ZPRÁVA o návrhu směrnice Rady, kterou se zrušuje směrnice Rady 2003/48/ES

16.10.2015 - (COM(2015)0129 – C8‑0086/2015 – 2015/0065(CNS)) - *

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodajka: Molly Scott Cato
(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 2 jednacího řádu)


Postup : 2015/0065(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0299/2015
Předložené texty :
A8-0299/2015
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Rady, kterou se zrušuje směrnice Rady 2003/48/ES

(COM(2015)0129 – C8‑0086/2015 – 2015/0065(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2015)0129),

–  s ohledem na článek 115 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0086/2015),

–  s ohledem na článek 59 a čl. 50 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0299/2015),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu / svou předsedkyni, aby předal / předala postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Směrnice 2014/107/EU má obecně širší oblast působnosti než směrnice 2003/48/ES a stanoví, že v případech překrývání oblasti působnosti má přednost směrnice 2014/107/EU. Stále existují okrajové případy, ve kterých by se za jiných okolností použila pouze směrnice 2003/48/ES. Tyto okrajové případy jsou důsledkem mírných odlišností v přístupu mezi těmito dvěma směrnicemi a různých zvláštních výjimek. Jestliže v těchto vymezených případech leží oblast působnosti směrnice 2003/48/ES mimo oblast působnosti směrnice 2014/107/EU, uplatňovala by se i na dále příslušná ustanovení směrnice 2003/48/ES, což by vedlo k tomu, že by se v rámci EU používaly dvojí standardy pro podávání informací. Nad menšími přínosy spojenými se zachováním takového dvojího podávání informací převážily náklady.

(5) Směrnice 2014/107/EU má obecně širší oblast působnosti než směrnice 2003/48/ES a stanoví, že v případech překrývání oblasti působnosti má přednost směrnice 2014/107/EU. Stále existují okrajové případy, ve kterých by se za jiných okolností použila pouze směrnice 2003/48/ES. Tyto okrajové případy jsou důsledkem mírných odlišností v přístupu mezi těmito dvěma směrnicemi a různých zvláštních výjimek. Jestliže v těchto vymezených případech leží oblast působnosti směrnice 2003/48/ES mimo oblast působnosti směrnice 2014/107/EU, uplatňovala by se i na dále příslušná ustanovení směrnice 2003/48/ES, což by vedlo k tomu, že by se v rámci EU používaly dvojí standardy pro podávání informací. Ačkoli nebyla vypracována žádná analýza nákladů a přínosů systému dvojího podávání informací, a to ani pro dočasné přechodné období mezi dvěma standardy, je na místě předpokládat, že nad menšími přínosy spojenými se zachováním takového dvojího podávání informací převážily náklady.

Justification

Byť zpravodajka uznává, že dvojí podávání informací představuje potenciální zátěž, byla by ocenila analýzu nákladů a přínosů takového systému tak, aby Parlament mohl přijmout natolik informované rozhodnutí, jak je jen možné.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11a) Ustanovení ekvivalentní ustanovením ve směrnici 2003/48/ES se v současnosti uplatňují prostřednictvím samostatných dvoustranných dohod mezi Unií a pěti evropskými zeměmi, které nejsou členskými státy Unie (Švýcarskou konfederací, Lichtenštejnským knížectvím, Republikou San Marino, Monackým knížetstvím a Andorrským knížetstvím), jakož i mezi každým členským státem a 12 závislými nebo přidruženými územími (britskými Normanskými ostrovy, Ostrovem Man a závislými nebo přidruženými územími v Karibiku). Je důležité, aby všechny tyto dvoustranné dohody byly přizpůsobeny novým celosvětovým standardům OECD a směrnici 2014/107/EU. Rovněž je zásadně důležité, aby se v procesu přechodu od stávajícího k novému standardu nevytvořily mezery nebo jiné nedostatky. Zatímco má Komise mandát ke sjednání změn dohod s pěti evropskými zeměmi mimo Unii, měla by v rámci svých odborných znalostí rovněž převzít aktivní úlohu v usnadňování a podpoře revize dohod členských států se 12 závislými nebo přidruženými územími. S cílem vyjednávání usnadnit, zjednodušit a zefektivnit by Komise tam, kde je to vhodné a daný členský stát s tím výslovně souhlasí, měla tato vyjednávání převzít.

