budget back onto a sustainable track“) sa musia platobné rozpočtové prostriedky stanovené pre okruh 1b použiť aj na úhradu očakávaného objemu nedoplatkov na konci roka 2015 (20 miliárd EUR), a vyzýva Komisiu, aby vyvinula ďalšie úsilie o obmedzenie oneskorenia platieb, pričom zdôrazňuje, že tieto oneskorenia výrazne zvyšujú záťaž regionálnych a celoštátnych orgánov, najmä tam, kde existujú sociálne, hospodárske a finančné problémy, a v prípade príjemcov a zraniteľných príjemcov finančných prostriedkov vedú k extrémne vážnej reťazovej reakcii a následkom;

3.  pripomína, že závery šiestej správy o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti zdôraznili skutočnosť, že od roku 2008 sa zväčšili regionálne rozdiely; zdôrazňuje zásadnú úlohu, ktorú zohráva rozpočet EÚ pri mobilizácii investícií, keďže tým, že dopĺňa verejné a súkromné financovanie na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, pomáha jeho pákový efekt posilniť rast a zabezpečiť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť v Únii;

4.  konštatuje, že NR na rok 2016 predpokladá záväzky vo výške 153 500 miliárd EUR (zníženie o 5,3% v porovnaní s rokom 2015) a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 143,5 miliardy EUR (zvýšenie o 1,6 % v porovnaní s rokom 2015);

5.  konštatuje, že navrhovaná úroveň platobných rozpočtových prostriedkov v NR na rok 2016 vyplýva zo značného zvýšenia platobných rozpočtových prostriedkov na programy na obdobie 2014 – 2020 a z výrazného zníženia prostriedkov na programy na obdobie 2007 – 2013, hoci sa takmer 50 % platieb požadovaných na rok 2016 stále vzťahuje na obdobie 2007 – 2013;

6.  ďalej konštatuje, že by bolo vhodné tiež vopred zohľadniť vplyv na platby v okruhu 1b v dôsledku zmeny viacročného finančného rámca na obdobie 2014 – 2020;

7.  pripomína potrebu vyčleniť dostatočné zdroje na zabezpečenie riadneho vykonávania programov na jednej strane a ich viacročného fungovania na druhej strane, čo si vyžaduje vhodné prostriedky a opatrenia na minimalizáciu rizika ďalších neuhradených platieb; pripomína, že neuhradené platby podrývajú dôveryhodnosť a zodpovednosť Únie; žiada o dlhodobé riešenie otázky neuhradených platieb, čo je štrukturálny problém, ktorý sa pravdepodobne môže opakovať, ak sa nenájde primerané riešenie; okrem toho berie na vedomie nárast administratívnych výdavkov napriek predchádzajúcim ubezpečeniam, že tieto výdavky budú obmedzené na existujúcej úrovni;

8.  vyzýva Komisiu, aby v úzkej spolupráci s členskými štátmi a regiónmi dôkladne monitorovala vývoj platieb v rámci okruhu 1b vzťahujúcich sa na programové obdobie 2014 – 2020 a aby vypracovala podrobný odhad ich vývoja, pričom použije merateľné, a teda porovnateľné kľúčové ukazovatele výkonnosti, v rámci ktorých sa zohľadní efektívnosť a účinnosť rozpočtových prostriedkov;

9.  obáva sa, aby v niektorých prípadoch členské štáty nepristúpili k rýchlemu uvoľneniu finančných prostriedkov, aby neprišli o prostriedky, ktoré už sú viazané, čo je postup, ktorý by zvýšil riziko nezrovnalostí a mohol by viesť k finančným opravám, a aby nevznikla situácia, keď by finančné prostriedky, ktoré neboli na konci programového obdobia vyčerpané, boli automaticky zrušené;

10.    víta návrh Komisie na prípravnú akciu v rámci okruhu 1b, ktorá je prístupná pre všetky členské štáty a ktorej cieľom je financovať rozvoj kapacít a budovanie inštitúcií s cieľom podporiť vykonávanie reforiem určených ako priority v rámci cyklu makroekonomického dohľadu, a požaduje prijímanie ďalších podobných iniciatív.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

17.9.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

6

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Edward Czesak, Rosa D’Amato, Bill Etheridge, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Demetris Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Julia Reid, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Petras Auštrevičius, Jan Olbrycht, Maurice Ponga

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Brando Benifei, Andrejs Mamikins, Soraya Post

7.9.2015

STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016

(2015/2132(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jean-Paul Denanot

NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že vzhľadom na strop stanovený pre okruh 2 vo viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2014 – 2020 dôjde v hlavných kategóriách výdavkov na spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP) v roku 2016 pravdepodobne k škrtom, a to aj pokiaľ ide o priame platby a trhové opatrenia, napriek tomu, že celkové záväzky a platby sa zvýšili o 2,4 % resp. 1,6 %;

2.  v tejto súvislosti berie na vedomie navrhnutých 63,1 miliardy EUR na záväzky (– 0,1 % v porovnaní s rokom 2015 vrátane neutralizácie vplyvu zmeny programovania) a 55,9 miliardy EUR na platby (– 0,2 %) v návrhu rozpočtu (NR) na rok 2016 pre okruh 2;

3.  upozorňuje, že NR na rok 2016 ponecháva rezervu 1,2 miliardy EUR pod hranicou stropu pre záväzky a rezervu vo výške 1,1 miliardy EUR pod hranicou čiastkového stropu pre Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF); trvá na tom, aby sa ponechala rezerva v rámci okruhu 2 s cieľom riešiť prípadnú nadchádzajúcu krízu v odvetví poľnohospodárstva; očakáva opravný list Komisie v októbri 2015, ktorý by mal byť založený na aktualizovaných informáciách o financovaní EPZF;

