ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την κατάργηση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου

16.10.2015 - (COM(2015)0129 – C8-0086/2015 – 2015/0065(CNS)) - *

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Εισηγήτρια: Molly Scott Cato
(Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 50 παράγραφος 2 του Κανονισμού)


Διαδικασία : 2015/0065(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0299/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0299/2015
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την κατάργηση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου

(COM(2015)0129 – C8‑0086/2015 – 2015/0065(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2015)0129),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0086/2015),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 50 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0299/2015),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Η οδηγία 2014/107/ΕΕ, της οποίας το πεδίο εφαρμογής είναι εν γένει ευρύτερο από εκείνο της οδηγίας 2003/48/ΕΚ, προβλέπει ότι σε περιπτώσεις αλληλεπικάλυψης των πεδίων εφαρμογής, υπερισχύει η οδηγία 2014/107/ΕΕ. Εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες θα εφαρμόζεται μόνο η οδηγία 2003/48/ΕΚ. Οι περιπτώσεις αυτές οφείλονται σε μικρές διαφορές μεταξύ των δύο οδηγιών και σε διαφορετικές ειδικές εξαιρέσεις. Όταν, σ’ αυτές τις περιορισμένες περιπτώσεις, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/48/ΕΚ είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2014/107/ΕΕ, οι σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2003/48/ΕΚ θα εξακολουθούσαν να ισχύουν, με αποτέλεσμα τη συνύπαρξη δύο προτύπων σε θέματα κοινοποίησης πληροφοριών εντός της Ένωσης. Το κόστος που συνδέεται με τη διατήρηση του εν λόγω διπλού συστήματος κοινοποίησης θα ήταν μεγαλύτερο από τα ελάχιστα πλεονεκτήματα.

(5) Η οδηγία 2014/107/ΕΕ, της οποίας το πεδίο εφαρμογής είναι εν γένει ευρύτερο από εκείνο της οδηγίας 2003/48/ΕΚ, προβλέπει ότι σε περιπτώσεις αλληλεπικάλυψης των πεδίων εφαρμογής, υπερισχύει η οδηγία 2014/107/ΕΕ. Εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες θα εφαρμόζεται μόνο η οδηγία 2003/48/ΕΚ. Οι περιπτώσεις αυτές οφείλονται σε μικρές διαφορές μεταξύ των δύο οδηγιών και σε διαφορετικές ειδικές εξαιρέσεις. Όταν, σ’ αυτές τις περιορισμένες περιπτώσεις, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/48/ΕΚ είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2014/107/ΕΕ, οι σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2003/48/ΕΚ θα εξακολουθούσαν να ισχύουν, με αποτέλεσμα τη συνύπαρξη δύο προτύπων σε θέματα κοινοποίησης πληροφοριών εντός της Ένωσης. Μολονότι δεν έχει διενεργηθεί ειδική ανάλυση κόστους/οφέλους για ένα διπλό σύστημα κοινοποίησης πληροφοριών, ούτε καν για μια προσωρινή μεταβατική περίοδο μεταξύ των δύο προτύπων, εύλογα θα υπέθετε κανείς ότι το κόστος που συνδέεται με τη διατήρηση του εν λόγω διπλού συστήματος κοινοποίησης θα ήταν μεγαλύτερο από τα ελάχιστα πλεονεκτήματα.