Odůvodnění

Objevily se obavy, že by se mohly vyskytnout potenciální mezery v případě, že nebudou rychle uzavřeny dohody s 5 evropskými zeměmi mimo EU. Zpravodajka vyjadřuje politování nad skutečností, že Komise nemá mandát k vyjednávání s 12 závislými zámořskými územími.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3a. Komise předloží do 1. července Radě a Parlamentu zprávu o přechodu ze standardu podávání informací, který se uplatňuje podle směrnice 2003/48/ES, na nový standard stanovený ve směrnici 2014/107/EU. Zpráva bude obsahovat mimo jiné veškerá rizika vytvoření mezer či dalších nepřesností v podávání informací, které by mohly vzniknout v oblasti přeshraničních daňových podvodů a úniků. Zpráva bude rovněž pokrývat související proces přezkumu samostatných dvoustranných dohod mezi Unií a pěti evropskými zeměmi, které nejsou členskými státy Unie (Švýcarskou konfederací, Lichtenštejnským knížectvím, Republikou San Marino, Monackým knížetstvím a Andorrským knížetstvím), jakož i mezi každým členským státem a 12 závislými nebo přidruženými územími (britskými Normanskými ostrovy, Ostrovem Man a závislými nebo přidruženými územími v Karibiku). Komise do 1. října 2017 předloží návaznou zprávu za účelem podrobného monitorování situace. Zprávy budou případně doprovázet legislativní návrhy.

Odůvodnění

Zpravodajka prozkoumala potenciál vzniku mezer, ke kterému by zrušení směrnice mohlo vést, a ač s jejím zrušením souhlasí, je přesvědčena, že je nanejvýš důležité, aby Komise pečlivě monitorovala důsledky tohoto rozhodnutí a podala o tom zprávu Radě a Parlamentu.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

V roce 2003 byla přijata směrnice EU o zdanění příjmů z úspor jako opatření k zajištění toho, že budou placeny daně z úroků z úspor, a daná ustanovení vstoupila v platnost roku 2005. Směrnice se uplatňovala mezi zeměmi EU a v samostatných dohodách mezi zeměmi EU a 12 zámořskými územími (Anguillou, Arubou, Britskými Panenskými ostrovy, Kajmanskými ostrovy, Curaçaem, Guernsey, Ostrovem Man, Jersey, Montserratem, Sv. Martinem a Ostrovy Turks a Caicos). Souběžně s tím sjednala Evropská komise jménem Evropské unie podobné dvoustranné dohody s pěti evropskými zeměmi mimo EU (Švýcarskem, Andorrou, Lichtenštejnskem, Monakem a San Marinem). Tyto dohody byly podepsány v období mezi červnem a prosincem roku 2004.

Po jejím zhodnocení v roce 2008 navrhla Komise novelizaci k odstranění některých mezer a ta byla konečně schválena roku 2014. Tato novela se použije ode dne 1. ledna 2016.

Mezitím byla revidována směrnice o správní spolupráci z roku 2011 tak, aby odpovídala globálnímu standardu OECD pro automatickou výměnu informací o finančních účtech v daňové oblasti, a byla přijata v roce 2014. Tato novela se rovněž použije ode dne 1. ledna 2016.

V současné době Komise znovu vyjednává dvoustranné dohody se Švýcarskem, Andorrou, Lichtenštejnskem, Monakem a San Marinem, aby se uplatňovaly celosvětové standardy OECD pro automatickou výměnu informací. Nejdále pokročila vyjednávání se Švýcarskem a Komise doufá v dosažení dohody s dalšími čtyřmi zeměmi mimo EU v nadcházejících měsících.

Jako součást svého balíčku daňové transparentnosti z března 2015 navrhla Komise zrušit směrnice o zdanění příjmů z úspor z roku 2003, takže by členské státy nebyly povinny uplatňovat ustanovení obou směrnic, a mohly se tak vyhnout problémům dvojího systému sběru a předávání údajů.

Toto vysvětlující prohlášení čerpá z příspěvků stínových zpravodajů z řad politických skupin Parlamentu, jakož i z písemných příspěvků daňových odborníků z GŘ TAXUD a ústních příspěvků nezávislých odborníků. Aby dospěla ke svému rozhodnutí, uspořádala zpravodajka formální setkání se stínovými zpravodaji a s výše zmíněnými odborníky.

Působnost stávajících právních předpisů

Směrnice o zdanění příjmů z úspor z roku 2003 vyžaduje podávání informací z příjmů z úroků z pohledávek a podobných produktů, zatímco směrnice o správní spolupráci zahrnuje daleko širší rozsah produktů.

Směrnice o zdanění příjmů z úspor z roku 2003 se vztahuje na velký počet samostatných dvoustranných dohod mezi členskými státy a zámořskými územími, jakož i mezi EU a pěti zeměmi mimo EU a podávání informací je v platnosti několik let. Komise v současnosti sjednává revidované dohody s pěti evropskými zeměmi mimo EU s použitím celosvětového standardu OECD, ale jednání mezi členskými státy a zámořskými územími ještě nezapočala.

Obavy

Boj proti daňovým únikům, jakož i potřeba spravedlivého danění způsobuje na evropské i celosvětové úrovni značné obavy. Ač se na celosvětové úrovni dosahuje značného pokroku, je stále důležité postupovat opatrně, pokud jde o zrušení stávající směrnice, jež byla dodržována několik let.