4.  zdôrazňuje, že NR na rok 2016 je návrhom na rok, v ktorom sa majú po prvýkrát v plnej miere vykonávať priame platby zavedené nariadením (EÚ) č. 1307/2013; v tejto súvislosti berie na vedomie zníženie rozpočtu EPZF o 1,4 % na záväzky a rozpočtové prostriedky v dôsledku prevodov medzi obidvomi piliermi SPP;

5.  konštatuje, že v rámci NR na rok 2016 by sa financovanie rozvoja vidieka v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) zvýšilo o 2 % na záväzky a o 6,3 % na platby; zdôrazňuje však, že nárast je logickým dôsledkom neskorého plánovania nových programov na obdobie 2014 – 2020 a finalizácie programov z obdobia 2007 – 2013;

6.  víta opatrenia, pomocou ktorých sa má zabezpečiť kontrola nad mierou nesplatených záväzkov, a považuje ich za predpoklad úspešného začatia programového obdobia 2014 – 2020; naliehavo preto vyzýva Radu a členské štáty, aby uskutočnili všetky nevyhnutné kroky na úhradu nevybavených žiadostí o platbu;

7.  vyjadruje poľutovanie nad rozpočtovými škrtmi v dôsledku zásahu do poľnohospodárskych trhov v porovnaní s rokom 2015; vzhľadom na to, že Rusko potvrdilo svoj úmysel predĺžiť zákaz na dovoz do augusta 2016, vyzýva Komisiu, aby prijala všetky nevyhnutné opatrenia, ako je použitie dostupného rozpätia v rámci daného stropu, aby tým poskytla pomoc poľnohospodárom Únie vo všetkých poľnohospodárskych oblastiach a potravinárstve, ktoré toto embargo zasiahlo, najmä v krajinách susediacich s Ruskom, a domnieva sa, že krízové opatrenia treba rozšíriť aj na krajiny, ktoré sú ruským embargom zasiahnuté nepriamo; víta rozhodnutie Komisie, podľa ktorého majú byť podporné opatrenia pre pestovateľov ovocia a zeleniny, ktoré zasiahlo ruské embargo, predĺžené s účinnosťou od 1. augusta 2015, a žiada, aby tieto opatrenia zostali v platnosti po celý čas trvania zákazu dovozu a aby boli rozšírené na všetky zasiahnuté sektory rastlinnej a živočíšnej výroby; poukazuje na skutočnosť, že osobitná pozornosť by sa mala venovať sektoru mlieka, pretože ruské embargo zvyšuje neistotu producentov tým, že prehlbuje pokles cien po zrušení systému mliečnych kvót;

8.  trvá na potrebe zabezpečiť financovanie na kompenzáciu hospodárskych strát pre poľnohospodárov v dôsledku kríz na trhu a sanitárnych a fytosanitárnych krízových situácií, napríklad v súvislosti s baktériou Xylella fastidiosa, a opakovane vyjadruje potrebu využívať na tento účel dostupné rezervy v rámci okruhu 2; trvá na tom, že kompenzácia za vyhubenie škodcov by mala pokrývať aj sanáciu poľnohospodárskych ekosystémov vrátane pôdy, ako aj vybudovanie robustnej biodiverzity, a najmä zabezpečenie genetickej rozmanitosti sadby, ktorá by bola v ideálnom prípade rezistentná alebo tolerantná voči chorobám alebo škodcom; domnieva sa, že jedným z cieľov poskytovanej pomoci by malo byť zabezpečenie vyvážených, biologicky rozmanitých poľnohospodárskych ekosystémov a typov krajiny, ktoré budú menej citlivé na budúce útoky; vyzýva Komisiu a Radu, aby prijali všetky potrebné opatrenia na boj proti zhoršovaniu situácie na týchto trhoch;

9.  žiada poskytnutie dodatočnej finančnej podpory sektoru pestovania olív a výroby olivového oleja s cieľom nahradiť poľnohospodárom škody, ktoré utrpeli v dôsledku vypuknutia nákazy baktériou Xylella fastidiosa, zintenzívniť preventívne opatrenia v Európe, bojovať proti šíreniu tohto ničivého ochorenia, reštrukturalizovať odvetvie a zjednotiť vedecký výskum tohto patogénu a jeho prenášača;

10.  konštatuje všeobecnú potrebu investícii na to, aby sme zaistili odolnosť našich poľnohospodárskych ekosystémov voči zmene klímy a výskytu a šíreniu inváznych druhov, najmä prostredníctvom biologicky rozmanitej obhospodarovanej pôdy a spôsobu života, zdravej pôdy, na ktorej žijú dravce a užitočné druhy, ktoré prispievajú k prirodzenej regulácii populácií škodcov;

11.  vyjadruje poľutovanie nad navrhovanými škrtmi vo výške 2 miliónov EUR na program na podporu konzumácie mlieka v školách, ktoré navrhla Komisia a podporila Rada, a to zo 77 miliónov EUR v roku 2015 na 75 miliónov EUR v NR na rok 2016; pripomína požiadavku Parlamentu zvýšiť rozpočet tohto programu o 20 miliónov EUR ročne; víta malé zvýšenie rozpočtu programu na podporu konzumácie ovocia v školách, ktoré navrhla Komisia a podporila Rada, na 150 miliónov EUR; zdôrazňuje, že obidva programy sa v členských štátoch ukázali ako užitočné a účinné, a vyzdvihuje ich význam vzhľadom na súčasnú krízu a úroveň detskej podvýživy v Únii; vyzýva Radu, aby zohľadnila návrhy Parlamentu na zjednodušenie byrokratických postupov pre členské štáty, aby sa mohla zvýšiť účinnosť obidvoch programov;

12.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada navrhuje škrty vo výške 13,8 milióna EUR v prevádzkových fondoch pre organizácie výrobcov v sektore ovocia a zeleniny, vzhľadom na významnú úlohu, ktorú zohrávajú v potravinárskom dodávateľskom reťazci, a výzvy, ktoré pred týmto odvetví stoja;

