ДОКЛАД относно проекта на директива на Съвета за отмяна на Директива 2003/48/ЕО на Съвета

16.10.2015 - (COM(2015)0129 – C8‑0086/2015 – 2015/0065(CNS)) - *

Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик: Моли Скот Кейто
(Опростена процедура – член 50, параграф 2 от Правилника за дейността)
PR_CNS_LegAct_am


Процедура : 2015/0065(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0299/2015
Внесени текстове :
A8-0299/2015
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на директива на Съвета за отмяна на Директива 2003/48/ЕО на Съвета

(COM(2015)0129 – C8‑0086/2015 – 2015/0065(CNS))

(Специална законодателна процедура - консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на Съвета (COM(2015)0129),

–  като взе предвид член 115 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0086/2015),

–  като взе предвид член 59 и член 50, параграф 2 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0299/2015),

1.  одобрява проекта на Съвета, както е изменен;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Директива 2014/107/ЕС като цяло е с по-широк обхват, отколкото Директива 2003/48/ЕО и предвижда, че в случай на припокриване на обхвата предимство имат разпоредбите на Директива 2014/107/ЕС. Все още са налице остатъчни случаи, в които ще се прилага единствено Директива 2003/48/ЕО. Тези остатъчни случаи са следствие от някои малки различия в подхода между двете директиви, както и от различните специфични освобождавания. Когато при такива ограничени случаи обхватът на Директива 2003/48/ЕО не се припокрива с обхвата на Директива 2014/107/ЕС, съответните разпоредби от Директива 2003/48/ЕО би следвало да продължат да се прилагат, което води до двойни стандарти за докладване в рамките на Съюза. Незначителните ползи от запазването на такова двойно докладване ще бъдат по-малки в сравнение с разходите.

(5) Директива 2014/107/ЕС като цяло е с по-широк обхват, отколкото Директива 2003/48/ЕО и предвижда, че в случай на припокриване на обхвата предимство имат разпоредбите на Директива 2014/107/ЕС. Все още са налице остатъчни случаи, в които ще се прилага единствено Директива 2003/48/ЕО. Тези остатъчни случаи са следствие от някои малки различия в подхода между двете директиви, както и от различните специфични освобождавания. Когато при такива ограничени случаи обхватът на Директива 2003/48/ЕО не се припокрива с обхвата на Директива 2014/107/ЕС, съответните разпоредби от Директива 2003/48/ЕО би следвало да продължат да се прилагат, което води до двойни стандарти за докладване в рамките на Съюза. Макар да не е извършен конкретен анализ на разходите и ползите по отношение на система за двойно докладване, дори и само за временен период на преход между двата стандарта, налице са основания да се предположи, че незначителните ползи от запазването на такова двойно докладване ще бъдат по-малки в сравнение с разходите

Обосновка

Макар докладчикът да разбира потенциалните пречки, свързани със система за двойно докладване, тя все пак смята, че щеше да бъде добре, ако беше извършен анализ на разходите и ползите по отношение на една такава система, за да може Парламентът да вземе възможно най-информирано решение.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 11 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11a) Разпоредби, които са равностойни на съдържащите се в Директива 2003/48/ЕО, понастоящем се прилагат посредством отделни двустранни споразумения между Европейския съюз и пет европейски държави, които не са членки на Съюза (Конфедерация Швейцария, Княжество Лихтенщайн, Република Сан Марино, Княжество Монако и Княжество Андора), както и между всяка от държавите членки и 12 зависими или асоциирани територии (Англо-нормандските острови, остров Ман и зависимите или асоциирани територии в Карибския басейн.) Важно е всички тези двустранни споразумения да бъдат адаптирани към новия световен стандарт на ОИСР и Директива 2014/107/ЕС. Също така е от решаващо значение да не се допускат пропуски или други недостатъци в процеса на преход от действащия към новия стандарт. Комисията, макар да разполага с ясен мандат в преговорите за промени в споразуменията с посочените пет европейски държави, които не са членки на Съюза, следва също така да поеме активна роля, в рамките на своите правомощия, като улесни и насърчи преразглеждането на споразуменията на държавите членки с 12-те зависимите или асоциирани територии. С цел да способства плавното и ефикасно протичане на процеса, Комисията, кагато това е целесъобразно и при наличието на изрично съгласие от страна на държавите членки, следва да ръководи тези преговори.

Обосновка

Бяха изразени опасения, че могат да възникнат евентуални пропуски, ако споразуменията с петте държави, които не са членки на ЕС, не бъдат договорени спешно. Докладчикът изразява съжаление, че Комисията не разполага с мандат да води преговори с 12-те отвъдморски зависими територии.

