MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta

16.10.2015 - (COM(2015)0129 – C8‑0086/2015 – 2015/0065(CNS)) - *

Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Esittelijä: Molly Scott Cato
(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 2 kohta)


Menettely : 2015/0065(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0299/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0299/2015
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta

(COM(2015)0129 – C8‑0086/2015 – 2015/0065(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2015)0129),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 115 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0086/2015),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan ja 50 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0299/2015),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(5) Direktiivin 2014/107/EU soveltamisala on pääsääntöisesti laajempi kuin direktiivissä 2003/48/EY, ja siinä säädetään, että tapauksissa, joissa soveltamisaloissa on päällekkäisyyttä, direktiivi 2014/107/EU on etusijalla. On vielä marginaalisia tapauksia, joissa muutoin sovellettaisiin ainoastaan direktiiviä 2003/48/EY. Nämä marginaaliset tapaukset johtuvat näissä kahdessa direktiivissä säädettyjen periaatteiden pienistä eroista ja erilaisista yksittäisistä vapautuksista. Jos tällaisissa harvoissa tapauksissa direktiivin 2003/48/EY soveltamisala ei sisälly direktiivin 2014/107/EU soveltamisalaan, direktiivin 2003/48/EY asianomaisia säännöksiä sovellettaisiin edelleen, minkä vuoksi unionissa olisi käytössä kahdet tietojen ilmoittamista koskevat standardit. Näiden kahden standardin säilyttämisestä koituvat hyödyt olisivat vähäiset niistä aiheutuviin kustannuksiin verrattuna.

(5) Direktiivin 2014/107/EU soveltamisala on pääsääntöisesti laajempi kuin direktiivissä 2003/48/EY, ja siinä säädetään, että tapauksissa, joissa soveltamisaloissa on päällekkäisyyttä, direktiivi 2014/107/EU on etusijalla. On vielä marginaalisia tapauksia, joissa muutoin sovellettaisiin ainoastaan direktiiviä 2003/48/EY. Nämä marginaaliset tapaukset johtuvat näissä kahdessa direktiivissä säädettyjen periaatteiden pienistä eroista ja erilaisista yksittäisistä vapautuksista. Jos tällaisissa harvoissa tapauksissa direktiivin 2003/48/EY soveltamisala ei sisälly direktiivin 2014/107/EU soveltamisalaan, direktiivin 2003/48/EY asianomaisia säännöksiä sovellettaisiin edelleen, minkä vuoksi unionissa olisi käytössä kahdet tietojen ilmoittamista koskevat standardit. Vaikka kaksinkertaisesta ilmoitusjärjestelmästä ei olekaan tehty erityistä kustannus-hyötyanalyysia edes kahden standardin väliseltä väliaikaiselta siirtymäajalta, voidaan kohtuudella olettaa, että näiden kahden standardin säilyttämisestä koituvat hyödyt olisivat vähäiset niistä aiheutuviin kustannuksiin verrattuna.

Perustelu

Vaikka esittelijä ymmärtääkin kaksinkertaisen ilmoitusjärjestelmän mahdollisesti aiheuttaman rasitteen, olisi kuitenkin ollut hyvä saada järjestelmää koskeva kustannus-hyötyanalyysi, jotta parlamentin päätös perustuisi mahdollisimman suurelta osin tietoon.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

(11a) Direktiivin 2003/48/EY säännöksiä vastaavia säännöksiä sovelletaan tällä hetkellä erillisillä kahdenvälisillä sopimuksilla unionin ja viiden sellaisen Euroopan maan välillä, jotka eivät ole unionin jäseniä (Sveitsin valaliitto, Liechtensteinin ruhtinaskunta, San Marinon tasavalta, Monacon ruhtinaskunta ja Andorran ruhtinaskunta), sekä kunkin jäsenvaltion ja 12:n niistä riippuvaisen tai niihin assosioituneen alueen välillä (Kanaalisaaret, Mansaari ja riippuvaiset tai assosioituneet alueet Karibialla). On tärkeää, että kaikki tällaiset kahdenväliset sopimukset mukautetaan OECD:n uuteen globaaliin standardiin sekä direktiiviin 2014/107/EU. On myös tärkeää, että siirryttäessä nykyisestä standardista uuteen ei synny porsaanreikiä tai muita puutteita. Komissiolla on selkeä mandaatti neuvotella sopimusten muuttamisesta niiden viiden Euroopan maan kanssa, jotka eivät ole unionin jäseniä, ja komission olisi asiantuntemuksensa puitteissa myös omaksuttava aktiivinen rooli pyrittäessä helpottamaan ja edistämään jäsenvaltioiden 12:n niistä riippuvaisen tai niihin assosioituneen alueen kanssa tekemien sopimusten tarkistamista. Asian helpottamiseksi ja tehostamiseksi komission olisi tarvittaessa johdettava tällaisia neuvotteluja edellyttäen, että jäsenvaltiot antavat siihen nimenomaisen suostumuksensa.