13.  vyzýva na to, aby sa programy konzumácie mlieka a ovocia v školách presunuli do druhého piliera SPP, aby bolo možné lepšie prispôsobiť ich konkrétnu podobu priamo na mieste regionálnym špecifikám a potrebám, v dôsledku čoho by mohli byť lepšie prijímané a stali by sa priaznivejšie pre používateľov;

14.  trvá na tom, aby akýkoľvek príjem do rozpočtu EÚ pochádzajúci z dodatočných odvodov bol určený na znovuinvestovanie do sektoru mlieka a príjem z iných pripísaných príjmov z poľnohospodárstva v období 2014/2015 zostal v okruhu 2; domnieva sa, že poplatky za prekročenie kvót vybrané v roku 2015, najmä v sektore mlieka, by mali byť použité v plnej miere na podporu trhu a ďalšie podporné opatrenia pre sektor mlieka; víta, že Komisia navrhuje vyčleniť tieto príjmy na EPZF;

15.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že finančné prostriedky určené na tvorbu rezervy pre prípad krízy v odvetví poľnohospodárstva v rozpočte na rok 2016, ktoré sa následne neminú, budú úplne ponechané v okruhu 2 na nasledujúci rozpočtový rok na priame platby poľnohospodárom tak, ako sa to stanovuje v nariadení (EÚ) č. 1306/2013;

16.  poznamenáva, že európske poľnohospodárstvo sa v posledných rokoch stále viac borí s krízou; preto vyzýva Komisiu, aby prehodnotila systém krízového financovania a vytvorila nový nástroj, ktorý umožní rýchly politický zásah v prípade krízy bez toho, aby sa zaťažovali ročné priame platby;

17.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby z časového hľadiska dôsledne monitorovali výrazné kolísanie cien poľnohospodárskych produktov, a zamerali sa najmä na mliekarenské odvetvie, ktoré má nepriaznivý vplyv na príjmy poľnohospodárov, a aby v prípade potreby pohotovo a účinne reagovali, čo by poľnohospodárom priamo umožnilo bojovať proti takejto nestálosti cien;

18.  poukazuje na dôsledky zrušenia kvót na mlieko a zastáva názor, že je potrebné prijať prípravné opatrenia na zamedzenie nerovnováhy na trhu, ktorá by mohla nastať po zrušení kvót na cukor v septembri 2017;

19.  vyzýva Komisiu, aby uvoľnila rezervy pre prípad krízy v poľnohospodárstve, aby mohli byť vykonané krízové opatrenia na podporu odvetvia mlieka a mliečnych výrobkov; domnieva sa, že cieľom týchto opatrení by malo byť pomôcť malým a stredným výrobcom mlieka, ktorí boli postihnutí najviac zrušením systému kvót v roku 2015, a že výdavkové prostriedky by mali byť určené na technologickú modernizáciu výrobných postupov a na stimuly na produkciu s pridanou hodnotou;

20.  víta výšku finančných prostriedkov na podporu včelárstva, keďže Parlament vždy považoval včelárstvo za jednu z priorít budúcnosti poľnohospodárstva a zachovania funkčnej biodiverzity, najmä pokiaľ ide o opeľovačov a ich služby;

21.  vyzdvihuje ciele zvyšovania konkurencieschopnosti a udržateľnosti európskeho poľnohospodárstva a žiada o pridelenie prostriedkov na splnenie týchto cieľov; pripomína, že poľnohospodárska politika má potenciál z hľadiska vytvárania pracovných miest, technických a sociálnych inovácií a udržateľného rozvoja, najmä vo vidieckych oblastiach, kde sa nimi podporuje regionálny rozvoj;

22.  zdôrazňuje význam vytvorenia nových trhov pre zachovanie konkurencieschopnosti a zvýšenie odolnosti európskeho poľnohospodárstva voči krízam na trhu, ako je napríklad ruské embargo; vyzýva na finančnú podporu rozvoja trhu, a to aj prostredníctvom finančných prostriedkov získaných z dodatočných odvodov;

23.  zdôrazňuje. že je dôležité, aby finančné prostriedky vyhradené na výskum v sektore poľnohospodárstva, najmä z rozpočtu na Horizont 2020, zostali plne k dispozícii s cieľom podpory inovácií v sektore poľnohospodárstva;

24.  pripomína ťažkosti, ktoré nastali počas predchádzajúcich rozpočtových rokov, keď došlo k zníženiu rozpočtových prostriedkov; vyjadruje presvedčenie, že akýkoľvek pokus znížiť rozpočtové prostriedky na poľnohospodárstvo by bol neúčinný a priam nebezpečný, keďže by bolo ohrozené plnenie cieľov SPP, celý sektor by bol ešte viac ohrozený a výrazne by sa oslabilo úsilie zlepšiť konkurencieschopnosť európskeho poľnohospodárstva;

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

3.9.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

4

8

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marit Paulsen, Marijana Petir, Bronis Ropė, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bas Belder, Angélique Delahaye, Jean-Paul Denanot, Jørn Dohrmann, Georgios Epitideios, Fredrick Federley, Jens Gieseke, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Susanne Melior, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Hannu Takkula, Vladimir Urutchev

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Heinz K. Becker, Carlos Iturgaiz, Igor Šoltes

4.9.2015

STANOVISKO Výboru pre rybárstvo

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016

(2015/2132(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Alain Cadec

NÁVRHY

Výbor pre rybárstvo vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

Všeobecný prehľad

1.   poukazuje na to, ako je dôležité, aby bol rozpočet Európskej únie v súlade s oznámenými cieľmi politík v oblasti zamestnanosti, podnikov a podnikania; zdôrazňuje, že oblasti rybárstva a námorných záležitostí sú aj oblasti, ktoré sú zdrojom zamestnanosti a rastu a aktívne sa podieľajú na územnom plánovaní a na riadení prírodných zdrojov;

