Postup : 2013/0309(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0300/2015

Předložené texty :

A8-0300/2015

Rozpravy :

PV 27/10/2015 - 2
CRE 27/10/2015 - 2

Hlasování :

PV 27/10/2015 - 5.8
CRE 27/10/2015 - 5.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0367

DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ     ***II
PDF 183kWORD 99k
16.10.2015
PE 567.840v02-00 A8-0300/2015

k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii

(10788/2/2015 – C8‑0294/2015 – 2013/0309(COD))

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodajka: Pilar del Castillo Vera

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii

(10788/2/2015 – C8‑0294/2015 – 2013/0309(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (10788/2/2015 – C8‑0294/2015),

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska, která – v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality – předložil irský parlament Oireachtas, maltský parlament, rakouská Spolková rada a švédský parlament a v nichž se uvádí, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 21. ledna 2014(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 31. ledna 2014(2),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(3) k návrhu Komise předloženému Parlamentu a Radě (COM(2013)0627),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0300/2015),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s příslušným postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Tímto nařízením se zavádějí harmonizovaná pravidla, která zajišťují otevřený přístup k internetu, chrání práva uživatelů a odstraňují příplatky za roaming.

Parlament přijal svůj postoj v prvním čtení dne 3. dubna 2014.

2. září 2014 přijal výbor ITRE rozhodnutí v souladu s článkem 74 jednacího řádu o zahájení interinstitucionálních jednání. První třístranné jednání se konalo 23. března 2015. Vyjednávací týmy Parlamentu a Rady dosáhly 30. června 2015 za účasti Komise neformální dohody v této věci. Znění této dohody bylo 22. července 2015 předloženo výboru ITRE k hlasování o přijetí a bylo velkou většinou jeho členů přijato. Po provedení právně-jazykové revize textu přijala 1. října 2015 Rada svůj postoj v prvním čtení, kterým dohodu potvrdila.

Vzhledem k tomu, že postoj Rady v prvním čtení je v souladu s dohodou, jež byla uzavřena při třístranných jednáních, zpravodajka výboru doporučuje, aby text přijal bez dalších pozměňovacích návrhů.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Jednotný evropský trh elektronických komunikací

Referenční údaje

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

3.4.2014                     T7-0281/2014

Návrh Komise

COM(2013)0627 - C7-0267/2013

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení postoje Rady v prvním čtení

8.10.2015

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

8.10.2015

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Pilar del Castillo Vera

22.7.2014

 

 

 

Datum přijetí

13.10.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

51

10

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, David Borrelli, Jerzy Buzek, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Michał Boni, David Coburn, Cornelia Ernst, Jens Geier, Gunnar Hökmark, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Marian-Jean Marinescu, Dominique Riquet, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jens Rohde, Massimiliano Salini, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Telička

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Pablo Zalba Bidegain

Datum předložení

16.10.2015

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

51

+

ALDE

Philippe De Backer, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Dominique Riquet, Jens Rohde, Pavel Telička

ECR

Ashley Fox, Marek Józef Gróbarczyk, Hans-Olaf Henkel, Notis Marias, Evžen Tošenovský

ENF

Nicolas Bay, Barbara Kappel, Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Michał Boni, Jerzy Buzek, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Adina-Ioana Vălean, Pablo Zalba Bidegain, Pilar del Castillo Vera

S&D

Zigmantas Balčytis, Jens Geier, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

10

-

EFDD

David Borrelli, David Coburn, Roger Helmer, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Miloslav Ransdorf

Verts/ALE

Peter Eriksson, Ernest Maragall, Michel Reimon, Claude Turmes

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 177, 11.6.2014, s. 64.

(2)

Úř. věst. C 126, 26.4.2014, s. 53.

(3)

Přijaté texty ze dne 3.4.2015, P7_TA(2014)0281.

Právní upozornění - Ochrana soukromí