Perustelu

On esitetty huolta siitä, että voisi mahdollisesti syntyä porsaanreikiä, jos sopimuksista viiden EU:n ulkopuolisen Euroopan maan kanssa ei sovita nopeasti. Esittelijä pitää valitettavana, ettei komissiolla ole mandaattia neuvotteluihin 12 mertentakaisen riippuvaisen alueen kanssa.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

3a. Komissio esittää heinäkuun 1 päivään 2016 mennessä neuvostolle ja Euroopan parlamentille kertomuksen siirtymisestä direktiivin 2003/48/EY mukaisesta ilmoitusstandardista direktiivin 2014/107/EU mukaiseen uuteen standardiin. Kertomuksen on käsitettävä vähintään sellaisten porsaanreikien tai muiden epätarkkuuksien syntymisen riski ilmoitusmenettelyssä, jotka ovat voineet mahdollistaa rajat ylittävät veropetokset ja verovilpin. Kertomuksessa on myös käsiteltävä asiaan liittyvää menettelyä, joka koskee unionin ja viiden sellaisen Euroopan maan välillä, jotka eivät ole unionin jäseniä (Sveitsin valaliitto, Liechtensteinin ruhtinaskunta, San Marinon tasavalta, Monacon ruhtinaskunta sekä Andorran ruhtinaskunta), sekä kunkin jäsenvaltion ja 12:n niistä riippuvaisen tai niihin assosioituneen alueen välillä (Kanaalisaaret, Mansaari ja riippuvaiset tai assosioituneet alueet Karibialla) tehtyjen erillisten kahdenvälisten sopimusten tarkistamista. Komissio esittää 1 päivään lokakuuta 2017 mennessä seurantakertomuksen, jonka avulla tilannetta seurataan tarkoin. Kertomuksiin liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.

Perustelu

Esittelijä on tutkinut, millaisia porsaanreikiä kumoaminen voisi aiheuttaa. Vaikka esittelijä hyväksyykin kumoamisen, hän pitää erittäin tärkeänä, että komissio seuraa tämän päätöksen seurauksia tarkoin ja raportoi asiasta neuvostolle sekä parlamentille.

PERUSTELUT

Taustaa

Vuonna 2003 hyväksytyllä säästöjen verotusta koskevalla direktiivillä pyrittiin takaamaan, että säästöjen koroista maksetaan veroa, ja näiden säännösten soveltaminen alkoi vuonna 2005. Direktiiviä sovellettiin EU:n jäsenvaltioissa ja erillisillä sopimuksilla EU-maiden ja 12 merentakaisen alueen välillä (Anguilla, Aruba, Brittiläiset Neitsytsaaret, Cayman-saaret, Curaçao, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Montserrat, St. Martin sekä Turks- ja Caicossaaret). Samanaikaisesti komissio neuvotteli Euroopan unionin puolesta samanlaisista kahdenvälisistä sopimuksista viiden EU:n ulkopuolisen maan kanssa (Sveitsi Andorra, Liechtenstein, Monaco ja San Marino.) Tällaisia sopimuksia allekirjoitettiin kesä–joulukuussa 2004.

Komissio esitti vuonna 2008 arvioinnin jälkeen uuden version tiettyjen porsaanreikien tukkimiseksi, ja se hyväksyttiin lopulta vuonna 2014. Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2016.

Samalla vuonna 2011 tarkistettiin hallinnollisesta yhteistyöstä annettua direktiiviä sen saattamiseksi vastaamaan OECD:n globaalia standardia, joka koskee finanssitietojen automaattista vaihtoa verotusasioissa. Tarkistus hyväksyttiin vuonna 2014. Myös sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2016.

