Pranešimas - A8-0299/2015Pranešimas
A8-0299/2015

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria panaikinama Tarybos direktyva 2003/48/EB

16.10.2015 - (COM(2015)0129 – C8‑0086/2015 – 2015/0065(CNS)) - *

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėja: Molly Scott Cato
(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 2 dalis)


Procedūra : 2015/0065(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0299/2015
Pateikti tekstai :
A8-0299/2015
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria panaikinama Tarybos direktyva 2003/48/EB

(COM(2015)0129 – C8‑0086/2015 – 2015/0065(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2015) 0129),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 115 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0086/2015),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį ir 50 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0299/2015),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Direktyvos 2014/107/ES taikymo sritis iš esmės yra platesnė negu Direktyvos 2003/48/EB, joje numatyta, kad jeigu taikymo sritys sutampa, viršesnė yra Direktyva 2014/107/ES. Dar yra papildomų atvejų, kuriais būtų taikoma tik Direktyva 2003/48/EB. Papildomus atvejus nulemia šiek tiek skirtingi abiejų direktyvų principai ir skirtingos specialios išimtys. Kai šiais atvejais Direktyvos 2003/48/EB taikymo sritis nesutampa su Direktyvos 2014/107/ES taikymo sritimi, toliau taikomos atitinkamos Direktyvos 2003/48/EB nuostatos, dėl to dubliuojami informacijos teikimo Sąjungoje standartai. Nedidelę tokio dvigubo informacijos teikimo naudą nusvertų sąnaudos;

(5) Direktyvos 2014/107/ES taikymo sritis iš esmės yra platesnė negu Direktyvos 2003/48/EB, joje numatyta, kad jeigu taikymo sritys sutampa, viršesnė yra Direktyva 2014/107/ES. Dar yra papildomų atvejų, kuriais būtų taikoma tik Direktyva 2003/48/EB. Papildomus atvejus nulemia šiek tiek skirtingi abiejų direktyvų principai ir skirtingos specialios išimtys. Kai šiais atvejais Direktyvos 2003/48/EB taikymo sritis nesutampa su Direktyvos 2014/107/ES taikymo sritimi, toliau taikomos atitinkamos Direktyvos 2003/48/EB nuostatos, dėl to dubliuojami informacijos teikimo Sąjungoje standartai. Nors nebeatlikta jokia konkreti dvigubo informacijos teikimo sistemos sąnaudų ir naudos analizė net ir laikinu pereinamuoju laikotarpiu tarp dviejų standartų, pagrįstai manoma, kad nedidelę tokio dvigubo informacijos teikimo naudą nusvertų sąnaudos;

Pagrindimas

Nors pranešėja supranta galimą dvigubo informacijos teikimo naštą, ji būtų pageidavusi tokios sistemos sąnaudų ir naudos analizės, kad Parlamentas galėtų priimti kuo labiau informacija pagrįstą sprendimą.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11a) nuostatos, lygiavertės nurodytosioms Direktyvoje 2003/48/EB, šiuo metu taikomos pagal atskirus dvišalius susitarimus tarp Sąjungos ir penkių Europos šalių, kurios nėra Sąjungos valstybės narės (Šveicarijos Konfederacijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės, San Marino Respublikos, Monako Kunigaikštystės ir Andoros Kunigaikštystės), taip pat tarp kiekvienos valstybės narės ir 12 priklausomų arba asocijuotų teritorijų (Normandijos Salų, Meno Salos ir priklausinių arba asocijuotų teritorijų Karibų jūros regione). Svarbu, kad visi šie dvišaliai susitarimai būtų suderinti su naujuoju EBPO visuotiniu standartu ir Direktyva 2014/107/ES. Taip pat labai svarbu, kad nebūtų sukurta jokių spragų ar kitų trūkumų vykstant perėjimo iš esamo standarto į naują standartą procesui. Turėdama aiškius įgaliojimus derėtis dėl susitarimų su tomis penkiomis Europos šalimis, kurios nėra Europos Sąjungos valstybės narės, pakeitimų, Komisija savo kompetencijos ribose turėtų taip pat atlikti aktyvų vaidmenį palengvindama ir skatindama valstybės narės susitarimų peržiūrą su 12 priklausomų ar asocijuotų teritorijų. Siekiant palengvinti procesą ir padidinti veiksmingumą, Komisija turėtų, jei reikia, ir turėdama aiškų valstybės narės sutikimą, imtis atsakomybės už šias derybas;