2.  zdôrazňuje, že rybárstvo a námorné záležitosti majú významný hospodársky, sociálny a environmentálny rozmer a zohrávajú kľúčovú úlohu v modrej ekonomike;

3.  je znepokojený situáciou v odvetví rybárstva, ktoré si musí zachovať svoju konkurencieschopnosť pri súčasnom splnení požiadaviek spoločnej rybárskej politiky (SRP) a požiadaviek dobrého riadenia rybolovných zdrojov v rámci riadenia populácií rýb nad úrovňami biomasy, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos; so znepokojením berie na vedomie ťažkosti pri plnení povinnosti vylodiť úlovky prevádzkovateľmi a vnútroštátnymi orgánmi;

4.   považuje situáciu v oblasti zamestnanosti mladých ľudí v tomto sektore za politickú prioritu; zdôrazňuje, že členské štáty nesú zodpovednosť za to, aby vynaložili maximálne úsilie o uľahčenie prístupu mladých ľudí k rôznym rybárskym povolaniam, a to pomocou všetkých nástrojov, ktoré majú k dispozícii, vrátane štrukturálnych fondov;

Pozícia Rady

5.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že v hlave 11 oddielu III Rada znížila viazané rozpočtové prostriedky o 750 388 EUR a platobné rozpočtové prostriedky o 4 646 986 EUR;

6.  vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o prvé čítanie rozpočtu na rok 2016 v Rade, pri ktorom sa nezohľadnili politické záväzky v rámci viacročného finančného rámca (VFR) a znížili určité rozpočtové prostriedky, ktoré sú veľmi dôležité pre vykonávanie SRP; žiada preto zvýšenie rozpočtových prostriedkov v hlave 11 oddiele III návrhu rozpočtu Komisie;

Viazané rozpočtové prostriedky v hlave 11 oddiele III

7.  berie na vedomie návrh Komisie na rozpočet na rok 2016 pre viazané rozpočtové prostriedky; berie na vedomie, že suma zahrnutá do rozpočtu predstavuje 1 047 031 838 EUR a pochádza z okruhu 2 VFR; berie na vedomie pokles o 41,1 % v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým rokom; konštatuje, že toto zníženie o sumu 729 120 330 EUR zodpovedá hlavne prenosu rozpočtových prostriedkov z roku 2014 do roku 2015 na základe technickej revízie VFR a oneskoreniu v programovaní štrukturálnych fondov vrátane Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF);

8.  pripomína, že rozpočtové prostriedky v rozpočte na rok 2015 boli zvýšené o 740 725 000 EUR, a to vďaka nevyužitým rozpočtovým prostriedkom z roku 2014;

9.  pripomína, že pokles viditeľný v návrhu rozpočtu sa týka najmä rozpočtových prostriedkov určených na ENRF, pričom zodpovedá zníženiu o sumu 728 588 330 EUR oproti rozpočtu na rok 2015; domnieva sa však, že tieto viazané rozpočtové prostriedky sú v súlade s politickými rozhodnutiami prijatými počas rokovaní o ENRF a so stropmi VFR;

10. berie na vedomie, že viazané rozpočtové prostriedky pridelené na dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a na povinné príspevky regionálnym organizáciám pre riadenie rybárstva sú vo výške 150 500 000 EUR zapísané v návrhu rozpočtu, čo zodpovedá zníženiu o 0,4 % v porovnaní s rokom 2015; domnieva sa však, že táto stagnácia predstavuje zníženie rozpočtových prostriedkov, berúc do úvahy predpoklady inflácie;

11. berie na vedomie viazané rozpočtové prostriedky pochádzajúce z okruhu 5 a určené na administratívne výdavky v hlave 11 oddielu III vo výške 36 056 336 EUR, čo predstavuje pokles o 139 563 EUR, ktorý je súčasťou snahy o zníženie administratívnych výdavkov Komisie; v tejto súvislosti víta príkladné správanie, ktoré preukazuje Komisia pri znižovaní svojich administratívnych výdavkov;

Platobné rozpočtové prostriedky v rámci hlavy 11 oddielu III

12.  berie na vedomie návrh Komisie na rozpočet na rok 2016 pre platobné rozpočtové prostriedky; berie na vedomie, že suma zahrnutá do rozpočtu vo výške 720 647 758 EUR z okruhu 2 VFR zodpovedá zníženiu o 24,9 % oproti predchádzajúcemu rozpočtovému roku; konštatuje, že toto zníženie o sumu 238 621 588 EUR zodpovedá hlavne zvýšeniu rozpočtových prostriedkov v roku 2015 s cieľom riešiť žiadosti o platby z Európskeho fondu pre rybárstvo;

13.  pripomína, že toto zníženie sa uskutočnilo iba v rámci rozpočtových riadkov pre štrukturálne fondy; tvrdí, že tento pokles bolo možné predpokladať a že sumy zapísané v návrhu rozpočtu na rok 2016 zodpovedajú potrebám;

14. berie na vedomie, že suma platieb požadovaných v súvislosti s dohodami o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a povinnými príspevkami regionálnym organizáciám pre riadenie rybárstva predstavuje 150 000 000 EUR, čo je mierny nárast o 0,3 %, ktorý bol vo veľkej miere pohltený infláciou;

15.  berie na vedomie, že platobné rozpočtové prostriedky pochádzajúce z okruhu 5 a určené na administratívne výdavky v rámci hlavy 2 oddielu III sú v rovnakej výške ako viazané rozpočtové prostriedky;

Administratívne výdavky a plán pracovných miest

16.  zdôrazňuje úsilie o zníženie nákladov prostredníctvom zníženia administratívnych výdavkov zo strany Komisie; varuje Radu pred všetkými pokusmi o zníženie týchto výdavkov, ktoré by v prípade, že sa uskutočnia, výrazne obmedzili schopnosť GR MARE riadne vykonávať svoje úlohy;