Komissio neuvottelee parhaillaan Sveitsin, Andorran, Liechtensteinin, Monacon ja San Marinon kanssa uudelleen kahdenvälisistä sopimuksista automaattista tiedonvaihtoa koskevien OECD:n globaalien standardien soveltamiseksi. Kehitys on pisimmällä Sveitsin kanssa, ja komissio toivoo voivansa päästä sopimukseen neljän muun unionin ulkopuolisen maan kanssa lähikuukausina.

Komissio ehdotti osana maaliskuussa 2015 esittämäänsä avoimuuspakettia vuodelta 2003 olevan säästöjen verotusta koskevan direktiivin kumoamista niin, ettei jäsenvaltioiden tarvitsisi soveltaa molempien direktiivien säännöksiä. Näin vältettäisiin tietojen keräämisen ja hankalat kaksinkertaiset ilmoitusjärjestelmät.

Näissä perusteluissa on hyödynnetty parlamentin poliittisten ryhmien varjoesittelijöiden panosta sekä TAXUD-pääosaston veroasiantuntijoiden kirjallista panosta samoin kuin riippumattomien asiantuntijoiden suullisia lausuntoja. Esittelijä on päätöksensä tueksi pitänyt virallisen kokouksen poliittisten varjoesittelijöiden sekä edellä mainittujen asiantuntijoiden kanssa.

Nykyisen lainsäädännön soveltamisala

Vuoden 2003 säästödirektiivi edellyttää velkasitoumusten ja vastaavien tuotteiden korkotulojen ilmoittamista, kun taas hallinnollista yhteistyötä koskevan direktiivin soveltamisala on paljon laajempi.

Vuoden 2003 säästödirektiiviä sovelletaan suureen määrään kahdenvälisiä sopimuksia EU:n jäsenvaltioiden ja merentakaisten alueiden välillä sekä EU:n ja viiden EU:n ulkopuolisen maan välillä, ja ilmoittamista on harjoitettu usean vuoden ajan. Komissio neuvottelee tällä hetkellä tarkistetuista sopimuksista viiden EU:n ulkopuolisen maan kanssa käyttäen OECD:n globaalin standardin mallia, mutta neuvotteluja jäsenvaltioiden ja merentakaisten alueiden välillä ei ole vielä aloitettu.

Huomioitavat seikat

Veronkierron torjunta ja oikeudenmukaisen verotuksen tarve ovat keskeisiä kysymyksiä sekä unionissa että globaalisti. Samalla kun kansainvälisellä tasolla saavutetaan merkittävää edistystä, on edelleen edettävä varovasti kumottaessa nykyinen direktiivi, jota on noudatettu vuosien ajan..

Esittelijä haluaa välttää kaksinkertaisen ilmoittamisen ja jäsenvaltioille aiheutuvan tarpeettoman rasitteen samoin kuin sellaisten järjestelmien voimaantulon hidastumisen, jotka on tarkoitettu ilmoittamiseen hallinnollista yhteistyötä koskevan direktiivin mukaisesti. Esittelijällä on kuitenkin joitakin kumoamiseen liittyviä huolenaiheita.

Rahoitustuotteiden laajuus

Rahoitustuotteiden laajuus on säästöjen verotusta koskevassa EU:n direktiivissä ja hallinnollista yhteistyötä koskevassa direktiivissä yleisesti ottaen samanlainen, muttei kuitenkaan identtinen. Jotkin tuotteet, lähinnä vähäriskiset säästötarkoitukseen mainostetut säästötilit, eivät hallinnollista yhteistyötä koskevan direktiivin mukaisesti kuulu enää ilmoitusvelvoitteen piiriin. Samalla, kun veronkierron riski on pieni, esittelijä pitää tärkeänä, että komissio jatkaa seurantaa sen varmistamiseksi, ettei kumoaminen synnytä porsaanreikiä. Esittelijä ehdottaa, että komissio raportoi parlamentille, kun kaikki jäsenvaltiot ovat esittäneet luettelonsa kansallisista vähäriskisistä tileistä.