Pagrindimas

Buvo išreikštas susirūpinimas, kad, jei greitai nebus sudaryti susitarimai su 5 ES nepriklausančiomis Europos šalimis, gali atsirasti spragų. Pranešėja apgailestauja, kad Komisija neturi įgaliojimų derėtis su 12 priklausomų užjūrio teritorijų.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3a. Iki 2016 m. liepos 1 d. Komisija turi pateikti ataskaitą Tarybai ir Europos Parlamentui dėl perėjimo nuo informacijos teikimo standarto, taikomo pagal Direktyvą 2003/48/EB, prie naujo informacijos teikimo standarto, nustatyto Direktyva 2014/107/ES. Ataskaita, be kita ko, apima bet kokią spragų arba kitų netikslumų atsiradimo riziką teikiant informaciją, dėl kurių galėtų būti sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniam mokestiniam sukčiavimui ir mokesčių vengimui. Ataskaitoje taip pat turi būti nurodyti susiję procesai peržiūrint atskirus dvišalius susitarimus tarp Sąjungos ir penkių Europos šalių, kurios nėra Sąjungos valstybės narės (Šveicarijos Konfederacijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės, San Marino Respublikos, Monako Kunigaikštystės ir Andoros Kunigaikštystės), taip pat tarp kiekvienos valstybės narės ir 12 priklausomų arba asocijuotų teritorijų (Normandijos Salų, Meno Salos ir priklausinių arba asocijuotų teritorijų Karibų jūros regione). Siekdama atidžiai stebėti padėtį, Komisija iki 2017 m. spalio 1 d. turi pateikti tolesnių veiksmų ataskaitą. Prireikus su ataskaita pateikiami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

Pagrindimas

Pranešėja išnagrinėjo galimas spragas, kurios gali atsirasti dėl panaikinimo, ir nors ji pritaria panaikinimui, mano, jog itin svarbu, kad Komisija atidžiai stebėtų šio sprendimo pasekmes ir kad ji teiktų ataskaitas Tarybai ir Parlamentui.

AIŠKINAMOJI DALIS

Įžanga

2003 m. priimta ES taupymo pajamų apmokestinimo direktyva kaip priemonė užtikrinti, kad būtų apmokestinamos iš taupymo pajamų gautos palūkanos, o nuostatos pradėtos taikyti 2005 m. Ši direktyva buvo taikoma ES šalyse ir atskiruose ES šalių ir 12 užjūrio teritorijų (Angilijos, Arubos, Britanijos Mergelių Salų, Kaimanų Salų, Kiurasao, Gernsio, Meno Salos, Džersio, Manserato, Sen Marteno, Terkso ir Kaikoso Salų) susitarimuose. Tuo pačiu metu Europos Komisija Europos Sąjungos vardu vedė derybas dėl panašių dvišalių susitarimų su penkiomis ES nepriklausančiomis Europos šalimis (Šveicarija, Andora, Lichtenšteinu, Monaku ir San Marinu). Tokie susitarimai pasirašyti 2004 m. birželio – gruodžio mėn.

2008 m. atlikus vertinimą, siekdama sumažinti tam tikras spragas, Komisija pateikė pasiūlymą dėl peržiūros, kuri galiausiai buvo priimta 2014 m. Ji turi būti taikoma nuo 2016 m. sausio 1 d.

Tuo tarpu peržiūrėta 2011 m. Direktyva dėl administracinio bendradarbiavimo siekiant suderinti ją su EBPO visuotiniu automatinių finansinių sąskaitų informacijos mokesčių klausimais mainų standartu ir priimta 2014 m. Ji taip pat turi būti taikoma nuo 2016 m. sausio 1 d.