Αιτιολόγηση

Μολονότι η εισηγήτρια κατανοεί τις πιθανές επιβαρύνσεις της διπλής κοινοποίησης θα προτιμούσε μια ανάλυση κόστους/οφέλους του εν λόγω συστήματος προκειμένου το Κοινοβούλιο να λάβει απόφαση έχοντας όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα της κατάστασης.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11α) Διατάξεις ισοδύναμες με εκείνες της οδηγίας 2003/48/ΕΚ επί του παρόντος εφαρμόζονται μέσω χωριστών διμερών συμφωνιών μεταξύ της Ένωσης και πέντε ευρωπαϊκών χωρών που δεν είναι κράτη μέλη της Ένωσης (Ελβετική Συνομοσπονδία, Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου, Πριγκιπάτο του Μονακό και Πριγκιπάτο της Ανδόρας), καθώς και μεταξύ καθενός από τα κράτη μέλη και 12 εξαρτώμενων ή συνδεδεμένων εδαφών (Νήσοι της Μάγχης, Νήσος του Μαν και εξαρτώμενα ή συνδεδεμένα εδάφη της Καραϊβικής). Έχει σημασία όλες αυτές οι διμερείς συμφωνίες να προσαρμοστούν στο νέο παγκόσμιο πρότυπο του ΟΟΣΑ και στην οδηγία 2014/107/ΕΕ. Έχει επίσης μεγάλη σημασία να μην δημιουργηθούν νομικά κενά ή άλλες ανεπάρκειες στη διεργασία περάσματος από το υφιστάμενο στο νέο πρότυπο. Μολονότι έχει σαφή εντολή για τη διαπραγμάτευση των αλλαγών στις συμφωνίες με τις εν λόγω πέντε ευρωπαϊκές χώρες που δεν είναι μέλη της Ένωσης, η Επιτροπή θα πρέπει, εντός του πλαισίου της εμπειρογνωμοσύνης της, να αναλάβει επίσης ενεργό ρόλο όσον αφορά τη διευκόλυνση και προώθηση της αναθεώρησης των συμφωνιών των κρατών μελών με τα εξαρτώμενα ή συνδεδεμένα εδάφη. Χάριν ευκολίας και αποτελεσματικότητας, η Επιτροπή θα πρέπει, κατά περίπτωση, και με την επιφύλαξη της ρητής συγκατάθεσης του κράτους μέλους, να αναλαμβάνει τις διαπραγματεύσεις αυτές.

Αιτιολόγηση

Εκφράστηκαν ανησυχίες σχετικά με το ότι είναι πιθανόν να δημιουργηθούν νομικά κενά, εάν οι συμφωνίες με τις πέντε μη μέλη της ΕΕ ευρωπαϊκές χώρες δεν εγκριθούν ταχέως. Η εισηγήτρια εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει εντολή να διαπραγματευτεί με τα δώδεκα εξαρτώμενα υπερπόντια εδάφη.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή, έως την 1η Ιουλίου 2016, υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη μετάβαση από το πρότυπο αναφοράς που εφαρμόζεται δυνάμει της οδηγίας 2003/48/ΕΚ στο νέο πρότυπο αναφοράς που θεσπίστηκε με την οδηγία 2014/107/ΕΕ. Η έκθεση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τυχόν κινδύνους δημιουργίας νομικών κενών ή άλλων ανακριβειών στην κοινοποίηση που ενδέχεται να αυξήσουν τις δυνατότητες για διασυνοριακή φορολογική απάτη και φοροδιαφυγή. Η έκθεση καλύπτει επίσης τη σχετική διεργασία αναθεώρησης των χωριστών διμερών συμφωνιών μεταξύ της Ένωσης και πέντε ευρωπαϊκών χωρών που δεν είναι κράτη μέλη της Ένωσης (Ελβετική Συνομοσπονδία, Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου, Πριγκιπάτο του Μονακό και Πριγκιπάτο της Ανδόρας) καθώς και μεταξύ καθενός από τα κράτη μέλη και δώδεκα εξαρτώμενων ή συνδεδεμένων εδαφών (Νήσοι της Μάγχης, Νήσος του Μαν και εξαρτώμενα ή συνδεδεμένα εδάφη της Καραϊβικής). Η Επιτροπή, έως την 1η Οκτωβρίου 2017, υποβάλλει έκθεση παρακολούθησης με σκοπό τον έλεγχο της κατάστασης. Η έκθεση αυτή συνοδεύεται, αν είναι σκόπιμο, από νομοθετικές προτάσεις.