Määräajat

Yksi esittelijän suurimmista aikatauluun liittyvistä huolista liittyy siihen, että kumoaminen tulee voimaan vuonna 2016 ja automaattista tiedonvaihtoa koskeva kansainvälinen sitoumus tulee voimaan vuonna 2017, sekä niiden välille jäävään aikaan. Huolimatta OECD:n tasolla saavutetusta edistyksestä ja sitoutumisesta tiedonvaihtoon vuodesta 2017 alkaen, on yhä tarpeen tarkistaa kahdenvälisiä sopimuksia kaikkien oikeudenkäyttöalueiden välillä, mukaan lukien 12 mertentakaista aluetta ja 28 jäsenvaltioita. Tämä voi edellyttää vuotta pitempää määräaikaa tällaisten kahdenvälisten sopimusten tekemistä ja ratifioimista varten. Esittelijälle on vakuutettu, että nykyisiä sopimuksia sovellettaisiin edelleenkin. On kuitenkin myös todettu, ettei tietoja lähetettäisi jäsenvaltioista viiteen unionin ulkopuoliseen maahan ja 12 mertentakaiselle oikeudenkäyttöalueelle. Tämä voisi johtaa välikauteen, jolloin veroviranomaiset eivät saa tarvittavia tietoja verovelvoitteiden tarkkaa arviointia varten. Komission on vakuuttanut, että tämä edistää tiedonvaihtoa.

Kolmannet maat ja mertentakaiset alueet

EU:n ja kolmansien maiden kahdenväliset sopimukset ovat edelleenkin olemassa itsenäisesti kumoamisesta riippumatta. Huolena on kuitenkin, että jos jäsenvaltiot enää vaihda tietoja säästöjen verotusta koskevan direktiivin mukaisesti, nämä kolmannet maat eivät enää saa tarvittavia tietoja EU:n jäsenvaltioiden rahoituslaitoksilta. Neuvottelut viiden EU:n ulkopuolisen maan kanssa ovat käynnissä, ja esittelijä kehottaa saattamaan päätökseen ja ratifioimaan ne nopeasti.

Lisäksi komissio ei ole antanut mandaattia, jotta automaattista tiedonvaihtoa koskevista sopimuksista voitaisiin neuvotella EU:n 12 mertentakaisen alueen kanssa. Esittelijä pitää valitettavana tällaista jäsenvaltioiden päätöstä, koska se merkitsee sitä, että OECD:n globaalien normien toteuttaminen on tehtävä kahdenvälisesti kunkin mertentakaisen alueen ja kunkin jäsenvaltion välillä. Tällaisten sopimusten teko voi kestää pitempään eikä ehkä ole valmista 1. tammikuuta 2017 mennessä.

Päätelmät

Kun otetaan huomioon edellä mainitut, mahdollisten porsaanreikien syntymiseen liittyvät huolenaiheet ja kun tämän kanssa vastakkain asetetaan kuormittavan kaksinkertaisen ilmoitusjärjestelmän riski, esittelijä on joutunut arvioimaan, kuinka konkreettisia mahdolliset porsaanreiät voisivat olla ja onko kaksinkertaisen ilmoitusjärjestelmän rasite merkittävämpi tekijä kuin tarve välttää tällaisten porsaanreikien syntyminen.

Esittelijä on tutkinut tarkoin mahdollisia kumoamiseen liittyviä porsaanreikiä asiantuntijoiden sekä perusteellisen analyysin avulla. Esittelijä hyväksyy kumoamisen, mutta haluaa kuitenkin esittää kolme tarkistusta. Ne osoittavat hänen tuntemaansa huolta ja niiden avulla komissiota kehotetaan raportoimaan kumoamisen tuloksista mahdollisesti syntyvät porsaanreiät huomioon ottaen. Hän kehottaa komissiota toimimaan, tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksin, sen varmistamiseksi, että tällaiset porsaanreiät tukitaan. Esittelijä katsoo näiden tarkistusten takaavan, että parlamentti tekee velvollisuutensa pyrittäessä vähentämään unionin jäsenvaltioiden mahdollisia veromenetyksiä.

ASIAN KÄSITTELY

ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ehdotus neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta

Viiteasiakirjat

COM(2015)0129 – C8-0086/2015 – 2015/0065(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

31.3.2015

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

15.4.2015

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

15.4.2015

JURI

15.4.2015

LIBE

15.4.2015

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

IMCO

20.4.2015

JURI

22.6.2015

LIBE

31.3.2015

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Molly Scott Cato

28.4.2015

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

10.9.2015

Valiokuntakäsittely

23.9.2015

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

15.10.2015

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

16.10.2015