Šiuo metu Komisija iš naujo derasi su Šveicarija, Andora, Lichtenšteinu, Monaku ir San Marinu dėl dvišalių susitarimų, siekdama taikyti EBPO visuotinius automatinių informacijos mainų standartus. Daugiausia pažangos pasiekta su Šveicarija ir artimiausiais mėnesiais Komisija tikisi pasiekti susitarimą su kitomis keturiomis ES nepriklausančiomis Europos šalimis.

Kaip savo 2015 m. kovo mėn. mokesčių skaidrumo teisės aktų rinkinio dalį, Komisija pasiūlė panaikinti 2003 m. Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvą, kad valstybės narės neprivalėtų taikyti abiejų direktyvų nuostatų, išvengdamos dvigubų duomenų rinkimo ir teikimo sistemų keliamų nepatogumų.

Rengiant šią aiškinamąją dalį pravertė Parlamento politinių frakcijų šešėlinių pranešėjų pastabos, taip pat Mokesčių ir muitų sąjungos GD mokesčių ekspertų pateiktos pastabos raštu ir nepriklausomų ekspertų pasisakymai žodžiu. Siekdama pagrįsti savo sprendimą, pranešėja surengė oficialų posėdį su šešėliniais politiniais pranešėjais ir minėtais ekspertais.

Galiojančių teisės aktų taikymo sritis

Pagal 2003 m. Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvą reikalaujama pateikti ataskaitas apie pajamas iš palūkanų, taikomų skoliniams reikalavimams ir panašiems produktams, kadangi Direktyvos dėl administracinio bendradarbiavimo taikymo sritis produktų atžvilgiu yra daug platesnė.

2003 m. Taupymo pajamų apmokestinimo direktyva taikoma daug atskirų dvišalių susitarimų tarp ES valstybių narių ir užjūrio teritorijų, taip pat tarp ES ir penkių ES nepriklausančių šalių; ataskaitos teikiamos keletą metų. Šiuo metu Komisija derasi dėl peržiūrėtų susitarimų su penkiomis ES nepriklausančiomis Europos šalimis, naudodamasi EBPO visuotinio standarto modeliu, tačiau derybos tarp valstybių narių ir užjūrio teritorijų vis dar nevyksta.

Susirūpinimą keliantys klausimai

Kova su vengimu mokėti mokesčius ir būtinybė taikyti sąžiningą apmokestinimą kelia didelį susirūpinimą tiek Europos, tiek pasaulio mastu. Nors tarptautiniu lygmeniu daroma didelė pažanga, vis dar svarbu elgtis atsargiai panaikinant galiojančią direktyvą, kuri buvo taikoma kelerius metus.

Pranešėja nori išvengti dvigubo informacijos teikimo ir nereikalingos naštos valstybėms narėms ar sistemų, sukurtų ataskaitoms teikti remiantis Direktyva dėl administracinio bendradarbiavimo, įsigaliojimo vilkinimo, tačiau tam tikri panaikinimo aspektai jai kelia nerimą.

Finansinių produktų taikymo sritis

Finansinių produktų, kuriems taikoma ES taupymo pajamų apmokestinimo direktyva ir Direktyva dėl administracinio bendradarbiavimo, taikymo sritis, nors iš esmės panaši, tačiau nėra visiškai identiška. Pagal Direktyvą dėl administracinio bendradarbiavimo apie kai kuriuos produktus, daugiausia mažos rizikos indėlių sąskaitas, skatinamas taupymo tikslais, daugiau nebus pranešama. Nors esama mažos mokesčių vengimo rizikos, pranešėja mano, kad svarbu, jog Komisija toliau stebėtų, kad panaikinus direktyvą neatsirastų spragų. Ji siūlo, kad Komisija praneštų Parlamentui, kai visos valstybės narės parengs savo nacionalinių mažos rizikos sąskaitų sąrašus.