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτριά σας έχει εξετάσει την πιθανότητα να δημιουργηθούν νομικά κενά λόγω της κατάργησης, και μολονότι συγκατατίθεται στην κατάργηση, θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να παρακολουθήσει η Επιτροπή στενά τις συνέπειες αυτής της απόφασης, και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Το 2003 εγκρίθηκε η οδηγία για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων ως μέτρο για να εξασφαλιστεί ότι καταβάλλεται φόρος επί των τόκων των αποταμιεύσεων, και οι διατάξεις άρχισαν να εφαρμόζονται το 2005. Η οδηγία εφαρμόζεται στις χώρες της ΕΕ και σε χωριστές συμφωνίες μεταξύ των χωρών της ΕΕ και δώδεκα υπερπόντιων εδαφών (Ανγκουίλα, Αρούμπα, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Νήσοι Κάυμαν, Κουρασάο, Γκέρνζυ, Νήσος του Μαν, Τζέρσεϋ, Μονσερά, Άγιος Μαρτίνος, Νήσοι Τερκ και Κάικος). Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαπραγματεύτηκε παρόμοιες διμερείς συμφωνίες με πέντε ευρωπαϊκές χώρες μη μέλη της ΕΕ (Ελβετία, Ανδόρα, Λιχτενστάιν, Μονακό και Άγιο Μαρίνο). Οι συμφωνίες αυτές υπεγράφησαν μεταξύ Ιουνίου και Δεκεμβρίου 2004.

Μετά από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε το 2008, η Επιτροπή υπέβαλε αναθεώρηση για να περιορίσει ορισμένα κενά, η οποία εγκρίθηκε τελικά το 2014. Η αναθεώρηση αναμένεται να αρχίσει να ισχύει από την 1 Ιανουαρίου 2016.

Εν τω μεταξύ, η οδηγία του 2011 για τη διοικητική συνεργασία αναθεωρήθηκε ώστε να ευθυγραμμιστεί με το παγκόσμιο πρότυπο του ΟΟΣΑ σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών σε φορολογικά θέματα και εγκρίθηκε το 2014. και αυτή η αναθεώρηση αναμένεται να αρχίσει να ισχύει από την 1 Ιανουαρίου 2016.

Επί του παρόντος, η Επιτροπή διαπραγματεύεται εκ νέου με την Ελβετία, την Ανδόρα, το Λιχτενστάιν, το Μονακό και τον Άγιο Μαρίνο διμερείς συμφωνίες για την εφαρμογή των παγκόσμιων προτύπων του ΟΟΣΑ για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Οι διαπραγματεύσεις με την Ελβετία έχουν προχωρήσει και η Επιτροπή ευελπιστεί ότι θα επιτευχθεί συμφωνία με τις άλλες τέσσερις μη μέλη χώρες στους επόμενους μήνες.

Ως μέρος της δέσμης μέτρων για τη φορολογική διαφάνεια του Μαρτίου 2015, η Επιτροπή πρότεινε την κατάργηση της οδηγίας του 2003 για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων, έτσι ώστε τα κράτη μέλη να μην είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν τις διατάξεις των δύο οδηγιών, αποφεύγοντας την ταλαιπωρία του διπλού συστήματος συλλογής και κοινοποίησης δεδομένων.

Στη σύνταξη της παρούσας αιτιολογικής έκθεσης συνέβαλαν οι σκιώδεις εισηγητές από τις πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου, καθώς και εμπειρογνώμονες σε φορολογικά θέματα στη ΓΔ TAXUD με τις γραπτές εισηγήσεις τους, και ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες με τις προφορικές συμβουλές τους. Η εισηγήτριά σας διεξήγαγε επίσημη συνεδρίαση με τους σκιώδεις εισηγητές των πολιτικών ομάδων και τους προαναφερθέντες εμπειρογνώμονες για να τεκμηριώσει την απόφασή της.

Πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας

Η οδηγία του 2003 για τις αποταμιεύσεις απαιτεί την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα έσοδα από τόκους, από απαιτήσεις και παρόμοια προϊόντα, ενώ η οδηγία για τη διοικητική συνεργασία έχει πολύ ευρύτερο πεδίο προϊόντων.

