INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende adgang til det åbne internet og om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og forordning (EU) nr. 531/2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen

  16.10.2015 - (10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD)) - ***II

  Udvalget om Industri, Forskning og Energi
  Ordfører: Pilar del Castillo Vera


  Procedure : 2013/0309(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0300/2015
  Indgivne tekster :
  A8-0300/2015
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende adgang til det åbne internet og om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og forordning (EU) nr. 531/2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen

  (10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD))

  (Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (10788/2/2015 – C8-0294/2015),

  –  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det irske parlament, det maltesiske Repræsentanternes Hus, det østrigske Forbundsråd og den svenske Riksdag, om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

  –  der henviser til udtalelse af 21. januar 2014 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[1],

  –  der henviser til udtalelse af 31. januar 2014 fra Regionsudvalget[2],

  –  der henviser til sin holdning ved førstebehandling[3] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0627),

  –  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

  –  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0300/2015),

  1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

  2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

  3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

  4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

  5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

  BEGRUNDELSE

  Med denne forordning vil der blive indført harmoniserede regler for at sikre åben internetadgang, beskytte brugernes rettigheder og sætte en stopper for roaminggebyrer.

  Europa-Parlamentet vedtog sin førstebehandlingsholdning den 3. april 2014.

  Den 2. september 2014 traf ITRE-udvalget afgørelse i henhold til artikel 74 i forretningsordenen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger. Første trilog fandt sted den 23. marts 2015. Parlamentets og Rådets forhandlingsdelegationer, med deltagelse af Kommissionen, nåede uformelt til enighed om sagen den 30. juni 2015. Aftalens tekst blev forelagt ITRE-udvalget til godkendelse den 22. juli 2015 og blev godkendt med et overvældende flertal. Efter jurist-lingvisternes gennemgang vedtog Rådet sin førstebehandlingsholdning og bekræftede aftalen den 1. oktober 2015.

  Eftersom Rådets førstebehandlingsholdning er i overensstemmelse med den aftale, der blev opnået enighed om under trilogmøderne, anbefaler ordføreren, at udvalget godkender den uden yderligere ændringer.

  PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

  Titel

  EU’s indre marked for elektronisk kommunikation

  Referencer

  10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD)

  Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

  3.4.2014                     T7-0281/2014

  Kommissionens forslag

  COM(2013)0627 - C7-0267/2013

  Dato, hvor plenarmødet fik meddelelse om modtagelse af Rådets holdning ved førstebehandling

  8.10.2015

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  ITRE

  8.10.2015

   

   

   

  Ordførere

         Dato for valg

  Pilar del Castillo Vera

  22.7.2014

   

   

   

  Dato for vedtagelse

  13.10.2015

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  51

  10

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, David Borrelli, Jerzy Buzek, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Michał Boni, David Coburn, Cornelia Ernst, Jens Geier, Gunnar Hökmark, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Marian-Jean Marinescu, Dominique Riquet, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jens Rohde, Massimiliano Salini, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Telička

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Pablo Zalba Bidegain

  Dato for indgivelse

  16.10.2015

  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

  51

  +

  ALDE

  Philippe De Backer, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Dominique Riquet, Jens Rohde, Pavel Telička

  ECR

  Ashley Fox, Marek Józef Gróbarczyk, Hans-Olaf Henkel, Notis Marias, Evžen Tošenovský

  ENF

  Nicolas Bay, Barbara Kappel, Jean-Luc Schaffhauser

  PPE

  Michał Boni, Jerzy Buzek, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Adina-Ioana Vălean, Pablo Zalba Bidegain, Pilar del Castillo Vera

  S&D

  Zigmantas Balčytis, Jens Geier, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  10

  -

  EFDD

  David Borrelli, David Coburn, Roger Helmer, Dario Tamburrano

  GUE/NGL

  Cornelia Ernst, Miloslav Ransdorf

  Verts/ALE

  Peter Eriksson, Ernest Maragall, Michel Reimon, Claude Turmes

  0

  0

   

   

  Tegnforklaring:

  +  :  for

  -  :  imod

  0  :  hverken/eller

  • [1]  EUT C 177 af 11.6.2014, s. 64.
  • [2]  EUT C 126 af 26.4.2014, s. 53.
  • [3]  Vedtagne tekster af 3.4.2015, P7_TA(2014)0281.