Zpravodajka by se ráda vyvarovala situace dvojího podávání informací a zbytečné zátěže pro členské státy či zpoždění vstupu v platnost systému podávání informací podle směrnice o správní spolupráci; přesto je do určité míry znepokojena ohledně zrušení stávající směrnice.

Rozsah finančních produktů

Rozsah finančních produktů, na něž se vztahuje směrnice o zdanění příjmů z úspor, a těch, na něž se vztahuje směrnice o správní spolupráci, není zcela shodný, ač si jsou obecně podobné. O některých produktech, ze  jména depozitních účtech s nízkým rizikem šířených za účelem spoření, se již podle směrnice o správní spolupráci nebudou informace podávat. Zatímco rizika daňových úniků jsou nízká, zpravodajka se domnívá, že je důležité, aby Komise pokračovala v monitorování toho, že zrušení směrnice nepovede k mezerám. Navrhuje, aby Komise podala Parlamentu zprávu, jakmile všechny členské státy vypracují své seznamy vnitrostátních účtů s nízkým rizikem.

Načasování

Jedním z hlavních zdrojů znepokojení zpravodajky se týká načasování zrušení směrnice, jež má vstoupit v platnost v roce 2016, a mezinárodního závazku k automatické výměně informací na rok 2017. Navzdory pokroku dosaženému na úrovni OECD a závazku týkajícímu se výměny informací od roku 2017 stále existuje potřeba revidovat dvoustranné dohody mezi všemi jurisdikcemi, včetně 12 zámořských území, a 28 členskými státy. To by mohlo vyžadovat přechodné období delší než jeden rok k tomu, aby tyto dvoustranné dohody mohly být uzavřeny a ratifikovány. Zpravodajka byla ujištěna, že budou nadále uplatňovány stávající dohody. Zjistilo se však, že dané informace nebudou zasílány z členských států do 5 evropských zemí mimo EU a 12 zámořských jurisdikcí, což by mohlo vést k období, kdy daňové orgány nebudou mít informace, které potřebují k přesnému hodnocení daňových povinností. Komise ujišťuje, že to povede k větší výměně informací.

Třetí země a zámořská území

Stávající dvoustranné dohody mezi EU a třetími zeměmi budou i nadále existovat nezávisle na zrušení směrnice, panuje však obava, že pokud členské státy již nebudou vyměňovat informace na základě směrnice o zdanění příjmů z úspor, tyto třetí země již nebudou dostávat potřebné informace od finančních institucí v členských státech EU. Jednání s pěti evropskými zeměmi mimo EU právě probíhají a zpravodajka vyzývá k jejich rychlému uzavření a ratifikaci.

Kromě toho nebyl Komisi udělen mandát k vyjednávání dohod o automatické výměny informací s 12 zámořskými územími EU. Zpravodajka vyjadřuje politování nad tímto rozhodnutím ze strany členských států, jež znamená, že provádění globálního standardu OECD bude muset probíhat dvoustranně s každým zámořským územím a každým členským státem. Sjednat tyto dohody může trvat déle, a tak nemusí být připravené k 1. lednu 2017.

Závěr

Na základě výše uvedených obav z potenciálního vytvoření mezer a k vyrovnání tohoto rizika se zátěží dvojího podávání informací musela zpravodajka vyhodnotit, jak konkrétní by případné mezery mohly být, a zda zátěž dvojího podávání informací po dobu jednoho roku převáží nutnost zajistit, aby se tyto mezery neobjevily.

Zpravodajka plně prozkoumala možnosti vzniku mezer způsobené tímto zrušením směrnice, a to prostřednictvím konzultací odborníků a pečlivé analýzy. Se zrušením souhlasí, byť se třemi změnami, jež ukazují její znepokojení a vyzývají Komisi, aby podala zprávu o důsledcích zrušení a s uvedením jakýchkoli mezer, jež by mohly vzniknout. Naléhavě vyzývá Komisi, aby přijala opatření, případně ve formě legislativních návrhů, aby zajistila, že takové mezery budou uzavřeny. Je přesvědčena, že tyto změny zajistí, že Parlament bude hrát svou úlohu ve snížení jakékoli případné ztráty daňových příjmů členských států v celé Unii.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Návrh směrnice Rady, kterou se zrušuje směrnice Rady 2003/48/EHS

Referenční údaje

COM(2015)0129 – C8-0086/2015 – 2015/0065(CNS)

Datum konzultace s EP

31.3.2015

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

15.4.2015

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

15.4.2015

JURI

15.4.2015

LIBE

15.4.2015

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

IMCO

20.4.2015

JURI

22.6.2015

LIBE

31.3.2015

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Molly Scott Cato

28.4.2015

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

10.9.2015

Projednání ve výboru

23.9.2015

 

 

 

Datum přijetí

15.10.2015

 

 

 

Datum předložení

16.10.2015