SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi avointa internetyhteyttä koskevista toimenpiteistä ja yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY sekä verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella annetun asetuksen (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta

16.10.2015 - (10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD)) - ***II

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Esittelijä: Pilar del Castillo Vera


Menettely : 2013/0309(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0300/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0300/2015
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi avointa internetyhteyttä koskevista toimenpiteistä ja yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY sekä verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella annetun asetuksen (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta

(10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (10788/2/2015 – C8-0294/2015),

–  ottaa huomioon Irlannin parlamentin, Maltan parlamentin, Itävallan liittoneuvoston ja Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 21. tammikuuta 2014 antaman lausunnon[1],

–  ottaa huomioon alueiden komitean 31. tammikuuta 2014 antaman lausunnon[2],

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan[3] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0627),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8–0300/2015),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

PERUSTELUT

Tällä asetuksella otetaan käyttöön yhdenmukaiset säännöt, joilla turvataan pääsy avoimeen internetiin, suojellaan käyttäjien oikeuksia ja lopetetaan verkkovierailumaksujen periminen.

Parlamentti hyväksyi ensimmäisen käsittelyn kantansa 3. huhtikuuta 2014.

ITRE-valiokunta teki 2. syyskuuta 2014 työjärjestyksen 74 artiklan mukaisesti päätöksen toimielinten välisten neuvottelujen käynnistämisestä. Ensimmäinen trilogi käytiin 23. maaliskuuta 2015. Parlamentin ja neuvoston neuvottelutiimit yhdessä komission kanssa pääsivät asiasta epäviralliseen sopimukseen 30. kesäkuuta 2015. Sopimuksen teksti esiteltiin ITRE-valiokunnalle ja sen hyväksymisestä äänestettiin 22. heinäkuuta 2015. Teksti hyväksyttiin ylivoimaisella äänten enemmistöllä. Lingvistijuristien viimeistelyn jälkeen neuvosto hyväksyi 1. lokakuuta 2015 ensimmäisen käsittelyn kantansa, jossa sopimus vahvistettiin.

Koska neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta on trilogineuvotteluissa saavutetun sopimuksen mukainen, esittelijä suosittelee valiokunnalle, että se hyväksyy kannan ilman tarkistuksia.

ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Sähköisen viestinnän sisämarkkinat

Viiteasiakirjat

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

3.4.2014                     T7-0281/2014

Komission ehdotus

COM(2013)0627 - C7-0267/2013

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

8.10.2015

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

8.10.2015

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Pilar del Castillo Vera

22.7.2014

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

13.10.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

51

10

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, David Borrelli, Jerzy Buzek, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Michał Boni, David Coburn, Cornelia Ernst, Jens Geier, Gunnar Hökmark, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Marian-Jean Marinescu, Dominique Riquet, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jens Rohde, Massimiliano Salini, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Telička

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Pablo Zalba Bidegain

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

16.10.2015

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ

51

+

ALDE

Philippe De Backer, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Dominique Riquet, Jens Rohde, Pavel Telička

ECR

Ashley Fox, Marek Józef Gróbarczyk, Hans-Olaf Henkel, Notis Marias, Evžen Tošenovský

ENF

Nicolas Bay, Barbara Kappel, Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Michał Boni, Jerzy Buzek, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Adina-Ioana Vălean, Pablo Zalba Bidegain, Pilar del Castillo Vera

S&D

Zigmantas Balčytis, Jens Geier, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

10

-

EFDD

David Borrelli, David Coburn, Roger Helmer, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Miloslav Ransdorf

Verts/ALE

Peter Eriksson, Ernest Maragall, Michel Reimon, Claude Turmes

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

  • [1]  EUVL C 177, 11.6.2014, s. 64.
  • [2]  EUVL C 126, 26.4.2014, s. 53.
  • [3]  Hyväksytyt tekstit, 3.4.2014, P7_TA(2014)0281.