17.  berie na vedomie, že plán pracovných miest GR MARE zohľadňuje ciele zníženia počtu pracovných miest o 1 % ročne pri zohľadnení presunov; konštatuje, že odhady na rok 2016, hoci sa znížili, výrazne neobmedzujú činnosť GR MARE v budúcnosti;

18. víta spoluprácu, pokiaľ ide o ľudské zdroje, medzi GR MARE a Výkonnou agentúrou pre malé a stredné podniky, ktorá vykonáva určité časti ENRF, a to aj v oblasti integrovanej námornej politiky, kontroly a vedeckých odporúčaní a poznatkov; vyzýva útvary Komisie, aby túto dobrú spoluprácu prehĺbili;

19.  vyzýva Radu, aby zachovala administratívne rozpočtové prostriedky čerpané z okruhov 2 a 5 na úrovniach, aké sa požadujú v návrhu rozpočtu;

Vonkajší rozmer SRP

20. domnieva sa, že je správne uvažovať o posudzovaní rozpočtových prostriedkov pridelených na dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva ako o nediferencovaných rozpočtových prostriedkoch, keďže hneď po potvrdení rozpočtového záväzku nasleduje platba v rovnakej výške;

21.  žiada GR MARE, aby uskutočnilo dôsledné monitorovanie sektorovej pomoci, a to pomocou zavedenia podrobných matríc, v súlade s ukazovateľmi navrhovanými v programových vyhláseniach;

22. domnieva sa, že úroveň rozpočtových prostriedkov požadovaná Komisiou je dostatočná a potrebná na dosiahnutie ambicióznych cieľov vonkajšieho rozmeru SRP;

Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)

23.  berie na vedomie rozpočtové prostriedky vyčlenené pre Európsku agentúru pre kontrolu rybárstva; ľutuje stratu jedného pracovného miesta v pláne pracovných miest; preto navrhuje zvýšenie rozpočtu EFCA, aby mohla plniť nové úlohy vyplývajúce z nového základného nariadenia o SRP; domnieva sa, že navrhované zvýšenie by malo pokrývať náklady vynaložené na zamestnancov, prevádzku a podporu IT;

24.  žiada Radu a Komisiu, aby v rámci revízie VFR obnovili dialóg o rozpočtových prostriedkov určených pre agentúry Únie;

ENRF

25. pripomína, že konečný dátum oprávnenosti výdavkov, ktoré vznikli príjemcom Európskeho fondu pre rybárstvo, je stanovený na 31. decembra 2015; domnieva sa, že členské štáty budú v roku 2016 požadovať náhradu časti týchto výdavkov; berie na vedomie platobné rozpočtové prostriedky požadované v návrhu rozpočtu pre Európsky fond pre rybárstvo; domnieva sa, že tieto prostriedky by mali byť dostatočné;

26.  naliehavo vyzýva dotknuté členské štáty, aby vyvinuli všetko úsilie v záujme potvrdenia všetkých operačných programov, ktoré sú uvedené v článkoch 17, 18 a 19 ENRF, najneskôr do 31. decembra 2015; domnieva sa, že sumy zapísané v návrhu rozpočtu v riadkoch 11 06 60, 11 06 61, 11 06 62 a 11 06 63 sú v súlade s potrebami, avšak s výnimkou položky 11 06 62 01 na vedecké poradenstvo a poznatky, v prípade ktorej sa drastické zníženie platieb, najmä v porovnaní s rokom 2015, zdá neoprávnené, a že ich preto treba zachovať na úrovni roku 2015;

Transparentnosť

27. požaduje, aby Komisia bezodkladne – a následne každý rok – predložila Parlamentu monitorovaciu tabuľku týkajúcu sa všetkých záväzkov a platieb, rozčlenených podľa členských štátov, s cieľom zabezpečiť dodržiavanie rôznych stropov stanovených v ENRF;

Pilotné projekty a prípravné akcie

28.  podporuje všetky súčasné pilotné projekty a prípravné akcie týkajúce sa rybárstva, ktorých uskutočnenie treba zabezpečiť prostredníctvom primeraného financovania; berie na vedomie požiadavky týkajúce sa platobných rozpočtových prostriedkov na projekty a akcie uvedené v riadkoch 11 06 77 03, 11 06 77 06, 11 06 77 07, 11 06 77 08 a 11 06 77 09; vyzýva Radu, aby zvážila nové pilotné projekty podporované Parlamentom.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

3.9.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

14

4

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

José Blanco López, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Francisco José Millán Mon

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Enrique Calvet Chambon, Axel Voss

16.9.2015

STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016

(2015/2132(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Bogdan Andrzej Zdrojewski

NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.   víta skutočnosť, že v návrhu všeobecného rozpočtu na rok 2016, ktorý predložila Komisia, sa navrhuje zintenzívnenie podpory Únie pre modelový program mobility, ako je Erasmus+, čo je v súlade so záväzkom Komisie zvýšiť mobilitu študentov zo súčasných 10 % na 20 % do konca desaťročia;

2.   pripomína nepretržitú silnú podporu, ktorú Parlament vyjadruje v súvislosti s primeraným financovaním programov v oblasti kultúry a médií, keďže zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore kultúrneho a kreatívneho priemyslu; víta preto skutočnosť, že v porovnaní s rozpočtom na rok 2015 sa zvýšili prostriedky na program Kreatívna Európa vrátane multimediálnych činností, pričom ale vyjadruje výhrady v súvislosti s administratívnym rozdelením oblastí Kultúra a Médiá; vyjadruje však poľutovanie nad skutočnosťou, že Rada znížila objem financií pre tento program, keďže by tento krok v obyvateľoch Únie mohol vyvolať dojem, že podceňuje hodnotu kultúry ako nástroja hospodárskeho rastu a osobného rozvoja;