Η οδηγία του 2003 για τις αποταμιεύσεις εφαρμόζεται σε μεγάλο αριθμό χωριστών διμερών συμφωνιών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των υπερπόντιων εδαφών, καθώς και μεταξύ της ΕΕ και πέντε χωρών εκτός ΕΕ, η δε κοινοποίηση πληροφοριών ισχύει εδώ και πολλά χρόνια. Επί του παρόντος, η Επιτροπή διαπραγματεύεται αναθεωρημένες συμφωνίες με τις πέντε μη μέλη της ΕΕ ευρωπαϊκές χώρες, χρησιμοποιώντας το μοντέλο του παγκόσμιου προτύπου του ΟΟΣΑ, αλλά οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών μελών και των υπερπόντιων εδαφών δεν έχουν ακόμη δρομολογηθεί.

Ζητήματα προς εξέταση

Η καταπολέμηση της φοροαποφυγής, και η ανάγκη για δίκαιη φορολογία, αποτελεί μείζον πρόβλημα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενώ σημειώνεται μεγάλη πρόοδος σε διεθνές επίπεδο, έχει σημασία να ενεργεί κανείς με σύνεση όταν πρόκειται για κατάργηση υπάρχουσας οδηγίας η οποία έχει τηρηθεί για αρκετά έτη.

Η εισηγήτρια επιθυμεί να αποφευχθεί μια κατάσταση διπλής κοινοποίηση πληροφοριών και άσκοπων επιβαρύνσεων των κρατών μελών, ή η επιβράδυνση της έναρξης ισχύος των συστημάτων τα οποία έχουν σχεδιασθεί για την κοινοποίηση πληροφοριών δυνάμει της οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία· ωστόσο, έχει κάποιες ανησυχίες σχετικά με την κατάργηση.

Πεδίο των χρηματοπιστωτικών προϊόντων

Το πεδίο των χρηματοπιστωτικών προϊόντων που καλύπτονται από την οδηγία της ΕΕ για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων και την οδηγία σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, μολονότι σε γενικές γραμμές είναι παρόμοιο, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Για ορισμένα προϊόντα, ως επί το πλείστον λογαριασμούς καταθέσεων χαμηλού κινδύνου που προωθούνται για αποταμιευτικούς σκοπούς, δεν θα κοινοποιούνται πλέον πληροφορίες δυνάμει της οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία. Μολονότι οι κίνδυνοι για φοροδιαφυγή είναι χαμηλοί, η εισηγήτρια θεωρεί ότι έχει σημασία η Επιτροπή να συνεχίσει να ελέγχει ότι η κατάργηση δεν δημιουργεί κενά. Προτείνει να υποβάλει η Επιτροπή έκθεση στο Κοινοβούλιο όταν όλα τα κράτη μέλη θα έχουν καταρτίσει τους καταλόγους τους με τους εθνικούς λογαριασμούς χαμηλού κινδύνου.

Χρονοδιαγράμματα

Μία από τις κύριες ανησυχίες της εισηγήτριας αφορά τον χρονικό υπολογισμό μεταξύ της κατάργησης που θα τεθεί σε ισχύ το 2016 και της διεθνούς δέσμευσης για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών που θα αρχίσει να εφαρμόζεται το 2017. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε επίπεδο ΟΟΣΑ και τη δέσμευση για ανταλλαγή πληροφοριών από το 2017, εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για την αναθεώρηση των διμερών συμφωνιών ανάμεσα σε όλες τις δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένων των δώδεκα υπερπόντιων εδαφών, και τα 28 κράτη μέλη. Για να συναφθούν και να κυρωθούν αυτές οι διμερείς συμφωνίες ενδέχεται να χρειαστεί μια μεταβατική περίοδο μεγαλύτερη του ενός έτους. Δόθηκαν διαβεβαιώσεις στην εισηγήτρια ότι θα συνεχίσουν να ισχύουν οι υφιστάμενες συμφωνίες. Ωστόσο, επισημάνθηκε επίσης ότι δεν θα διαβιβάζονται πληροφορίες από τα κράτη μέλη στις πέντε ευρωπαϊκές χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ και στα δώδεκα υπερπόντια εδάφη, πράγμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα χρονικό κενό κατά τη διάρκεια του οποίου οι φορολογικές αρχές δεν θα διαθέτουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για να αξιολογούν με ακρίβεια τις φορολογικές υποχρεώσεις. Η Επιτροπή διαβεβαίωσε ότι τούτο θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών.