Изменение    3

Предложение за директива

Член 1 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3a. До 1 юли 2016 г. Комисията представя доклад до Съвета и до Европейския парламент относно прехода за преминаване от стандарта за докладване, прилаган съгласно Директива 2003/48/ЕО, към новия стандарт за докладване, установен с Директива 2014/107/ЕС. Докладът включва, но без да се ограничава с това, рисковете от възникването на пропуски или други неточности в докладването, които биха могли да създадат възможности за трангранични данъчни измами и избягване на данъчно облагане. Докладът обхваща също така съответната процедура за преразглеждане на отделните двустранни споразумения между Съюза и пет европейски държави, които не са членки на Съюза (Конфедерация Швейцария, Княжество Лихтенщайн, Република Сан Марино, Княжество Монако и Княжество Андора), както и между всяка от държавите членки и 12 зависими или асоциирани територии (Англо-нормандските острови, остров Ман и зависимите или асоциирани територии в Карибския басейн.) До 1 октомври 2017 г. Комисията представя последващ доклад с цел да се следи отблизо положението. Когато това е целесъобразно, докладът е придружен от законодателни предложения.

Обосновка

Докладчикът проучи потенциала за пропуски, които могат да възникнат при отмяна, и макар да изразява съгласие с отмяната, счита, че е от първостепенно значение Комисията да следи отблизо последиците от това решение и да докладва за това на Съвета и на Парламента.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Увод

Директивата за данъчното облагане на доходи от спестявания беше приета през 2003 г. като мярка, с която да се гарантира, че се плаща данък върху лихвите от спестявания, и разпоредбите влязоха в сила през 2005 г. Директивата се прилага между държавите – членки на ЕС и в отделни споразумения между държавите от ЕС и 12 отвъдморски територии (Ангила, Аруба, Британски Вирджински острови, Кайманови острови, Кюрасао, Гърнзи, остров Ман, Джърси, Монсерат, Сен Мартен, островите Търкс и Кайкос). Успоредно с това Европейската комисия, от името на Европейския съюз, договори подобни двустранни споразумения с пет европейски държави, които не са членки на ЕС (Швейцария, Андора, Лихтенщайн, Монако и Сан Марино). Тези споразумения бяха подписани в периода между юни и декември 2004 г.

След като беше извършена оценка през 2008 г., Комисията представи преработен текст с цел коригиране на някои пропуски, който в крайна сметка беше приет през 2014 г. Текстът следва да се прилага от 1 януари 2016 г.

Междувременно Директивата относно административното сътрудничество от 2011 г. беше преработена, за да се приведе в съответствие със световния стандарт на ОИСР за автоматичен обмен на информация за финансови сметки по данъчни въпроси, и беше приета през 2014 г. Тя също следва да се прилага от 1 януари 2016 г.

Понастоящем Комисията е в процес на предоговаряне с Швейцария, Андора, Лихтенщайн, Монако и Сан Марино на двустранни споразумения за прилагане на световния стандарт на ОИСР за автоматичен обмен на информация. Най-голям напредък е постигнат в преговорите с Швейцария, а Комисията се надява да постигне споразумение с другите четири държави, които не са членки на ЕС, през идните месеци.

Като част от своя пакет за данъчна прозрачност от март 2015 г., Комисията предлага да се отмени Директивата относно данъчното облагане на спестяванията от 2003 г., така че държавите членки да не са длъжни да прилагат разпоредбите и на двете директиви, с което да се избегне неудобството на двойните системи за събиране и докладване на данни.

За изготвянето на настоящото изложение на мотивите допринесоха докладчиците в сянка от политическите групи на Парламента, както и данъчни експерти на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ (с писмени становища) и независими експерти (с устни изложения). Докладчикът проведе официална среща с докладчиците в сянка от политическите групи и с горепосочените експерти, за да събере информацията, която ѝ беше необходима, за да вземе информирано решение.

Обхват на действащото законодателство

Директивата за спестяванията от 2003 г. изисква да се докладва за доходите от лихви от вземания по дългове и други подобни продукти, докато Директивата относно административното сътрудничество има много по-широк продуктов обхват.

Директивата за спестяванията от 2003 г. се прилага за голям брой отделни двустранни споразумения между държавите – членки на ЕС, и отвъдморски територии, както и между ЕС и петте държави извън ЕС, а докладването е в сила от няколко години насам. Понастоящем Комисията води преговори за преработени варианти на споразуменията с петте европейски държави извън ЕС, като се използва моделът на световния стандарт на ОИСР, но преговорите между държавите членки и отвъдморските територии все още не са започнали.

Опасения

Борбата срещу избягването на данъчно облагане и необходимостта от справедливо данъчно облагане са от голямо значение както на европейско, така и на световно равнище. Макар да е постигнат голям напредък на международно равнище, все пак е важно да се действа внимателно при отмяната на вече съществуваща директива, която е спазвана в продължение на години.