3.   dôrazne podporuje navrhované zvýšenie prostriedkov na program Európa pre občanov; zastáva názor, že zníženie objemu záväzkov a platieb, ktoré navrhuje Rada, je politicky neopodstatnené, pretože tento program je veľmi dôležitý pre občiansky podiel na demokratickom procese v Európe a predstavuje ústredný nástroj participatívnej demokracie v Únii;

4.   vyjadruje hlboké poľutovanie nad skutočnosťou, že rozpočet programov týkajúcich sa kultúry a občianstva v okruhu 3, ako napríklad Kreatívna Európa a Európa pre občanov, bol pomerne viac znížený ako rozpočet iných programov, a to tak pokiaľ ide o záväzky, ako aj platby;

5.   upozorňuje, že keďže je uvedenie Záručného mechanizmu pre kultúrne a kreatívne sektory v rámci programu Kreatívna Európa naplánované na rok 2016, je v prvom roku jeho realizácie potrebné prideliť fondu dostatok finančných prostriedkov, aby sa zabezpečilo účinné spustenie tohto mechanizmu;

6.   pripomína, že investície do vzdelávania, odbornej prípravy, kultúrneho a tvorivého priemyslu, ako aj do výskumu by mali byť súčasťou Európskeho fondu pre strategické investície, pretože sú hlavným faktorom sociálneho začlenenia, čo sa neskôr prejaví v rozhodnutiach o investíciách, na udržateľnom hospodárskom raste a v dlhodobom horizonte na konkurencieschopnosti;

7.  zdôrazňuje pozitívnu úlohu celoeurópskych sietí pozostávajúcich z miestnych a vnútroštátnych médií, ako je Euranet Plus, a požaduje zvýšenie rozpočtových prostriedkov s cieľom zabezpečiť zdroje na prebiehajúce činnosti a upevniť stabilný rámec na budúce financovanie siete Euranet Plus;

8.  so znepokojením upozorňuje na skutočnosť, že Komisia neponechala žiadnu rezervu na ďalšie zvýšenie prostriedkov či pilotné projekty a prípravné akcie v okruhu 3, a to dokonca ani na pokračovanie veľmi úspešných pilotných projektov a prípravných akcií; zdôrazňuje význam pilotných projektov a prípravných akcií ako nástrojov na vymedzovanie politických priorít a zavádzanie nových iniciatív, z ktorých sa môžu vyvinúť stále činnosti a programy Únie, a žiada, aby sa preskúmali spôsoby, ako vytvoriť v okruhu 3 priestor na prípadné pilotné projekty a prípravné akcie.

9.   vo všeobecnosti poukazuje na to, že zníženie finančných prostriedkov na európske programy v oblasti kultúry a vzdelávania a oneskorenia pri dokončovaní zmlúv a pri platbách medzi orgánmi a príjemcami ohrozuje úplné vykonávanie programov zo strany Komisie a podrýva dôveru občanov a dôveryhodnosť inštitúcií Únie;

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

15.9.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

17

4

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Petra Kammerevert, Rikke Karlsson, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Fernando Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Yana Toom, Helga Trüpel, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Paul Nuttall, Hermann Winkler

4.9.2015

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016

(2015/2132(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Péter Niedermüller

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta zvýšenie prostriedkov Fondu pre azyl a migráciu a integráciu (AMIF) o 31,2 % v záväzkoch a o 35 % v platbách v porovnaní s rokom 2015; domnieva sa, že toto zvýšenie prispieva k tomu, aby sa zabezpečilo spravodlivé a transparentné rozdeľovanie finančných prostriedkov medzi jednotlivými cieľmi AMIF; je presvedčený, že finančné prostriedky EÚ na prijímanie a integráciu migrantov a žiadateľov o azyl by sa mali výrazne zvýšiť, na rozdiel od priority, ktorou sú dnes hraničná kontrola a iné nákladné bezpečnostné opatrenia, napr. administratívne zadržiavanie, ktoré sa nepreukázali ako účinné a sú často v rozpore s právami migrantov; vyzýva Komisiu, aby dodatočné zdroje vyčleňovala prednostne na vopred určené osobitné opatrenia členským štátom, ktoré sa budú dobrovoľne podieľať na opatreniach zameraných na prijímanie a integráciu migrantov a žiadateľov o azyl; domnieva sa, že treba vytvoriť osobitné rozpočtové riadky pokrývajúce štyri konkrétne ciele AMIF a jeden rozpočtový riadok pre mechanizmus núdzového presídľovania;

2.  domnieva sa, že súčasná utečenecká kríza poukazuje na potrebu vytvoriť významný rozpočtový priestor a preukázať pripravenosť v rozpočte na rok 2016, čo umožní rýchlejšie a významnejšie podporovať členské štáty, do ktorých prichádza väčšina prisťahovalcov, ako aj podporovať ich, pokiaľ ide o prijímanie a integráciu utečencov;

3.  víta zvýšenie Fondu pre vnútornú bezpečnosť, keďže ochrana hraníc a bezpečnosť sú pre Úniu kľúčovými otázkami, a to vrátane posilnenia bezpečnostnej agendy a Európskeho centra boja proti terorizmu;

4.  zastáva názor, že namiesto súčasného rozhodovania ad hoc treba nevyhnutne zaviesť dlhodobejší prístup k pátracím a záchranným operáciám; navrhuje preto nový rozpočtový riadok pre pátrací a záchranný fond EÚ na krytie týchto operácií;

5.  podporuje návrh na mobilizovanie nástroja flexibility na financovanie časti mechanizmu núdzového presídľovania, ale domnieva sa, že strop okruhu 3 sa musí zvýšiť, aby EÚ mohla plniť svoje záväzky v oblasti azylu a migrácie; vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, aby v preskúmaní v polovici trvania v roku 2017 zrevidovala VFR;