Terminai

Vienas iš pagrindinių pranešėjai nerimą keliančių klausimų yra laikotarpis nuo panaikinimo įsigaliojimo 2016 m. iki 2017 m. numatyto tarptautinio įsipareigojimo dėl automatinio keitimosi informacija įsigaliojimo. Nepaisant EBPO lygmeniu padarytos pažangos ir įsipareigojimo keistis informacija nuo 2017 m., vis dar reikia patikslinti dvišalius susitarimus tarp visų jurisdikcijų, įskaitant 12 užjūrio teritorijų ir 28 valstybes nares. Siekiant, kad šie dvišaliai susitarimai būtų sudaryti ir ratifikuoti, gali reikėti ilgesnio nei vieneri metai pereinamojo laikotarpio. Pranešėja buvo užtikrinta, kad ir toliau bus taikomi esami susitarimai. Vis dėlto taip pat buvo iškeltas klausimas, kad informacija nebus išsiųsta iš valstybių narių į 5 ES nepriklausančias Europos šalis ir 12 užjūrio jurisdikcijų, o dėl to galėtų atsirasti laiko tarpas, kai mokesčių institucijos neturi informacijos, kuri joms reikalinga siekiant tiksliai įvertinti mokestinius įsipareigojimus. Komisija užtikrino, kad tai padės tobulinti informacijos mainus.

Trečiosios šalys ir užjūrio teritorijos

Esami dvišaliai susitarimai tarp ES ir trečiųjų šalių toliau bus taikomi neatsižvelgiant į šį panaikinimą, tačiau susirūpinimą kelia tai, kad jei valstybės narės daugiau nebesikeis informacija pagal Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvą, šios trečiosios šalys nebegaus reikalingos informacijos iš ES valstybių narių finansų įstaigų. Vyksta derybos su penkiomis ES nepriklausančiomis Europos šalimis ir pranešėja ragina greitai sudaryti ir ratifikuoti šiuos susitarimus.

Be to, Komisija nebuvo įgaliota derėtis dėl automatinių informacijos mainų susitarimų su 12 ES užjūrio teritorijų. Pranešėja apgailestauja dėl tokio valstybių narių sprendimo, pagal kurį EBPO visuotinis standartas turės būti taikomas dvišaliu pagrindu kiekvienoje užjūrio teritorijoje ir kiekvienoje valstybėje narėje. Sudaryti tokius susitarimus gali trukti ilgiau ir jie gali būti neparengti iki 2017 m. sausio 1 d.

Išvada

Remdamasi pirmiau išdėstytais susirūpinimą keliančiais klausimais dėl galimybių sukurti spragas ir šios rizikos derinimą su dvigubo informacijos teikimo našta, pranešėja turėjo įvertinti, kokia konkreti galimų spragų tikimybė ir ar dvigubo informacijos teikimo per metus našta yra svarbesnė nei poreikis užtikrinti, kad tokių spragų neatsirastų.

Pranešėja išsamiai išnagrinėjo su šiuo panaikinimu susijusias galimas spragas, ragindama ekspertus teikti konsultacijos ir atlikti išsamią analizę. Tačiau ji sutinka panaikinti tris pakeitimus, kurie parodo jos susirūpinimą ir raginimą Komisijai pateikti ataskaitą apie panaikinimo rezultatus, atsižvelgiant į bet kokias spragas, kurių gali atsirasti. Ji primygtinai ragina Komisiją prireikus imtis veiksmų teikiant pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, siekiant užtikrinti, kad tokios spragos būtų pašalintos. Ji mano, kad šiais pakeitimais bus užtikrinta, jog Parlamentas atliktų savo vaidmenį mažinant bet kokią galimą valstybių narių mokestinių pajamų praradimo tikimybę visoje Sąjungoje.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria panaikinama Tarybos direktyva 2003/48/EB

Nuorodos

COM(2015)0129 – C8-0086/2015 – 2015/0065(CNS)

Konsultacijos su EP data

31.3.2015

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

15.4.2015

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

15.4.2015

JURI

15.4.2015

LIBE

15.4.2015

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

IMCO

20.4.2015

JURI

22.6.2015

LIBE

31.3.2015

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Molly Scott Cato

28.4.2015

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

10.9.2015

Svarstymas komitete

23.9.2015

 

 

 

Priėmimo data

15.10.2015

 

 

 

Pateikimo data

16.10.2015