Докладчикът иска да се избегне положение на двойно докладване и ненужна тежест за държавите членки или забавянето на влизането в сила на системите, разработени за целите на докладването съгласно Директивата за административно сътрудничество, но все пак изпитва някои опасения във връзка с отмяната.

Обхват по отношение на финансовите продукти

Обхватът по отношение на финансовите продукти, попадащи в приложното поле на Директивата на ЕС относно данъчното облагане на спестяванията и на Директивата относно административното сътрудничество, е като цяло сходен, но все пак не е напълно идентичен. Някои продукти, предимно нискорискови депозитни сметки, предлагани с цел спестяване, занапред вече няма да бъдат докладвани съгласно Директивата относно административното сътрудничество. Макар да е налице нисък риск от отклонение от данъчно облагане, докладчикът счита, че е важно Комисията да продължи да следи за това отмяната да не създаде „вратички“. Тя предлага Комисията да докладва на Парламента, след като всички държави членки изготвят своите списъци на националните сметки с нисък риск.

Срокове

Едно от основните опасения на докладчика е свързано с факта, че отмяната следва да влезе в сила през 2016 г., а за международния ангажимент за автоматичен обмен на информация е предвидено да започне да действа през 2017 г. Въпреки напредъка, постигнат на равнище ОИСР, и ангажимента за обмен на информация от 2017 г., все още съществува необходимост от изменение на двустранните споразумения между всички юрисдикции, включително 12-те отвъдморски територии, и 28-те държави членки. За тази цел може да се окаже необходим преходен период, който е по-дълъг от една година, за да може двустранните споразумения да бъдат сключени и ратифицирани. Докладчикът получи уверения, че действащите споразумения ще продължат да се прилагат. Въпреки това беше повдигнат също така и въпросът, че държавите членки няма да изпращат информация на петте европейски държави, които не са членки на ЕС, и на 12-те отвъдморски юрисдикции, което може да доведе до период на вакуум, през който данъчните органи не разполагат с необходимата информация, за да направят точна оценка на данъчните задължения. Комисията увери, че това ще доведе до засилен обмен на информация.

Трети държави и отвъдморски територии

Действащите двустранни споразумения между ЕС и трети държави ще продължат да бъдат в сила независимо от отмяната, но са налице опасения, че ако държавите членки вече не обменят информация съгласно Директивата относно данъчното облагане на спестяванията, тези трети държави вече няма да получават необходимата информация от финансовите институции в държавите – членки на ЕС. Преговорите с петте европейски държави, които не са членки на ЕС, са в ход и докладчикът призовава за бързото сключване и ратифициране на споразуменията.

Освен това на Комисията не беше предоставен мандат да преговаря по споразумения за автоматичен обмен на информация с 12-те отвъдморски територии на ЕС. Докладчикът изразява съжаление, че държавите членки за взели подобно решение, тъй като това означава, че прилагането на световния стандарт на ОИСР ще трябва да се осъществи чрез двустранни споразумения между всяка отвъдморска територия и всяка държава членка. Сключването на тези споразумения може да отнеме повече време и е възможно те да не бъдат готови до 1 януари 2017 г.

Заключение

Въз основа на изложените по-горе опасения относно потенциала за възникване на пропуски и съпоставянето на този проблем с риска от обременяващо двойно докладване, докладчикът трябваше да прецени доколко конкретни биха могли да бъдат евентуалните пропуски и дали тежестта на двойно докладване за една година надделява над необходимостта да се гарантира, че подобни пропуски не се допускат.

Докладчикът проучи изцяло евентуалните пропуски, свързани с тази отмяна, като проведе консултации с експерти и беше извършен задълбочен анализ. Докладчикът изразява съгласие с отмяната, но с три изменения, които са израз на нейните опасения, и призовава Комисията да докладва за резултатите от отмяната, като посочва евентуалните пропуски, които могат да възникнат. Докладчикът настоятелно призовава Комисията да действа, ако е необходимо чрез законодателни предложения, за да се гарантира, че тези пропуски се коригират. Според докладчика посочените изменения ще гарантират, че Парламентът изпълнява своята роля в процеса на намаляване на загубите на данъчни приходи за държавите членки в Съюза.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предложение за директива на Съвета за отмяна на Директива 2003/48/ЕО на Съвета

Позовавания

COM(2015)0129 – C8-0086/2015 – 2015/0065(CNS)

Дата на консултация с ЕП

31.3.2015

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

15.4.2015

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

15.4.2015

JURI

15.4.2015

LIBE

15.4.2015

 

Неизказано становище

       Дата на решението

IMCO

20.4.2015

JURI

22.6.2015

LIBE

31.3.2015

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Molly Scott Cato

28.4.2015

 

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

10.9.2015

Разглеждане в комисия

23.9.2015

 

 

 

Дата на приемане

15.10.2015

 

 

 

Дата на внасяне

16.10.2015