6.  považuje za potrebné zvýšiť rozpočtové prostriedky všetkých agentúr v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí vzhľadom na osobitné výzvy v tejto oblasti politiky a rastúce úlohy týchto agentúr; pripomína, že od týchto agentúr sa žiada, aby preberali nové úlohy týkajúce sa mechanizmov premiestňovania a presídľovania utečencov, pátracích a záchranných činností na mori, uplatňovania spoločného európskeho azylového systému, nedávnych rozhodnutí a stratégií zameraných na boj proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti vrátane počítačovej kriminality a pašovania migrantov; domnieva sa, že agentúry Frontex EASO, Europol a Eurojust potrebujú viac pracovníkov, než navrhuje Komisia;

7.  víta navrhované zvýšenie pre agentúru Frontex, pretože to umožní rozšírenie operácií Triton a Poseidon; navrhuje vytvorenie osobitného rozpočtového riadku pre tieto spoločné operácie agentúry Frontex na posilnenie jej transparentnosti;

8.  domnieva sa, že koherentná európska reakcia na pátracie a záchranné operácie v Stredozemnom mori musí byť nezávislá od riadenia hraníc a kontrolných misií a musí byť navrhnutá ako samostatná misie; navrhuje preto nový rozpočtový riadok pre pátrací a záchranný fond EÚ s cieľom posilniť a podporiť pátracie a záchranné operácie členských štátov;

9.  zdôrazňuje, že Komisia by mala podrobne vysvetliť rozpočtový vplyv opatrení prezentovaných ako súčasť európskeho programu v oblasti bezpečnosti, najmä čo sa týka úradu Europol a jeho úloh v oblasti boja proti terorizmu, organizovanej trestnej činnosti a počítačovej kriminality; zdôrazňuje, že treba zaistiť náležitý rozpočet a počet zamestnancov pre Europol v roku 2016, aby mohol účinne plniť svoje úlohy, najmä pokiaľ ide o nové európske centrum boja proti terorizmu, ktoré sa má vytvoriť v rámci Europolu;

10.  vyzýva Komisiu, aby zvýšila financovanie preventívnych opatrení a opatrení proti násilnej radikalizácii, ako súčasť európskeho programu v oblasti bezpečnosti, najmä prostredníctvom siete na zvyšovanie povedomia o radikalizácii a jej budúceho centra excelentnosti; pripomína význam týchto opatrení zameraných na boj proti terorizmu a násilnému extrémizmu;

11.  vyzýva na posilnenie EMCDDA vzhľadom na plánované prijatie nariadenia o nových psychoaktívnych látkach, ktorým sa EMCDDA poveruje dodatočnými úlohami;

12.  zdôrazňuje potrebu zvýšiť rozpočet na politiky v oblasti nediskriminácie a rovnosti; požaduje osobitné financovanie určené na boj proti rastúcemu antisemitizmu, islamofóbii, afrofóbii a neznášanlivosti Rómov v členských štátoch; vyzýva najmä, aby Únia podporovala projekty zamerané na posilnenie postavenia žien a dievčat z príslušných komunít.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

3.9.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

6

7

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Andrejs Mamikins, Elly Schlein, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

10.7.2015

STANOVISKO Výboru pre ústavné veci

pre Výbor pre rozpočet

k pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016

(2015/2132(BUD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Danuta Maria Hübner

NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta návrh Komisie na zvýšenie rozpočtových prostriedkov v okruhu 3, a to viazaných rozpočtových prostriedkov o 9,75 % a platobných rozpočtových prostriedkov o 17,1 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2015; konštatuje, že toto zvýšenie nie je neočakávané, pretože iba odráža nové potreby v rámci viacročných programov, ktoré vstupujú do fázy rýchleho vykonávania; konštatuje, že Komisia neponecháva v okruhu 3 žiadnu rezervu na neočakávané potreby, a navrhuje mobilizáciu nástroja flexibility vo výške 124 miliónov EUR s cieľom reagovať na súčasnú azylovú a migračnú krízu;

2.  víta najmä navrhované zvýšenie prostriedkov na program Európa pre občanov v porovnaní s rozpočtom na rok 2015 (o 4,1 % v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov a o 30 % v prípade platobných rozpočtových prostriedkov), pretože tento program je veľmi dôležitý pre občiansky podiel na demokratickom procese v Európe;

3.  víta vyčlenenie dodatočných finančných prostriedkov na opatrenia v oblasti komunikácie (zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov o 8,9 % a platobných rozpočtových prostriedkov o 11,28 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2015), pretože to zahŕňa opatrenia, ktoré Komisia začína prijímať s cieľom osloviť európskych občanov, získať ich dôveru a zabezpečiť, aby lepšie chápali politikov a politiky Únie;

4.  odrádza Radu od všetkých neoprávnených škrtov v oblasti občianstva a komunikácie, pretože tieto programy sú veľmi dôležité na vytváranie kontaktov s európskymi občanmi založených na porozumení a dôvere;

5.  považuje európsku iniciatívu občanov za hlavný nástroj participatívnej demokracie v EÚ a vyjadruje poľutovanie nad tým, že európski občania sa stále stretávajú so značnými prekážkami pri uplatňovaní práva na začatie tejto iniciatívy; trvá na tom, aby sa zlepšila viditeľnosť tohto nástroja tým, že sa zahrnie do osobitného rozpočtového riadka do pododdielu Európa pre občanov a že sa naň, ako aj na príslušnú stratégiu v oblasti komunikácie poskytnú dostatočné financie, aby sa splnili jeho ciele a aby sa občanom uľahčil prístup k tomuto cennému nástroju participatívnej demokracie;

6.  v súvislosti s rozpočtom Parlamentu trvá na tom, že treba zabezpečiť dostatočné finančné prostriedky na programy v oblasti komunikácie, ktorých cieľom je podporovať interakciu s občanmi a informovať ich o činnostiach Parlamentu, ako aj posilniť výmenu informácií s národnými parlamentmi.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