Τρίτες χώρες και υπερπόντια εδάφη

Οι υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών θα εξακολουθήσουν να υφίστανται ανεξάρτητα από την κατάργηση, ωστόσο, υπάρχει φόβος ότι, εάν τα κράτη μέλη δεν ανταλλάσσουν πλέον πληροφορίες δυνάμει της οδηγίας για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων, αυτές οι τρίτες χώρες δεν θα λαμβάνουν πλέον τις πληροφορίες που απαιτούνται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εντός των κρατών μελών της ΕΕ. Οι διαπραγματεύσεις με τις πέντε ευρωπαϊκές μη μέλη της ΕΕ χώρες βρίσκονται σε εξέλιξη και η εισηγήτρια ζητεί να συναφθούν και να κυρωθούν γρήγορα.

Πέραν αυτού η Επιτροπή δεν έλαβε την εντολή να διαπραγματευτεί συμφωνίες για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών με τα δώδεκα υπερπόντια εδάφη της ΕΕ. Η εισηγήτρια εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την απόφαση αυτή από πλευράς κρατών μελών, πράγμα που σημαίνει ότι η εφαρμογή του παγκόσμιου προτύπου του ΟΟΣΑ θα πρέπει να διενεργείται διμερώς με κάθε υπερπόντιο έδαφος και κάθε κράτος μέλος. Οι συμφωνίες αυτού του είδους χρειάζονται περισσότερο χρόνο μέχρι να συναφθούν και μπορεί να μην είναι έτοιμες την 1η Ιανουαρίου 2017.

Συμπέρασμα

Βάσει των ανωτέρω προβληματισμών σχετικά με την πιθανότητα να δημιουργηθούν κενά, και συγκρίνοντας την πιθανότητα αυτή με τον κίνδυνο ενός επαχθούς συστήματος διπλής κοινοποίησης στοιχείων, η εισηγήτρια χρειάστηκε να αξιολογήσει πόσο απτά μπορεί να είναι τα ενδεχόμενα νομικά κενά, και κατά πόσο η επιβάρυνση της διπλής κοινοποίησης στοιχείων για ένα έτος έχει μεγαλύτερη σημασία από την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα κενά αυτά δεν θα δημιουργηθούν.

Η εισηγήτρια εξέτασε πλήρως τα πιθανά νομικά κενά γύρω από την εν λόγω κατάργηση, ζητώντας τις συμβουλές των εμπειρογνωμόνων και διεξοδικές αναλύσεις. Συγκατατίθεται ωστόσο στην κατάργηση αλλά με τρεις τροπολογίες, οι οποίες εκφράζουν τις ανησυχίες της και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της κατάργησης, με αναφορά σε πιθανά νομικά κενά που μπορεί να προκύψουν. Ζητεί επειγόντως από την Επιτροπή να λάβει μέτρα, εφόσον χρειαστεί μέσω νομοθετικών προτάσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι τα εν λόγω κενά θα καλυφθούν. Πιστεύει ότι με τις τροπολογίες αυτές θα δοθούν εχέγγυα ότι το Κοινοβούλιο εκπληρώνει τον ρόλο του σε σχέση με τον περιορισμό τυχόν απώλειας φορολογικών εσόδων στα κράτη μέλη σε ολόκληρη την Ένωση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την κατάργηση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2015)0129 – C8-0086/2015 – 2015/0065(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

31.3.2015

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

15.4.2015

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

15.4.2015

JURI

15.4.2015

LIBE

15.4.2015

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

IMCO

20.4.2015

JURI

22.6.2015

LIBE

31.3.2015

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Molly Scott Cato

28.4.2015

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

10.9.2015

Εξέταση στην επιτροπή

23.9.2015

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

15.10.2015

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

16.10.2015