Betänkande - A8-0299/2015Betänkande
A8-0299/2015

BETÄNKANDE om förslaget till rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 2003/48/EG

16.10.2015 - (COM(2015)0129 – C8‑0086/2015 – 2015/0065(CNS)) - *

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Molly Scott Cato
(Förenklat förfarande – artikel 50.5 i arbetsordningen)


Förfarande : 2015/0065(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0299/2015
Ingivna texter :
A8-0299/2015
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 2003/48/EG

(COM(2015)0129 – C8‑0086/2015 – 2015/0065(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2015)0129),

–  med beaktande av artikel 115 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8 0086/2015),

–  med beaktandet av artiklarna 59 och 50.2 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0299/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Direktiv 2014/107/EU har allmänt sett ett bredare tillämpningsområde än direktiv 2003/48/EG och föreskriver att direktiv 2014/107/EU har företräde där direktiven överlappar. Det finns fortfarande vissa fall där endast direktiv 2003/48/EG annars skulle tillämpas. Dessa fall är ett resultat av små skillnader i ansats mellan de två direktiven och av olika särskilda undantag. I de begränsade fall där tillämpningsområdet för direktiv 2003/48/EG ligger utanför tillämpningsområdet för direktiv 2014/107/EU skulle relevanta bestämmelser i direktiv 2003/48/EG fortfarande tillämpas, vilket skulle resultera i dubbla rapporteringsstandarder inom unionen. De små vinsterna av upprätthållandet av sådan dubbel rapportering skulle uppsägas av kostnaderna.

(5) Direktiv 2014/107/EU har allmänt sett ett bredare tillämpningsområde än direktiv 2003/48/EG och föreskriver att direktiv 2014/107/EU har företräde där direktiven överlappar. Det finns fortfarande vissa fall där endast direktiv 2003/48/EG annars skulle tillämpas. Dessa fall är ett resultat av små skillnader i ansats mellan de två direktiven och av olika särskilda undantag. I de begränsade fall där tillämpningsområdet för direktiv 2003/48/EG ligger utanför tillämpningsområdet för direktiv 2014/107/EU skulle relevanta bestämmelser i direktiv 2003/48/EG fortfarande tillämpas, vilket skulle resultera i dubbla rapporteringsstandarder inom unionen. Även om ingen särskild kostnadsnyttoanalys har gjorts för ett dubbelt rapporteringssystem, inte ens under en tillfällig övergångsperiod för de två standarderna, kan man rimligtvis anta att de små vinsterna av upprätthållandet av sådan dubbel rapportering skulle uppvägas av kostnaderna.

Motivering

Föredraganden är medveten om de potentiella bördorna med dubbel rapportering, men hon hade uppskattat en kostnadsnyttoanalys av ett sådant system för att parlamentet ska kunna fatta ett så informerat beslut som möjligt.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 11a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11a) Bestämmelser som är likvärdiga med bestämmelserna i direktiv 2003/48/EG tillämpas för närvarande genom separata bilaterala avtal mellan unionen och fem europeiska länder som inte är medlemmar i unionen (Schweiziska edsförbundet, Furstendömet Liechtenstein, Republiken San Marino, Furstendömet Monaco och Furstendömet Andorra) samt mellan var och en av medlemsstaterna och 12 beroende eller associerade territorier (Kanalöarna, Isle of Man och de beroende eller associerade territorierna i Västindien). Det är viktigt att alla dessa bilaterala avtal anpassas till OECD:s nya globala standard och till direktiv 2014/107/EU. Det är också viktigt att det inte uppstår några kryphål eller brister i processerna för att gå från den befintliga till den nya standarden. Kommissionen har ett tydligt mandat för att förhandla fram ändringar till avtalen med de fem europeiska länder som inte är medlemsstater i unionen, och den bör, inom ramen för sin expertis, också spela en aktiv roll för att underlätta och främja översynen av medlemsstaternas avtal med de 12 beroende eller associerade territorierna. Kommissionen bör, i syfte att underlätta och effektivisera förhandlingarna, vid behov och med medlemsstaternas uttryckliga samtycke, ansvara för sådana förhandlingar.

Motivering

Viss oro har uttryckts över att det kan uppstå potentiella kryphål om man inte snabbt ingår avtal med de fem europeiska länder som inte är EU-länder. Föredraganden beklagar att kommissionen inte har något mandat att förhandla med de 12 utomeuropeiska beroende territorierna.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska, senast den 1 juli 2016, överlämna en rapport till rådet och Europaparlamentet om övergången från rapporteringsstandarden inom ramen för direktiv 2003/48/EG till den nya rapporteringsstandard som fastställs i direktiv 2014/107/EU. Rapporten ska omfatta, men inte vara begränsad till, eventuella risker för kryphål eller andra brister i rapporteringen som skulle kunna öppna upp för gränsöverskridande skattebedrägerier och skatteundandragande. Rapporten ska också täcka den process som är kopplad till översynen av de separata bilaterala avtalen mellan unionen och fem europeiska länder som inte är medlemmar i unionen (Schweiziska edsförbundet, Furstendömet Liechtenstein, Republiken San Marino, Furstendömet Monaco och Furstendömet Andorra) samt mellan var och en av medlemsstaterna och 12 beroende eller associerade territorier (Kanalöarna, Isle of Man och de beroende eller associerade territorierna i Västindien). Kommission ska senast den 1 oktober 2017 överlämna en uppföljningsrapport för att noggrant övervaka situationen. Rapporten ska vid behov åtföljas av lagstiftningsförslag.

Motivering

Föredraganden har undersökt de risker för kryphål som skulle kunna uppstå i och med ett upphävande, och trots att hon samtycker till upphävandet anser hon att det är av yttersta vikt att kommissionen noggrant övervakar följderna av detta beslut och rapporterar tillbaka till rådet och parlamentet.

MOTIVERING

Inledning

2003 antogs EU:s direktiv om skatt på sparande som en åtgärd för att se till att skatt betalas på räntor på besparingar, och bestämmelserna trädde i kraft 2005. Direktivet gällde i EU-länderna och inom ramen för separata avtal mellan EU-länderna och 12 utomeuropeiska territorier (Anguilla, Aruba, Brittiska Jungfruöarna, Caymanöarna, Curacao, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Montserrat, Saint-Martin och Turks- och Caicosöarna). Samtidigt förhandlade kommissionen, för Europeiska unionens räkning, fram liknande bilaterala avtal med fem europeiska länder som inte är EU-länder (Schweiz, Andorra, Liechtenstein, Monaco och San Marino). Dessa avtal undertecknades mellan juni och december 2004.

Efter en bedömning 2008 föreslog kommissionen en översyn för att täppa till vissa kryphål, vilken slutligen antogs 2014. Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2016.

Under tiden sågs direktivet om administrativt samarbete från 2011 över för att anpassas till OECD:s globala standarder för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton i skattefrågor och antogs 2014. Den ska också tillämpas från och med den 1 januari 2016.

För närvarande förhandlar kommissionen på nytt med Schweiz, Andorra, Liechtenstein, Monaco och San Marino om bilaterala avtal som ska gälla för OECD:s globala standarder för automatiskt utbyte av upplysningar. Man har kommit längst i förhandlingarna med Schweiz och kommissionen hoppas nå en överenskommelse med de andra fyra icke EU-länderna under de kommande månaderna.

Kommissionen föreslog, som en del i sitt paket om skattetransparens från mars 2015, att man upphäver direktivet om skatt på sparande från 2003 så att medlemsstaterna inte måste tillämpa bestämmelserna i båda direktiven, och att man därmed undviker nackdelarna med dubbla system för att samla in och rapportera upplysningar.

För denna motivering har bidrag lämnats av skuggföredragande vid parlamentets politiska grupper, skriftliga bidrag från skatteexperter vid GD Taxud och muntliga bidrag från oberoende experter. Föredraganden har hållit ett formellt sammanträde med politiska skuggföredragande och de ovan nämnda experterna för att få underlag för sitt beslut.

Den befintliga lagstiftningens omfattning

I direktivet om skatt på sparande från 2003 krävs rapportering om ränteinkomster från fordringar och liknande produkter, medan direktivet om administrativt samarbete har en mycket bredare produktomfattning.

Direktivet om skatt på sparande från 2003 gäller för ett stort antal separata bilaterala avtal mellan EU-länderna och utomeuropeiska territorier, samt mellan EU och de fem icke EU-länderna, och rapporteringen har skett i flera år. Kommissionen förhandlar för närvarande om reviderade avtal med de fem europeiska länder som inte är EU-medlemmar, med utgångspunkt från modellen för OECD:s globala standard. Förhandlingarna mellan medlemsstaterna och de utomeuropeiska territorierna har ännu inte inletts.

Bekymmersamma frågor

Kampen mot skatteundandragande och behovet av rättvis beskattning är viktiga frågor både på europeisk och global nivå. Även om det görs stora framsteg på internationell nivå är det ändå viktigt att vara försiktig då man upphäver ett existerande direktiv som har tillämpats i flera år.

Föredraganden önskar undvika en situation med dubbel rapportering och onödig börda på medlemsstaterna, eller ett långsammare ikraftträdande av rapporteringssystemen inom ramen för direktivet om administrativt samarbete. Hon hyser dock viss oro när det gäller upphävandet.

De finansiella produkternas tillämpningsområde

Även om tillämpningsområdet för de finansiella produkter som täcks av EU:s direktiv om skatt på sparande och direktivet om administrativt samarbete generellt liknar varandra är de inte exakt likadana. Vissa produkter, huvudsakligen inlåningskonton med låg risk som främjas för besparingsändamål, kommer inte längre att rapporteras inom ramen för direktivet om administrativt samarbete. Även om risken för skatteundandragande är liten anser föredraganden att det är viktigt att kommissionen fortsätter att övervaka att upphävandet inte skapar kryphål. Hon föreslår att kommissionen rapporterar till parlamentet när alla medlemsstater har upprättat sina förteckningar över nationella lågriskkonton.

Tidsplanen

Ett av föredragandens främsta bekymmer är tidsperioden mellan upphävandet, som träder i kraft 2016, och det internationella åtagandet avseende automatiskt utbyte av upplysningar, som träder i kraft 2017. Trots de framsteg som gjorts på OECD-nivå och åtagandet om utbyte av upplysningar från och med 2017, behövs det fortfarande reviderade bilaterala avtal mellan alla jurisdiktioner, inbegripet de 12 utomeuropeiska territorierna och de 28 medlemsstaterna. Det skulle kunna behövas en övergångsperiod på över ett år för att dessa bilaterala avtal ska slutföras och ratificeras. Föredraganden har fått garantier om att de existerande avtalen kommer att fortsätta att gälla. Man har också diskuterat det faktum att upplysningar inte skulle skickas från medlemsstaterna till de fem europeiska länder som inte är EU-länder och de 12 utomeuropeiska jurisdiktionerna, vilket skulle kunna leda till ett tidsmässigt gap där skattemyndigheterna inte har de upplysningar de behöver för att korrekt bedöma skatteplikter. Kommissionen har garanterat att detta kommer att leda till ett större utbyte av upplysningar.

Tredjeländer och utomeuropeiska territorier

Befintliga bilaterala avtal mellan EU och tredjeländer kommer att fortsätta att existera oberoende av upphävandet. Man är dock orolig för att dessa tredjeländer, om medlemsstaterna inte längre utbyter upplysningar inom ramen för direktivet om skatt på sparande, inte längre kommer att få nödvändiga upplysningar från EU-ländernas finansinstitut. Förhandlingar med de fem europeiska länder som inte är EU-länder pågår för närvarande och föredraganden begär att dessa snabbt slutförs och ratificeras.

Kommissionen har dessutom inte fått något mandat att förhandla fram avtal om automatiskt utbyte av upplysningar med EU:s 12 utomeuropeiska territorier. Föredraganden beklagar ett sådant beslut från medlemsstaternas sida, eftersom det innebär att genomförandet av OECD:s globala standard kommer att behöva ske på bilateral nivå med varje utomeuropeiskt territorium och varje medlemsstat. Det kan ta längre tid att ingå sådana avtal och de kommer eventuellt inte att vara klara den 1 januari 2017.

Slutsats

Mot bakgrund av ovan nämnda oro för risken att skapa kryphål och för att beakta detta i förhållande till risken för betungande dubbelrapportering, har föredraganden varit tvungen att bedöma hur konkreta de potentiella kryphålen är och huruvida bördan med dubbelrapportering under ett år är viktigare än behovet av att se till att sådana kryphål inte uppstår.

Föredraganden har till fullo undersökt de eventuella kryphålen i samband med detta upphävande samt fått expertrådgivning och gjort en noggrann analys. Hon samtycker till upphävandet men med tre ändringar, som ger uttryck för hennes oro, och uppmanar kommissionen att rapportera resultaten av upphävandet med tanke på alla eventuella kryphål som kan komma att uppstå. Hon uppmanar kommissionen att agera, vid behov med lagstiftningsförslag, för att garantera att sådana kryphål täpps till. Hon anser att dessa ändringsförslag kommer att garantera att parlamentet spelar sin roll för att minska alla eventuella förluster av skatteintäkter för medlemsstaterna i hela unionen.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Förslag till rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 2003/48/EG

Referensnummer

COM(2015)0129 – C8-0086/2015 – 2015/0065(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

31.3.2015

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

15.4.2015

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

15.4.2015

JURI

15.4.2015

LIBE

15.4.2015

 

Inget yttrande avges

       Beslut

IMCO

20.4.2015

JURI

22.6.2015

LIBE

31.3.2015

 

Föredragande

       Utnämning

Molly Scott Cato

28.4.2015

 

 

 

Förenklat förfarande - beslut

10.9.2015

Behandling i utskott

23.9.2015

 

 

 

Antagande

15.10.2015

 

 

 

Ingivande

16.10.2015