6.7.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

18

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Claudia Tapardel, Josep-Maria Terricabras

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Viviane Reding, Helmut Scholz

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Ashley Fox

16.9.2015

STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016

2015/2132(BUD)

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Barbara Matera

NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  pripomína spoločné vyhlásenie troch inštitúcií o tom, že do ročných rozpočtových postupov, ktoré sa uplatňujú pri VFR na roky 2014 – 2020, sa podľa potreby začlenia rodové prvky; zdôrazňuje, že rodová rovnosť by sa mala ako horizontálna zásada zahrnúť do všetkých politík Únie a že rodová analýza a rodové rozpočtovanie by sa mali stať neoddeliteľnou súčasťou všetkých fáz rozpočtového postupu vrátane projektovania, vymedzenia, vykonávania, monitorovania a hodnotenia; preto žiada komplexné uplatňovanie rodového rozpočtovania, čo zahŕňa hodnotenie všeobecného rozpočtu Únie z rodového hľadiska vykonávané Dvorom audítorov;

2.  vyzýva na prijatie rodového rozpočtovania v európskych stratégiách v záujme účinnejšieho presadzovania rodovej rovnosti; zdôrazňuje potrebu vyčleniť viac finančných prostriedkov na boj proti všetkým formám diskriminácie a násilia voči ženám a dievčatám;

3.  zdôrazňuje, že s cieľom posilniť zamestnanosť, rast a investície, čo je kľúčovou prioritou návrhu rozpočtu na rok 2016, sa musí osobitná pozornosť venovať posilneniu postavenia žien v podnikaní, vede, vzdelávaní a na trhu práce, aby sa lepšie využili existujúce zručnosti a odborné znalosti a zároveň dosiahla rovnosť medzi ženami a mužmi, najmä vzhľadom na stále pretrvávajúce rozdiely v odmeňovaní žien a mužov; pripomína svoju výzvu na využitie európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj Európskeho fondu pre strategické investície v záujme dosiahnutia tohto cieľa;

4.  zdôrazňuje, že so zreteľom na nedostatočné zastúpenie žien medzi podnikateľmi by sa mala vo všetkých programoch zameraných na podporu podnikateľov a podnikania venovať osobitná pozornosť ženám; musí sa uľahčiť prístup podnikateliek k financovaniu vrátane mikrofinancovania;

5.  zdôrazňuje dôležitosť boja proti nezamestnanosti mladých ľudí v Európe vyčlenením dodatočných zdrojov na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí; zdôrazňuje potrebu podporiť v rámci tejto iniciatívy mladé ženy, ktoré môžu naraziť na rodové prekážky, keď sa snažia získať kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže;

6.  žiada, aby sa vyčlenili finančné prostriedky Únie na podporu vedkýň a výskumníčok, aby mohli začať svoju kariéru a pokračovať v nej, čím sa prispeje k vyššiemu zastúpeniu žien v tomto odvetví;

7.  žiada, aby boli z fondov Únie pridelené finančné prostriedky na podporu práv žien a rodovej rovnosti;

8.  pripomína svoju výzvu, aby sa zachovala čo najväčšia viditeľnosť programu Daphne; konštatuje, že vo vyhlásení o programe Práva, rovnosť a občianstvo sa neuvádza názov Daphne; žiada zvýšenie relatívneho podielu finančných zdrojov vyčlenených na realizáciu osobitného cieľa Daphne v rámci programu Práva, rovnosť a občianstvo;

9.  žiada Európsku komisiu, aby pracovala na zabezpečení transparentných informácií o opatreniach, ktoré boli vybrané na financovanie, v záujme umožnenia riadnej kontroly plnenia osobitného cieľa predchádzať násiliu a bojovať proti nemu;

10.  požaduje skutočnú rozpočtovú transparentnosť, pokiaľ ide o finančné prostriedky (ESF, PROGRESS, DAPHNE) pridelené na politiky v oblasti rodovej rovnosti;

11.  opakuje svoju výzvu, aby sa v rámci Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) zriadilo európske monitorovacie stredisko pre násilie založené na rodovej príslušnosti a aby sa na tento účel zvýšil počet zamestnancov inštitútu o jedného pracovníka a zároveň sa zodpovedajúcim spôsobom zvýšil rozpočet EIGE.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

15.9.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

23

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Malin Björk, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Krisztina Morvai, Angelika Niebler, Maria Noichl, Margot Parker, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Biljana Borzan, Ildikó Gáll-Pelcz, Sylvie Goddyn, Constance Le Grip

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Michel Reimon

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

13.10.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

7

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michał Marusik, Louis Michel, Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Massimo Paolucci

(1)

Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.

(2)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0061.

(6)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0172.

(7)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0263.

(8)

Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2013 (Prijaté texty, P8_TA(2015)0168).

(9)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 470).

(10)

Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2013 k pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 (Prijaté texty, P7_TA(2013)0437).

(11)

Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. októbra 2014 k pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015 (Prijaté texty, P8_TA(2014)0036).

(12)

Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o odhadoch príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2016 (Prijaté texty, P8_TA(2015)0172).

(13)

- 67 pracovných miest v roku 2014, - 47 pracovných miest v roku 2015 a - 57 pracovných miest v roku 2016.

(14)

Keďže bolo prijaté politické rozhodnutie o vyňatí politických skupín z tohto výpočtu, toto zníženie sa uplatňuje na časť plánu pracovných miest týkajúcu sa generálneho sekretariátu (referenčný počet pracovných miest (1 %): - 57).

(15)

Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel IV – Súdny dvor (Prijaté texty, P8_TA(2015)0124).

(16)

COM(2009) 215.

(17)

  Pozri správu Komisie z 3. júna 2015 s názvom Súhrn výsledkov Komisie v oblasti riadenia za rok 2014 (COM(2015)0279), bod 2.4.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia