Διαδικασία : 2013/0309(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0300/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0300/2015

Συζήτηση :

PV 27/10/2015 - 2
CRE 27/10/2015 - 2

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2015 - 5.8
CRE 27/10/2015 - 5.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0367

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ     ***II
PDF 191kWORD 102k
16.10.2015
PE 567.840v02-00 A8-0300/2015

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/EK για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης

(10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγήτρια: Pilar del Castillo Vera

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/EK για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης

(10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (10788/2/2015 – C8-0294/2015),

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από τo ιρλανδικό κοινοβούλιο (Oireachtas), το κοινοβούλιο της Μάλτας, το Αυστριακό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο και το κοινοβούλιο της Σουηδίας στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 21ης Ιανουαρίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 31ης Ιανουαρίου 2014(2),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(3) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0627),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0300/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται εναρμονισμένοι κανόνες για τη διασφάλιση της πρόσβασης στο ανοικτό διαδίκτυο, την προστασία των δικαιωμάτων των χρηστών και την κατάργηση των τελών περιαγωγής.

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 3 Απριλίου 2014.

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2014, η επιτροπή ITRE αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 74 του Κανονισμού να αρχίσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις. Ο πρώτος τριμερής διάλογος πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου 2015. Οι ομάδες διαπραγμάτευσης του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τη συμμετοχή της Επιτροπής, κατέληξαν σε άτυπη συμφωνία επί του εν λόγω φακέλου στις 30 Ιουνίου 2015. Το κείμενο της συμφωνίας υποβλήθηκε στην επιτροπή ITRE για να τεθεί σε ψηφοφορία προς έγκριση στις 22 Ιουλίου 2015, και εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία. Μετά από νομικο-γλωσσική επαλήθευση, το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση επιβεβαιώνοντας τη συμφωνία, την 1η Οκτωβρίου 2015.

Δεδομένου ότι η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση συνάδει με τη συμφωνία που επετεύχθη στον τριμερή διάλογο, ο εισηγητής συνιστά την έγκρισή της από την Επιτροπή, χωρίς περαιτέρω τροποποιήσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Έγγραφα αναφοράς

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD)

Ημερομ. 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

3.4.2014                     T7-0281/2014

Πρόταση της Επιτροπής

COM(2013)0627 - C7-0267/2013

Ημερομηνία αναγγελίας στη συνεδρίαση της παραλαβής της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

8.10.2015

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

8.10.2015

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Pilar del Castillo Vera

22.7.2014

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

13.10.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

51

10

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, David Borrelli, Jerzy Buzek, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Εύα Καϊλή, Владимир Уручев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michał Boni, David Coburn, Cornelia Ernst, Jens Geier, Gunnar Hökmark, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Dominique Riquet, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jens Rohde, Massimiliano Salini, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Telička, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pablo Zalba Bidegain

Ημερομηνία κατάθεσης

16.10.2015

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

51

+

ALDE

Philippe De Backer, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Dominique Riquet, Jens Rohde, Pavel Telička

ECR

Ashley Fox, Marek Józef Gróbarczyk, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský, Νότης Μαριάς

ENF

Nicolas Bay, Barbara Kappel, Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Michał Boni, Jerzy Buzek, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Adina-Ioana Vălean, Pablo Zalba Bidegain, Pilar del Castillo Vera

S&D

Zigmantas Balčytis, Jens Geier, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Εύα Καϊλή

10

-

EFDD

David Borrelli, David Coburn, Roger Helmer, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Miloslav Ransdorf

Verts/ALE

Peter Eriksson, Ernest Maragall, Michel Reimon, Claude Turmes

0

0

 

 

Επεξήγηση συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 177 της 11.06.14, σ. 64.

(2)

ΕΕ C 126 της 26.04.14, σ. 53.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 3.4.2015, P7_TA(2014)0281.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου