ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза

16.10.2015 - (10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD)) - ***II

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Докладчик: Пилар дел Кастильо Вера


Процедура : 2013/0309(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0300/2015
Внесени текстове :
A8-0300/2015
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза

(10788/2/2015 – C8‑0294/2015 – 2013/0309(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (10788/2/2015 – C8‑0294/2015),

–  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Националния парламент на Ирландия, Камарата на представителите на Република Малта, Федералния съвет на Република Австрия и Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 21 януари 2014 г.[1],

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 31 януари 2014 г.[2],

–  като взе предвид позицията си на първо четене[3] относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2013)0627),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 76 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0300/2015),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

С регламента ще се въведат хармонизирани правила за запазване на отворен достъп до интернет, защита на правата на потребителите и премахване на допълнителните такси за роуминг.

Парламентът прие позицията си на първо четене на 3 април 2014 г.

На 2 септември 2014 г. комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) взе решение съгласно член 74 от Правилника за дейността да започне междуинституционални преговори. Първата тристранна среща се състоя на 23 март 2015 г. Преговорните екипи на Парламента и на Съвета с участието на Комисията постигнаха неформално споразумение по досието на 30 юни 2015 г. На 22 юли 2015 г. текстът на споразумението беше представен за одобрение на комисията ITRE и беше одобрен с огромно мнозинство. След извършването на правна и езикова проверка Съветът прие своята позиция на първо четене, потвърждаваща споразумението, на 1 октомври 2015 г.

Тъй като позицията на Съвета на първо четене е в съответствие със споразумението, постигнато по време на тристранните срещи, докладчикът препоръчва на комисията да я приеме без по-нататъшни изменения.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Eдинeн европейски пазар на електронни съобщителни услуги

Позовавания

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

3.4.2014                     T7-0281/2014

Предложение на Комисията

COM(2013)0627 - C7-0267/2013

Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

8.10.2015

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

8.10.2015

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Pilar del Castillo Vera

22.7.2014

 

 

 

Дата на приемане

13.10.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

51

10

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, David Borrelli, Jerzy Buzek, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Michał Boni, David Coburn, Cornelia Ernst, Jens Geier, Gunnar Hökmark, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Marian-Jean Marinescu, Dominique Riquet, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jens Rohde, Massimiliano Salini, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Telička

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Pablo Zalba Bidegain

Дата на внасяне

16.10.2015

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ

ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

51

+

ALDE

Philippe De Backer, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Dominique Riquet, Jens Rohde, Pavel Telička

ECR

Ashley Fox, Marek Józef Gróbarczyk, Hans-Olaf Henkel, Notis Marias, Evžen Tošenovský

ENF

Nicolas Bay, Barbara Kappel, Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Michał Boni, Jerzy Buzek, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Adina-Ioana Vălean, Pablo Zalba Bidegain, Pilar del Castillo Vera

S&D

Zigmantas Balčytis, Jens Geier, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

10

-

EFDD

David Borrelli, David Coburn, Roger Helmer, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Miloslav Ransdorf

Verts/ALE

Peter Eriksson, Ernest Maragall, Michel Reimon, Claude Turmes

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

  • [1]    ОВ С 177, 11.6.2014 г., стр. 64.
  • [2]    ОВ С 126, 26.4.2014 г., стр. 53.
  • [3]    Приети текстове от 3.4.2015 г., P7_TA-PROV (2014) 0281.